Sodankylä
Viimeisin tunti
Sodankylässä koronarokotusten ajanvaraus ajoittain pahoin ruuhkautunut – Käyttöön otetaan nyt kolmen ryhmän ajanvarausjono

So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus ajoit­tain pahoin ruuh­kau­tu­nut – Käyt­töön otetaan nyt kolmen ryhmän ajan­va­raus­jo­no

16:20 2
Tilaajille
Kuukausi
Lapsiperheiden suosima lomakeskus sai kuin saikin jatkajan perheestä – sukupolvenvaihdoksen myötä Perhe-Luostosta tuli hyvinvointiin keskittyvä Karu Lodge: "Voin tarjota tätä hyvänolontunnetta muillekin"

Lap­si­per­hei­den suosima lo­ma­kes­kus sai kuin saikin jat­ka­jan per­hees­tä – su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen myötä Per­he-Luos­tos­ta tuli hy­vin­voin­tiin kes­kit­ty­vä Karu Lodge: "Voin tarjota tätä hy­vän­olon­tun­net­ta muil­le­kin"

28.03.2021 20:44 2
Tilaajille
Luosto soi! -tapahtuman etkot siirtyy nettiin – konserttitallennetta pääsee vapaasti katsomaan

Luosto soi! -ta­pah­tu­man etkot siirtyy nettiin – kon­sert­ti­tal­len­net­ta pääsee va­paas­ti kat­so­maan

22.03.2021 22:05
Tilaajille
Miksi et pyöräile talvisin? – Talvipyöräilyä halutaan kehittää, ja siksi asiasta avattiin nettikysely Rovaniemen, Kemin, Tornion ja Sodankylän asukkaille

Miksi et pyö­räi­le tal­vi­sin? – Tal­vi­pyö­räi­lyä ha­lu­taan ke­hit­tää, ja siksi asiasta avat­tiin net­ti­ky­se­ly Ro­va­nie­men, Kemin, Tornion ja So­dan­ky­län asuk­kail­le

22.03.2021 11:07
Tilaajille
Pieneen Petkulan kylään nousee rivitalo – Tapojärvi Oy rakentaa työntekijöilleen majoitustiloja Kevitsan kaivoksen naapuriin

Pieneen Pet­ku­lan kylään nousee ri­vi­ta­lo – Ta­po­jär­vi Oy ra­ken­taa työn­te­ki­jöil­leen ma­joi­tus­ti­lo­ja Ke­vit­san kai­vok­sen naa­pu­riin

22.03.2021 07:00
Tilaajille
Pohjavesimallinnuksessa epävarmuustekijöitä – Lapin ely-keskus vaatii täydentämään Sakatin kaivoshankkeen Natura-arviointia

Poh­ja­ve­si­mal­lin­nuk­ses­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­tä­mään Sakatin kai­vos­hank­keen Na­tu­ra-ar­vioin­tia

18.03.2021 16:35 3
Tilaajille
Sodankylän tuore henkilöstöpäällikkö Eija Mattila irtisanoutui koeaikana – uuden rekrytointi käynnistettiin

So­dan­ky­län tuore hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Eija Mattila ir­ti­sa­nou­tui koe­ai­ka­na – uuden rek­ry­toin­ti käyn­nis­tet­tiin

18.03.2021 09:51
Tilaajille
Eksynyt kelkkailija joutui viettämään yön metsässä Sodankylässä – Etsintöihin osallistui muun muassa kahdeksan moottorikelkkaa ja helikopteri

Eksynyt kelk­kai­li­ja joutui viet­tä­mään yön met­säs­sä So­dan­ky­läs­sä – Et­sin­töi­hin osal­lis­tui muun muassa kah­dek­san moot­to­ri­kelk­kaa ja he­li­kop­te­ri

17.03.2021 20:03 2
Tilaajille
Sodankylän monitoimikeskus saa prosenttitaidetta 40 000 euron edestä

So­dan­ky­län mo­ni­toi­mi­kes­kus saa pro­sent­ti­tai­det­ta 40 000 euron edestä

15.03.2021 21:02
Tilaajille
Äkäinen metso vaani lumikenkäreitin varrella Sodankylässä – Mika suojautui hyökkäykseltä liukulumikengällä

Äkäinen metso vaani lu­mi­ken­kä­rei­tin var­rel­la So­dan­ky­läs­sä – Mika suo­jau­tui hyök­käyk­sel­tä liu­ku­lu­mi­ken­gäl­lä

15.03.2021 13:22
Tilaajille
Lappilaiset nuoret ovat vapaaehtoisesti karanteenissa kirjoituksia varten – Osalle se sopii, mutta toisia yksinäisyys syö

Lap­pi­lai­set nuoret ovat va­paa­eh­toi­ses­ti ka­ran­tee­nis­sa kir­joi­tuk­sia varten – Osalle se sopii, mutta toisia yk­si­näi­syys syö

14.03.2021 19:28
Tilaajille
"Ensin tuli mieleen, että mitähän asiakkaat, kaverit ja muut ihmiset ajattelevat" – Sodankylässä päätös Superkauppiaan roolista kypsyi lenkkipolulla

"Ensin tuli mie­leen, että mitähän asiak­kaat, kaverit ja muut ihmiset ajat­te­le­vat" – So­dan­ky­läs­sä päätös Su­per­kaup­piaan roo­lis­ta kypsyi lenk­ki­po­lul­la

12.03.2021 16:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Hur­la­ma­hei-mei­nin­ki jatkuu

12.03.2021 05:35
Tilaajille
Vanhemmat
Sodankylän Torvisessa Pyhä-Luostontien risteyksessä tapahtui kahden auton nokkakolari – tie on jälleen käytössä

So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa Py­hä-Luos­ton­tien ris­teyk­ses­sä ta­pah­tui kahden auton nok­ka­ko­la­ri – tie on jälleen käy­tös­sä

26.02.2021 19:12
Tilaajille
Kahden auton nokkakolari Sodankylän ja Sattasen välillä, Nelostien liikenne on palannut normaaliksi

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri So­dan­ky­län ja Sat­ta­sen vä­lil­lä, Ne­los­tien lii­ken­ne on pa­lan­nut nor­maa­lik­si

24.02.2021 18:25
Tilaajille
Osa Viiankiaavan luontopolun pitkoksista uusitaan tulevana kesänä – Pian kuljettavissa on neljän kilometrin ympyräreitti

Osa Viian­kiaa­van luon­to­po­lun pit­kok­sis­ta uu­si­taan tu­le­va­na kesänä – Pian kul­jet­ta­vis­sa on neljän ki­lo­met­rin ym­py­rä­reit­ti

22.02.2021 10:14 2
Tilaajille
Viiankiaavalle rakennettiin kaksi kilometriä pitkä tykkilumitie – luonnonlunta kovempi materiaali suojaa arvokasta kasvillisuutta, vaikka kairauskone painaisi yli 30 tonnia

Viian­kiaa­val­le ra­ken­net­tiin kaksi ki­lo­met­riä pitkä tyk­ki­lu­mi­tie – luon­non­lun­ta kovempi ma­te­riaa­li suojaa ar­vo­kas­ta kas­vil­li­suut­ta, vaikka kai­raus­ko­ne pai­nai­si yli 30 tonnia

20.02.2021 12:32 2
Tilaajille
Luosto Soi! etkoilla voi pitkästä aikaa ruokkia kulttuurinälkää – kamarimusiikkia ja runoja kuullaan konserteissa, joissa noudatetaan turvallisuusohjeita

Luosto Soi! et­koil­la voi pit­käs­tä aikaa ruokkia kult­tuu­ri­näl­kää – ka­ma­ri­mu­siik­kia ja runoja kuul­laan kon­ser­teis­sa, joissa nou­da­te­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

18.02.2021 17:03
Tilaajille
Liki miljoonan euron potti jakoon Sodankylässä – kunta maksoi työntekijöilleen lisiä liian vähän

Liki mil­joo­nan euron potti jakoon So­dan­ky­läs­sä – kunta maksoi työn­te­ki­jöil­leen lisiä liian vähän

17.02.2021 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Muu­tim­me So­dan­ky­lään, koska So­dan­ky­läs­sä kaikki toimii – "Mitä poh­joi­sem­mas­sa olen, sitä neu­vok­kaam­pia ihmiset ovat"

12.02.2021 19:44
Tilaajille