Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Tiede
Viimeisin 12 tuntia
Euroopan ympäristökeskuksen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lopputulosta – Lässähtäneen kokouksen jälkipyykissä odotukset kääntyvät yritysten ilmastoratkaisuihin

Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lop­pu­tu­los­ta – Läs­säh­tä­neen ko­kouk­sen jäl­ki­pyy­kis­sä odo­tuk­set kään­ty­vät yri­tys­ten il­mas­to­rat­kai­sui­hin

26.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Ahdistavan epävarmuuden takana saattaa näkyä parempi tulevaisuus

Ah­dis­ta­van epä­var­muu­den takana saattaa näkyä parempi tu­le­vai­suus

26.11.2022 10:00
Tilaajille
Kuukausi
Lapista löytyi kahdeksan tieteelle täysin uutta hyönteislajia – lajeista seitsemän on kärpäsiä ja yksi pistiäinen

Lapista löytyi kah­dek­san tie­teel­le täysin uutta hyön­teis­la­jia – la­jeis­ta seit­se­män on kär­pä­siä ja yksi pis­tiäi­nen

25.11.2022 17:44 1
Tilaajille
Kaarle XII kuoli vihollisen luotiin – vuosisatoja spekuloitu ruotsalaisten tekemä oman kuninkaan salamurha suljettiin pois uudella tutkimuksella

Kaarle XII kuoli vi­hol­li­sen luotiin – ­vuo­si­sa­to­ja spe­ku­loi­tu ruot­sa­lais­ten tekemä oman ku­nin­kaan sa­la­mur­ha sul­jet­tiin pois uudella tut­ki­muk­sel­la

25.11.2022 08:00
Tilaajille
Avaruusjättiläinen palveli 30 vuotta yliajalla Sodankylässä – vuonna 1978 valmistunut 32-metrinen suurtehotutka korvataan 10 000 miniantennin kentällä

Ava­ruus­jät­ti­läi­nen palveli 30 vuotta yli­ajal­la So­dan­ky­läs­sä – ­vuon­na 1978 val­mis­tu­nut 32-met­ri­nen suur­te­ho­tut­ka kor­va­taan 10 000 mi­ni­an­ten­nin ken­täl­lä

24.11.2022 20:30 1
Tilaajille
Lapin yliopiston vararehtoriksi hakeneiden henkilöllisyydet julki

Lapin yli­opis­ton va­ra­reh­to­rik­si ha­ke­nei­den hen­ki­löl­li­syy­det julki

11.11.2022 16:29 1
Tilaajille
Tuore tutkimus: Iin Illinsaaren kalmistosta löydetty vainaja kuului mahdollisesti Itämeren viimeisiin metsästäjä-keräilijöihin, joiden ruokavalio perustui hylkeisiin

Tuore tut­ki­mus: Iin Il­lin­saa­ren kal­mis­tos­ta löy­det­ty vainaja kuului mah­dol­li­ses­ti Itä­me­ren vii­mei­siin met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöi­hin, joiden ruo­ka­va­lio pe­rus­tui hyl­kei­siin

11.11.2022 13:57
Tilaajille
Porot pitävät pohjoisen lehtoja avoimina – aluskasvillisuutta tutkinut Lauralotta Muurinen havaitsi, että metsätalouden vaikutukset voivat ilmetä vuosikymmenien viiveellä

Porot pitävät poh­joi­sen lehtoja avoi­mi­na – a­lus­kas­vil­li­suut­ta tut­ki­nut Lau­ra­lot­ta Muu­ri­nen ha­vait­si, että met­sä­ta­lou­den vai­ku­tuk­set voivat ilmetä vuo­si­kym­me­nien vii­veel­lä

08.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Lapin yliopiston uusi julkaisu kertoo ikäihmisten haasteista digitalisaation keskellä – "Ikäihmisistä rakentuva kuva on yksipuolinen, ja siinä korostuvat digiosaamisen vajeet"

Lapin yli­opis­ton uusi jul­kai­su kertoo ikä­ih­mis­ten haas­teis­ta di­gi­ta­li­saa­tion kes­kel­lä – "I­käih­mi­sis­tä ra­ken­tu­va kuva on yk­si­puo­li­nen, ja siinä ko­ros­tu­vat di­gi­osaa­mi­sen vajeet"

02.11.2022 12:08 2
Tilaajille
Vanhemmat
Aurinko pimeni Lapissa – lukijamme ikuistivat pimennystä Kemijärvellä ja Inarissa, katso myös kuvat eri puolelta maailmaa

Aurinko pimeni Lapissa – ­lu­ki­jam­me ikuis­ti­vat pi­men­nys­tä Ke­mi­jär­vel­lä ja Ina­ris­sa, katso myös kuvat eri puo­lel­ta maail­maa

25.10.2022 17:33 1
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

23.10.2022 07:00
Tilaajille
Maupertuis-tuntija Osmo Pekonen on kuollut

Mau­per­tuis-tun­ti­ja Osmo Pekonen on kuollut

14.10.2022 11:34
Tilaajille
Lapin yliopiston hallintotieteen professorin Timo Aarrevaaran ja kollegojen toimittama kirja palkittiin

Lapin yli­opis­ton hal­lin­to­tie­teen pro­fes­so­rin Timo Aar­re­vaa­ran ja kol­le­go­jen toi­mit­ta­ma kirja pal­kit­tiin

13.10.2022 21:19
Tilaajille
Äityikö lasten leikki riidaksi? Älä hermostu, vaan katso nämä tutkijoiden kasvatusvinkit – tunnetaidoilla on yllättäen yhteys myös koulumenestykseen

Äityikö lasten leikki rii­dak­si? Älä her­mos­tu, vaan katso nämä tut­ki­joi­den kas­va­tus­vin­kit – tun­ne­tai­doil­la on yl­lät­täen yhteys myös kou­lu­me­nes­tyk­seen

11.10.2022 06:30
Tilaajille
Geenitieto tulossa laajasti terveydenhoitoon – osa perinnöllisyyslääkäreistä ei usko geenitestien auttavan kansantautien ehkäisyssä

Gee­ni­tie­to tulossa laa­jas­ti ter­vey­den­hoi­toon – osa pe­rin­nöl­li­syys­lää­kä­reis­tä ei usko gee­ni­tes­tien aut­ta­van kan­san­tau­tien eh­käi­sys­sä

08.10.2022 18:30
Tilaajille
Suomalaissatelliitti paljasti kymmeniä venäläisten asemia heti tultuaan käyttöön Ukrainan sodassa – käänteentekevä tutka oli kehitetty jäiden tarkkailuun

Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia heti tul­tuaan käyt­töön Uk­rai­nan sodassa – kään­teen­te­ke­vä tutka oli ke­hi­tet­ty jäiden tark­kai­luun

05.10.2022 19:03
Tilaajille
Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

Oulussa ke­hi­tet­tiin ih­meai­ne, joka kerää ener­giaa hön­käi­sys­tä ja kengän poh­jas­ta

27.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kaikissa väestöryhmissä lukee sanomalehtiä

Tut­ki­mus: Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kai­kis­sa väes­tö­ryh­mis­sä lukee sa­no­ma­leh­tiä

23.09.2022 08:21
Geenitutkimuksen lasten teemapäivää vietetään Lapin keskussairaalassa

Gee­ni­tut­ki­muk­sen lasten tee­ma­päi­vää vie­te­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

22.09.2022 10:34
Tilaajille
Häiritseviä kysymyksiä syksyyn – Mökin kanssa ajattelu avaa syksyn luentosarjan

Häi­rit­se­viä ky­sy­myk­siä syksyyn – Mökin kanssa ajat­te­lu avaa syksyn luen­to­sar­jan

21.09.2022 12:57
Tilaajille