Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Petteri Orpon hallitus
Lentoliikenne seisahtuu helmikuun alun lakkosumassa – voi vaikuttaa jopa 60 000 ihmisen matkasuunnitelmiin

Len­to­lii­ken­ne sei­sah­tuu hel­mi­kuun alun lak­ko­su­mas­sa – voi vai­kut­taa jopa 60 000 ihmisen mat­ka­suun­ni­tel­miin

19.01.2024 17:34 11
Eduskunnasta: Orpo-Purran hallitukselta takinkäännön nopeusennätys
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Or­po-Pur­ran hal­li­tuk­sel­ta ta­kin­kään­nön no­peus­en­nä­tys

19.01.2024 14:04 10
Orpon mukaan "jokainen kivi käännetään" kevään kehysriihessä – pöydällä ovat niin uudet leikkaukset kuin valtion tulotkin

Orpon mukaan "jo­kai­nen kivi kään­ne­tään" kevään ke­hys­rii­hes­sä – pöy­däl­lä ovat niin uudet leik­kauk­set kuin valtion tu­lot­kin

13.01.2024 16:33 8
HS: Noin kolmasosa suomalaisista on tyytyväisiä hallitukseen ja pääministeri Orpoon

HS: Noin kol­mas­osa suo­ma­lai­sis­ta on tyy­ty­väi­siä hal­li­tuk­seen ja pää­mi­nis­te­ri Orpoon

31.12.2023 20:04 21
Tuhannen toimenpiteen hallitusohjelma alkaa purra – Hallitusohjelmasta löytyy kaikkiaan peräti 1 715 toimenpidettä, joista ensimmäiset astuvat voimaan nyt

Tu­han­nen toi­men­pi­teen hal­li­tus­oh­jel­ma alkaa purra – Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta löytyy kaik­kiaan peräti 1 715 toi­men­pi­det­tä, joista en­sim­mäi­set astuvat voimaan nyt

30.12.2023 18:30 10
Tilaajille
Lakko sulkee teollisuusalueet Porvoossa ja Kokkolassa pitkäkestoisin vaikutuksin – "Hallitus ei voi asettaa koko julkisen talouden taakkaa työntekijöiden harteille"

Lakko sulkee teol­li­suus­alueet Por­voos­sa ja Kok­ko­las­sa pit­kä­kes­toi­sin vai­ku­tuk­sin – "Hal­li­tus ei voi asettaa koko jul­ki­sen ta­lou­den taakkaa työn­te­ki­jöi­den har­teil­le"

28.12.2023 13:24 11
Tilaajille
Teollisuusliitto ajaa Nesteen Porvoon öljynjalostamon alas

Teol­li­suus­liit­to ajaa Nesteen Porvoon öl­jyn­ja­los­ta­mon alas

28.12.2023 10:02 15
Työmarkkinoiden joulurauha rakoilee: Teollisuusliitto ilmoittaa lakoista torstaina – Akava odottaa tammikuun loppupuolelle ennen kuin kertoo, mitä on luvassa

Työ­mark­ki­noi­den jou­lu­rau­ha ra­koi­lee: Teol­li­suus­liit­to il­moit­taa la­kois­ta tors­tai­na – Akava odottaa tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le ennen kuin kertoo, mitä on luvassa

27.12.2023 15:59 8
Tilaajille
Keski-ikäisten naisten vaihdevuosioireiden hoitoon halutaan hallitusohjelmassa parannusta – Lääkäri: "Kirjaus on hyvä avaus, mutta riittämätön"

Kes­ki-ikäis­ten naisten vaih­de­vuo­si­oi­rei­den hoitoon ha­lu­taan hal­li­tus­oh­jel­mas­sa pa­ran­nus­ta – Lää­kä­ri: "Kir­jaus on hyvä avaus, mutta riit­tä­mä­tön"

17.12.2023 18:30
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki eteni eduskuntaan liki samanlaisena kuin aiemminkin – nyt hallitus on yksimielinen ja suurin oppositiopuoluekin lupaa tukensa

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki eteni edus­kun­taan liki sa­man­lai­se­na kuin aiem­min­kin – nyt hal­li­tus on yk­si­mie­li­nen ja suurin op­po­si­tio­puo­lue­kin lupaa tukensa

14.12.2023 15:22 31
Tilaajille
Lakkosolmun purkamiseksi keinot hukassa – Poliittisissa lakoissa ei ole puoliväliä, jossa sopu voisi syntyä: ”Sen takia tässä tilanne on eriskummallinen”

Lak­ko­sol­mun pur­ka­mi­sek­si keinot hukassa – Po­liit­ti­sis­sa la­kois­sa ei ole puo­li­vä­liä, jossa sopu voisi syntyä: ”Sen takia tässä tilanne on eris­kum­mal­li­nen”

13.12.2023 11:39 17
Tilaajille
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uuden julkisuuslain säätämistä – tavoite parantaa kansalaisten mahdollisuutta tiedonsaantiin

Oi­keus­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä eh­dot­taa uuden jul­ki­suus­lain sää­tä­mis­tä – tavoite pa­ran­taa kan­sa­lais­ten mah­dol­li­suut­ta tie­don­saan­tiin

12.12.2023 18:23
Yle: Orpo kertoo hallituksen päättävän itärajan mahdollisesta avaamisesta ensi viikolla

Yle: Orpo kertoo hal­li­tuk­sen päät­tä­vän itä­ra­jan mah­dol­li­ses­ta avaa­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

08.12.2023 20:28 2
Tilaajille
Ministeri Rantanen lähetti komissiolle kirjeen, jossa hän ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan – Professori: Tyrmistyttävää ja käsittämätöntä

Mi­nis­te­ri Ran­ta­nen lähetti ko­mis­siol­le kir­jeen, jossa hän eh­dot­taa tur­va­pai­kan­haun kes­keyt­tä­mis­tä tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ko­ko­naan – Pro­fes­so­ri: Tyr­mis­tyt­tä­vää ja kä­sit­tä­mä­tön­tä

08.12.2023 10:56 6
Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Itä­ra­jan lä­hei­syy­des­sä Ve­nä­jäl­lä on yhä mah­dol­li­sia tu­li­joi­ta – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

07.12.2023 17:54 4
Työministeri Arto Satonen antaa työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden kirjoittaa hallitusohjelmaa uusiksi – "Jotta uusi työmarkkinamalli voi syntyä, siitä pitää käydä keskusteluja"

Työ­mi­nis­te­ri Arto Satonen antaa työ­mark­ki­na­osa­puo­lil­le mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa hal­li­tus­oh­jel­maa uusiksi – "Jotta uusi työ­mark­ki­na­mal­li voi syntyä, siitä pitää käydä kes­kus­te­lu­ja"

08.11.2023 21:08 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Orpon ja Purran hallitus huolehtii sinun ja lapsiesi lompakosta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Orpon ja Purran hal­li­tus huo­leh­tii sinun ja lap­sie­si lom­pa­kos­ta

08.11.2023 16:10 19
Eduskunnasta: Orpon hallituksen tapa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Orpon hal­li­tuk­sen tapa

03.11.2023 07:00 4
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Marinin hallitus poisti maakuntaveron sote-uudistuksesta sen jälkeen, kun komitea totesi sen kansalaisia eriarvoistavaksi – nyt veroa haikaillaan taas, mikä ei liene realismia
Pääkirjoitus

Marinin hal­li­tus poisti maa­kun­ta­ve­ron sote-uu­dis­tuk­ses­ta sen jäl­keen, kun komitea totesi sen kan­sa­lai­sia eri­ar­vois­ta­vak­si – nyt veroa hai­kail­laan taas, mikä ei liene rea­lis­mia

23.10.2023 21:43 14