Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tutkimukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minusta tuli Län­si-Poh­jan ystävä

30.09.2023 05:00 1
Lähes 3 000 rovaniemeläistä saa postitse kansallisen terveyskyselyn – kaupunki voi hyödyntää tuloksia päätöksenteossa

Lähes 3 000 ro­va­nie­me­läis­tä saa pos­tit­se kan­sal­li­sen ter­veys­ky­se­lyn – kau­pun­ki voi hyö­dyn­tää tu­lok­sia pää­tök­sen­teos­sa

19.09.2023 17:11
Tilaajille
Sanomalehtiä pidetään edelleen luotettavimpana mediana, kertoo Uutismedian liiton tutkimus

Sa­no­ma­leh­tiä pi­de­tään edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na me­dia­na, kertoo Uu­tis­me­dian liiton tut­ki­mus

04.09.2023 09:10 9
"Ei tälle alalle kannata lähteä" – työelämätutkija yllättyi, kuinka varhain nuoret hoitajaopiskelijat pohtivat alanvaihtoa

"Ei tälle alalle kannata lähteä" – työ­elä­mä­tut­ki­ja yl­lät­tyi, kuinka varhain nuoret hoi­ta­ja­opis­ke­li­jat poh­ti­vat alan­vaih­toa

02.07.2023 08:00 2
Tilaajille
Lapin yliopiston tutkimuksille rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä Suomen Akatemialta

Lapin yli­opis­ton tut­ki­muk­sil­le ra­hoi­tus­ta so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­tä sekä Suomen Aka­te­mial­ta

08.06.2023 16:29
Tilaajille
Aikuisten ADHD-testeihin on ruuhkaa Lapissakin – lähetteiden määrä kaksinkertaistunut,  jonotus kestää noin vuoden

Ai­kuis­ten ADHD-tes­tei­hin on ruuhkaa La­pis­sa­kin – lä­het­tei­den määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut, jonotus kestää noin vuoden

19.04.2023 10:25 2
Tilaajille
"Ilman kaivoksia tämä olisi aika kuollut paikka" – sodankyläläiset ovat suhtautuneet kaivoksiin myönteisesti, mutta kriittisten määrä on kasvanut

"Ilman kai­vok­sia tämä olisi aika kuollut paikka" – so­dan­ky­lä­läi­set ovat suh­tau­tu­neet kai­vok­siin myön­tei­ses­ti, mutta kriit­tis­ten määrä on kas­va­nut

16.03.2023 05:00 13
Tilaajille
Tutkimus: Korvaushoidossa käytettävän lääkeaineen väärinkäyttöön liittyviä kuolemia on vähiten Lapissa

Tut­ki­mus: Kor­vaus­hoi­dos­sa käy­tet­tä­vän lää­ke­ai­neen vää­rin­käyt­töön liit­ty­viä kuo­le­mia on vähiten Lapissa

10.02.2023 09:55
Tilaajille
Rovaniemeläisiä, posiolaisia ja kuusamolaisia pyydetään osallistumaan malminetsintää ja kaivoksia käsittelevään tutkimukseen – malminetsinnästä yli 70 prosenttia kohdentuu Lappiin

Ro­va­nie­me­läi­siä, po­sio­lai­sia ja kuu­sa­mo­lai­sia pyy­de­tään osal­lis­tu­maan mal­min­et­sin­tää ja kai­vok­sia kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – mal­min­et­sin­näs­tä yli 70 pro­sent­tia koh­den­tuu Lappiin

04.02.2023 15:50 2
Tilaajille
Kaikki eivät puhu koulua – tuoreen väitöksen mukaan etenkin vastasaapuneiden maahanmuuttajien kielellinen tuki opetuksessa kaipaa parannusta

Kaikki eivät puhu koulua – tuoreen väi­tök­sen mukaan etenkin vas­ta­saa­pu­nei­den maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­nen tuki ope­tuk­ses­sa kaipaa pa­ran­nus­ta

04.01.2023 06:40
Tilaajille
Suomessa pakkosteriloitiin 1900-luvulla tuhansia ihmisiä – kuntien ja mielisairaaloiden välillä oli suuria eroja

Suo­mes­sa pak­kos­te­ri­loi­tiin 1900-lu­vul­la tu­han­sia ihmisiä – kuntien ja mie­li­sai­raa­loi­den välillä oli suuria eroja

27.11.2022 15:30
THL:n tutkimus: Muoniossa ovat Suomen tyytyväisimmät tehostetun palveluasumisen asukkaat

THL:n tut­ki­mus: Muo­nios­sa ovat Suomen tyy­ty­väi­sim­mät te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen asuk­kaat

27.11.2022 14:59
Tilaajille
Tuore tutkimus: Iin Illinsaaren kalmistosta löydetty vainaja kuului mahdollisesti Itämeren viimeisiin metsästäjä-keräilijöihin, joiden ruokavalio perustui hylkeisiin

Tuore tut­ki­mus: Iin Il­lin­saa­ren kal­mis­tos­ta löy­det­ty vainaja kuului mah­dol­li­ses­ti Itä­me­ren vii­mei­siin met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöi­hin, joiden ruo­ka­va­lio pe­rus­tui hyl­kei­siin

11.11.2022 13:57
Tilaajille
Lapin yliopiston uusi julkaisu kertoo ikäihmisten haasteista digitalisaation keskellä – "Ikäihmisistä rakentuva kuva on yksipuolinen, ja siinä korostuvat digiosaamisen vajeet"

Lapin yli­opis­ton uusi jul­kai­su kertoo ikä­ih­mis­ten haas­teis­ta di­gi­ta­li­saa­tion kes­kel­lä – "I­käih­mi­sis­tä ra­ken­tu­va kuva on yk­si­puo­li­nen, ja siinä ko­ros­tu­vat di­gi­osaa­mi­sen vajeet"

02.11.2022 12:08 2
Tilaajille
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta saa 600 000 euron EU-rahoituksen muovien kiertotalouden tutkimukseen

Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­ta saa 600 000 euron EU-ra­hoi­tuk­sen muovien kier­to­ta­lou­den tut­ki­muk­seen

22.09.2022 16:45
Tilaajille
Rintaruokinnan hyödyt on tiedetty jo vuosisatojen ajan – isotooppianalyysin mukaan osa naisista imetti nykysuositusten tapaan

Rin­ta­ruo­kin­nan hyödyt on tie­det­ty jo vuo­si­sa­to­jen ajan – iso­toop­pi­ana­lyy­sin mukaan osa nai­sis­ta imetti ny­ky­suo­si­tus­ten tapaan

17.09.2022 17:00
Näkökulma: Rovaniemen palvelutarjonta vastaa pääosin tarpeita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Ro­va­nie­men pal­ve­lu­tar­jon­ta vastaa pääosin tar­pei­ta

10.09.2022 05:01 2
Tilaajille
Levillä otetut laboratorionäytteet matkaavat analysoitavaksi lentokuljetuksella – pohjoisen pitkät välimatkat vaikeuttavat laboratorionäytteiden kuljettamista

Levillä otetut la­bo­ra­to­rio­näyt­teet mat­kaa­vat ana­ly­soi­ta­vak­si len­to­kul­je­tuk­sel­la – poh­joi­sen pitkät vä­li­mat­kat vai­keut­ta­vat la­bo­ra­to­rio­näyt­tei­den kul­jet­ta­mis­ta

28.08.2022 19:30
Tilaajille
Suomalaistutkimus: Arktiset alueet lämpenevät lähes neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo

Suo­ma­lais­tut­ki­mus: Ark­ti­set alueet läm­pe­ne­vät lähes neljä kertaa no­peam­min kuin muu maa­pal­lo

15.08.2022 20:58 2
Pitkän matkan tehneet saamelaisvainajien jäänteet pääsivät takaisin haudan lepoon – Inarissa ja Utsjoella järjestetyt uudelleen hautaukset toivat vanhat vääryydet näkyviin

Pitkän matkan tehneet saa­me­lais­vai­na­jien jään­teet pää­si­vät ta­kai­sin haudan lepoon – Ina­ris­sa ja Uts­joel­la jär­jes­te­tyt uu­del­leen hau­tauk­set toivat vanhat vää­ryy­det nä­ky­viin

10.08.2022 09:59 2
Tilaajille