Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Palveluasuminen

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8

Ikä­ih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä on peritty yh­teen­sä 40 000– 50 000 euroa liikaa vuokraa Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­ki pa­laut­taa rahat asuk­kail­le

20.05.2021 11:33 8
Tilaajille

Hoi­ta­ja­pu­la ai­heut­taa jonoa Enon­te­kiön ikä­ih­mis­ten pit­kä­ai­kai­seen pal­ve­lu­asu­mi­seen – Kunta ke­hit­tää per­he­hoi­toa

16.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko huoli aito?

24.02.2021 05:20 1
Tilaajille

Hen­ki­lö­kun­ta ro­kot­taa Ro­va­nie­mel­lä ko­ti­hoi­dos­sa ja pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa olevat ikä­ih­mi­set

22.01.2021 10:26 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men pal­ve­lu­asu­mi­sen hin­to­jen nousu uuteen kä­sit­te­lyyn

07.12.2020 19:30
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja: Pal­ve­lu­ko­din sul­ke­mi­sen syynä epä­on­nis­tu­nut yritys säästää hoi­ta­ja­me­nois­sa – At­ten­don yksikkö toimi Ke­mi­jär­vel­lä vain reilun vuoden

24.07.2020 16:34 2
Tilaajille

Vuodet vaih­tu­vat, pokeri pysyy

23.07.2020 11:00

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00

Sän­ky­vuok­ra 40 euroa ja siivous 70 euroa kuu­kau­des­sa – ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta pe­rit­tä­vät "y­li­mää­räi­set" maksut he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä Ke­mi­jär­vel­lä

16.04.2020 21:07
Tilaajille

Muo­nioon uusi pal­ve­lu­asu­mis­yk­sik­kö – ta­voit­tee­na on, että 25-paik­kai­nen hyb­ri­di­yk­sik­kö olisi käy­tös­sä jo ensi vuonna

28.01.2020 18:02
Tilaajille

Han­nuk­sen­kar­ta­non asuk­kai­den muutto alkaa hel­mi­kuus­sa – ensin muuttaa 10 asu­kas­ta So­puk­kaan

16.01.2020 18:02
Tilaajille

Päi­vä­toi­min­ta­kes­kus yhä ilman asiak­kai­ta – Yrit­tä­jä re­mon­toi tilat ke­hi­tys­vam­mais­ten päi­vä­toi­min­taan, mutta kau­pun­ki ei kui­ten­kaan pal­ve­lua tar­vit­se

15.12.2019 11:00
Tilaajille

At­ten­don hoi­va­ko­ti ja pal­ve­lu­asun­not Sal­las­sa val­mis­tu­vat ke­vääl­lä

07.11.2019 19:21
Tilaajille

Van­huk­set saivat ret­ki­pai­kan pa­rin­kym­me­nen metrin päähän pal­ve­lu­ta­los­ta – näissä tal­kois­sa ei kä­si­tel­ty rahaa vaan hyö­dyn­net­tiin yri­tys­ten tuot­tei­ta ja am­mat­ti­tai­toa

04.10.2019 18:03
Tilaajille