suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Korona
Kuukausi
Lapissa yritysten lopettamiset lisääntyivät koronavuosina neljäkymmentä prosenttia

Lapissa yri­tys­ten lo­pet­ta­mi­set li­sään­tyi­vät ko­ro­na­vuo­si­na nel­jä­kym­men­tä pro­sent­tia

28.06.2022 17:37
Tilaajille
Etätyön liikunnanpuute voi lihottaa – Tutkimusprofessori toivoo työnantajalle lisää vaikutusvaltaa siihen, mitä ruokaa lounaspassilla voi ostaa

Etätyön lii­kun­nan­puu­te voi li­hot­taa – Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri toivoo työn­an­ta­jal­le lisää vai­ku­tus­val­taa siihen, mitä ruokaa lou­nas­pas­sil­la voi ostaa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 16:54
Pääministeri Marinilla on todettu koronatartunta

Pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

08.06.2022 10:34 4
”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hinnannousu tuntuu opiskelijan arjessa, mutta keskiverto kaupassakävijää se ei vielä hetkauta

”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hin­nan­nou­su tuntuu opis­ke­li­jan ar­jes­sa, mutta kes­ki­ver­to kau­pas­sa­kä­vi­jää se ei vielä het­kau­ta

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

03.06.2022 17:04
Tilaajille
Vanhemmat
Omikronilla on vaikeuksia päästä syvälle keuhkoihin, mikä vähensi tehohoidon tarvetta tänä keväänä

Omik­ro­nil­la on vai­keuk­sia päästä syvälle keuh­koi­hin, mikä vähensi te­ho­hoi­don tar­vet­ta tänä keväänä

28.05.2022 15:03
Tilaajille
Omikron muutti koronaepidemian Suomessa erilaiseksi kuin muina vuosina

Omikron muutti ko­ro­na­epi­de­mian Suo­mes­sa eri­lai­sek­si kuin muina vuosina

28.05.2022 14:54
Tilaajille
Kotimaan matkailukesästä odotetaan vilkasta – perinteisen mökkilomailun oheen kaivataan monipuolista liikuntaa luonnossa

Ko­ti­maan mat­kai­lu­ke­säs­tä odo­te­taan vil­kas­ta – pe­rin­tei­sen mök­ki­lo­mai­lun oheen kai­va­taan mo­ni­puo­lis­ta lii­kun­taa luon­nos­sa

28.05.2022 10:56
Tilaajille
Koronakuolleisuudessa selvä ero Lapin sairaanhoitopiirien välillä

Ko­ro­na­kuol­lei­suu­des­sa selvä ero Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien välillä

13.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemi hakee valtiolta 16,6 miljoonaa euroa viime vuoden koronamenoihin – pelkästään testaus maksoi yli 13 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­mi hakee val­tiol­ta 16,6 mil­joo­naa euroa viime vuoden ko­ro­na­me­noi­hin – pel­käs­tään testaus maksoi yli 13 mil­joo­naa euroa

13.05.2022 08:41 3
Tilaajille
Länsi-Pohja luopuu maskisuosituksesta – koronatilanne rauhoittuu hitaasti

Län­si-Poh­ja luopuu mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta – ­ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hoit­tuu hi­taas­ti

04.05.2022 13:20 1
Tilaajille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö joutui sairaalaan tutkittavaksi koronaoireiden takia

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö joutui sai­raa­laan tut­kit­ta­vak­si ko­ro­na­oi­rei­den takia

26.04.2022 16:04
THL: Yleinen suositus käyttää kasvomaskia poistuu – nämä kolme poikkeusta kannattaa kuitenkin huomioida

THL: Yleinen suo­si­tus käyttää kas­vo­mas­kia poistuu – nämä kolme poik­keus­ta kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioi­da

15.04.2022 10:23 5
Rovaniemen koronarokotukset tauolla pääsiäisenä

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tauolla pää­siäi­se­nä

11.04.2022 13:33
Koronapotilaita Lapin keskussairaalassa kuusi - määrä väheni viikon takaisesta selvästi

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa kuusi - määrä väheni viikon ta­kai­ses­ta sel­väs­ti

08.04.2022 13:25
Tilaajille
Rajasulun aiheuttamat haavat ovat parantumassa Tornio-Haaparannalla – Kemissä pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lunasti Jopelle antamansa lupauksen

Ra­ja­su­lun ai­heut­ta­mat haavat ovat pa­ran­tu­mas­sa Tor­nio-Haa­pa­ran­nal­la – Kemissä pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lunasti Jopelle an­ta­man­sa lu­pauk­sen

06.04.2022 19:18 2
Tilaajille
Aluehallintovirasto muistuttaa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin ohjeistuksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin oh­jeis­tuk­sia

28.03.2022 10:45
Tilaajille
Päiväkirja: Mistä uutisille vastavoimaa?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mistä uu­ti­sil­le vas­ta­voi­maa?

23.03.2022 07:00
Tilaajille
Koronavuosi näkyi tutkintojen keskeyttämisien lisääntymisenä toisen asteen koulutuksissa – tavoiteajassa läpäisy heikkeni edellisvuodesta

Ko­ro­na­vuo­si näkyi tut­kin­to­jen kes­keyt­tä­mi­sien li­sään­ty­mi­se­nä toisen asteen kou­lu­tuk­sis­sa – ta­voi­te­ajas­sa läpäisy heik­ke­ni edel­lis­vuo­des­ta

17.03.2022 20:57
Tilaajille