Sodankylän kunta
Sodankylä pyrkii tasapainottamaan talouttaan – opetuksen keskittämistä esitetään Tähtikunnan koululle

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

06.08.2020 12:28 0
Tilaajille
Sodankylä ei piitannut oikeuden päätöksestä: Uuteen hyvinvointikeskukseen ostettiin kiireesti kalliita laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

So­dan­ky­lä ei pii­tan­nut oi­keu­den pää­tök­ses­tä: Uuteen hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen os­tet­tiin kii­rees­ti kal­lii­ta lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

15.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Sodankylä hakee lakiapua kunnanjohtajan eroamisasiassa – "puheenjohtaja Mikko Pyhäjärvi ei edustanut koko kunnanhallitusta"

So­dan­ky­lä hakee la­ki­apua kun­nan­joh­ta­jan eroa­mis­asias­sa – "pu­heen­joh­ta­ja Mikko Py­hä­jär­vi ei edus­ta­nut koko kun­nan­hal­li­tus­ta"

02.07.2020 13:40 3
Tilaajille
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 08:30 3
Tilaajille
Sodankylän uuden kunnanjohtajan haku käynnistynee syksyllä – "Ei voi pedata kenellekään, kun haku on julkinen", sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja

So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan haku käyn­nis­ty­nee syk­syl­lä – "Ei voi pedata ke­nel­le­kään, kun haku on jul­ki­nen", sanoo kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

22.06.2020 16:46 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan työstä irtisanoutunut Kirsi Virtanen: Olen ollut täällä onnellinen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 11:50 3
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus ei erota talous- ja hallintojohtajaa

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus ei erota talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jaa

02.06.2020 12:18 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtaja haluaa purkaa uuden talous- ja hallintojohtajan työsuhteen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja haluaa purkaa uuden talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan työ­suh­teen

27.05.2020 12:56 0
Tilaajille
Sodankylän uutta jäähallia korjataan kesällä – remontti voi tuoda helpotusta myös naapureiden kokemiin meluhaittoihin

So­dan­ky­län uutta jää­hal­lia kor­ja­taan kesällä – re­mont­ti voi tuoda hel­po­tus­ta myös naa­pu­rei­den ko­ke­miin me­lu­hait­toi­hin

18.05.2020 20:38 0
Tilaajille
Sakatin kaivoshankkeelle käynnistellään omaa maakuntakaavoitusta

Sakatin kai­vos­hank­keel­le käyn­nis­tel­lään omaa maa­kun­ta­kaa­voi­tus­ta

13.05.2020 12:08 1
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus sai luottamuksen – erottamista valmistelevaa valiokuntaa ei perusteta

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus sai luot­ta­muk­sen – erot­ta­mis­ta val­mis­te­le­vaa va­lio­kun­taa ei pe­rus­te­ta

29.04.2020 17:34 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään yhtiö kun­nal­la

29.04.2020 07:54 0
Tilaajille
Sodankylän kunnan palkkaama tubettaja jää perheineen asumaan Lappiin – somerealitysarjasta tuli menestys

So­dan­ky­län kunnan palk­kaa­ma tu­bet­ta­ja jää per­hei­neen asumaan Lappiin – so­me­rea­li­ty­sar­jas­ta tuli me­nes­tys

22.04.2020 08:50 0
Tilaajille
Sodankylä lomauttaa noin sata henkilöä maksimissaan 90 päiväksi

So­dan­ky­lä lo­maut­taa noin sata hen­ki­löä mak­si­mis­saan 90 päi­väk­si

21.04.2020 14:09 0
Tilaajille
Sodankylän kunta aloittaa kouluruoan jakamisen, "mikäli perhe katsoo sen välttämättömäksi"

So­dan­ky­län kunta aloit­taa kou­lu­ruoan ja­ka­mi­sen, "mikäli perhe katsoo sen vält­tä­mät­tö­mäk­si"

31.03.2020 11:58 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Tapio

Lu­ki­jal­ta: Kunta päättää tuu­li­voi­mas­ta, ei Met­sä­hal­li­tus

25.03.2020 15:15 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamista pohtivat kokoukset siirtyvät

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta poh­ti­vat ko­kouk­set siir­ty­vät

17.03.2020 10:22 0
Tilaajille
Sodankylä suojautuu koronalta: Yleisötilaisuudet perutaan, ulkomailta tulleiden jäätävä kotiin koulusta ja töistä

So­dan­ky­lä suo­jau­tuu ko­ro­nal­ta: Ylei­sö­ti­lai­suu­det pe­ru­taan, ul­ko­mail­ta tul­lei­den jäätävä kotiin kou­lus­ta ja töistä

13.03.2020 14:08 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Auvo Autio

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01 0
Tilaajille