Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Ikäihmiset
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka meitä hoitaa?

22.05.2022 13:17
Tilaajille
Odotan ikäihmisten palvelukorttelista mammapalvelujen paratiisia
Kolumni

Odotan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­kort­te­lis­ta mam­ma­pal­ve­lu­jen pa­ra­tii­sia

10.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Sallan kunnan ja Piste Kollektiiviin hankeyhteistyössä halutaan tarjota taidekokemuksia ikäihmisille

Sallan kunnan ja Piste Kol­lek­tii­viin han­ke­yh­teis­työs­sä ha­lu­taan tarjota tai­de­ko­ke­muk­sia ikä­ih­mi­sil­le

04.05.2022 17:43
Tilaajille
"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – Alli Korva, 99, ja Kalle Sukuvaara, 98, ovat Ylen televisiosarjan lappilaisia tähtiä

"Tässä iässä ei voi kuulua kuin hyvää" – Alli Korva, 99, ja Kalle Su­ku­vaa­ra, 98, ovat Ylen te­le­vi­sio­sar­jan lap­pi­lai­sia tähtiä

29.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kylillä järjestetään toukokuussa seniorineuvolapäiviä

Ro­va­nie­men kylillä jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa se­nio­ri­neu­vo­la­päi­viä

22.04.2022 12:55
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 14:23
Jäimme liittymään kasatun jääpalteen vangiksi Saarenkylässä – tätä kirjoittaessani olemme edelleen motissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäimme liit­ty­mään kasatun jää­pal­teen van­gik­si Saa­ren­ky­läs­sä – tätä kir­joit­taes­sa­ni olemme edel­leen motissa

11.04.2022 09:27 9
Tilaajille
Keminmaa aikoo tehdä uuden vanhustentalon Laurilaan – kunnanvaltuusto päättää rakentamisesta ensi viikolla

Ke­min­maa aikoo tehdä uuden van­hus­ten­ta­lon Lau­ri­laan – kun­nan­val­tuus­to päättää ra­ken­ta­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

10.03.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­nei­den tur­vat­to­muus kan­sal­li­nen hä­peä­pilk­ku

25.01.2022 05:00
Tilaajille
Ilman lapsenlapsia jääminen voi olla suuri suru – isovanhemmuutta toivovan kannattaa noudattaa aiheen suhteen hienovaraisuutta

Ilman lap­sen­lap­sia jää­mi­nen voi olla suuri suru – iso­van­hem­muut­ta toi­vo­van kan­nat­taa nou­dat­taa aiheen suhteen hie­no­va­rai­suut­ta

22.01.2022 18:00 1
Osa ikääntyneistä ei huoli apua, vaikka he sitä tarvitsisivat – laki takaa ikäihmisillekin vahvan itsemääräämisoikeuden

Osa ikään­ty­neis­tä ei huoli apua, vaikka he sitä tar­vit­si­si­vat – laki takaa ikä­ih­mi­sil­le­kin vahvan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den

06.01.2022 17:00
Susanna Rivinen teki ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen ikäihmisten mediakasvatuksesta – "Ikäihmiset ovat olleet asian suhteen paitsiossa, siksi puutun nyt siihen"

Susanna Rivinen teki en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa väi­tös­tut­ki­muk­sen ikä­ih­mis­ten me­dia­kas­va­tuk­ses­ta – "I­käih­mi­set ovat olleet asian suhteen pait­sios­sa, siksi puutun nyt siihen"

19.12.2021 17:00
Tilaajille
Digitaidottomat ikäihmiset putoavat kelkasta – matkallekaan ei pääse, kun ei osaa käyttää nettiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­tai­dot­to­mat ikä­ih­mi­set pu­toa­vat kel­kas­ta – mat­kal­le­kaan ei pääse, kun ei osaa käyttää nettiä

10.12.2021 12:39 10
Tilaajille
Kemin Pruntsin kortteliin moderneja asuntoja ikäihmisille – kemiläisten vanhusten asuntosäätiö tekee 44 kohtuullisen kokoista huoneistoa keskustaan

Kemin Prunt­sin kort­te­liin mo­der­ne­ja asun­to­ja ikä­ih­mi­sil­le – ke­mi­läis­ten van­hus­ten asun­to­sää­tiö tekee 44 koh­tuul­li­sen ko­kois­ta huo­neis­toa kes­kus­taan

10.12.2021 11:15
Tilaajille
Toimittajalta: Helmikuussa Rovaniemi ulkoisti yhden ryhmäkotinsa Attendolle – nyt Attendo irrottautui palvelusetelistä ja ulkoistamisen riskit realisoituivat
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hel­mi­kuus­sa Ro­va­nie­mi ul­kois­ti yhden ryh­mä­ko­tin­sa At­ten­dol­le – nyt Attendo ir­rot­tau­tui pal­ve­lusete­lis­tä ja ul­kois­ta­mi­sen riskit rea­li­soi­tui­vat

07.12.2021 14:30 9
Tilaajille
93-vuotias Pentti Tirri lähtee verstaalle joka tiistai – harrastanut puutöitä Rovaniemen kansalaisopistossa yli 50 vuotta

93-vuo­tias Pentti Tirri lähtee vers­taal­le joka tiistai – har­ras­ta­nut puu­töi­tä Ro­va­nie­men kan­sa­lais­opis­tos­sa yli 50 vuotta

29.11.2021 15:34
Tilaajille
Rovaniemen seudun eläkkeensaajat valssin tahdissa digiaikaan
Lukijalta

Ro­va­nie­men seudun eläk­keen­saa­jat valssin tah­dis­sa di­gi­ai­kaan

24.11.2021 09:28
Ikäihmisten digipulmiin on saatavilla apua: Rovaniemen eläkeläisten digiklinikalla opeteltiin laitteiden käyttöä ja innostuttiin kokeilemaan uusia sovelluksia

Ikä­ih­mis­ten di­gi­pul­miin on saa­ta­vil­la apua: Ro­va­nie­men elä­ke­läis­ten di­gi­kli­ni­kal­la ope­tel­tiin lait­tei­den käyttöä ja in­nos­tut­tiin ko­kei­le­maan uusia so­vel­luk­sia

22.11.2021 19:52
Tilaajille
Uusi yhteisöllinen senioritalo rakennetaan Rovaniemen keskustaan

Uusi yh­tei­söl­li­nen se­nio­ri­ta­lo ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men kes­kus­taan

12.11.2021 13:06 2
Tilaajille
Hoivapaikan arvioinnissa keskeistä on iäkkään toimintakyky
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­pai­kan ar­vioin­nis­sa kes­keis­tä on iäkkään toi­min­ta­ky­ky

01.11.2021 10:36