Sodankylän kunta
Viimeisin tunti
Sodankylän talousarvion toteutuma heilahteli valoisammaksi – vt. kunnanjohtaja varoittaa, että tilanne voi vielä muuttua

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vion to­teu­tu­ma hei­lah­te­li va­loi­sam­mak­si – vt. kun­nan­joh­ta­ja va­roit­taa, että tilanne voi vielä muuttua

17:26 0
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Valtuustoaloite esittää ratkaisua Viiankiaavan pitkospuiden kunnostamiseksi Sodankylässä

Val­tuus­to­aloi­te esittää rat­kai­sua Viian­kiaa­van pit­kos­pui­den kun­nos­ta­mi­sek­si So­dan­ky­läs­sä

15:18 0
Tilaajille
Kuukausi
Sodankylän valtuusto viilasi taloutta – pakettiin tuli monta nollaa

So­dan­ky­län val­tuus­to viilasi ta­lout­ta – pa­ket­tiin tuli monta nollaa

10.09.2020 19:05 0
Tilaajille
Vuokra-asuntopula hellittää Sodankylässä – kunnan asunnoista jonotetaan pienimpiin ja yksityisellä suurimmat loppuivat kesken

Vuok­ra-asun­to­pu­la hel­lit­tää So­dan­ky­läs­sä – kunnan asun­nois­ta jo­no­te­taan pie­nim­piin ja yk­si­tyi­sel­lä suu­rim­mat lop­pui­vat kesken

09.09.2020 16:30 0
Tilaajille
Markkinaoikeus määrää Sodankylän maksamaan valtiolle 20 000 euroa – Kunta hankki hyvinvointikeskukseen kiireellä laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

Mark­ki­na­oi­keus määrää So­dan­ky­län mak­sa­maan val­tiol­le 20 000 euroa – Kunta hankki hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen kii­reel­lä lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

07.09.2020 08:44 1
Tilaajille
Kuntataloutta ei voi kuin ihmetellä
Kolumni Elina Melamies

Kun­ta­ta­lout­ta ei voi kuin ih­me­tel­lä

07.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus pudotti kouluverkon talouspaketista – lisäselvityksiä tarvitaan

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus pudotti kou­lu­ver­kon ta­lous­pa­ke­tis­ta – li­sä­sel­vi­tyk­siä tar­vi­taan

31.08.2020 21:42 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vastustaa Vuotson yläkouluopetuksen siirtoa Sodankylään – Käräjien mukaan opettajien ja oppilaiden kuljetus jopa 120 kilometrin päähän ei ole säästötoimi

Saa­me­lais­kä­rä­jät vas­tus­taa Vuotson ylä­kou­lu­ope­tuk­sen siirtoa So­dan­ky­lään – Kä­rä­jien mukaan opet­ta­jien ja op­pi­lai­den kul­je­tus jopa 120 ki­lo­met­rin päähän ei ole sääs­tö­toi­mi

31.08.2020 16:16 1
Tilaajille
Sivistyslautakunta ei hyväksy Sodankylän kouluverkon supistamissuunnitelmia

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ei hyväksy So­dan­ky­län kou­lu­ver­kon su­pis­ta­mis­suun­ni­tel­mia

27.08.2020 11:08 0
Tilaajille
Sodankylän talous ei parane ilman kipua – kipupisteinä kouluverkko, lääkäripäivystys ja luottamuspula

So­dan­ky­län talous ei parane ilman kipua – ki­pu­pis­tei­nä kou­lu­verk­ko, lää­kä­ri­päi­vys­tys ja luot­ta­mus­pu­la

25.08.2020 18:05 1
Tilaajille
Koronahuhu laittoi koululuokan kotiin kesken koulupäivän Sodankylässä – Infektiolääkäri: koronatestissä käyminen ei edellytä karanteenia lähipiirille

Ko­ro­na­hu­hu laittoi kou­lu­luo­kan kotiin kesken kou­lu­päi­vän So­dan­ky­läs­sä – In­fek­tio­lää­kä­ri: ko­ro­na­tes­tis­sä käy­mi­nen ei edel­ly­tä ka­ran­tee­nia lä­hi­pii­ril­le

20.08.2020 14:36 0
Tilaajille
Oikaisuvaatimus Sodankylän kunnanjohtajan erottamisasiassa hylättiin

Oi­kai­su­vaa­ti­mus So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mis­asias­sa hy­lät­tiin

20.08.2020 13:25 0
Tilaajille
Sodankylän osayleiskaavan muutos vireille – viitostielle uusi linjaus ja varaus tievaihtoehdoille Sakatin kaivokseen

So­dan­ky­län osa­yleis­kaa­van muutos vi­reil­le – vii­tos­tiel­le uusi linjaus ja varaus tie­vaih­to­eh­doil­le Sakatin kai­vok­seen

17.08.2020 16:58 1
Tilaajille
Vanhemmat
Sodankylä pyrkii tasapainottamaan talouttaan – opetuksen keskittämistä esitetään Tähtikunnan koululle

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

06.08.2020 12:28 0
Tilaajille
Sodankylä ei piitannut oikeuden päätöksestä: Uuteen hyvinvointikeskukseen ostettiin kiireesti kalliita laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

So­dan­ky­lä ei pii­tan­nut oi­keu­den pää­tök­ses­tä: Uuteen hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen os­tet­tiin kii­rees­ti kal­lii­ta lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

15.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Sodankylä hakee lakiapua kunnanjohtajan eroamisasiassa – "puheenjohtaja Mikko Pyhäjärvi ei edustanut koko kunnanhallitusta"

So­dan­ky­lä hakee la­ki­apua kun­nan­joh­ta­jan eroa­mis­asias­sa – "pu­heen­joh­ta­ja Mikko Py­hä­jär­vi ei edus­ta­nut koko kun­nan­hal­li­tus­ta"

02.07.2020 13:40 3
Tilaajille
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 08:30 3
Tilaajille
Sodankylän uuden kunnanjohtajan haku käynnistynee syksyllä – "Ei voi pedata kenellekään, kun haku on julkinen", sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja

So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan haku käyn­nis­ty­nee syk­syl­lä – "Ei voi pedata ke­nel­le­kään, kun haku on jul­ki­nen", sanoo kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

22.06.2020 16:46 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan työstä irtisanoutunut Kirsi Virtanen: Olen ollut täällä onnellinen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 11:50 3
Tilaajille