Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Työhyvinvointi
Nuoren uratoive voi tyssätä huonon kunnon tai mielenterveyden ongelmien takia – eri alojen ammattilaiset kertovat, mitä heidän työnsä vaatii terveydeltä

Nuoren ura­toi­ve voi tyssätä huonon kunnon tai mie­len­ter­vey­den on­gel­mien takia – eri alojen am­mat­ti­lai­set ker­to­vat, mitä heidän työnsä vaatii ter­vey­del­tä

06.06.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­ti so­te-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Huolehdi itsestäsi sanomalla töissä ”ei”
Kolumni

Huo­leh­di it­ses­tä­si sa­no­mal­la töissä ”ei”

01.06.2022 13:54
Tilaajille
Saamelaiskäräjät ottaa käyttöön poikkeustilan toimintakyvyn ja henkilöstön työturvallisuuden varmistamiseksi – "Nyt on tultu siihen tilanteeseen, että meidän omat resurssit työhyvinvoinnin tukemisessa eivät enää riitä"

Saa­me­lais­kä­rä­jät ottaa käyt­töön poik­keus­ti­lan toi­min­ta­ky­vyn ja hen­ki­lös­tön työ­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si – "Nyt on tultu siihen ti­lan­tee­seen, että meidän omat re­surs­sit työ­hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­ses­sa eivät enää riitä"

31.05.2022 17:49 17
Tilaajille
Pidätkö työnantajana kiinni tärkeimmästä voimavarastasi? – ”Vaivaa kannattaa nähdä”
Mainos Santasport Lapin Urheiluopisto

Pidätkö työn­an­ta­ja­na kiinni tär­keim­mäs­tä voi­ma­va­ras­ta­si? – ”Vaivaa kan­nat­taa nähdä”

15.04.2022 06:00
Kiirepuhe syö aitoa tehokkuutta
Kolumni

Kii­re­pu­he syö aitoa te­hok­kuut­ta

05.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­työn hyveitä et­si­mäs­sä

17.03.2022 03:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­kan­opet­ta­jien ko­ke­muk­sia pan­de­mias­ta

12.03.2022 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien palk­kauk­sen pa­ran­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

19.02.2022 05:00 3
Tilaajille
OAJ: Opetusalan työmäärä on kasvanut huolestuttavasti – työnilo on ollut laskusuunnassa jo vuosia

OAJ: Ope­tus­alan työ­mää­rä on kas­va­nut huo­les­tut­ta­vas­ti – työnilo on ollut las­ku­suun­nas­sa jo vuosia

16.02.2022 09:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­tä­vät­kö ole­tuk­set työ­ter­vey­den ke­hit­tä­mis­tä?

15.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Työolot kuntoon so­te-alal­la

18.01.2022 08:09
Tilaajille
Poikkihallinnollinen työryhmä: sote-henkilöstölle motivointia ja työhyvinvointia sekä nopeampaa koulutusta alalle

Poik­ki­hal­lin­nol­li­nen työ­ryh­mä: so­te-hen­ki­lös­töl­le mo­ti­voin­tia ja työ­hy­vin­voin­tia sekä no­peam­paa kou­lu­tus­ta alalle

14.01.2022 12:14
"Hyvää ilmapiiriä ei voi näytellä" – Mustosten palkitussa rovaniemeläiskaupassa tehdään töitä tosissaan mutta ei totisena

"Hyvää il­ma­pii­riä ei voi näy­tel­lä" – Mus­tos­ten pal­ki­tus­sa ro­va­nie­me­läis­kau­pas­sa tehdään töitä to­sis­saan mutta ei to­ti­se­na

24.11.2021 15:31 1
Tilaajille
Kolumni: Haussa itsensä uhraava supertekijä
Kolumni

Ko­lum­ni: Haussa itsensä uhraava su­per­te­ki­jä

27.10.2021 05:00
Tilaajille
Teemme töitä vain rahasta – jos ilman pätäkkää pärjäisi, neljä viidestä jäisi kotiin
Kolumni

Teemme töitä vain rahasta – jos ilman pä­täk­kää pär­jäi­si, neljä vii­des­tä jäisi kotiin

29.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Liian moni ei viihdy kunnan palkkalistoilla Lapissa ja siksi työhyvinvoinnin jättihankkeessa on kovat tavoitteet: "Ei enää uutisia kuntaorganisaatioiden ristiriitatilanteesta"

Liian moni ei viihdy kunnan palk­ka­lis­toil­la La­pis­sa ­ja siksi työ­hy­vin­voin­nin jät­ti­hank­kees­sa on kovat ta­voit­teet: "Ei enää uutisia kun­ta­or­ga­ni­saa­tioi­den ris­ti­rii­ta­ti­lan­tees­ta"

16.08.2021 12:53 7
Tilaajille
Sodankylän valtuutetut pohtivat, mitä maksamatta jääneiden palkanlisien tapauksesta opittiin

So­dan­ky­län val­tuu­te­tut poh­ti­vat, mitä mak­sa­mat­ta jää­nei­den pal­kan­li­sien ta­pauk­ses­ta opit­tiin

17.06.2021 16:43
Tilaajille
Pieneen Petkulan kylään nousee rivitalo – Tapojärvi Oy rakentaa työntekijöilleen majoitustiloja Kevitsan kaivoksen naapuriin

Pieneen Pet­ku­lan kylään nousee ri­vi­ta­lo – Ta­po­jär­vi Oy ra­ken­taa työn­te­ki­jöil­leen ma­joi­tus­ti­lo­ja Ke­vit­san kai­vok­sen naa­pu­riin

22.03.2021 07:00
Tilaajille
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi laskuun Mehiläinen Länsi-Pohjassa – työkyvyttömyysuhan alla olevat   ovat työterveyden ja lähiesimiehen seurannassa

Työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­kei­den määrä kääntyi laskuun Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – työ­ky­vyt­tö­myys­uhan alla olevat ovat työ­ter­vey­den ja lä­hi­esi­mie­hen seu­ran­nas­sa

07.01.2021 10:44 1
Tilaajille