Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ikäihmiset
Lukijalta: Odotin 89-vuotiaan invalidimieheni kanssa LKS:ssa tuntikausia Kela-taksia, turhaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Odotin 89-vuo­tiaan in­va­li­di­mie­he­ni kanssa LKS:ssa tun­ti­kau­sia Ke­la-tak­sia, turhaan

09.03.2023 12:36 19
Ikääntyvien sijoittaminen Muurolan sairaalaan herättää keskustelua – rakennus on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, sanoo 30 vuotta sitä huoltanut Reino Vaaraniemi

Ikään­ty­vien si­joit­ta­mi­nen Muu­ro­lan sai­raa­laan he­rät­tää kes­kus­te­lua – ra­ken­nus on ikäänsä nähden hyvässä kun­nos­sa, sanoo 30 vuotta sitä huol­ta­nut Reino Vaa­ra­nie­mi

01.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Muurolan sairaalaan jopa sata hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – väliaikainen ratkaisu vuoteen 2027 saakka

Muu­ro­lan sai­raa­laan jopa sata hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­sil­le – vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su vuoteen 2027 saakka

21.02.2023 05:00 30
Tilaajille
Ikäihmisiä tavoitellaan kulttuurin pariin Lapissa – viime vuonna kohtaamisia Rovaniemellä ja Sallassa kertyi yli 470

Ikä­ih­mi­siä ta­voi­tel­laan kult­tuu­rin pariin Lapissa – viime vuonna koh­taa­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Sal­las­sa kertyi yli 470

05.02.2023 17:30 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue etsii palveluntuottajaa ikäihmisten asumiseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue etsii pal­ve­lun­tuot­ta­jaa ikä­ih­mis­ten asu­mi­seen

30.01.2023 10:40 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­pal­ve­luil­la on kiire

17.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Uudessa mallissa asuminen ja palvelu on aikaisempaa selkeämmin erotettu toisistaan – Rovaniemellä vasta aloittanut yksityinen Nonna-talo on esimerkki ikäihmisten yhteisöllisestä asumisesta

Uudessa mal­lis­sa asu­mi­nen ja palvelu on ai­kai­sem­paa sel­keäm­min ero­tet­tu toi­sis­taan – Ro­va­nie­mel­lä vasta aloit­ta­nut yk­si­tyi­nen Non­na-ta­lo on esi­merk­ki ikä­ih­mis­ten yh­tei­söl­li­ses­tä asu­mi­ses­ta

04.01.2023 19:30 5
Tilaajille
Iäkkäät pariskunnat kuolevat toisinaan lähes samaan aikaan – ilmiötä voivat selittää esimerkiksi elintavat tai stressi

Iäkkäät pa­ris­kun­nat kuo­le­vat toi­si­naan lähes samaan aikaan – ilmiötä voivat se­lit­tää esi­mer­kik­si elin­ta­vat tai stressi

01.01.2023 14:54
Asiantuntija: Rovaniemen Ikäeloa-kortteli vaikuttaa laitosmaiselta – suunnittelua varjostaa kädenvääntö siitä, kenen vastuulla asuntojen rakentaminen edes on

Asian­tun­ti­ja: Ro­va­nie­men Ikäe­loa-kort­te­li vai­kut­taa lai­tos­mai­sel­ta – suun­nit­te­lua var­jos­taa kä­den­vään­tö siitä, kenen vas­tuul­la asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen edes on

30.12.2022 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen ikäihmisten kortteliin ei pääsisi kuka tahansa, vaan asukkaat valittaisiin palveluntarpeen arvioinnin kautta –  pesula purettaisiin, vanhaa lastensairaalaa ei

Ro­va­nie­men ikä­ih­mis­ten kort­te­liin ei pääsisi kuka ta­han­sa, vaan asuk­kaat va­lit­tai­siin pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin kautta – pesula pu­ret­tai­siin, vanhaa las­ten­sai­raa­laa ei

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona Lähteentielle suunniteltua ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelihanketta

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kes­ki­viik­ko­na Läh­teen­tiel­le suun­ni­tel­tua ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­li­han­ket­ta

09.12.2022 12:58 4
Tilaajille
Salla sai Taiteen edistämiskeskukselta 90 000 euron avustuksen ikäihmisten kulttuurihyvinvointihankkeeseen

Salla sai Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sel­ta 90 000 euron avus­tuk­sen ikä­ih­mis­ten kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­hank­kee­seen

25.11.2022 10:02
Tilaajille
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 17:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pohjois-Lontoon luonto on parasta antia koirapuistoon sijoittuvassa eläkeikäisten ihmissuhdetarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Poh­jois-Lon­toon luonto on parasta antia koi­ra­puis­toon si­joit­tu­vas­sa elä­ke­ikäis­ten ih­mis­suh­de­ta­ri­nas­sa

17.11.2022 16:00
Tilaajille
Väestönsuoja esti ikäihmisten palvelukorttelin rakentamisen Rovaniemen keskustaan – uutta paikkaa kaavaillaan Lähteentielle

Väes­tön­suo­ja esti ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lin ra­ken­ta­mi­sen Ro­va­nie­men kes­kus­taan – uutta paikkaa kaa­vail­laan Läh­teen­tiel­le

04.11.2022 15:29
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin vanhustekotunnustus Perhekoti Aarialle – "Perhehoito tarjoaa ikäihmiselle yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, seuraa ja iloisen mielen hyrinää"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin van­hus­te­ko­tun­nus­tus Per­he­ko­ti Aa­rial­le – "Per­he­hoi­to tarjoaa ikä­ih­mi­sel­le yh­tei­söl­li­syyt­tä, yhdessä te­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta, seuraa ja iloisen mielen hy­ri­nää"

05.10.2022 09:45
Tilaajille
Sallassa houkutellaan eläkeläismiehiä teatterin pariin – eräiltamiin pääsee ottamalla retkituolin kainaloon ja saapumalla Pyhäjärven rantaan

Sal­las­sa hou­ku­tel­laan elä­ke­läis­mie­hiä teat­te­rin pariin – erä­il­ta­miin pääsee ot­ta­mal­la ret­ki­tuo­lin kai­na­loon ja saa­pu­mal­la Py­hä­jär­ven rantaan

24.08.2022 07:00
Tilaajille
Ulkomaalaista mieskaksikkoa epäillään törkeistä varkauksista – tunkeutuivat ikäihmisten koteihin taulukauppojen varjolla myös Lapissa

Ul­ko­maa­lais­ta mies­kak­sik­koa epäil­lään tör­keis­tä var­kauk­sis­ta – ­tun­keu­tui­vat ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin tau­lu­kaup­po­jen var­jol­la myös Lapissa

22.08.2022 15:58 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin kai­kil­la on kiire?

17.06.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemellä 70–79-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat varata ajan neljänteen koronarokotukseen

Ro­va­nie­mel­lä 70–79-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set voivat varata ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

02.06.2022 15:28 2
Tilaajille