korona
Viimeisin 4 tuntia
Keväästä ei opittu, koronapäätöksenteko ja -viestintä on yhä hämärää
Pääkirjoitus

Ke­vääs­tä ei opittu, ko­ro­na­pää­tök­sen­te­ko ja -vies­tin­tä on yhä hämärää

14:18 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Hyvää opiskelutilaa ei lasketa neliöissä – oululainen Ella Rankinen ja rovaniemeläinen Vilma Teittinen vannovat yksinkertaisen ja riittävän valoisan opiskeluntilan nimeen

Hyvää opis­ke­lu­ti­laa ei lasketa ne­liöis­sä – ou­lu­lai­nen Ella Ran­ki­nen ja ro­va­nie­me­läi­nen Vilma Teit­ti­nen van­no­vat yk­sin­ker­tai­sen ja riit­tä­vän va­loi­san opis­ke­lun­ti­lan nimeen

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Kuukausi
Huhtikuussa kuntavaaleja on vaikea järjestää koronaturvallisesti ja niiden siirtäminen olisi perusteltua
Pääkirjoitus

Huh­ti­kuus­sa kun­ta­vaa­le­ja on vaikea jär­jes­tää ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti ja niiden siir­tä­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua

26.02.2021 18:33 3
Tilaajille
Finnmarkin motti saatiin auki Norjassa, kauttakulku Suomen kautta päättyy

Finn­mar­kin motti saatiin auki Nor­jas­sa, kaut­ta­kul­ku Suomen kautta päättyy

23.02.2021 16:42
Tilaajille
K-Market LevinPoron koko henkilökunta asetettiin karanteeniin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kahdeksi viikoksi – Sitten Kesko hälytti konkarit apuun ja ovet aukeavat jo keskiviikkona

K-Mar­ket Le­vin­Po­ron koko hen­ki­lö­kun­ta ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kah­dek­si vii­kok­si – Sitten Kesko hälytti kon­ka­rit apuun ja ovet au­kea­vat jo kes­ki­viik­ko­na

23.02.2021 08:35 5
Tilaajille
Akkutehtaan tartuntaketjussa lisää tartuntoja, osa niistä on muuntovirusta – Tapauksia on nyt yhteensä yli 40

Ak­ku­teh­taan tar­tun­ta­ket­jus­sa lisää tar­tun­to­ja, osa niistä on muun­to­vi­rus­ta – Ta­pauk­sia on nyt yh­teen­sä yli 40

13.02.2021 13:53 2
Tilaajille
Koronatapaus siirtää kaksi RoKin naisten liigapeliä

Ko­ro­na­ta­paus siirtää kaksi RoKin naisten lii­ga­pe­liä

12.02.2021 19:22
Tilaajille
Hannu Lintu ennustaa, että oopperataloja romahtaa pandemian seurauksena: ”Musiikkimaailma ei ole enää entisensä koronan jälkeen”

Hannu Lintu en­nus­taa, että oop­pe­ra­ta­lo­ja ro­mah­taa pan­de­mian seu­rauk­se­na: ”Mu­siik­ki­maail­ma ei ole enää en­ti­sen­sä koronan jäl­keen”

11.02.2021 22:03
Tilaajille

Pa­la­taan­ko Poh­jois­mai­den välillä enää koskaan va­paa­seen liik­ku­vuu­teen – Pa­la­taan, mutta aikaa se vie, sanoo yh­teis­työ­mi­nis­te­ri

03.02.2021 17:10 1
Tilaajille
Vanhemmat

Lou­nais-La­pin Haa­pa­ran­nan jakelu kes­key­te­tään noin kuu­kau­dek­si

27.01.2021 11:29
Hallitukselta uusi suunnitelma virusmuunnoksen torjumiseksi: alueellisista rajoituksista valtakunnallisiin, äärimmäinen keino poikkeusolot ja jopa ulkonaliikkumiskielto

Hal­li­tuk­sel­ta uusi suun­ni­tel­ma vi­rus­muun­nok­sen tor­ju­mi­sek­si: alueel­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta val­ta­kun­nal­li­siin, ää­rim­mäi­nen keino poik­keus­olot ja jopa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to

26.01.2021 17:10 2
Hallitus suitsii maahantuloa kovin rajoituksin, rajayhteisöön kuuluminen ei enää ole peruste maahantulolle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suitsii maa­han­tu­loa kovin ra­joi­tuk­sin, ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen ei enää ole peruste maa­han­tu­lol­le

23.01.2021 06:30
Tilaajille
Korona vei Lapin teiltä joka kymmenennen auton, kun matkailu sakkasi ja ihmiset siirtyivät etätöihin

Korona vei Lapin teiltä joka kym­me­nen­nen auton, kun mat­kai­lu sakkasi ja ihmiset siir­tyi­vät etä­töi­hin

22.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Tornionlaakson kunnat vetoavat asukkaisiinsa: Välttäkää kaikkea ylimääräistä liikkumista Suomen ja Ruotsin välillä

Tor­nion­laak­son kunnat ve­toa­vat asuk­kai­siin­sa: Vält­tä­kää kaikkea yli­mää­räis­tä liik­ku­mis­ta Suomen ja Ruotsin välillä

19.01.2021 17:56 2
Tilaajille

Kau­pun­ki tarjoaa yri­tys­ten vuok­ran­mak­suun lyk­käys­tä, ei ar­mah­dus­ta

17.01.2021 15:54
Tilaajille
Talvitestikeskukset toimivat nyt kotimaisin voimin – "Olemme voineet lisätä henkilöstöä vähentämisen sijaan"

Tal­vi­tes­ti­kes­kuk­set toi­mi­vat nyt ko­ti­mai­sin voimin – "Olemme voineet lisätä hen­ki­lös­töä vä­hen­tä­mi­sen sijaan"

10.01.2021 19:30
Tilaajille
Politikointi rokotuksilla vastenmielistä
Lukijalta Mielipide

Po­li­ti­koin­ti ro­ko­tuk­sil­la vas­ten­mie­lis­tä

06.01.2021 04:51 1
Tilaajille
Äkillisiä peruutuksia kalenterissa ja siirrettyjä remontteja – Kaksi tuoretta yrittäjää kertoo, miten koronavuosi haastoi alkutaipaleella

Äkil­li­siä pe­ruu­tuk­sia ka­len­te­ris­sa ja siir­ret­ty­jä re­mont­te­ja – Kaksi tuo­ret­ta yrit­tä­jää kertoo, miten ko­ro­na­vuo­si haastoi al­ku­tai­pa­leel­la

04.01.2021 16:00
Tilaajille
Koko elämä imeytyi koronaan – sairaanhoitajien raskas vuosi päättyy koronapotilaiden hoitoon ja huoleen jaksamisesta

Koko elämä imeytyi ko­ro­naan – sai­raan­hoi­ta­jien raskas vuosi päättyy ko­ro­na­po­ti­lai­den hoitoon ja huoleen jak­sa­mi­ses­ta

24.12.2020 15:40 1
Tilaajille
Koronaonnellisen kansan kannattaa varautua pandemian jälkivaikutuksiin
Kolumni Antti Kokkonen

Ko­ro­na­on­nel­li­sen kansan kan­nat­taa va­rau­tua pan­de­mian jäl­ki­vai­ku­tuk­siin

19.12.2020 06:00
Tilaajille