Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sodankylä
Viikko
Lappilaisen kulttuurin äänitorvi hiljentyi

Lap­pi­lai­sen kult­tuu­rin ää­ni­tor­vi hil­jen­tyi

01.12.2023 09:13 2
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 6
Tilaajille
Sodankylässä valmistellaan Lappi-satelliittia, joka laukaistaan avaruuteen ensi vuonna

So­dan­ky­läs­sä val­mis­tel­laan Lap­pi-sa­tel­liit­tia, joka lau­kais­taan ava­ruu­teen ensi vuonna

29.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Ajokeli huonontunut lauhtuneen kelin myötä –  kirjastoauto ajoi ulos tieltä Sodankylän Meltauksentiellä

Ajokeli huo­non­tu­nut lauh­tu­neen kelin myötä –  ­kir­jas­toau­to ajoi ulos tieltä So­dan­ky­län Mel­tauk­sen­tiel­lä

28.11.2023 13:37 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Nuorten riskialtis liikennekäyttäytyminen huolettaa poliisia Kemissä – viikonloppuna useita sakkoja kouraan ja kortteja hyllylle

Nuorten ris­ki­al­tis lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­taa po­lii­sia Kemissä – vii­kon­lop­pu­na useita sakkoja kouraan ja kort­te­ja hyl­lyl­le

26.11.2023 11:08
Tilaajille
Koronarokotteille on ollut kysyntää ympäri Lappia, mutta Rovaniemellä nähtyä rokotekaaosta ei ole päässyt muualla syntymään – kunnissa on käytössä omia rokotuskäytäntöjä

Ko­ro­na­ro­kot­teil­le on ollut ky­syn­tää ympäri Lappia, mutta Ro­va­nie­mel­lä nähtyä ro­ko­te­kaaos­ta ei ole päässyt muualla syn­ty­mään – kun­nis­sa on käy­tös­sä omia ro­ko­tus­käy­tän­tö­jä

20.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Sodankyläläiset päättivät, että kuntaan tarvitaan kävelysilta Kitisenjoen yli – osallistuvan budjetoinnin tulos oli ylijuoksu

So­dan­ky­lä­läi­set päät­ti­vät, että kuntaan tar­vi­taan kä­ve­ly­sil­ta Ki­ti­sen­joen yli – osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin tulos oli yli­juok­su

20.11.2023 12:06 5
Tilaajille
Poika totesi, että omillaankin pärjättäisiin, ja siitä idea lähti – Sodankylän vuoden yrittäjät toimivat kelkkojen parissa

Poika totesi, että omil­laan­kin pär­jät­täi­siin, ja siitä idea lähti – So­dan­ky­län vuoden yrit­tä­jät toi­mi­vat kelk­ko­jen parissa

18.11.2023 21:00 4
Tilaajille
Sodankylän vanha paloasema puretaan

So­dan­ky­län vanha pa­lo­ase­ma pu­re­taan

13.11.2023 19:50 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanvaltuusto palautti Pekka Heikkisen valtuuston 2. puheenjohtajaksi: tilapäinen valiokunta tutkii, nauttiiko Heikkinen valtuuston luottamusta

So­dan­ky­län kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti Pekka Heik­ki­sen val­tuus­ton 2. pu­heen­joh­ta­jak­si: ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta tutkii, naut­tii­ko Heik­ki­nen val­tuus­ton luot­ta­mus­ta

14.11.2023 14:01 3
Tilaajille
Päihtynyt jääkäri uhkasi esihenkilöitään tappamisella – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta

Päih­ty­nyt jääkäri uhkasi esi­hen­ki­löi­tään tap­pa­mi­sel­la – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta

13.11.2023 10:29
Tilaajille
Suurin osa malminetsintägeologeista ei löydä uransa aikana mitään merkittävää – Jukka Nieminen löysi maailmanluokan kultaesiintymän

Suurin osa mal­min­et­sin­tä­geo­lo­geis­ta ei löydä uransa aikana mitään mer­kit­tä­vää – Jukka Nie­mi­nen löysi maail­man­luo­kan kul­ta­esiin­ty­män

11.11.2023 13:30 7
Tilaajille
Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä sodankyläläiseltä Krista Staufferilta lähimuistin mutta ei elämäniloa eikä halua vaikuttaa – "Potilaana tiedän, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät kuuntele toisiaan"

Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä so­dan­ky­lä­läi­sel­tä Krista Stauf­fe­ril­ta lä­hi­muis­tin mutta ei elä­män­iloa eikä halua vai­kut­taa – "Po­ti­laa­na tiedän, mitä ta­pah­tuu, jos ihmiset eivät kuun­te­le toi­siaan"

11.11.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säi­ly­te­tään So­dan­ky­län pa­lo­ase­man torni

10.11.2023 05:00
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

09.11.2023 18:00 5
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää valiokunnan perustamista selvittämään luottamusta Pekka Heikkiseen  – valtuusto käsittelee asiaa maanantaina

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta sel­vit­tä­mään luot­ta­mus­ta Pekka Heik­ki­seen – val­tuus­to kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na

07.11.2023 15:33 3
Tilaajille
Uusi muistotaulu sankarihautausmaalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi muis­to­tau­lu san­ka­ri­hau­taus­maal­le

07.11.2023 05:01
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää Pekka Heikkisen palauttamista valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää Pekka Heik­ki­sen pa­laut­ta­mis­ta val­tuus­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

06.11.2023 20:49 5
Tilaajille
Tankavaaran Kultamuseon museonjohtajan työsuhde päättyi koeajalla – uuden johtajan haku alkaa pian

Tan­ka­vaa­ran Kul­ta­mu­seon mu­seon­joh­ta­jan työ­suh­de päättyi koe­ajal­la – uuden joh­ta­jan haku alkaa pian

06.11.2023 10:57
Tilaajille
Ulkopuolinen selvitys: suunnittelu petti ja hinta karkasi, kun Sodankylän Vuotsoon rakennettiin uutta koulua

Ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys: suun­nit­te­lu petti ja hinta kar­ka­si, kun So­dan­ky­län Vuot­soon ra­ken­net­tiin uutta koulua

06.11.2023 05:00 6
Tilaajille