Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pankit
Tuloksenteko näkyi Lapin johtajien tileissä – hyvin rahaa tehneen Outokummun keminmaalainen johtaja Martti Sassi kaksinkertaisti ansiotulonsa viime vuonna

Tu­lok­sen­te­ko näkyi Lapin joh­ta­jien ti­leis­sä – hyvin rahaa tehneen Ou­to­kum­mun ke­min­maa­lai­nen johtaja Martti Sassi kak­sin­ker­tais­ti an­sio­tu­lon­sa viime vuonna

08.11.2023 14:45
Tilaajille
Osuuspankit julkistavat paljon lisää yhdistymishankkeitaan lähikuukausina – Suomessa on jäljellä vuoden lopussa enää 102 osuuspankkia ja Lapissa kuusi

Osuus­pan­kit jul­kis­ta­vat paljon lisää yh­dis­ty­mis­hank­kei­taan lä­hi­kuu­kau­si­na – Suo­mes­sa on jäl­jel­lä vuoden lopussa enää 102 osuus­pank­kia ja Lapissa kuusi

27.10.2023 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Inf­laa­tion syy on ahneus

24.10.2023 04:29 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pankit saatava kuriin

12.10.2023 05:00
Perintörahat viimein tilille – pankki tarjosi Huttulan sisaruksille sopimusta pian Lapin Kansan lehtijutun jälkeen

Pe­rin­tö­ra­hat viimein tilille – ­pank­ki tarjosi Hut­tu­lan si­sa­ruk­sil­le so­pi­mus­ta pian Lapin Kansan leh­ti­ju­tun jälkeen

01.08.2023 14:39 30
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen Simo Huttula ei ole saanut isänsä pientä perintöä pankista – pankki vaatii perukirjoja, joita verohallinto ei luovuta

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Simo Huttula ei ole saanut isänsä pientä pe­rin­töä pan­kis­ta – pankki vaatii pe­ru­kir­jo­ja, joita ve­ro­hal­lin­to ei luovuta

04.06.2023 08:00 33
Tilaajille
”Halkoholisti” johtaa toiseksi suurinta Osuuspankkia

”Hal­ko­ho­lis­ti” johtaa toi­sek­si suu­rin­ta Osuus­pank­kia

02.06.2023 15:59 2
Kemi-Torniossa vuokratuotot voivat olla hyviä, mutta myymiselle aika ei ole otollinen

Ke­mi-Tor­nios­sa vuok­ra­tuo­tot voivat olla hyviä, mutta myy­mi­sel­le aika ei ole otol­li­nen

17.05.2023 16:17
Pohjolan Osuuspankki pyrkii eroon kasvottomista palvelunumeroista – kolmen osuuspankin fuusion luvataan parantavan asiakaspalvelua

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki pyrkii eroon kas­vot­to­mis­ta pal­ve­lu­nu­me­rois­ta – ­kol­men osuus­pan­kin fuusion lu­va­taan pa­ran­ta­van asia­kas­pal­ve­lua

12.05.2023 15:28 10
Tilaajille
Näin amerikkalaisen SVB-pankin kaatuminen näkyy suomalaisten kukkarossa: vaikuttaa asuntovelallisiin – Etlan toimitusjohtaja uskoo korkovaikutuksen jäävän lyhytaikaiseksi

Näin ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin kaa­tu­mi­nen näkyy suo­ma­lais­ten kuk­ka­ros­sa: vai­kut­taa asun­to­ve­lal­li­siin – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo kor­ko­vai­ku­tuk­sen jäävän ly­hyt­ai­kai­sek­si

15.03.2023 14:55 1
Tilaajille
Katso, miten erilaiset lyhennystavat kohtelevat asuntovelallisia, kun korot nousevat

Katso, miten eri­lai­set ly­hen­nys­ta­vat koh­te­le­vat asun­to­ve­lal­li­sia, kun korot nou­se­vat

06.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Danske Bank rikollisten käyttämästä pankkisovelluksen testiversiosta: "Pankki ei ole vastuussa sovelluksen rikollisesta käytöstä"

Danske Bank ri­kol­lis­ten käyt­tä­mäs­tä pank­ki­so­vel­luk­sen tes­ti­ver­sios­ta: "Pankki ei ole vas­tuus­sa so­vel­luk­sen ri­kol­li­ses­ta käy­tös­tä"

21.02.2023 12:01 6
Tilaajille
Liettualaispankki rahoittaa päiväkotia Rovaniemellä – pankin edustaja: "taloustilanne on tehnyt paikalliset pankit aiempaa varovaisemmiksi"

Liet­tua­lais­pank­ki ra­hoit­taa päi­vä­ko­tia Ro­va­nie­mel­lä – pankin edus­ta­ja: "ta­lous­ti­lan­ne on tehnyt pai­kal­li­set pankit aiempaa va­ro­vai­sem­mik­si"

07.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Auttaisiko pankin vaihto, kun korot nousevat rytisten? Kokosimme viisi vinkkiä asuntovelan painamille

Aut­tai­si­ko pankin vaihto, kun korot nou­se­vat ry­tis­ten? Ko­ko­sim­me viisi vinkkiä asun­to­ve­lan pai­na­mil­le

21.12.2022 20:39 2
Tilaajille
RoPSin talorahat jäivät pankin haltuun – tästä on kyse, kun pankki jättää siirtämättä kauppasumman

RoPSin ta­lo­ra­hat jäivät pankin haltuun – tästä on kyse, kun pankki jättää siir­tä­mät­tä kaup­pa­sum­man

28.10.2022 16:09 13
Tilaajille
OP Oulu, OP Tornio ja OP Pohjola yhdistyvät uudeksi suurpankiksi – OP Kemin Seutu hylkäsi fuusion

OP Oulu, OP Tornio ja OP Pohjola yh­dis­ty­vät uudeksi suur­pan­kik­si – OP Kemin Seutu hylkäsi fuusion

22.09.2022 20:58 20
Tilaajille
Pienistä kyläkassoista kasvoi lappilainen suurpankki – Paula Peltoperä muistaa, millaista oli leikkiä Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa 1960-luvulla

Pie­nis­tä ky­lä­kas­sois­ta kasvoi lap­pi­lai­nen suur­pank­ki – Paula Pel­to­pe­rä muis­taa, mil­lais­ta oli leikkiä Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­lis­sa 1960-lu­vul­la

19.09.2022 14:29 6
Tilaajille
Kohta selviää, liittyvätkö Lapin osuuspankit yhteen OP Oulun kanssa – myötäjäisinä tulisi päätösvaltaa

Kohta sel­viää, liit­ty­vät­kö Lapin osuus­pan­kit yhteen OP Oulun kanssa – myö­tä­jäi­si­nä tulisi pää­tös­val­taa

05.09.2022 06:30 14
Tilaajille
Asuntolainojen korot nousevat Lapissakin – sodankyläläinen Mika Värttiö on ottamassa ensilainaa tänä kesänä: "Turhan tavaran ostaminen pitää jättää pois"

Asun­to­lai­no­jen korot nou­se­vat La­pis­sa­kin – so­dan­ky­lä­läi­nen Mika Värttiö on ot­ta­mas­sa en­si­lai­naa tänä kesänä: "Turhan tavaran os­ta­mi­nen pitää jättää pois"

28.07.2022 19:30 1
Tilaajille
"Näyttää, että me ikäihmiset olemme joutavaa porukkaa" – Kemijärvellä ollaan tyytymättömiä väheneviin pankkipalveluihin

"Näyt­tää, että me ikä­ih­mi­set olemme jou­ta­vaa po­ruk­kaa" – Ke­mi­jär­vel­lä ollaan tyy­ty­mät­tö­miä vä­he­ne­viin pank­ki­pal­ve­lui­hin

22.07.2022 18:00 6
Tilaajille