Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työhyvinvointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täl­läi­nen on hyvä työ­paik­ka Lapissa

18.09.2023 06:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunne työn mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä tärkeää

21.08.2023 05:00
Yksilö ja yhteisö työympäristössä
Kolumni

Yksilö ja yhteisö työ­ym­pä­ris­tös­sä

29.06.2023 06:01
Lappilaisten kuntien työhyvinvointi on kohentunut, mutta epäasianmukaista käyttäytymistä ilmenee edelleen

Lap­pi­lais­ten kuntien työ­hy­vin­voin­ti on ko­hen­tu­nut, mutta epä­asian­mu­kais­ta käyt­täy­ty­mis­tä ilmenee edel­leen

06.06.2023 18:54 1
Tilaajille
Viisi peruspilaria yrittäjän jaksamiseen – ”Hyvinvoinnista huolehtiminen on suora investointi yritykseen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Viisi pe­rus­pi­la­ria yrit­tä­jän jak­sa­mi­seen – ”Hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on suora in­ves­toin­ti yri­tyk­seen”

27.04.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä työ­yh­tei­sö ei synny it­ses­tään

22.04.2023 05:00
Uuteen työpäivään
Kolumni

Uuteen työ­päi­vään

20.04.2023 05:14
Aikuisten ADHD-testeihin on ruuhkaa Lapissakin – lähetteiden määrä kaksinkertaistunut,  jonotus kestää noin vuoden

Ai­kuis­ten ADHD-tes­tei­hin on ruuhkaa La­pis­sa­kin – lä­het­tei­den määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut, jonotus kestää noin vuoden

19.04.2023 10:25 2
Tilaajille
Pätkäpoissaolot kielivät usein ongelmista, sanoo kaupunginvaltuutettu työterveyslääkäri – "Ei ne sillä lailla parane, että annetaan ihmisten olla enemmän pois töistä"

Pät­kä­pois­sa­olot kie­li­vät usein on­gel­mis­ta, sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu työ­ter­veys­lää­kä­ri – "Ei ne sillä lailla parane, että an­ne­taan ih­mis­ten olla enemmän pois töistä"

13.04.2023 20:45 5
Tilaajille
Jopa viikko pois omalla ilmoituksella – Rovaniemi harkitsee sairauspoissaolokäytäntöjen laventamista, jotta poissaolopäivät vähenisivät

Jopa viikko pois omalla il­moi­tuk­sel­la – Ro­va­nie­mi har­kit­see sai­raus­pois­sa­olo­käy­tän­tö­jen la­ven­ta­mis­ta, jotta pois­sa­olo­päi­vät vä­he­ni­si­vät

13.04.2023 19:31 14
Tilaajille
Tänä vuonna Adventure Race -työhyvinvointiseikkailu sisältää kolme sarjaa – ”Ounasvaaran vaihteleva maasto takaa unohtumattoman ulkoiluelämyksen yhteisöille”
Mainos Adventure Race

Tänä vuonna Ad­ven­tu­re Race -työ­hy­vin­voin­ti­seik­kai­lu si­säl­tää kolme sarjaa – ”Ou­nas­vaa­ran vaih­te­le­va maasto takaa unoh­tu­mat­to­man ul­koi­lu­elä­myk­sen yh­tei­söil­le”

28.03.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­min­ta­te­ra­peu­teil­la avaimet työ­ky­vyn tu­ke­mi­seen

25.03.2023 07:00
Tilaajille
Mari Valonmeri kirjoitti kirjan erityisherkistä johtajista, sillä hänen mielestään esihenkilöiden herkkyys on edelleen Suomessa tabu

Mari Va­lon­me­ri kir­joit­ti kirjan eri­tyis­her­kis­tä joh­ta­jis­ta, sillä hänen mie­les­tään esi­hen­ki­löi­den herk­kyys on edel­leen Suo­mes­sa tabu

08.03.2023 17:30
Tilaajille
Tutkija Lapin yliopistosta kehitti menetelmän, jolla voidaan parantaa työelämän pahimmat vaivat: "Esihenkilöt seuraavat tuloksia, kun pitäisi seurata ihmisiä, jotka tekevät tuloksen"

Tutkija Lapin yli­opis­tos­ta kehitti me­ne­tel­män, jolla voidaan pa­ran­taa työ­elä­män pa­him­mat vaivat: "E­si­hen­ki­löt seu­raa­vat tu­lok­sia, kun pitäisi seurata ih­mi­siä, jotka tekevät tu­lok­sen"

06.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Sairaasti töitä – vai sairas suhde työhön
Kolumni

Sai­raas­ti töitä – vai sairas suhde työhön

02.03.2023 07:00 1
Päiväkirja: Pitääkö sitä sokeria kaikkeen tunkea ja saako juoda punaviiniä?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pitääkö sitä sokeria kaik­keen tunkea ja saako juoda pu­na­vii­niä?

10.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemellä tarvitaan uudenlaista johtamista – jatkuvalla syyllistämisellä ei menesty
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä tar­vi­taan uu­den­lais­ta joh­ta­mis­ta – jat­ku­val­la syyl­lis­tä­mi­sel­lä ei menesty

22.12.2022 11:05 15
Tilaajille
Tuntematon virus alkoi levitä Kiinasta maailmalle tasan kolme vuotta sitten – kemiläisyrittäjä Päivi Koskela kertoo, millaisen kurimuksen se aiheutti silpputyöläiselle

Tun­te­ma­ton virus alkoi levitä Kii­nas­ta maail­mal­le tasan kolme vuotta sitten – ke­mi­läis­yrit­tä­jä Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen se ai­heut­ti silp­pu­työ­läi­sel­le

04.12.2022 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mi­an­to­ka­na­va vai häi­rin­tä­kei­no?

21.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Arjen arvot ratkaisevat, voidaanko töissä hyvin vai huonosti
Kolumni

Arjen arvot rat­kai­se­vat, voi­daan­ko töissä hyvin vai huo­nos­ti

20.10.2022 06:00 4
Tilaajille