tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oulun yliopisto
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 10:00
Tilaajille
Hevosenpääsumusta saatiin ennätyksellisen tarkkoja ja laajoja kuvia – Oulun yliopiston yliopistonlehtori Aku Venhola on mukana etsimässä uusia galakseja

He­vo­sen­pää­su­mus­ta saatiin en­nä­tyk­sel­li­sen tark­ko­ja ja laajoja kuvia – Oulun yli­opis­ton yli­opis­ton­leh­to­ri Aku Venhola on mukana et­si­mäs­sä uusia ga­lak­se­ja

10.11.2023 20:08 1
Tilaajille
Kuinka pitää pää kasassa, kun maailma liukuu kriisistä toiseen? Kysyimme viideltä kiinnostavalta ihmiseltä heidän reseptinsä

Kuinka pitää pää ka­sas­sa, kun maailma liukuu krii­sis­tä toi­seen? Ky­syim­me vii­del­tä kiin­nos­ta­val­ta ih­mi­sel­tä heidän re­sep­tin­sä

22.10.2023 16:45
Tilaajille
Mielenosoittajat valtasivat Oulun yliopiston vastalauseena hallituksen aikeille –"Opiskelijoilta leikkaamisen pitää loppua nyt"

Mie­len­osoit­ta­jat val­ta­si­vat Oulun yli­opis­ton vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ai­keil­le –"O­pis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­sen pitää loppua nyt"

25.09.2023 10:18 12
Tilaajille
Kasvatustieteen tohtori: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 17
Tilaajille
"Raatoja tuntuu kerääntyvän rannoille yllättävänkin paljon, ja sen kyllä valitettavasti myös haistaa" – lähes kaikki kutemaan nousseet kyttyrälohet ovat nyt kuolleet

"Raa­to­ja tuntuu ke­rään­ty­vän ran­noil­le yl­lät­tä­vän­kin paljon, ja sen kyllä va­li­tet­ta­vas­ti myös hais­taa" – ­lä­hes kaikki ku­te­maan nous­seet kyt­ty­rä­lo­het ovat nyt kuol­leet

13.09.2023 10:04 1
Tilaajille
Melussa vietetyn hoitopäivän jälkeen lapsi huutaa vielä illallakin – näillä neljällä vinkillä hiljennät möykän kotona

Melussa vie­te­tyn hoi­to­päi­vän jälkeen lapsi huutaa vielä il­lal­la­kin – näillä nel­jäl­lä vin­kil­lä hil­jen­nät möykän kotona

25.08.2023 19:00
Tilaajille
Oulussa tutkitaan, miksi jotkut lapset ahdistuvat matematiikasta tuskanhikeen asti – opettaja kertoo 7 vinkkiä, joilla laskemiseen löytyy itseluottamus

Oulussa tut­ki­taan, miksi jotkut lapset ah­dis­tu­vat ma­te­ma­tii­kas­ta tus­kan­hi­keen asti – opet­ta­ja kertoo 7 vink­kiä, joilla las­ke­mi­seen löytyy it­se­luot­ta­mus

18.08.2023 18:56 1
Tilaajille
Oulun yliopistossa tutkittiin uudella tavalla lyijyluotien ja myrkyttömien luotien käyttäytymistä kudoksissa – tulokset yllättivät

Oulun yli­opis­tos­sa tut­kit­tiin uudella tavalla lyi­jy­luo­tien ja myr­kyt­tö­mien luotien käyt­täy­ty­mis­tä ku­dok­sis­sa – tu­lok­set yl­lät­ti­vät

17.08.2023 07:45 2
Valtteri Hyökyn työvuoro Jäämerellä kestää yli kuukauden – aamun 79 sääennustetta kertovat, lähdetäänkö tänään jahtaamaan Amazonin kokoista luonnonilmiötä

Valt­te­ri Hyökyn työ­vuo­ro Jää­me­rel­lä kestää yli kuu­kau­den – aamun 79 sää­en­nus­tet­ta ker­to­vat, läh­de­tään­kö tänään jah­taa­maan Ama­zo­nin ko­kois­ta luon­non­il­miö­tä

13.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Teekkari on aina valmis lauluun – Suomessa elää uniikki teekkarilauluperinne, jollaista ei muualta maailmasta löydy

Teek­ka­ri on aina valmis lauluun – Suo­mes­sa elää uniikki teek­ka­ri­lau­lu­pe­rin­ne, jol­lais­ta ei muualta maail­mas­ta löydy

29.04.2023 18:00
Tilaajille
Lääkäri Anna Terho teki mullistavan havainnon lapsettomuushoidoista syntyneiden poikien terveydestä: Riski pakastuksesta ilmenee teini-iässä

Lääkäri Anna Terho teki mul­lis­ta­van ha­vain­non lap­set­to­muus­hoi­dois­ta syn­ty­nei­den poikien ter­vey­des­tä: Riski pa­kas­tuk­ses­ta ilmenee tei­ni-iäs­sä

27.04.2023 05:00
Tilaajille
Oulun yliopisto aloittaa muutosneuvottelut teknillisessä tiedekunnassa ja jatkuvassa koulutuksessa – neuvotteluiden piirissä yhteensä 90 työntekijää

Oulun yli­opis­to aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut tek­nil­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa ja jat­ku­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa – neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä yh­teen­sä 90 työn­te­ki­jää

20.04.2023 10:01
Tilaajille
Polttomoottori ei kuole vielä aikoihin – "Uudet, synteettiset polttoaineet ovat taloudellinen, ei tekninen ongelma"

Polt­to­moot­to­ri ei kuole vielä ai­koi­hin – "Uudet, syn­teet­ti­set polt­to­ai­neet ovat ta­lou­del­li­nen, ei tek­ni­nen on­gel­ma"

13.04.2023 16:24 2
Tilaajille
Ukrainaa tuettava, muuten uhkana, että Venäjä jatkaa sotimista loputtomiin  – rovaniemeläislähtöinen professori: "Suomi on historian  oikealla puolella, sillä Venäjällä on vain vihollisia tai vasalleja"

Uk­rai­naa tuet­ta­va, muuten uhkana, että Venäjä jatkaa so­ti­mis­ta lo­put­to­miin – ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen pro­fes­so­ri: "Suomi on his­to­rian oi­keal­la puo­lel­la, sillä Ve­nä­jäl­lä on vain vi­hol­li­sia tai va­sal­le­ja"

24.02.2023 05:00 5
Tilaajille
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

30.01.2023 15:00 4
Tilaajille
Kiihkeä keskustelu ja toisaalta vaikeneminen vapaaehtoisesta lapsettomuudesta herätti Leena Raitalan kiinnostuksen tutkia aihetta – "Lapsettomuuden kielteinen leima on murtumassa"

Kiihkeä kes­kus­te­lu ja toi­saal­ta vai­ke­ne­mi­nen va­paa­eh­toi­ses­ta lap­set­to­muu­des­ta herätti Leena Rai­ta­lan kiin­nos­tuk­sen tutkia aihetta – "Lap­set­to­muu­den kiel­tei­nen leima on mur­tu­mas­sa"

06.01.2023 08:00 2
Tilaajille
Porot pitävät pohjoisen lehtoja avoimina – aluskasvillisuutta tutkinut Lauralotta Muurinen havaitsi, että metsätalouden vaikutukset voivat ilmetä vuosikymmenien viiveellä

Porot pitävät poh­joi­sen lehtoja avoi­mi­na – a­lus­kas­vil­li­suut­ta tut­ki­nut Lau­ra­lot­ta Muu­ri­nen ha­vait­si, että met­sä­ta­lou­den vai­ku­tuk­set voivat ilmetä vuo­si­kym­me­nien vii­veel­lä

08.11.2022 08:00 1
Tilaajille
"Vähän jännittää, kun tuntuu, että pitäisi olla niin valmis päätökseen" – rovaniemeläisopiskelijat pohtivat tulevaisuuttaan Korkeakoulupäivillä Oulussa

"Vähän jän­nit­tää, kun tuntuu, että pitäisi olla niin valmis pää­tök­seen" – ro­va­nie­me­läis­opis­ke­li­jat poh­ti­vat tu­le­vai­suut­taan Kor­kea­kou­lu­päi­vil­lä Oulussa

03.11.2022 15:03
Tilaajille
Kiehtovat ja karmivat hämähäkit ryömivät esiin – Oulun yliopiston asiantuntija pohtii, voisiko vaarallinen mustaleski levitä Suomeen

Kieh­to­vat ja kar­mi­vat hä­mä­hä­kit ryö­mi­vät esiin – Oulun yli­opis­ton asian­tun­ti­ja pohtii, voisiko vaa­ral­li­nen mus­ta­les­ki levitä Suomeen

29.10.2022 17:00 2
Tilaajille