pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Vanhustenhoito
Synnytysten keskittäminen Rovaniemelle näyttää väistämättömältä – päätökset tulee tehdä koko maakunnan näkökulmasta
Pääkirjoitus

Syn­ny­tys­ten kes­kit­tä­mi­nen Ro­va­nie­mel­le näyttää väis­tä­mät­tö­mäl­tä – pää­tök­set tulee tehdä koko maa­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta

15.02.2024 17:00 28
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen hallitus hyväksyi laajan säästöohjelman – synnytystoiminnan keskittämisestä äänestettiin

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tus hy­väk­syi laajan sääs­tö­oh­jel­man – syn­ny­tys­toi­min­nan kes­kit­tä­mi­ses­tä ää­nes­tet­tiin

15.02.2024 10:43 40
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen säästöohjelma veisi vuodeosastot pienistä kunnista ja synnytykset Kemistä – "Olemme kovan paikan edessä"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen sääs­tö­oh­jel­ma veisi vuo­de­osas­tot pie­nis­tä kun­nis­ta ja syn­ny­tyk­set Kemistä – "Olemme kovan paikan edessä"

13.02.2024 13:30 60
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aitoa vä­lit­tä­mis­tä tar­vi­taan van­hus­ten­huol­los­sa

15.11.2023 05:30
Hyvinvointialueet keksivät kääntää vanhusten yhteisöllisen asumisen säästökeinoksi – "Sitä sen ei pitäisi olla"

Hy­vin­voin­ti­alueet kek­si­vät kääntää van­hus­ten yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen sääs­tö­kei­nok­si – "Sitä sen ei pitäisi olla"

25.10.2023 18:30 1
Tilaajille
Kun ikäihminen aiheuttaa ongelmia taloyhtiössä, pitääkö tehdä huoli-ilmoitus vai häätöuhkaus? Kokeneella isännöitsijällä on päättäväinen ratkaisu

Kun ikä­ih­mi­nen ai­heut­taa on­gel­mia ta­loyh­tiös­sä, pitääkö tehdä huo­li-il­moi­tus vai hää­töuh­kaus? Ko­ke­neel­la isän­nöit­si­jäl­lä on päät­tä­väi­nen rat­kai­su

15.10.2023 18:30 5
Tilaajille
Halin selvitys osoittaa: Julkinen vanhustenhoiva maksaa selvästi enemmän kuin yksityinen, koska palvelusetelien hinnat on poljettu alas

Halin sel­vi­tys osoit­taa: Jul­ki­nen van­hus­ten­hoi­va maksaa sel­väs­ti enemmän kuin yk­si­tyi­nen, koska pal­ve­lusete­lien hinnat on pol­jet­tu alas

10.10.2023 05:30 6
Tilaajille
Uudetkaan seinät eivät meitä hoida – Lapin hyvinvointialue tasapäistää palveluja tavalla, joka ei ole vanhusten etu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­det­kaan seinät eivät meitä hoida – Lapin hy­vin­voin­ti­alue ta­sa­päis­tää pal­ve­lu­ja ta­val­la, joka ei ole van­hus­ten etu

12.08.2023 06:01 2
Ikääntyneillä vajaaravitsemus on suurempi ongelma kuin lihominen – kotoisa ruokailu voi parantaa vanhusten ravitsemustilannetta

Ikään­ty­neil­lä va­jaa­ra­vit­se­mus on suu­rem­pi ongelma kuin li­ho­mi­nen – kotoisa ruo­kai­lu voi pa­ran­taa van­hus­ten ra­vit­se­mus­ti­lan­net­ta

24.06.2023 18:16 5
Tilaajille
Attendo suunnittelee nelikerroksista vanhustentaloa Kemin Kauppatorin laitaan

Attendo suun­nit­te­lee ne­li­ker­rok­sis­ta van­hus­ten­ta­loa Kemin Kaup­pa­to­rin laitaan

19.06.2023 16:30 3
Tilaajille
Lämmityskaapelin kärähtäminen säikäytti Sallassa – hoivakodille hälytettiin varalta toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä

Läm­mi­tys­kaa­pe­lin kä­räh­tä­mi­nen säi­käyt­ti Sal­las­sa – hoi­va­ko­dil­le hä­ly­tet­tiin varalta tois­ta­kym­men­tä pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

13.04.2023 21:19
Tilaajille
Hyvinvointialueella ei ole varaa törsätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­la ei ole varaa törsätä

06.01.2023 05:01
Tilaajille
Väestönsuoja esti ikäihmisten palvelukorttelin rakentamisen Rovaniemen keskustaan – uutta paikkaa kaavaillaan Lähteentielle

Väes­tön­suo­ja esti ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lin ra­ken­ta­mi­sen Ro­va­nie­men kes­kus­taan – uutta paikkaa kaa­vail­laan Läh­teen­tiel­le

04.11.2022 15:29
Tilaajille
Lapin paras hoivakoti löytyy Savukoskelta – Korvatunturin Kotikontu keräsi kiitosta

Lapin paras hoi­va­ko­ti löytyy Sa­vu­kos­kel­ta – Kor­va­tun­tu­rin Ko­ti­kon­tu keräsi kii­tos­ta

26.09.2022 13:34 2
Tilaajille
"Itkin, kun asiakkaat kysyivät miten he pärjäävät ilman meitä" – Kilpailutus vei kotipalveluyritykset kuilun partaalle Kemissä

"Itkin, kun asiak­kaat ky­syi­vät miten he pär­jää­vät ilman meitä" – Kil­pai­lu­tus vei ko­ti­pal­ve­lu­yri­tyk­set kuilun par­taal­le Kemissä

26.08.2022 06:30 6
Tilaajille
Ylitorniolle tulee kymmenen myanmarilaista hoitajaa syyskuussa – perusturvajohtaja: "luotan siihen, että he ovat osaavia hoitajia"

Yli­tor­niol­le tulee kym­me­nen myan­ma­ri­lais­ta hoi­ta­jaa syys­kuus­sa – pe­rus­tur­va­joh­ta­ja: "luotan siihen, että he ovat osaavia hoi­ta­jia"

04.08.2022 06:30 9
Tilaajille
Tervolan vanhuspalveluissa on luotu hyvinvointia eläinten avulla – "Sellaiset asukkaat, jotka eivät kauheasti puhu, saattavat eläimen kohdatessaan alkaa ihan spontaanisti kertomaan juttuja"

Ter­vo­lan van­hus­pal­ve­luis­sa on luotu hy­vin­voin­tia eläin­ten avulla – "Sel­lai­set asuk­kaat, jotka eivät kau­heas­ti puhu, saat­ta­vat eläimen koh­da­tes­saan alkaa ihan spon­taa­nis­ti ker­to­maan jut­tu­ja"

10.07.2022 14:57 3
Tilaajille
Haaparantalaiset torppasivat kansanäänestyksessä hoivakodin yksityistämisen – äänestysprosentti jäi vaisuksi

Haa­pa­ran­ta­lai­set torp­pa­si­vat kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä hoi­va­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­sen – ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi vai­suk­si

16.05.2022 13:41 2
Tilaajille
Kansa äänestää vanhustenhoidosta Haaparannalla – voidaanko uusi hoivayksikkö antaa yksityiselle toimijalle?

Kansa ää­nes­tää van­hus­ten­hoi­dos­ta Haa­pa­ran­nal­la – voi­daan­ko uusi hoi­va­yk­sik­kö antaa yk­si­tyi­sel­le toi­mi­jal­le?

13.05.2022 15:11
Tilaajille
Vanhukset odottavat Rovaniemellä paikkaa palvelutalossa laittoman pitkään – kaupungin mukaan suurin syy palvelujen ruuhkautumiseen on hoitajapula

Van­huk­set odot­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä paikkaa pal­ve­lu­ta­los­sa lait­to­man pitkään – kau­pun­gin mukaan suurin syy pal­ve­lu­jen ruuh­kau­tu­mi­seen on hoi­ta­ja­pu­la

22.04.2022 06:30 11
Tilaajille