Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Sodankylä
Viimeisin 12 tuntia
Aluevaltuutettu Krista Stauffer hallitsee logistiikan, mutta oma sairastuminen avasi terveydenhuoltoa potilaan ja hoitajien silmin: "Rahaa menee hukkaan eri järjestelmiin"

Alue­val­tuu­tet­tu Krista Stauf­fer hal­lit­see lo­gis­tii­kan, mutta oma sai­ras­tu­mi­nen avasi ter­vey­den­huol­toa po­ti­laan ja hoi­ta­jien silmin: "Rahaa menee hukkaan eri jär­jes­tel­miin"

07:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Sodankylä tarjoaa koronalle altistuneille koululaisille ja opiskelijoille kotitestit

So­dan­ky­lä tarjoaa ko­ro­nal­le al­tis­tu­neil­le kou­lu­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le ko­ti­tes­tit

19.01.2022 15:51
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu viikonlopun ja maanantain aikana lähes 740 tartuntaa, matkailijoiden osuus tartunnoista laskussa, Sodankylä kertoo keskittävänsä jäljityksen todellisiin lähikontakteihin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aikana lähes 740 tar­tun­taa, mat­kai­li­joi­den osuus tar­tun­nois­ta las­kus­sa, So­dan­ky­lä kertoo kes­kit­tä­vän­sä jäl­ji­tyk­sen to­del­li­siin lä­hi­kon­tak­tei­hin

17.01.2022 18:00 6
Sodankylässä voimakkaasti immuunipuutteiset voivat nyt hakea neljännen koronarokoteannoksen – liikuntahallilla käynnissä olevat massarokotukset alkaneet hyvin

So­dan­ky­läs­sä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set voivat nyt hakea nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen – lii­kun­ta­hal­lil­la käyn­nis­sä olevat mas­sa­ro­ko­tuk­set al­ka­neet hyvin

13.01.2022 19:05 3
Tilaajille
Koronatartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi Sodankylässä – viime viikolla yhteensä 53 tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat li­sään­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti So­dan­ky­läs­sä – viime vii­kol­la yh­teen­sä 53 tar­tun­taa

11.01.2022 18:24
Tilaajille
Rakentamatta jääneet tuulivoimahankkeet haittaavat uusien syntymistä, sillä tieto perumisista ei kulje Puolustusvoimille – Pääesikunnasta: Sodankylään ei voi enää rakentaa tuulivoimaa nykyisten lupien puitteissa.

Ra­ken­ta­mat­ta jääneet tuu­li­voi­ma­hank­keet hait­taa­vat uusien syn­ty­mis­tä, sillä tieto pe­ru­mi­sis­ta ei kulje Puo­lus­tus­voi­mil­le – ­Pääe­si­kun­nas­ta: So­dan­ky­lään ei voi enää ra­ken­taa tuu­li­voi­maa ny­kyis­ten lupien puit­teis­sa.

10.01.2022 06:00
Tilaajille
Sodankylän hyvinvointikeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolle vierailukielto, kouluihin laaja maskisuositus

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­le vie­rai­lu­kiel­to, kou­lui­hin laaja mas­ki­suo­si­tus

07.01.2022 16:26 1
Tilaajille
Terveyspalvelujen henkilöstöä siirtyy koronajäljitystyöhön ja rokotuksiin Sodankylässä – vaikutuksia palveluihin

Ter­veys­pal­ve­lu­jen hen­ki­lös­töä siirtyy ko­ro­na­jäl­ji­tys­työ­hön ja ro­ko­tuk­siin So­dan­ky­läs­sä – vai­ku­tuk­sia pal­ve­lui­hin

06.01.2022 14:37
Tilaajille
Sodankylässä haetaan tuki- ja sijaisperheitä

So­dan­ky­läs­sä haetaan tuki- ja si­jais­per­hei­tä

05.01.2022 09:15 1
Tilaajille
Sodankylässä 30 uutta koronatartuntaa

So­dan­ky­läs­sä 30 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

04.01.2022 10:37
Tilaajille
Sodankylän jääkäriprikaatin sähköpääkeskuksessa syttyi tulipalo

So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin säh­kö­pää­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo

31.12.2021 19:18 1
Hotellin piipussa syttyi nokipalo Sodankylän Luostolla – asiakkaat evakuoitiin varotoimenpiteenä

Ho­tel­lin pii­pus­sa syttyi no­ki­pa­lo So­dan­ky­län Luos­tol­la – asiak­kaat eva­kuoi­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä

31.12.2021 19:40 4
Vanhemmat
Sodankylä kieltää kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet – kunnassa otetaan käyttöön myös laaja maskisuositus

So­dan­ky­lä kieltää kaikki yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det – kun­nas­sa otetaan käyt­töön myös laaja mas­ki­suo­si­tus

17.12.2021 17:50
Tilaajille
Nokinäppi ja Pimeyden Piika painuvat maan alle

No­ki­näp­pi ja Pi­mey­den Piika pai­nu­vat maan alle

15.12.2021 17:41
Tilaajille
Revontulihiihdot Kommattivaarassa palasivat kisakalenteriin

Re­von­tu­li­hiih­dot Kom­mat­ti­vaa­ras­sa pa­la­si­vat ki­sa­ka­len­te­riin

12.12.2021 15:53
Tilaajille
Metsähallitus ei aloita tuulivoimahankkeita saamelaisten kotiseutualueella

Met­sä­hal­li­tus ei aloita tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

10.12.2021 17:56 4
Tilaajille

5–11 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan So­dan­ky­läs­sä tam­mi­kuus­sa

09.12.2021 18:29
Tilaajille
Jeesiöjoen uuden sillan rakentaminen alkoi Sodankylässä – hankkeen hinta yli seitsemän miljoonaa euroa

Jee­siö­joen uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkoi So­dan­ky­läs­sä – hank­keen hinta yli seit­se­män mil­joo­naa euroa

04.12.2021 14:35 1
Tilaajille
"Tavoitteena oli antaa ääni jokaiselle kyläläiselle" – Kersilön kyläkirja syntyi täysin kyläläisten voimin

"Ta­voit­tee­na oli antaa ääni jo­kai­sel­le ky­lä­läi­sel­le" – Ker­si­lön ky­lä­kir­ja syntyi täysin ky­lä­läis­ten voimin

02.12.2021 11:26
Tilaajille
Raskas ajoneuvo kaatui tielle Sodankylässä – nostotyöt haittaavat liikennettä ilta yhdeksän jälkeen

Raskas ajo­neu­vo kaatui tielle So­dan­ky­läs­sä – nos­to­työt hait­taa­vat lii­ken­net­tä ilta yh­dek­sän jälkeen

18.11.2021 10:40 8
Tilaajille