Palvelut
Viimeisin tunti
Säästöpankin graniittilinna on ollut tyhjillään lähes koko euroajan – Kemijärven palvelutarjonta kapenee ja liikekiinteistöt autioituvat

Sääs­tö­pan­kin gra­niit­ti­lin­na on ollut tyh­jil­lään lähes koko eu­ro­ajan – Ke­mi­jär­ven pal­ve­lu­tar­jon­ta kapenee ja lii­ke­kiin­teis­töt au­tioi­tu­vat

17:38 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Väestökato pakottaa Lapin kunnat sopeuttamaan palvelurakenteitaan nopeasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Väes­tö­ka­to pa­kot­taa Lapin kunnat so­peut­ta­maan pal­ve­lu­ra­ken­tei­taan no­peas­ti

22.05.2020 21:10 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaveria ei jätetä

13.05.2020 12:39 0
Tilaajille

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa va­pun­ajan pal­ve­lui­ta –  Alkot saat­ta­vat ra­joit­taa asia­kas­mää­rää aattona

29.04.2020 11:20 0
Lukijalta Mielipide Tiina Outila

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lui­ta tar­vi­taan krii­sis­sä­kin

21.04.2020 21:51 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Henri Lapinniemi

Lu­ki­jal­ta: Miksei Tor­nios­sa ole pal­ve­lui­ta?

01.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Martikainen ja Maila Haltia

Lu­ki­jal­ta: Tar­vit­sem­me kaikki digiä

26.03.2020 09:35 0
Tilaajille
Vakuutuksista ani harvoin apua koronan takia suljettaville ravintoloille – Pääsääntö: Korvauksia ei makseta

Va­kuu­tuk­sis­ta ani harvoin apua koronan takia sul­jet­ta­vil­le ra­vin­to­loil­le – Pää­sään­tö: Kor­vauk­sia ei makseta

25.03.2020 14:41 0
Koronatoimet uhkaavat romahduttaa palvelualojen työpaikat lähes tyystin – Montako kuukautta Suomen talous voi ylipäätään kestää poikkeusoloja?

Ko­ro­na­toi­met uh­kaa­vat ro­mah­dut­taa pal­ve­lu­alo­jen työ­pai­kat lähes tyystin – Montako kuu­kaut­ta Suomen talous voi yli­pää­tään kestää poik­keu­so­lo­ja?

25.03.2020 13:48 0

Kaleva Media käyn­nis­tää ope­raa­tion yrit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si poik­keus­ti­lan­tees­sa

20.03.2020 18:26 0
Täältä saat apua koronahuoliin – kokosimme listan avuntarjoajista ja neuvontapuhelimista

Täältä saat apua ko­ro­na­huo­liin – ko­ko­sim­me listan avun­tar­joa­jis­ta ja neu­von­ta­pu­he­li­mis­ta

19.03.2020 16:18 0
Koronavirus ajaa yrittäjiä ahdinkoon Lapissakin – yrittäjät vetoavat paikallisiin, jotta he käyttäisivät palveluja

Ko­ro­na­vi­rus ajaa yrit­tä­jiä ah­din­koon La­pis­sa­kin – yrit­tä­jät ve­toa­vat pai­kal­li­siin, jotta he käyt­täi­si­vät pal­ve­lu­ja

14.03.2020 14:35 0
Tilaajille
Kolme lappilaista kyläkauppaa ei sijaitse tarpeeksi syrjässä saadakseen tukea toimintaansa – valtakunnallisesti katsottuna Lappi sai tukea hyvin

Kolme lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa ei si­jait­se tar­peek­si syr­jäs­sä saa­dak­seen tukea toi­min­taan­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti kat­sot­tu­na Lappi sai tukea hyvin

12.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Sokos aloittaa jo nyt Pukumiehen tiloissa Rovaniemellä – Arinan rakentaminen ja hotelli odottavat kaupungin pikaisia päätöksiä kaavasta

Sokos aloit­taa jo nyt Pu­ku­mie­hen ti­lois­sa Ro­va­nie­mel­lä – Arinan ra­ken­ta­mi­nen ja hotelli odot­ta­vat kau­pun­gin pi­kai­sia pää­tök­siä kaa­vas­ta

10.03.2020 11:45 0
Tilaajille
Sokos avataan Rovaniemelle Lapinmaa-keskukseen Lordinaukiolle – liike palaa kaupunkiin lähes 30 vuoden jälkeen, Pukumies loppuu

Sokos avataan Ro­va­nie­mel­le La­pin­maa-kes­kuk­seen Lor­din­au­kiol­le – liike palaa kau­pun­kiin lähes 30 vuoden jäl­keen, Pu­ku­mies loppuu

10.03.2020 10:15 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Enontekiö joutuu luopumaan sähköyhtiöstään saadakseen valtion tuen. Valtio haluaa varmistaa, ettei tuen hakijota ilmaannu lisää.

Pää­kir­joi­tus: Enon­te­kiö joutuu luo­pu­maan säh­kö­yh­tiös­tään saa­dak­seen valtion tuen. Valtio haluaa var­mis­taa, ettei tuen ha­ki­jo­ta il­maan­nu lisää.

09.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Talvensaari

Lu­ki­jal­ta: On aika ryhtyä prio­ri­soi­maan

06.03.2020 07:49 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kiivasta kiistaa Rovaniemen yksityisteiden kunnossapidosta on vaikea hahmottaa, jos ei tunne historiaa – kyläläiset kokevat joutuneensa ainoina maksajan rooliin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kii­vas­ta kiistaa Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta on vaikea hah­mot­taa, jos ei tunne his­to­riaa – ky­lä­läi­set kokevat jou­tu­neen­sa ainoina mak­sa­jan rooliin

01.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Uuden tielain soveltaminen avasi vanhat haavat Rovaniemellä – "Oliko kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitos iso virhe?"

Uuden tielain so­vel­ta­mi­nen avasi vanhat haavat Ro­va­nie­mel­lä – "Oliko kau­pun­gin ja maa­lais­kun­nan kun­ta­lii­tos iso virhe?"

27.02.2020 19:34 0
Tilaajille
Taikasana ei ole tasapuolinen - kaikki eivät ole niitä ikinuoria, jotka näpyttelevät palvelunsa älypuhelimillaan tai tietokoneillaan
Kolumni Tuulikki Kourilehto/Lounais-Lappi

Tai­ka­sa­na ei ole ta­sa­puo­li­nen - kaikki eivät ole niitä iki­nuo­ria, jotka nä­pyt­te­le­vät pal­ve­lun­sa äly­pu­he­li­mil­laan tai tie­to­ko­neil­laan

12.02.2020 09:45 0