Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Korona
Rajan yli saapuneet miehet eivät suostuneet koronatestiin Torniossa, oikeus tuomitsi sakkoja  – Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna vain yksi covid-19 -testin laiminlyöntiä koskeva rikkomus

Rajan yli saa­pu­neet miehet eivät suos­tu­neet ko­ro­na­tes­tiin Tor­nios­sa, oikeus tuo­mit­si sakkoja – Oulun po­lii­sin tietoon tuli viime vuonna vain yksi covid-19 -testin lai­min­lyön­tiä koskeva rik­ko­mus

14.09.2022 18:30
Tilaajille
Hörhöjen valheet leviävät, kun typerien nettiväitteiden edessä ollaan sinisilmäisiä
Kolumni

Hör­hö­jen valheet le­viä­vät, kun ty­pe­rien net­ti­väit­tei­den edessä ollaan si­ni­sil­mäi­siä

31.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Päiväkirja: Poukkoileva koronalinja pitää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pouk­koi­le­va ko­ro­na­lin­ja pitää

11.08.2022 05:01 6
Tilaajille
Wuhanin villieläintori oli koronapandemian alkujuuri, sanovat kaksi uutta tutkimusta

Wuhanin vil­li­eläin­to­ri oli ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­juu­ri, sanovat kaksi uutta tut­ki­mus­ta

27.07.2022 12:05 1
THL: Koronapandemiasta on siirrytty koronaendemiaan – rokotteet saattaneet pelastaa kuluvana vuonna yli 10 000 henkeä

THL: Ko­ro­na­pan­de­mias­ta on siir­ryt­ty ko­ro­naen­de­miaan – ro­kot­teet saat­ta­neet pe­las­taa ku­lu­va­na vuonna yli 10 000 henkeä

27.07.2022 16:08 1
Rovaniemen koronarokotuksen ajanvarauspuhelin pahasti ruuhkautunut – suurin osa yhteydenotoista tulee henkilöiltä, jotka eivät kuulu rokotettavaan ryhmään

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­pu­he­lin pahasti ruuh­kau­tu­nut – suurin osa yh­tey­den­otois­ta tulee hen­ki­löil­tä, jotka eivät kuulu ro­ko­tet­ta­vaan ryhmään

20.07.2022 16:29 3
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmäläisten neljännet koronarokotukset – osastokuormitus on kasvussa

Ro­va­nie­mi aloit­taa 70 vuotta täyt­tä­nei­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – osas­to­kuor­mi­tus on kas­vus­sa

19.07.2022 19:30
Tilaajille
"Variantti leviää kuin kulovalkea" – riskiryhmään kuuluvan festivaalikävijän kannattaa pitää maskia, sanoo ylilääkäri Markku Broas

"Va­riant­ti leviää kuin ku­lo­val­kea" – ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van fes­ti­vaa­li­kä­vi­jän kan­nat­taa pitää maskia, sanoo yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.07.2022 13:16 14
Tilaajille
Koronavirus pysäytti Susanna Saapungin – vuorijuoksijan kilpailukalenteri uusiksi

Ko­ro­na­vi­rus py­säyt­ti Susanna Saa­pun­gin – vuo­ri­juok­si­jan kil­pai­lu­ka­len­te­ri uusiksi

10.07.2022 13:53
Tilaajille

USA taklasi kahden Chel­sean pe­laa­jan osal­lis­tu­mi­sen har­joi­tus­ot­te­lu­kier­tueel­le

09.07.2022 16:03
Lapissa koronatartunnat ovat kasvussa, mutta huolissaan ei tarvitse olla – "THL:n ennakkopäätös neljänsien rokotuksien laajentamisesta oli tervetullut"

Lapissa ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa, mutta huo­lis­saan ei tar­vit­se olla – "THL:n en­nak­ko­pää­tös nel­jän­sien ro­ko­tuk­sien laa­jen­ta­mi­ses­ta oli ter­ve­tul­lut"

06.07.2022 15:11 7
Tilaajille
THL aikoo laajentaa suositustaan neljännestä koronarokotuksesta – tehosterokote 65-vuotiaille arvion mukaan elokuun puolivälissä

THL aikoo laa­jen­taa suo­si­tus­taan nel­jän­nes­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta – te­hos­te­ro­ko­te 65-vuo­tiail­le arvion mukaan elokuun puo­li­vä­lis­sä

06.07.2022 12:02 4
Posion sote-palveluyksiköissä leimahtanut koronaepidemia – yhteensä yli 40 henkilöä saanut tartunnan

Posion so­te-pal­ve­luyk­si­köis­sä lei­mah­ta­nut ko­ro­na­epi­de­mia – yh­teen­sä yli 40 hen­ki­löä saanut tar­tun­nan

29.06.2022 21:33 2
Tilaajille
Lapissa yritysten lopettamiset lisääntyivät koronavuosina neljäkymmentä prosenttia

Lapissa yri­tys­ten lo­pet­ta­mi­set li­sään­tyi­vät ko­ro­na­vuo­si­na nel­jä­kym­men­tä pro­sent­tia

28.06.2022 17:37
Tilaajille
Etätyön liikunnanpuute voi lihottaa – Tutkimusprofessori toivoo työnantajalle lisää vaikutusvaltaa siihen, mitä ruokaa lounaspassilla voi ostaa

Etätyön lii­kun­nan­puu­te voi li­hot­taa – Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri toivoo työn­an­ta­jal­le lisää vai­ku­tus­val­taa siihen, mitä ruokaa lou­nas­pas­sil­la voi ostaa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 16:54
Pääministeri Marinilla on todettu koronatartunta

Pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

08.06.2022 10:34 4
”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hinnannousu tuntuu opiskelijan arjessa, mutta keskiverto kaupassakävijää se ei vielä hetkauta

”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hin­nan­nou­su tuntuu opis­ke­li­jan ar­jes­sa, mutta kes­ki­ver­to kau­pas­sa­kä­vi­jää se ei vielä het­kau­ta

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

03.06.2022 17:04
Tilaajille
Omikronilla on vaikeuksia päästä syvälle keuhkoihin, mikä vähensi tehohoidon tarvetta tänä keväänä

Omik­ro­nil­la on vai­keuk­sia päästä syvälle keuh­koi­hin, mikä vähensi te­ho­hoi­don tar­vet­ta tänä keväänä

28.05.2022 15:03
Tilaajille