Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tiede
Kuukausi
Rovaniemen ja Lapin yhteinen Arktikum
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ja Lapin yh­tei­nen Ark­ti­kum

27.03.2023 06:05
Tilaajille
Uskonnot eivät ole kadonneet mihinkään – tutkija Aini Linjakumpu perää etenkin viranomaisille lisää ymmärrystä ja tietoa eri uskonnoista

Us­kon­not eivät ole ka­don­neet mi­hin­kään – ­tut­ki­ja Aini Lin­ja­kum­pu perää etenkin vi­ran­omai­sil­le lisää ym­mär­rys­tä ja tietoa eri us­kon­nois­ta

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Pohjois-Ruotsissa ammuttiin torstaina raketti, josta syntyi pohjoiselle taivaalle harvinainen valoilmiö – asiantuntija: "Voi olla, että tällaisen näkee vain kerran elämässä"

Poh­jois-Ruot­sis­sa am­mut­tiin tors­tai­na ra­ket­ti, josta syntyi poh­joi­sel­le tai­vaal­le har­vi­nai­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja: "Voi olla, että täl­lai­sen näkee vain kerran elä­mäs­sä"

24.03.2023 07:52
Tilaajille
Henkilöstötuottavuuden dosentti Marko Kesti piirtää videolla, mitä tarkoittaa tulosjohtamisen harha

Hen­ki­lös­tö­tuot­ta­vuu­den do­sent­ti Marko Kesti piirtää vi­deol­la, mitä tar­koit­taa tu­los­joh­ta­mi­sen harha

06.03.2023 05:00
Tilaajille
Tutkija Lapin yliopistosta kehitti menetelmän, jolla voidaan parantaa työelämän pahimmat vaivat: "Esihenkilöt seuraavat tuloksia, kun pitäisi seurata ihmisiä, jotka tekevät tuloksen"

Tutkija Lapin yli­opis­tos­ta kehitti me­ne­tel­män, jolla voidaan pa­ran­taa työ­elä­män pa­him­mat vaivat: "E­si­hen­ki­löt seu­raa­vat tu­lok­sia, kun pitäisi seurata ih­mi­siä, jotka tekevät tu­lok­sen"

06.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Anna-Liisa Kemin polvi alkoi vihoitella 35-vuotiaana kesken ruuhkavuosien – näin oireilee alkava nivelrikko, johon sairastuvat jo nuoret aikuiset

An­na-Lii­sa Kemin polvi alkoi vi­hoi­tel­la 35-vuo­tiaa­na kesken ruuh­ka­vuo­sien – näin oi­rei­lee alkava ni­vel­rik­ko, johon sai­ras­tu­vat jo nuoret ai­kui­set

24.02.2023 18:05
Tilaajille
Korkealentoa: Toteutui sotatila, pandemia ja some-hype – matkailun tulevaisuus voi olla utopistisiakin skenaarioita ihmeellisempi
Kolumni

Kor­kea­len­toa: To­teu­tui so­ta­ti­la, pan­de­mia ja so­me-hy­pe – mat­kai­lun tu­le­vai­suus voi olla uto­pis­ti­sia­kin ske­naa­rioi­ta ih­meel­li­sem­pi

17.02.2023 11:38
Lapin museoiden järjestämät etäkahvit on ehdolla Vuoden museoviestintäteoksi

Lapin mu­seoi­den jär­jes­tä­mät etä­kah­vit on ehdolla Vuoden mu­seo­vies­tin­tä­teok­si

17.02.2023 11:24
Tilaajille
Ellinoora Tuuna ja Siina Toimela tuovat kulttuuria lähelle ihmistä – Suomen Kulttuurirahastolta Lapin tieteelle ja taiteelle 27 apurahaa

El­li­noo­ra Tuuna ja Siina Toimela tuovat kult­tuu­ria lähelle ihmistä – Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta Lapin tie­teel­le ja tai­teel­le 27 apu­ra­haa

17.02.2023 00:15 1
Tilaajille
Lohi on lähes pyhä asia norjalaisille – kriittisille näkökulmille ei ole ollut tilaa, kun miljardit ovat kertyneet muutamien harvojen lohiparoneiden taskuihin

Lohi on lähes pyhä asia nor­ja­lai­sil­le – kriit­ti­sil­le nä­kö­kul­mil­le ei ole ollut tilaa, kun mil­jar­dit ovat ker­ty­neet muu­ta­mien har­vo­jen lo­hi­pa­ro­nei­den tas­kui­hin

13.02.2023 05:00 6
Tilaajille
Tutkimus: Suomalaiset uskovat maailmantilanteen synkkenevän – tulevaisuudentutkija kyseenalaistaa johtopäätöksen ja arvioi tulosten kertovan sivistyksestä

Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set uskovat maail­man­ti­lan­teen synk­ke­ne­vän – tu­le­vai­suu­den­tut­ki­ja ky­seen­alais­taa joh­to­pää­tök­sen ja arvioi tu­los­ten ker­to­van si­vis­tyk­ses­tä

10.02.2023 18:42 2
Tilaajille
Selitä kuin kuusivuotiaalle – vai etkö osaa?
Kolumni

Selitä kuin kuu­si­vuo­tiaal­le – vai etkö osaa?

10.02.2023 06:00
Tutkimuslaitosten toiminnan rahoitus turvattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­mus­lai­tos­ten toi­min­nan ra­hoi­tus tur­vat­ta­va

08.02.2023 02:59
Tilaajille
Rovaniemeläisiä, posiolaisia ja kuusamolaisia pyydetään osallistumaan malminetsintää ja kaivoksia käsittelevään tutkimukseen – malminetsinnästä yli 70 prosenttia kohdentuu Lappiin

Ro­va­nie­me­läi­siä, po­sio­lai­sia ja kuu­sa­mo­lai­sia pyy­de­tään osal­lis­tu­maan mal­min­et­sin­tää ja kai­vok­sia kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – mal­min­et­sin­näs­tä yli 70 pro­sent­tia koh­den­tuu Lappiin

04.02.2023 15:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläin­ko­kei­den on lo­put­ta­va

31.01.2023 08:21
Tilaajille
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

30.01.2023 15:00 4
Tilaajille
Saimaannorpan perimästä paljastui mysteeri – Uuden tutkimuksen mukaan lähimmät sukulaiset löytyvätkin Pohjois-Amerikasta, eivät Itämerestä

Sai­maan­nor­pan pe­ri­mäs­tä pal­jas­tui mys­tee­ri – Uuden tut­ki­muk­sen mukaan lä­him­mät su­ku­lai­set löy­ty­vät­kin Poh­jois-Ame­ri­kas­ta, eivät Itä­me­res­tä

23.01.2023 11:44 1
Tilaajille
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
Tekoäly tekee työni pian – tarkoittaako se minulle enemmän vapaa-aikaa?
Kolumni

Tekoäly tekee työni pian – tar­koit­taa­ko se minulle enemmän va­paa-ai­kaa?

14.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Arktinen keskus tutkii, miten ihminen sopeutuu kylmään ja muuttuvaan ilmastoon – tutkimukseen etsitään osallistujia Inarin alueelta

Ark­ti­nen keskus tutkii, miten ihminen so­peu­tuu kylmään ja muut­tu­vaan il­mas­toon – tut­ki­muk­seen et­si­tään osal­lis­tu­jia Inarin alueel­ta

13.01.2023 19:08 1
Tilaajille