Ikäihmiset

Kit­ti­lä­läi­set Eero, 92, ja Valma, 88, hiih­tä­vät tu­han­nen ki­lo­met­riä tal­ves­sa – Toista oli sodan jäl­keen: "Ei siinä kukaan miet­ti­nyt, että turhaan lähtisi hölk­kää­mään"

18.04.2021 17:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Läs­nä­vi­ri­ke­toi­min­taa ikä­ih­mi­sil­le – "Olin lä­hi­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­ja­na ko­ti­pal­ve­lus­sa ja kyllä suu­res­ti su­ret­ti"

10.04.2021 20:12 2
Tilaajille

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Län­si-Poh­jas­sa ei hukata yhtään an­nos­ta, Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:34 5
Tilaajille

Lappiin on avau­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa useita ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to­ko­te­ja – Sa­vu­kos­ke­lai­set Jarmo ja Maria Pekkala ha­lua­vat jakaa talonsa ja arkensa ikään­ty­nei­den kanssa

06.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Pellon kunta ostaa sään­nöl­lis­tä seuraa vii­del­le ikä­ih­mi­sel­le – Hank­keel­la tor­ju­taan yk­si­näi­syyt­tä ja edis­te­tään on­nel­lis­ta van­huut­ta

18.03.2021 15:01 3
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä yli 78-vuo­tiail­le ja 1. ris­ki­ryh­män kuu­lu­vil­le lisää ro­kot­tei­ta

08.03.2021 10:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Onko huoli aito?

24.02.2021 05:20 1
Tilaajille

Omais­hoi­ta­jien Tau­ko­pirt­ti toimii Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na-ai­ka­na­kin

19.02.2021 09:57
Lukijalta Mielipide

Hyvää elämää ikään­ty­nee­nä­kin

18.02.2021 05:05
Tilaajille

300 se­nio­ria sai kä­sin­teh­dyn ys­tä­vän­päi­vä­kor­tin Ro­va­nie­mel­lä

17.02.2021 09:48

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Miten ikä­ih­mis­ten ro­kot­ta­mi­nen on jär­jes­tet­ty? – "Säh­köi­ses­ti aikaa ei voinut varata, jos ei ole verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia"

11.02.2021 05:18 2
Tilaajille

Van­hus­ten eri­tyis­asu­mis­ta koskeva vie­rai­lu­kiel­to jatkuu Haa­pa­ran­nal­la – Alueen ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen vaikea

09.02.2021 12:47
Tilaajille

"Röyh­keää touhua" – Kemissä tee­te­tään ikä­ih­mi­sil­le kal­lii­ta ja tar­peet­to­mia säh­kö­re­mont­te­ja har­haan­joh­ta­val­la mark­ki­noin­nil­la

27.01.2021 18:22 3
Tilaajille

Uts­joel­la an­ne­taan ko­ro­na­ro­kot­tei­ta yli 70-vuo­tiail­le ja muille ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le – ris­ki­ryh­mien jälkeen alkaa muiden kun­ta­lais­ten ro­ko­tuk­set

22.01.2021 12:49 1
Tilaajille

Hen­ki­lö­kun­ta ro­kot­taa Ro­va­nie­mel­lä ko­ti­hoi­dos­sa ja pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa olevat ikä­ih­mi­set

22.01.2021 10:26 1
Tilaajille

Yli 80-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan Ina­ris­sa ensi vii­kol­la – On­gel­ma­na on ro­kot­tei­den saa­ta­vuus

22.01.2021 09:34
Tilaajille

Yli 80-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ajat täyt­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä – uusia aikoja ei ole tällä het­kel­lä va­rat­ta­vis­sa

21.01.2021 09:44 4
Tilaajille

"Tämä on suuri hel­po­tus, kun enää ei tar­vit­se pelätä" – yli 80-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä, ajan­va­raus ruuh­kau­tui heti

20.01.2021 19:42 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sai­rauk­siin kes­kit­ty­mi­nen vie huomion hyvästä van­huu­des­ta

12.01.2021 05:05
Tilaajille