Vanhustenhoito
Lukijalta Mielipide

Mitäpä me nah­juk­set

09.05.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hyvää elämää ikään­ty­nee­nä­kin

18.02.2021 05:05
Tilaajille

Huoli äidistä val­vot­taa omais­ta: "84-vuo­tias, sydän- ja muis­ti­sai­ras sekä tuki- ja lii­kun­ta­elin­sai­rauk­sis­ta ki­pui­le­va äitini olisi an­sain­nut ih­mis­ar­voi­set elä­män­sä lop­pu­vuo­det"

31.01.2021 13:00 3
Tilaajille
Kolumni

Pienen hetken kaikki olivat van­hus­ten asial­la, sitten korona sulki hoi­va­ko­tien ovet

30.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hoi­va­ko­deis­sa myös ko­ro­na­po­ti­lai­ta

28.12.2020 05:46
Tilaajille

Suomeen kou­lu­te­taan en­nä­tys­mää­rä uusia lä­hi­hoi­ta­jia, jotka eri­kois­tu­vat van­hus­työ­hön – Löy­tyy­kö heitä isoja kolhuja saa­neel­le alalle?

16.11.2020 06:00
Lukijalta Mielipide

Van­hus­ten­hoi­toa val­vot­ta­va te­hok­kaam­min

06.11.2020 05:20
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sitovan hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teut­ta­mi­nen voi olla mah­do­ton tehtävä

12.10.2020 07:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten­hoi­to kriit­ti­nen alue epi­de­mias­sa

28.04.2020 09:43
Tilaajille

"Ta­va­taan sitten kun kuolet, äiti" – Toi­mit­ta­ja piti vie­rai­lu­kiel­lon aikana hoi­va­ko­tiin yh­teyt­tä vi­deo­pu­he­luil­la ja sai hät­käh­dyt­tä­vän viestin

25.04.2020 10:30
Tilaajille

Muo­nioon uusi pal­ve­lu­asu­mis­yk­sik­kö – ta­voit­tee­na on, että 25-paik­kai­nen hyb­ri­di­yk­sik­kö olisi käy­tös­sä jo ensi vuonna

28.01.2020 18:02
Tilaajille

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 18:12

Mu­sii­kis­ta on iloa ja apua pal­ve­lu­ko­tien arjessa - "Sillä ei ole mer­ki­tys­tä, vaikkei ihminen muista esi­tys­tä jäl­keen­päin"

23.12.2019 17:44

Muis­ti­sai­raus ei kadota ihmisen tai­teel­li­suut­ta – tai­de­tuo­kio on avannut van­hus­ten ta­ri­noi­ta

25.11.2019 20:39
Tilaajille

"Illan kiis­se­lit kas­voil­la vielä aa­mul­la" – van­hus­ten­huol­lon tila on ollut ta­pe­til­la jo pit­kään, silti esille nousee yhä todella vakavia epä­koh­tia

12.11.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Jul­ki­nen ki­ris­tys

26.10.2019 06:00
Tilaajille

Ke­min­maan ja At­ten­don välille puhkesi ra­ha­kiis­ta, joka voi johtaa hoi­va­ko­din siir­tä­mi­seen Kemiin

22.10.2019 17:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä edel­ly­tys hyvälle hoi­dol­le

16.10.2019 08:37
Tilaajille

Van­hus­psy­kiat­rin neuvo hyvään van­huu­teen: "Hy­väk­sy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muut­taa"

10.10.2019 17:29
Tilaajille

Van­huk­set har­hai­li­vat pak­ka­ses­sa – rol­laat­to­rin jälki joh­dat­ti naa­pu­rin ek­sy­neen luo

17.08.2019 19:51