kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Johtaminen
Lappiin ihastunut etelän proffa – kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta on uransa aikana uhkailtu virastossa ja uhattu tappaa ulkomailla

Lappiin ihas­tu­nut etelän proffa – ­kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­kos­ta on uransa aikana uh­kail­tu vi­ras­tos­sa ja uhattu tappaa ul­ko­mail­la

02.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Rovaniemen teatterin taiteellisen johtajan yllätti korona ja kaupungin nihkeä asenne: "Rovaniemi ei ole kulttuurimyönteinen"

Ro­va­nie­men teat­te­rin tai­teel­li­sen joh­ta­jan yllätti korona ja kau­pun­gin nihkeä asenne: "Ro­va­nie­mi ei ole kult­tuu­ri­myön­tei­nen"

22.09.2022 17:30 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajaksi siirtyvälle Jari Rantapelkoselle maksetaan palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin edeltäjälle – "Tietenkin palkka on yksi tekijä, jolla hakijoista kilpaillaan"

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si siir­ty­väl­le Jari Ran­ta­pel­ko­sel­le mak­se­taan palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin edel­tä­jäl­le – "Tie­ten­kin palkka on yksi tekijä, jolla ha­ki­jois­ta kil­pail­laan"

15.08.2022 19:26 1
Tilaajille
Annele Matintupa aloittaa Roadscanners oy:n toimitusjohtajana – nykyinen toimitusjohtaja Timo Saarenketo siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi

Annele Ma­tin­tu­pa aloit­taa Roads­can­ners oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Saa­ren­ke­to siirtyy yhtiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

05.08.2022 10:29
Tilaajille
Inarin kunta hakee kunnanjohtajaa – hakuaikaa jäljellä vielä viikko

Inarin kunta hakee kun­nan­joh­ta­jaa – ha­ku­ai­kaa jäl­jel­lä vielä viikko

15.07.2022 14:34
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajan haku alkaa elokuussa

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haku alkaa elo­kuus­sa

16.07.2022 12:10 2
Tilaajille
Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen valittiin johtamaan Olympiakomitean huippu-urheilua

Entinen huip­pu­hiih­tä­jä Matti Heik­ki­nen va­lit­tiin joh­ta­maan Olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-ur­hei­lua

05.07.2022 12:17 5
Lapin hyvinvointialueen terveysjohtajaksi valittiin ylilääkäri Miia Palo, kehitysjohtajaksi Mikko Häikiö – useita johtajapaikkoja vielä täyttämättä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ter­veys­joh­ta­jak­si va­lit­tiin yli­lää­kä­ri Miia Palo, ke­hi­tys­joh­ta­jak­si Mikko Häikiö – useita joh­ta­ja­paik­ko­ja vielä täyt­tä­mät­tä

30.06.2022 09:41 7
Tilaajille
Pelkosenniemellä lähes ennätystulos – kuntaan haetaan uusia osaajia

Pel­ko­sen­nie­mel­lä lähes en­nä­tys­tu­los – kuntaan haetaan uusia osaajia

17.06.2022 21:23 2
Tilaajille
Hannele Matinlassi valittiin Keminmaan uudeksi kunnanjohtajaksi – voitti äänestyksessä Yrjö Hervan

Hannele Ma­tin­las­si va­lit­tiin Ke­min­maan uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – voitti ää­nes­tyk­ses­sä Yrjö Hervan

16.06.2022 21:59 12
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen toimialajohtajiksi Liisa Niiranen, Harri Tiuraniemi ja Markus Aarto – kehitysjohtaja ja terveysjohtaja valitaan myöhemmin

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­ala­joh­ta­jik­si Liisa Nii­ra­nen, Harri Tiu­ra­nie­mi ja Markus Aarto – ke­hi­tys­joh­ta­ja ja ter­veys­joh­ta­ja va­li­taan myö­hem­min

16.06.2022 15:44 5
Tilaajille
Pelkosenniemi etsii osaajia ja perustaa kolme uutta virkaa

Pel­ko­sen­nie­mi etsii osaajia ja pe­rus­taa kolme uutta virkaa

03.06.2022 21:18 1
Tilaajille
Kanta-Hämeen maakuntajohtajaksi valitun Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laineen valinnasta tehty valitus – toimii vt. maakuntajohtajana hallinto-oikeuden päätökseen asti

Kan­ta-Hä­meen maa­kun­ta­joh­ta­jak­si valitun Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Laineen va­lin­nas­ta tehty valitus – toimii vt. maa­kun­ta­joh­ta­ja­na hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­seen asti

31.05.2022 08:03
Tilaajille
Miksi poliitikko ei kelpaa pomoksi eikä pomoja rakasteta?
Kolumni

Miksi po­lii­tik­ko ei kelpaa pomoksi eikä pomoja ra­kas­te­ta?

17.05.2022 06:00 19
Tilaajille
Kaupunginhallitus määräsi Antti Lassilan hoitamaan väliaikaisesti Rovaniemen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaa – kh kokoontuu toukokuun lopussa päättämään virkaa koskevista jatkotoimenpiteistä

Kau­pun­gin­hal­li­tus määräsi Antti Las­si­lan hoi­ta­maan vä­li­ai­kai­ses­ti Ro­va­nie­men si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan virkaa – kh ko­koon­tuu tou­ko­kuun lopussa päät­tä­mään virkaa kos­ke­vis­ta jat­ko­toi­men­pi­teis­tä

11.05.2022 12:17 4
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan virkaan tarjolla seitsemän hakijaa – kunta jatkaa hakuaikaa kesäkuun puolelle

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan virkaan tar­jol­la seit­se­män hakijaa – kunta jatkaa ha­ku­ai­kaa ke­sä­kuun puo­lel­le

10.05.2022 14:31
Tilaajille
Katarina Murto valittiin OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi – aloittaa nelivuotiskautensa välittömästi

Ka­ta­ri­na Murto va­lit­tiin OAJ:n uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – aloit­taa ne­li­vuo­tis­kau­ten­sa vä­lit­tö­mäs­ti

10.05.2022 12:20 2
Tilaajille
Kemijärven kehityksen toimitusjohtaja irtisanoutui

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui

04.05.2022 14:00 2
Tilaajille
Heli Välikangas nimitettiin Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi – virkarikossyytteitä Rovaniemen sijoitussotkusta käsitellään käräjillä kesäkuussa

Heli Vä­li­kan­gas ni­mi­tet­tiin Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä ke­sä­kuus­sa

02.05.2022 14:39 25
Tilaajille
Kemin Matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen on irtisanoutunut tehtävästään – "Luottamukseni hallituksen kykyyn noudattaa hyvää hallintotapaa ja johtaa yhtiötä on harmikseni laskenut tasolle, joka ei mahdollista jatkamista tehtävässäni"

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Susanna Kou­to­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään – "Luot­ta­muk­se­ni hal­li­tuk­sen kykyyn nou­dat­taa hyvää hal­lin­to­ta­paa ja johtaa yhtiötä on har­mik­se­ni las­ke­nut ta­sol­le, joka ei mah­dol­lis­ta jat­ka­mis­ta teh­tä­väs­sä­ni"

02.05.2022 12:27 9
Tilaajille