Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Palveluasuminen
90 vuotta täyttävä Onni Riipi toivoo rahoittajaa viidelle, palvelutalossa syntyneelle kirjalleen

90 vuotta täyt­tä­vä Onni Riipi toivoo ra­hoit­ta­jaa vii­del­le, pal­ve­lu­ta­los­sa syn­ty­neel­le kir­jal­leen

04.06.2022 11:00 2
Tilaajille
Attendo haluaa nostaa jyrkästi hoivakotiensa hintoja Lapissa – "Olemme kaikki vaikean paikan edessä"

Attendo haluaa nostaa jyr­käs­ti hoi­va­ko­tien­sa hintoja Lapissa – "Olemme kaikki vaikean paikan edessä"

16.05.2022 18:00 11
Tilaajille
Vanhukset odottavat Rovaniemellä paikkaa palvelutalossa laittoman pitkään – kaupungin mukaan suurin syy palvelujen ruuhkautumiseen on hoitajapula

Van­huk­set odot­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä paikkaa pal­ve­lu­ta­los­sa lait­to­man pitkään – kau­pun­gin mukaan suurin syy pal­ve­lu­jen ruuh­kau­tu­mi­seen on hoi­ta­ja­pu­la

22.04.2022 06:30 10
Tilaajille
Vesperkoti tuupattiin Ylitornion kunnan syliin – ODL luopui yllättäen Ylitornion yksiköstään, neuvottelut käytiin pikavauhtia

Ves­per­ko­ti tuu­pat­tiin Yli­tor­nion kunnan syliin – ODL luopui yl­lät­täen Yli­tor­nion yk­si­kös­tään, neu­vot­te­lut käytiin pi­ka­vauh­tia

19.01.2022 19:39 7
Tilaajille
Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Kemissä yli tuhannella – Virkkulaa suunnitellaan vanhusten asuntopulaa helpottamaan

Yli 75-vuo­tiai­den määrä kasvaa Kemissä yli tu­han­nel­la – Virk­ku­laa suun­ni­tel­laan van­hus­ten asun­to­pu­laa hel­pot­ta­maan

16.12.2021 18:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Helmikuussa Rovaniemi ulkoisti yhden ryhmäkotinsa Attendolle – nyt Attendo irrottautui palvelusetelistä ja ulkoistamisen riskit realisoituivat
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hel­mi­kuus­sa Ro­va­nie­mi ul­kois­ti yhden ryh­mä­ko­tin­sa At­ten­dol­le – nyt Attendo ir­rot­tau­tui pal­ve­lusete­lis­tä ja ul­kois­ta­mi­sen riskit rea­li­soi­tui­vat

07.12.2021 14:30 9
Tilaajille
Uusi yhteisöllinen senioritalo rakennetaan Rovaniemen keskustaan

Uusi yh­tei­söl­li­nen se­nio­ri­ta­lo ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men kes­kus­taan

12.11.2021 13:06 2
Tilaajille
Hoivapaikan arvioinnissa keskeistä on iäkkään toimintakyky
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­pai­kan ar­vioin­nis­sa kes­keis­tä on iäkkään toi­min­ta­ky­ky

01.11.2021 10:36
Ikäihmisiä palaa kaupungin kotihoitoon – Rovaniemi palkkaa lisää hoitajia, sillä yksityiset palveluntuottajat supistavat toimintaansa

Ikä­ih­mi­siä palaa kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon – Ro­va­nie­mi palkkaa lisää hoi­ta­jia, sillä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat su­pis­ta­vat toi­min­taan­sa

13.10.2021 09:51 2
Rovaniemi suunnittelee ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelia entiselle hätäkeskuksen tontille – ensivaiheessa 120 asuntoa

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8
Ikäihmisten asumispalveluyksiköissä on peritty yhteensä 40 000– 50 000 euroa liikaa vuokraa Rovaniemellä – Kaupunki palauttaa rahat asukkaille

Ikä­ih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä on peritty yh­teen­sä 40 000– 50 000 euroa liikaa vuokraa Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­ki pa­laut­taa rahat asuk­kail­le

20.05.2021 11:33 8
Tilaajille
Hoitajapula aiheuttaa jonoa Enontekiön ikäihmisten pitkäaikaiseen palveluasumiseen – Kunta kehittää perhehoitoa

Hoi­ta­ja­pu­la ai­heut­taa jonoa Enon­te­kiön ikä­ih­mis­ten pit­kä­ai­kai­seen pal­ve­lu­asu­mi­seen – Kunta ke­hit­tää per­he­hoi­toa

16.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko huoli aito?

24.02.2021 05:20 1
Tilaajille
Henkilökunta rokottaa Rovaniemellä kotihoidossa ja palveluasumisessa olevat ikäihmiset

Hen­ki­lö­kun­ta ro­kot­taa Ro­va­nie­mel­lä ko­ti­hoi­dos­sa ja pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa olevat ikä­ih­mi­set

22.01.2021 10:26 1
Tilaajille
Rovaniemen palveluasumisen hintojen nousu uuteen käsittelyyn

Ro­va­nie­men pal­ve­lu­asu­mi­sen hin­to­jen nousu uuteen kä­sit­te­lyyn

07.12.2020 19:30
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja: Palvelukodin sulkemisen syynä epäonnistunut yritys säästää hoitajamenoissa – Attendon yksikkö toimi Kemijärvellä vain reilun vuoden

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja: Pal­ve­lu­ko­din sul­ke­mi­sen syynä epä­on­nis­tu­nut yritys säästää hoi­ta­ja­me­nois­sa – At­ten­don yksikkö toimi Ke­mi­jär­vel­lä vain reilun vuoden

24.07.2020 16:34 2
Tilaajille
Vuodet vaihtuvat, pokeri pysyy

Vuodet vaih­tu­vat, pokeri pysyy

23.07.2020 11:00
Kotipalvelun kesäjuhlassa valssi luonnistui ja räiskäleet maistuivat

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00
Sänkyvuokra 40 euroa ja siivous 70 euroa kuukaudessa – ikäihmisten palveluasumisesta perittävät "ylimääräiset" maksut herättävät hämmennystä Kemijärvellä

Sän­ky­vuok­ra 40 euroa ja siivous 70 euroa kuu­kau­des­sa – ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta pe­rit­tä­vät "y­li­mää­räi­set" maksut he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä Ke­mi­jär­vel­lä

16.04.2020 21:07
Tilaajille
Muonioon uusi palveluasumisyksikkö – tavoitteena on, että 25-paikkainen hybridiyksikkö olisi käytössä jo ensi vuonna

Muo­nioon uusi pal­ve­lu­asu­mis­yk­sik­kö – ta­voit­tee­na on, että 25-paik­kai­nen hyb­ri­di­yk­sik­kö olisi käy­tös­sä jo ensi vuonna

28.01.2020 18:02
Tilaajille