Henkilövalinnat
Posion kunta hakee nyt uutta kunnanjohtajaa – nykyinen johtaja siirtyy Lapin liittoon

Posion kunta hakee nyt uutta kun­nan­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen johtaja siirtyy Lapin liit­toon

19.01.2021 13:09
Tilaajille
Ilari Kinnunen valittiin Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi – Aloittaa virassa helmikuun alussa

Ilari Kin­nu­nen va­lit­tiin Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­rak­si – Aloit­taa virassa hel­mi­kuun alussa

14.01.2021 14:15 1
Tilaajille
Lapin kauppakamarin toimitusjohtajan pestiin tuli kymmeniä hakemuksia

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­jan pestiin tuli kym­me­niä ha­ke­muk­sia

05.01.2021 16:22 1
Tilaajille
Lapin liiton yhteysjohtajaksi valittiin Posion nykyinen kunnanjohtaja Heli Knutars

Lapin liiton yh­teys­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Posion ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars

14.12.2020 14:26 1
Tilaajille
Ylen toimitusjohtaja Ylä-Anttila nousemassa työnantajajärjestön johtoon – "Ei tehtävään valittu Yleä vaan ihminen"

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylä-Ant­ti­la nou­se­mas­sa työn­an­ta­ja­jär­jes­tön johtoon – "Ei teh­tä­vään valittu Yleä vaan ih­mi­nen"

20.11.2020 15:06

Timo Tör­mä­nen jatkaa Lapin vih­rei­den joh­dos­sa ensi vuonna – Vihreät va­lit­si­vat myös uuden pii­ri­hal­li­tuk­sen

10.11.2020 10:40 1
Tilaajille
Arctiaa pitkään johtanut Vauraste satelliittiyhtiö Iceye:n palvelukseen – "Jäänmurto oli yhdistävä linkki"

Arctiaa pitkään joh­ta­nut Vau­ras­te sa­tel­liit­ti­yh­tiö Iceye:n pal­ve­luk­seen – "Jään­mur­to oli yh­dis­tä­vä linkki"

05.11.2020 11:13
Saamelaiskäräjien totuus- ja sovintokomissaarien valintaa koskevat kuulemistilaisuudet järjestetään etänä – Katso aikataulut tästä

Saa­me­lais­kä­rä­jien totuus- ja so­vin­to­ko­mis­saa­rien va­lin­taa kos­ke­vat kuu­le­mis­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään etänä – Katso ai­ka­tau­lut tästä

28.10.2020 21:57
Tilaajille
Konservatiivisen Amy Coney Barrettin valinta korkeimpaan oikeuteen varmistui – tämän vuoksi valinnalla on merkitystä

Kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin valinta kor­keim­paan oi­keu­teen var­mis­tui – tämän vuoksi va­lin­nal­la on mer­ki­tys­tä

27.10.2020 08:04
Kaikki ehdokkaat jatkavat hakua valtiovarainministeriön kansliapäällikön virkaan – Vanhanen vaikenee mahdollisista mustista hevosista

Kaikki eh­dok­kaat jat­ka­vat hakua val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kön virkaan – Van­ha­nen vai­ke­nee mah­dol­li­sis­ta mus­tis­ta he­vo­sis­ta

18.09.2020 06:00
Lukijalta Mielipide Terttu Lehtola, Vesa-Pekka Koivuranta, Mari Pohjonen, Tuula Tervonen

Lu­ki­jal­ta: Siksi Ilari

15.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Hetemäen seuraajan valinta uhkaa venyä edelleen, ministeriö voi joutua turvautumaan sijaisjärjestelyyn

He­te­mäen seu­raa­jan valinta uhkaa venyä edel­leen, mi­nis­te­riö voi joutua tur­vau­tu­maan si­jais­jär­jes­te­lyyn

03.09.2020 06:00
Mällinen vastaa kritiikkiin: Sananen poliittisesta johtajuudesta
Lukijalta Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Mäl­li­nen vastaa kri­tiik­kiin: Sananen po­liit­ti­ses­ta joh­ta­juu­des­ta

13.02.2020 13:40
Tilaajille
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtaja pettyi tuomiokapitulin päätökseen: "Ikävä, että meidät ohitettiin tällä tavalla"

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja pettyi tuo­mioka­pi­tu­lin pää­tök­seen: "Ikävä, että meidät ohi­tet­tiin tällä ta­val­la"

17.01.2020 10:45
Tilaajille
Inarilainen Hanna-Mari Kasurinen MTK-Lapin puheenjohtajaksi

Ina­ri­lai­nen Han­na-Ma­ri Ka­su­ri­nen MTK-La­pin pu­heen­joh­ta­jak­si

09.01.2020 19:09
Tilaajille
Rovaniemi kokeilee uutta rekrytointitapaa: Haastatteluihin valitaan henkilöt ilman tietoa nimestä, iästä, sukupuolesta ja siviilisäädystä

Ro­va­nie­mi ko­kei­lee uutta rek­ry­toin­ti­ta­paa: Haas­tat­te­lui­hin va­li­taan hen­ki­löt ilman tietoa ni­mes­tä, iästä, su­ku­puo­les­ta ja si­vii­li­sää­dys­tä

02.01.2020 10:39
Tilaajille
Rovaniemen johtajien tuolileikissä ei vieläkään päätöstä

Ro­va­nie­men joh­ta­jien tuo­li­lei­kis­sä ei vie­lä­kään pää­tös­tä

02.12.2019 18:55
Tilaajille
Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi palaa EU:n komissioon – Uusi virka on katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtaja

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Ilkka Salmi palaa EU:n ko­mis­sioon – Uusi virka on ka­tast­ro­fi­val­miu­den ja eh­käi­syn johtaja

30.10.2019 18:37
Näkökulma: Vaikuttaako puoluetausta Kelan pääjohtajan valinnassa – johtajalla on valtaa sosiaaliturvan kehitykseen

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­taa­ko puo­lue­taus­ta Kelan pää­joh­ta­jan va­lin­nas­sa – joh­ta­jal­la on valtaa so­siaa­li­tur­van ke­hi­tyk­seen

27.09.2019 21:10