Sää: Sulat tiet jää­ty­vät, lunta sataa ja ajokeli muuttuu huo­nok­si, va­roit­taa Il­ma­tie­teen laitos – paitsi Lapissa

Kysyimme: Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Työhyvinvointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Työolot kuntoon so­te-alal­la

18.01.2022 08:09
Tilaajille
Poikkihallinnollinen työryhmä: sote-henkilöstölle motivointia ja työhyvinvointia sekä nopeampaa koulutusta alalle

Poik­ki­hal­lin­nol­li­nen työ­ryh­mä: so­te-hen­ki­lös­töl­le mo­ti­voin­tia ja työ­hy­vin­voin­tia sekä no­peam­paa kou­lu­tus­ta alalle

14.01.2022 12:14
"Hyvää ilmapiiriä ei voi näytellä" – Mustosten palkitussa rovaniemeläiskaupassa tehdään töitä tosissaan mutta ei totisena

"Hyvää il­ma­pii­riä ei voi näy­tel­lä" – Mus­tos­ten pal­ki­tus­sa ro­va­nie­me­läis­kau­pas­sa tehdään töitä to­sis­saan mutta ei to­ti­se­na

24.11.2021 15:31 1
Tilaajille
Kolumni: Haussa itsensä uhraava supertekijä
Kolumni

Ko­lum­ni: Haussa itsensä uhraava su­per­te­ki­jä

27.10.2021 05:00
Tilaajille
Teemme töitä vain rahasta – jos ilman pätäkkää pärjäisi, neljä viidestä jäisi kotiin
Kolumni

Teemme töitä vain rahasta – jos ilman pä­täk­kää pär­jäi­si, neljä vii­des­tä jäisi kotiin

29.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Liian moni ei viihdy kunnan palkkalistoilla Lapissa ja siksi työhyvinvoinnin jättihankkeessa on kovat tavoitteet: "Ei enää uutisia kuntaorganisaatioiden ristiriitatilanteesta"

Liian moni ei viihdy kunnan palk­ka­lis­toil­la La­pis­sa ­ja siksi työ­hy­vin­voin­nin jät­ti­hank­kees­sa on kovat ta­voit­teet: "Ei enää uutisia kun­ta­or­ga­ni­saa­tioi­den ris­ti­rii­ta­ti­lan­tees­ta"

16.08.2021 12:53 7
Tilaajille
Sodankylän valtuutetut pohtivat, mitä maksamatta jääneiden palkanlisien tapauksesta opittiin

So­dan­ky­län val­tuu­te­tut poh­ti­vat, mitä mak­sa­mat­ta jää­nei­den pal­kan­li­sien ta­pauk­ses­ta opit­tiin

17.06.2021 16:43
Tilaajille
Pieneen Petkulan kylään nousee rivitalo – Tapojärvi Oy rakentaa työntekijöilleen majoitustiloja Kevitsan kaivoksen naapuriin

Pieneen Pet­ku­lan kylään nousee ri­vi­ta­lo – Ta­po­jär­vi Oy ra­ken­taa työn­te­ki­jöil­leen ma­joi­tus­ti­lo­ja Ke­vit­san kai­vok­sen naa­pu­riin

22.03.2021 07:00
Tilaajille
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi laskuun Mehiläinen Länsi-Pohjassa – työkyvyttömyysuhan alla olevat   ovat työterveyden ja lähiesimiehen seurannassa

Työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­kei­den määrä kääntyi laskuun Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – työ­ky­vyt­tö­myys­uhan alla olevat ovat työ­ter­vey­den ja lä­hi­esi­mie­hen seu­ran­nas­sa

07.01.2021 10:44 1
Tilaajille
Milloin sinä koit viimeksi työn imua?
Kolumni

Milloin sinä koit vii­mek­si työn imua?

09.12.2020 14:12
Terveisiä koronakontista! – koronajäljitys on Torniossa onnistunut hyvin, koska työhön on saanut keskittyä täysipainoisesti

Ter­vei­siä ko­ro­na­kon­tis­ta! – ko­ro­na­jäl­ji­tys on Tor­nios­sa on­nis­tu­nut hyvin, koska työhön on saanut kes­kit­tyä täy­si­pai­noi­ses­ti

09.12.2020 13:01
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:57
Tilaajille
Koronatestien ruuhkat kaatuvat hoitajien päälle – Kymmentuntisen työpäivän aikana hoitaja ehtii ottaa 40 näytettä, mutta sekään ei nyt riitä

Ko­ro­na­tes­tien ruuhkat kaa­tu­vat hoi­ta­jien päälle – Kym­men­tun­ti­sen työ­päi­vän aikana hoitaja ehtii ottaa 40 näy­tet­tä, mutta sekään ei nyt riitä

20.08.2020 18:30 3
Tilaajille
Lukijalta: Työpäivän aikana voisi myös lemmiskellä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Työ­päi­vän aikana voisi myös lem­mis­kel­lä

22.01.2020 15:46
Sassalin vanha koulu Sodankylässä sai uuden elämän perheen kotina ja yhteisöllisenä asuintilana: " Kassaan ei tällaisesta kauheasti kerry, mutta ei tässä tule miinustakaan"

Sas­sa­lin vanha koulu So­dan­ky­läs­sä sai uuden elämän perheen kotina ja yh­tei­söl­li­se­nä asuin­ti­la­na: " Kassaan ei täl­lai­ses­ta kau­heas­ti kerry, mutta ei tässä tule mii­nus­ta­kaan"

15.01.2020 19:57
Tilaajille
"Työmuistiin mahtuu vähän ja se ylikuormittuu helposti" – Tapani Riekki pohtii kirjassa, kuinka sälän ja keskeytysten täyttämistä päivistä päästään kohti parempaa työelämää

"Työ­muis­tiin mahtuu vähän ja se yli­kuor­mit­tuu hel­pos­ti" – Tapani Riekki pohtii kir­jas­sa, kuinka sälän ja kes­key­tys­ten täyt­tä­mis­tä päi­vis­tä pääs­tään kohti pa­rem­paa työ­elä­mää

06.01.2020 15:00
Tilaajille
Etätyö ei yleisty, koska organisaation johto ei luota työntekijöihin
Kolumni

Etätyö ei yleis­ty, koska or­ga­ni­saa­tion johto ei luota työn­te­ki­jöi­hin

04.12.2019 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­ti syyniin

11.10.2019 05:30
Tilaajille