Päivien lyheneminen: Mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta kohti kaa­mok­sen sineä –  katso ani­maa­tios­ta miten päivä lyhenee nyt Lapissa

Kolumni: Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

Palkinnot: Lapin Kansa on vuoden Mes­tis-me­dia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Petteri Orpon hallitus
Viikko
SAK:n toimet toistaiseksi odotettua lievempiä –  EK:n Häkämies huojentuneena, ministeri Satosen mukaan mielenilmaukset kuuluvat demokratiaan

SAK:n toimet tois­tai­sek­si odo­tet­tua lie­vem­piä – EK:n Hä­kä­mies huo­jen­tu­nee­na, mi­nis­te­ri Satosen mukaan mie­len­il­mauk­set kuu­lu­vat de­mo­kra­tiaan

22.09.2023 16:42 4
Tilaajille
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 6
Tilaajille
Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle saa sekä kiitosta että kritiikkiä – "Päätökset ovat arvovalintoja"

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­esi­tys ensi vuo­del­le saa sekä kii­tos­ta että kri­tiik­kiä – "Pää­tök­set ovat ar­vo­va­lin­to­ja"

20.09.2023 21:18 7
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 4
Tilaajille
Orpon ensimmäinen budjettiriihi: Lisää rahaa tutkimukseen, väyliin ja peruskouluun – valtion velkakehitys aiotaan silti kääntää

Orpon en­sim­mäi­nen bud­jet­ti­rii­hi: Lisää rahaa tut­ki­muk­seen, väyliin ja pe­rus­kou­luun – valtion vel­ka­ke­hi­tys aiotaan silti kääntää

19.09.2023 22:52 15
Budjettiriihestä luvassa veronkevennyksiä ja maakuntalentojen turvaamista – Purra varoitti silti jo mahdollisesti edessä olevista lisäleikkauksista ja veronkorotuksista

Bud­jet­ti­rii­hes­tä luvassa ve­ron­ke­ven­nyk­siä ja maa­kun­ta­len­to­jen tur­vaa­mis­ta – Purra va­roit­ti silti jo mah­dol­li­ses­ti edessä ole­vis­ta li­sä­leik­kauk­sis­ta ja ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta

19.09.2023 16:34 5
Tilaajille
Kuukausi
N-sanan livahtaminen eduskuntaan osoitti, ettei persuja saa irti rasismista
Kolumni

N-sanan li­vah­ta­mi­nen edus­kun­taan osoit­ti, ettei persuja saa irti ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 42
Työttömyysvakuutusmaksun alennusta ei saa käyttää valtion budjetin tilkkeeksi
Pääkirjoitus

Työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sun alen­nus­ta ei saa käyttää valtion bud­je­tin tilk­keek­si

11.09.2023 17:30 1
Syksyn lomautussumasta saattaa tulla Orpon hallitukselle ”taivaan lahja” – Yritysten kurimus tekee ay-liikkeen poliittisista lakoista käytännössä tehottomia

Syksyn lo­mau­tus­su­mas­ta saattaa tulla Orpon hal­li­tuk­sel­le ”tai­vaan lahja” – Yri­tys­ten kurimus tekee ay-liik­keen po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta käy­tän­nös­sä te­hot­to­mia

10.09.2023 06:30 9
Tilaajille
Eduskunnasta: Korot jäävät leikkaamatta – velkakelloa ei pysty pysäyttämään vaalikaudessa edes oikeistohallitus
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Korot jäävät leik­kaa­mat­ta – vel­ka­kel­loa ei pysty py­säyt­tä­mään vaa­li­kau­des­sa edes oi­keis­to­hal­li­tus

08.09.2023 07:00 25
Purra vakuutteli omaa ja puolueensa sitoutumista hallituksen rasismitiedonantoon: "Sitoutuminen on aivan selvää"

Purra va­kuut­te­li omaa ja puo­lueen­sa si­tou­tu­mis­ta hal­li­tuk­sen ra­sis­mi­tie­do­nan­toon: "Si­tou­tu­mi­nen on aivan selvää"

06.09.2023 18:52 10
Perussuomalaisten tuoreimmassa supo-sotkussa yhtäläisyyksiä 1930-luvun ääriliikkeiden historiaan? – Oula Silvennoinen: ”Autoritääriset liikkeet houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tuo­reim­mas­sa su­po-sot­kus­sa yh­tä­läi­syyk­siä 1930-lu­vun ää­ri­liik­kei­den his­to­riaan? – Oula Sil­ven­noi­nen: ”Au­to­ri­tää­ri­set liik­keet hou­kut­te­le­vat tie­tyn­lai­sia ih­mi­siä”

06.09.2023 18:19 9
Tilaajille
Analyysi: Rasismikeskustelu ryöpsähti eduskunnassa alulle yllättävän kädenlämpöisenä – mutta kuka muistaa, että alkutahdit soitettiin jo viime talvena?

Ana­lyy­si: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti edus­kun­nas­sa alulle yl­lät­tä­vän kä­den­läm­pöi­se­nä – mutta kuka muis­taa, että al­ku­tah­dit soi­tet­tiin jo viime tal­ve­na?

06.09.2023 18:08 4
Tilaajille
Oppositiosta esitetään epäluottamusta hallitukselle, Purralle ja Rydmanille – rasismikeskustelu käynnissä eduskunnassa

Op­po­si­tios­ta esi­te­tään epä­luot­ta­mus­ta hal­li­tuk­sel­le, Pur­ral­le ja Ryd­ma­nil­le – ra­sis­mi­kes­kus­te­lu käyn­nis­sä edus­kun­nas­sa

06.09.2023 16:57 14
Näkökulma: Kesän rasismikohut lainehtivat vielä, kun rasisminvastaista tiedonantoa käsitellään eduskunnassa – Toinenkin kiirastuli on pian edessä, ja se liittyy rahaan

Nä­kö­kul­ma: Kesän ra­sis­mi­ko­hut lai­neh­ti­vat vielä, kun ra­sis­min­vas­tais­ta tie­don­an­toa kä­si­tel­lään edus­kun­nas­sa – Toi­nen­kin kii­ras­tu­li on pian edessä, ja se liittyy rahaan

05.09.2023 13:45 2
Tilaajille
Rasismitiedonanto: Hallitus kriminalisoi holokaustin kieltämisen

Ra­sis­mi­tie­do­nan­to: Hal­li­tus kri­mi­na­li­soi ho­lo­kaus­tin kiel­tä­mi­sen

31.08.2023 14:21 7
Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun rasismitiedonannosta – Henriksson: Vien neuvottelutuloksen RKP:n eduskuntaryhmälle

Hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat pää­si­vät sopuun ra­sis­mi­tie­don­an­nos­ta – Hen­riks­son: Vien neu­vot­te­lu­tu­lok­sen RKP:n edus­kun­ta­ryh­mäl­le

30.08.2023 19:13 6
Näkökulma: Kaataako Rkp vai perussuomalaiset hallituksen, kokoonnuttiin Maarianhaminassa jännittämään – Henrikssonin uutispaukku sai kysymään, kaataako kumpikaan

Nä­kö­kul­ma: Kaa­taa­ko Rkp vai pe­rus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­sen, ko­koon­nut­tiin Maa­rian­ha­mi­nas­sa jän­nit­tä­mään – Hen­riks­so­nin uu­tis­pauk­ku sai ky­sy­mään, kaa­taa­ko kum­pi­kaan

29.08.2023 19:57 3
Tilaajille
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 7
Tilaajille
Vanhemmat
Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli ensimmäisen budjettinsa – Valtio joutuu ottamaan 10 miljardia lisävelkaa: "Menotasoa vähennetään vuosi vuodelta"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra esit­te­li en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa – Valtio joutuu ot­ta­maan 10 mil­jar­dia li­sä­vel­kaa: "Me­no­ta­soa vä­hen­ne­tään vuosi vuo­del­ta"

25.08.2023 18:00 8
Tilaajille