Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ikäihmiset
Rokotusjonotko vanhusten syy?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­jo­not­ko van­hus­ten syy?

28.11.2023 06:29
Verenmyrkytyksiä todetaan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee yleisimmin iäkkäille

Ve­ren­myr­ky­tyk­siä to­de­taan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee ylei­sim­min iäk­käil­le

05.11.2023 11:23
Lääkärit tiedustelevat hyvin harvoin iäkkäiden ajoterveyttä – se voi aiheuttaa vaaraa tieliikenteessä

Lää­kä­rit tie­dus­te­le­vat hyvin harvoin iäk­käi­den ajo­ter­veyt­tä – se voi ai­heut­taa vaaraa tie­lii­ken­tees­sä

01.11.2023 12:05 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ryhmäjumpat jumissa – "En todellakaan ole tyytyväinen tähän hommaan", inarilainen Kyllikki Tanhua puuskahtaa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ryh­mä­jum­pat jumissa – "En to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­nen tähän hom­maan", ina­ri­lai­nen Kyl­lik­ki Tanhua puus­kah­taa

04.10.2023 08:00
Tilaajille
Yöllä jalkakäytävällä istunut ikäihminen kiinnitti taksinkuljettajan huomion Sodankylässä – "Tärkeintä on, että ei jätetä puuttumatta", sanoo asiantuntija

Yöllä jal­ka­käy­tä­väl­lä istunut ikä­ih­mi­nen kiin­nit­ti tak­sin­kul­jet­ta­jan huomion So­dan­ky­läs­sä – "Tär­kein­tä on, että ei jätetä puut­tu­mat­ta", sanoo asian­tun­ti­ja

24.08.2023 14:43 8
Tilaajille
Uudetkaan seinät eivät meitä hoida – Lapin hyvinvointialue tasapäistää palveluja tavalla, joka ei ole vanhusten etu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­det­kaan seinät eivät meitä hoida – Lapin hy­vin­voin­ti­alue ta­sa­päis­tää pal­ve­lu­ja ta­val­la, joka ei ole van­hus­ten etu

12.08.2023 06:01 2
Muurolan sairaalaan tulee sata väliaikaista hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – ratkaisu helpottaa pulaa palveluasunnoista

Muu­ro­lan sai­raa­laan tulee sata vä­li­ai­kais­ta hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­sil­le – rat­kai­su hel­pot­taa pulaa pal­ve­lu­asun­nois­ta

26.07.2023 05:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hel­po­tus­ta ikä­ih­mi­sil­le hel­teel­lä

17.06.2023 05:00
Sodankylän kunnanhallitus tyrmäsi valtuustoaloitteen ikäihmisten pihojen liittymien aurauksesta – kustannus kunnalle olisi ollut puoli miljoonaa euroa

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus tyrmäsi val­tuus­to­aloit­teen ikä­ih­mis­ten pihojen liit­ty­mien au­rauk­ses­ta – kus­tan­nus kun­nal­le olisi ollut puoli mil­joo­naa euroa

04.05.2023 15:08 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­tei­set asioin­ti­ka­na­vat säi­ly­tet­tä­vä

19.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Odotin 89-vuotiaan invalidimieheni kanssa LKS:ssa tuntikausia Kela-taksia, turhaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Odotin 89-vuo­tiaan in­va­li­di­mie­he­ni kanssa LKS:ssa tun­ti­kau­sia Ke­la-tak­sia, turhaan

09.03.2023 12:36 19
Ikääntyvien sijoittaminen Muurolan sairaalaan herättää keskustelua – rakennus on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, sanoo 30 vuotta sitä huoltanut Reino Vaaraniemi

Ikään­ty­vien si­joit­ta­mi­nen Muu­ro­lan sai­raa­laan he­rät­tää kes­kus­te­lua – ra­ken­nus on ikäänsä nähden hyvässä kun­nos­sa, sanoo 30 vuotta sitä huol­ta­nut Reino Vaa­ra­nie­mi

01.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Muurolan sairaalaan jopa sata hoivapaikkaa Rovaniemen ikäihmisille – väliaikainen ratkaisu vuoteen 2027 saakka

Muu­ro­lan sai­raa­laan jopa sata hoi­va­paik­kaa Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­sil­le – vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su vuoteen 2027 saakka

21.02.2023 05:00 34
Tilaajille
Ikäihmisiä tavoitellaan kulttuurin pariin Lapissa – viime vuonna kohtaamisia Rovaniemellä ja Sallassa kertyi yli 470

Ikä­ih­mi­siä ta­voi­tel­laan kult­tuu­rin pariin Lapissa – viime vuonna koh­taa­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Sal­las­sa kertyi yli 470

05.02.2023 17:30 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue etsii palveluntuottajaa ikäihmisten asumiseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue etsii pal­ve­lun­tuot­ta­jaa ikä­ih­mis­ten asu­mi­seen

30.01.2023 10:40 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­pal­ve­luil­la on kiire

17.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Uudessa mallissa asuminen ja palvelu on aikaisempaa selkeämmin erotettu toisistaan – Rovaniemellä vasta aloittanut yksityinen Nonna-talo on esimerkki ikäihmisten yhteisöllisestä asumisesta

Uudessa mal­lis­sa asu­mi­nen ja palvelu on ai­kai­sem­paa sel­keäm­min ero­tet­tu toi­sis­taan – Ro­va­nie­mel­lä vasta aloit­ta­nut yk­si­tyi­nen Non­na-ta­lo on esi­merk­ki ikä­ih­mis­ten yh­tei­söl­li­ses­tä asu­mi­ses­ta

04.01.2023 19:30 5
Tilaajille
Iäkkäät pariskunnat kuolevat toisinaan lähes samaan aikaan – ilmiötä voivat selittää esimerkiksi elintavat tai stressi

Iäkkäät pa­ris­kun­nat kuo­le­vat toi­si­naan lähes samaan aikaan – ilmiötä voivat se­lit­tää esi­mer­kik­si elin­ta­vat tai stressi

01.01.2023 14:54
Asiantuntija: Rovaniemen Ikäeloa-kortteli vaikuttaa laitosmaiselta – suunnittelua varjostaa kädenvääntö siitä, kenen vastuulla asuntojen rakentaminen edes on

Asian­tun­ti­ja: Ro­va­nie­men Ikäe­loa-kort­te­li vai­kut­taa lai­tos­mai­sel­ta – suun­nit­te­lua var­jos­taa kä­den­vään­tö siitä, kenen vas­tuul­la asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen edes on

30.12.2022 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen ikäihmisten kortteliin ei pääsisi kuka tahansa, vaan asukkaat valittaisiin palveluntarpeen arvioinnin kautta –  pesula purettaisiin, vanhaa lastensairaalaa ei

Ro­va­nie­men ikä­ih­mis­ten kort­te­liin ei pääsisi kuka ta­han­sa, vaan asuk­kaat va­lit­tai­siin pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin kautta – pesula pu­ret­tai­siin, vanhaa las­ten­sai­raa­laa ei

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille