pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Johtaminen
Kuukausi
Miksi poliitikko ei kelpaa pomoksi eikä pomoja rakasteta?
Kolumni

Miksi po­lii­tik­ko ei kelpaa pomoksi eikä pomoja ra­kas­te­ta?

17.05.2022 06:00 19
Tilaajille
Kaupunginhallitus määräsi Antti Lassilan hoitamaan väliaikaisesti Rovaniemen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaa – kh kokoontuu toukokuun lopussa päättämään virkaa koskevista jatkotoimenpiteistä

Kau­pun­gin­hal­li­tus määräsi Antti Las­si­lan hoi­ta­maan vä­li­ai­kai­ses­ti Ro­va­nie­men si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan virkaa – kh ko­koon­tuu tou­ko­kuun lopussa päät­tä­mään virkaa kos­ke­vis­ta jat­ko­toi­men­pi­teis­tä

11.05.2022 12:17 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan virkaan tarjolla seitsemän hakijaa – kunta jatkaa hakuaikaa kesäkuun puolelle

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan virkaan tar­jol­la seit­se­män hakijaa – kunta jatkaa ha­ku­ai­kaa ke­sä­kuun puo­lel­le

10.05.2022 14:31
Tilaajille
Katarina Murto valittiin OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi – aloittaa nelivuotiskautensa välittömästi

Ka­ta­ri­na Murto va­lit­tiin OAJ:n uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – aloit­taa ne­li­vuo­tis­kau­ten­sa vä­lit­tö­mäs­ti

10.05.2022 12:20 2
Tilaajille
Kemijärven kehityksen toimitusjohtaja irtisanoutui

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui

04.05.2022 14:00 2
Tilaajille
Heli Välikangas nimitettiin Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi – virkarikossyytteitä Rovaniemen sijoitussotkusta käsitellään käräjillä kesäkuussa

Heli Vä­li­kan­gas ni­mi­tet­tiin Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä ke­sä­kuus­sa

02.05.2022 14:39 25
Tilaajille
Kemin Matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen on irtisanoutunut tehtävästään – "Luottamukseni hallituksen kykyyn noudattaa hyvää hallintotapaa ja johtaa yhtiötä on harmikseni laskenut tasolle, joka ei mahdollista jatkamista tehtävässäni"

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Susanna Kou­to­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään – "Luot­ta­muk­se­ni hal­li­tuk­sen kykyyn nou­dat­taa hyvää hal­lin­to­ta­paa ja johtaa yhtiötä on har­mik­se­ni las­ke­nut ta­sol­le, joka ei mah­dol­lis­ta jat­ka­mis­ta teh­tä­väs­sä­ni"

02.05.2022 12:27 9
Tilaajille
Vesa Ylinampa Rovaniemen perussuomalaisten johtoon

Vesa Yli­nam­pa Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lais­ten johtoon

25.04.2022 12:04 4
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kaupunginhallitus vaatii Ounastähden kehittämiskuntayhtymää kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen – kokouksessa käsitellään Heli Välikankaan virkasuhteen jatkamisedellytyksiä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii Ou­nas­täh­den ke­hit­tä­mis­kun­ta­yh­ty­mää kut­su­maan koolle yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lään Heli Vä­li­kan­kaan vir­ka­suh­teen jat­ka­mis­edel­ly­tyk­siä

14.04.2022 15:41 15
Tilaajille
Heli Välikangas jatkaa Ounastähden toimitusjohtajana – puheenjohtaja Pekka Rajala: "ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan"

Heli Vä­li­kan­gas jatkaa Ou­nas­täh­den toi­mi­tus­joh­ta­ja­na – pu­heen­joh­ta­ja Pekka Rajala: "ih­mi­nen on syytön, kunnes toisin to­dis­te­taan"

07.04.2022 19:16 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jätkän hiki ei ko­kouk­sis­sa haise

05.04.2022 05:00
Tilaajille
SK: Lapin sairaanhoitopiirissä eniten potilasvahinkoja Suomessa – kirurgit syyttävät sairaanhoitopiiriä johtamisongelmista

SK: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä eniten po­ti­las­va­hin­ko­ja Suo­mes­sa – ki­rur­git syyt­tä­vät sai­raan­hoi­to­pii­riä joh­ta­mis­on­gel­mis­ta

04.04.2022 13:34 7
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine valittiin Kanta-Hämeen maakuntajohtajaksi – "Olen tyytyväinen, että perheen yksi koti on rakennettu Inarijärven rantaan"

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Laine va­lit­tiin Kan­ta-Hä­meen maa­kun­ta­joh­ta­jak­si – "Olen tyy­ty­väi­nen, että perheen yksi koti on ra­ken­net­tu Ina­ri­jär­ven ran­taan"

04.04.2022 11:43 2
Tilaajille
Metsähallitus ei pysty korvaamaan Venäjän tuontia, mutta jonkin verran hakkuita voi lisätä

Met­sä­hal­li­tus ei pysty kor­vaa­maan Venäjän tuon­tia, mutta jonkin verran hak­kui­ta voi lisätä

31.03.2022 06:30 10
Tilaajille
Muutto pohjoiseen oli Utsjoen uudelle kunnanjohtajalle vuosien haave, joka kävi nyt toteen

Muutto poh­joi­seen oli Utsjoen uudelle kun­nan­joh­ta­jal­le vuosien haave, joka kävi nyt toteen

14.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Yksi keskustelu kallisti vaakakupin kunnanjohtajan lähdön puolelle Sodankylässä

Yksi kes­kus­te­lu kal­lis­ti vaa­ka­ku­pin kun­nan­joh­ta­jan lähdön puo­lel­le So­dan­ky­läs­sä

08.03.2022 06:30 13
Tilaajille
Tapani Melaluoto nousemassa aluehallituksen johtoon, puolueet päättävät valinnoista viikonloppuna

Tapani Me­la­luo­to nou­se­mas­sa alue­hal­li­tuk­sen joh­toon, puo­lueet päät­tä­vät va­lin­nois­ta vii­kon­lop­pu­na

25.02.2022 08:29 3
Tilaajille
Ramberg jättää Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtajuuden ja tavoittelee Mustajärveltä vapautuvaa paikkaa

Ramberg jättää Va­sem­mis­to­lii­ton Lapin piirin pu­heen­joh­ta­juu­den ja ta­voit­te­lee Mus­ta­jär­vel­tä va­pau­tu­vaa paikkaa

23.02.2022 17:33 6
Tilaajille
Kittilän uusi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ei kommentoi Enontekiön kähinää, mutta kehuu sumeilematta uutta kotikuntaansa

Kit­ti­län uusi kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen ei kom­men­toi Enon­te­kiön kä­hi­nää, mutta kehuu su­mei­le­mat­ta uutta ko­ti­kun­taan­sa

18.02.2022 17:09 9
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä nousemassa ensimmäisen aluevaltuuston johtoon, hallituksen puheenjohtaja tulee keskustasta

Johanna Oja­la-Nie­me­lä nou­se­mas­sa en­sim­mäi­sen alue­val­tuus­ton joh­toon, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja tulee kes­kus­tas­ta

14.02.2022 18:02 8
Tilaajille