Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Palveluasuminen
Kittilä ostaa hoitokoti Hopeatuvan - tavoitteena purkaa palveluasumispaikkaa odottavien jonoa

Kittilä ostaa hoi­to­ko­ti Ho­pea­tu­van - ta­voit­tee­na purkaa pal­ve­lua­su­mis­paik­kaa odot­ta­vien jonoa

13.02.2024 19:52 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Hoitotyön laadussa on puutteita – ja valvonnalla olennainen rooli sen parantamisessa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­työn laa­dus­sa on puut­tei­ta – ja val­von­nal­la olen­nai­nen rooli sen pa­ran­ta­mi­ses­sa

01.02.2024 14:03 3
Ikäihmisten palveluasumiselle tehtiin suunnitteluvaraus Rovaniemen Korkalovaaraan

Ikäih­mis­ten pal­ve­lua­su­mi­sel­le tehtiin suun­nit­te­lu­va­raus Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­raan

18.12.2023 18:12
Tilaajille
Halin selvitys osoittaa: Julkinen vanhustenhoiva maksaa selvästi enemmän kuin yksityinen, koska palvelusetelien hinnat on poljettu alas

Halin sel­vi­tys osoit­taa: Jul­ki­nen van­hus­ten­hoi­va maksaa sel­väs­ti enemmän kuin yk­si­tyi­nen, koska pal­ve­lu­se­te­lien hinnat on pol­jet­tu alas

10.10.2023 05:30 6
Tilaajille
Invalidiliiton omistaman Validian Kemin uuteen asumispalveluyksikköön tulee asiakkaita laajasti Lapista

In­va­li­di­lii­ton omis­ta­man Va­li­dian Kemin uuteen asu­mis­pal­ve­luyk­sik­köön tulee asiak­kai­ta laa­jas­ti Lapista

10.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lua­lan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu lopetettiin – mahdollinen lakko koskee yksityisiä päiväkoteja Lapissa

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lua­lan so­vit­te­lu lo­pe­tet­tiin – ­mah­dol­li­nen lakko koskee yk­si­tyi­siä päi­vä­ko­te­ja Lapissa

15.05.2023 15:13
Tilaajille
Rovaniemellä toimii 400 hengen hiljainen ja vaatimaton yhdistys, joka pyörittää 11 miljoonan euron toimintoja – "Olemme ihmisiä ihmisille"

Ro­va­nie­mel­lä toimii 400 hengen hil­jai­nen ja vaa­ti­ma­ton yh­dis­tys, joka pyö­rit­tää 11 mil­joo­nan euron toi­min­to­ja – "Olemme ihmisiä ih­mi­sil­le"

13.05.2023 14:04 3
Tilaajille
"Oli pakko kysyä apua, koska rahaa ei ollut" – rovaniemeläinen Anni Pehkonen, 20, tahtoisi kuntoutua harrastusten avulla, mutta palveluasumisesta jäävä käyttövara ei siihen riitä

"Oli pakko kysyä apua, koska rahaa ei ollut" – ro­va­nie­me­läi­nen Anni Peh­ko­nen, 20, tah­toi­si kun­tou­tua har­ras­tus­ten avulla, mutta pal­ve­lua­su­mi­ses­ta jäävä käyt­tö­va­ra ei siihen riitä

13.04.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­ro­lan sai­raa­la ikäih­mis­ten käyt­töön

03.04.2023 05:00 3
Muurolan sairaalaan jopa sata hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – väliaikainen ratkaisu vuoteen 2027 saakka

Muu­ro­lan sai­raa­laan jopa sata hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikäih­mi­sil­le – vä­liai­kai­nen rat­kai­su vuoteen 2027 saakka

21.02.2023 05:00 34
Tilaajille
Hyvinvointialueella ei ole varaa törsätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tia­lueel­la ei ole varaa törsätä

06.01.2023 05:01
Tilaajille
Uudessa mallissa asuminen ja palvelu on aikaisempaa selkeämmin erotettu toisistaan – Rovaniemellä vasta aloittanut yksityinen Nonna-talo on esimerkki ikäihmisten yhteisöllisestä asumisesta

Uudessa mal­lis­sa asu­mi­nen ja palvelu on ai­kai­sem­paa sel­keäm­min ero­tet­tu toi­sis­taan – Ro­va­nie­mel­lä vasta aloit­ta­nut yk­si­tyi­nen Non­na-ta­lo on esi­merk­ki ikäih­mis­ten yh­tei­söl­li­ses­tä asu­mi­ses­ta

04.01.2023 19:30 5
Tilaajille
Rovaniemen ikäihmisten kortteliin ei pääsisi kuka tahansa, vaan asukkaat valittaisiin palveluntarpeen arvioinnin kautta –  pesula purettaisiin, vanhaa lastensairaalaa ei

Ro­va­nie­men ikäih­mis­ten kort­te­liin ei pääsisi kuka ta­han­sa, vaan asuk­kaat va­lit­tai­siin pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin kautta – pesula pu­ret­tai­siin, vanhaa las­ten­sai­raa­laa ei

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona Lähteentielle suunniteltua ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelihanketta

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kes­ki­viik­ko­na Läh­teen­tiel­le suun­ni­tel­tua ikäih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­li­han­ket­ta

09.12.2022 12:58 5
Tilaajille
Savukoskelle rakennetaan uusi 10-paikkainen palvelutalo – kirjasto-liikuntasalin peruskorjaus lykkääntyy kohonneiden kustannuksen vuoksi

Sa­vu­kos­kel­le ra­ken­ne­taan uusi 10-paik­kai­nen pal­ve­lu­ta­lo – kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jaus lyk­kään­tyy ko­hon­nei­den kus­tan­nuk­sen vuoksi

23.11.2022 17:28
Tilaajille
Rovaniemelle tarvitaan vuokra-asuntoja yli 55-vuotiaille – Sairaalanniemi olisi oiva paikka senioritalolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le tar­vi­taan vuok­ra-asun­to­ja yli 55-vuo­tiail­le – Sai­raa­lan­nie­mi olisi oiva paikka se­nio­ri­ta­lol­le

22.11.2022 06:02 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tia­lueen omat tilat jär­ke­vään käyt­töön – hal­lin­to voi siirtyä tyh­je­ne­vään Muu­ro­lan sai­raa­laan

22.11.2022 06:01
Tilaajille
Vanhukset saanevat hoivakotipaikan kotikonnuiltaan, kun palveluasuminen kilpailutetaan Lapissa

Van­huk­set saa­ne­vat hoi­va­ko­ti­pai­kan ko­ti­kon­nuil­taan, kun pal­ve­lua­su­mi­nen kil­pai­lu­te­taan Lapissa

22.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Palveluasumiseen tiloja Muurolasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lua­su­mi­seen tiloja Muu­ro­las­ta

19.11.2022 04:30 1
Tilaajille