Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hoitajamitoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia ei korvaa hoi­ta­jaa

28.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärä lääke hen­ki­lös­tö­pu­laan

15.06.2023 05:00
Tilaajille
Uutissuomalainen: Enemmistö hyvinvointialuejohtajista luopuisi hoitajamitoituksen kiristämisestä

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Enem­mis­tö hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jis­ta luo­pui­si hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä

25.05.2023 05:00 2
Hoitajamitoituksen kiristämisen lykkääminen lykkää myös ongelman ratkaisemista – keinotekoisesta ammattirajojen rakentelusta on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

29.01.2023 19:00 10
Tilaajille
Uusi vuosi leikkasi Kela-korvaukset minimiin, esimerkiksi lääkärin lähetteellä tehdystä fysioterapiakäynnistä ei enää makseta Kela-korvausta

Uusi vuosi leik­ka­si Ke­la-kor­vauk­set mi­ni­miin, esi­mer­kik­si lää­kä­rin lä­het­teel­lä teh­dys­tä fy­sio­te­ra­pia­käyn­nis­tä ei enää makseta Ke­la-kor­vaus­ta

03.01.2023 17:32 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Lakisääteinen hoitajamitoitus on kärjistänyt hoitajapulaa ja johtanut vanhushoivan kustannusten nousuun – tuleva hallitus on ison ongelman edessä
Pääkirjoitus

La­ki­sää­tei­nen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on kär­jis­tä­nyt hoi­ta­ja­pu­laa ja joh­ta­nut van­hus­hoi­van kus­tan­nus­ten nousuun – tuleva hal­li­tus on ison on­gel­man edessä

06.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Hoitajamitoitus ei täyty kaikissa Lapin hoivakodeissa – THL:n seurannan mukaan toistakymmentä lappilaista vanhuspalveluyksikköä rikkoi toukokuussa lakia

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei täyty kai­kis­sa Lapin hoi­va­ko­deis­sa – THL:n seu­ran­nan mukaan tois­ta­kym­men­tä lap­pi­lais­ta van­hus­pal­ve­lu­yk­sik­köä rikkoi tou­ko­kuus­sa lakia

31.08.2022 07:00
Tilaajille
THL:n mukaan hoitajamitoituksen nostamiseen tarvitaan vähintään vuoden lisäaika, koska lisäväkeä ei löydy – tilanne tuskin muuttuu vuodessa miksikään
Pääkirjoitus

THL:n mukaan hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nos­ta­mi­seen tar­vi­taan vä­hin­tään vuoden li­säai­ka, koska li­sä­vä­keä ei löydy – tilanne tuskin muuttuu vuo­des­sa mik­si­kään

30.08.2022 20:08 4
Tilaajille
Suomessa on loistava apteekkijärjestelmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on lois­ta­va ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä

20.08.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­set ja hoi­ta­jat taas pe­li­nap­pu­loi­na

16.08.2022 05:00
Tilaajille
Kaavailtu lääketaksauudistus osuisi kipeästi pieniin apteekkeihin – Posion apteekkari Sari Alatulkkila: "Ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin leikata henkilöstökuluista, esimerkiksi pitää lauantait kiinni"

Kaa­vail­tu lää­ke­tak­sa­uu­dis­tus osuisi ki­peäs­ti pieniin ap­teek­kei­hin – Posion ap­teek­ka­ri Sari Ala­tulk­ki­la: "Ei olisi muuta vaih­to­eh­toa kuin leikata hen­ki­lös­tö­ku­luis­ta, esi­mer­kik­si pitää lauan­tait kiinni"

10.08.2022 22:39 5
Tilaajille
Hallituksen yritys ratkaista vanhushoivan epäkohdat hoitajamitoituksella epäonnistui ja pahensi alan ongelmia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

10.08.2022 06:00 16
Tilaajille
Hoitajamitoituksen nosto ei helpottanut vanhushoivan tilaa, vaan jopa pahensi sitä – hyvin toimiviakin hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto ei hel­pot­ta­nut van­hus­hoi­van tilaa, vaan jopa pahensi sitä – hyvin toi­mi­via­kin hoi­va­paik­ko­ja on jou­dut­tu sul­ke­maan

09.06.2022 21:47 6
Tilaajille
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 14:13
Pienen hetken kaikki olivat vanhusten asialla, sitten korona sulki hoivakotien ovet
Kolumni

Pienen hetken kaikki olivat van­hus­ten asial­la, sitten korona sulki hoi­va­ko­tien ovet

30.12.2020 06:00
Tilaajille
Vanhushoiva ei parane pelkällä lailla, vaan siihen tarvitaan myös lisää hoitajia
Pääkirjoitus

Van­hus­hoi­va ei parane pel­käl­lä lailla, vaan siihen tar­vi­taan myös lisää hoi­ta­jia

24.11.2020 06:00
Tilaajille
"Kunnat pyrkivät yhä säästämään ikääntyneiden palveluista" – Yksityinen hoivayhtiö toivoo, että valtio korvamerkitsisi henkilöstömitoitusrahaa palveluseteleihin

"Kunnat pyr­ki­vät yhä sääs­tä­mään ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta" – Yk­si­tyi­nen hoi­va­yh­tiö toivoo, että valtio kor­va­mer­kit­si­si hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ra­haa pal­ve­lu­se­te­lei­hin

23.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­toa val­vot­ta­va te­hok­kaam­min

06.11.2020 05:20
Tilaajille
Lukijalta: Hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jat voivat kes­kit­tyä hoi­to­työ­hön

05.10.2020 19:36
Tilaajille