Joe Biden
Biden: Koronarokotteet kaikkien yhdysvaltalaisten saatavilla heinäkuun loppuun mennessä

Biden: Ko­ro­na­ro­kot­teet kaik­kien yh­dys­val­ta­lais­ten saa­ta­vil­la hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

17.02.2021 08:28
Asiantuntija: Biden saa tavoitteitaan läpi kongressissa sadan päivän aikana – näissä asioissa jopa yhteistyö republikaanien kanssa on mahdollista

Asian­tun­ti­ja: Biden saa ta­voit­tei­taan läpi kong­res­sis­sa sadan päivän aikana – näissä asiois­sa jopa yh­teis­työ re­pub­li­kaa­nien kanssa on mah­dol­lis­ta

05.02.2021 18:30
Tilaajille
Yhdysvalloissa työskentelevä suomalainen siirtolaispastori piti Trumpin kannattajia uhreina – kunnes tämä oivallus sai hänet muuttamaan mieltään

Yh­dys­val­lois­sa työs­ken­te­le­vä suo­ma­lai­nen siir­to­lais­pas­to­ri piti Trumpin kan­nat­ta­jia uhreina – kunnes tämä oi­val­lus sai hänet muut­ta­maan miel­tään

31.01.2021 09:28
Presidentti Joe Biden salli transsukupuolisten palveluksen maan armeijassa – kumosi Donald Trumpin asettaman kiellon

Pre­si­dent­ti Joe Biden salli trans­su­ku­puo­lis­ten pal­ve­luk­sen maan ar­mei­jas­sa – kumosi Donald Trumpin aset­ta­man kiellon

25.01.2021 22:57
Presidentti Joe Biden haluaa pidentää Uusi Start -ydinsopimusta viidellä vuodella – Yhdysvaltain ja Venäjän välisen asevarustelukilvan estämisellä enää kaksi viikkoa aikaa

Pre­si­dent­ti Joe Biden haluaa pi­den­tää Uusi Start -y­din­so­pi­mus­ta vii­del­lä vuo­del­la – Yh­dys­val­tain ja Venäjän välisen ase­va­rus­te­lu­kil­van es­tä­mi­sel­lä enää kaksi viikkoa aikaa

22.01.2021 14:03
Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija vertasi Bidenia Trumpiin ja kiitteli tätä tieteen kuuntelemisesta – Fauci: "Se on vapauttava tunne"

Yh­dys­val­tain johtava tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja vertasi Bidenia Trum­piin ja kiit­te­li tätä tieteen kuun­te­le­mi­ses­ta – Fauci: "Se on va­paut­ta­va tunne"

22.01.2021 09:48
Yhdysvallat palaa Pariisin ilmastosopimukseen – Biden aloitti Trumpin päätösten kumoamisen välittömästi

Yh­dys­val­lat palaa Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­seen – Biden aloitti Trumpin pää­tös­ten ku­moa­mi­sen vä­lit­tö­mäs­ti

21.01.2021 09:44
Yhdysvaltojen vallanvaihto lupailee parempaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Yh­dys­val­to­jen val­lan­vaih­to lu­pai­lee pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta

21.01.2021 06:00
Tilaajille
Bidenille sateli onnitteluja maailman johtajilta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Amerikan uusi aamunkoitto, jota olemme odottaneet pitkään"

Bi­de­nil­le sateli on­nit­te­lu­ja maail­man joh­ta­jil­ta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Ame­ri­kan uusi aa­mun­koit­to, jota olemme odot­ta­neet pit­kään"

20.01.2021 22:41
Joe Biden vannoi virkavalansa Yhdysvalloissa – tuore presidentti vetosi kansan yhdistämiseksi ja tuomitsi valkoisen ylivallan

Joe Biden vannoi vir­ka­va­lan­sa Yh­dys­val­lois­sa – tuore pre­si­dent­ti vetosi kansan yh­dis­tä­mi­sek­si ja tuo­mit­si val­koi­sen yli­val­lan

20.01.2021 22:45 1
Valta vaihtuu tänään Yhdysvalloissa – tämä on ensimmäinen määräys, jonka Joe Biden toteuttaa Valkoisessa talossa

Valta vaihtuu tänään Yh­dys­val­lois­sa – tämä on en­sim­mäi­nen mää­räys, jonka Joe Biden to­teut­taa Val­koi­ses­sa talossa

20.01.2021 15:12
Joe Biden liikuttui kyyneliin pitäessään tunteikkaan kiitospuheen kannattajilleen kotiosavaltio Delawaressa – huomenna hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti

Joe Biden lii­kut­tui kyy­ne­liin pi­täes­sään tun­teik­kaan kii­tos­pu­heen kan­nat­ta­jil­leen ko­ti­osa­val­tio De­la­wa­res­sa – huo­men­na hänestä tulee Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti

19.01.2021 22:35
Yhdysvaltain politiikkaan täyskäännös – Näihin kysymyksiin Joe Biden tarttuu Valkoiseen taloon päästyään

Yh­dys­val­tain po­li­tiik­kaan täys­kään­nös – Näihin ky­sy­myk­siin Joe Biden tarttuu Val­koi­seen taloon pääs­tyään

19.01.2021 20:00
Tilaajille
Donald Trumpin viimeinen kokonainen päivä vallassa on tänään – Trumpin kerrotaan julkaisevan kautensa saavutuksia listaavan jäähyväispuheen

Donald Trumpin vii­mei­nen ko­ko­nai­nen päivä val­las­sa on tänään – Trumpin ker­ro­taan jul­kai­se­van kau­ten­sa saa­vu­tuk­sia lis­taa­van jää­hy­väis­pu­heen

19.01.2021 07:50
Joe Bidenin virkaanastujaiset pidetään pandemian ja kongressin mellakan varjossa – Tällainen tilaisuus keskiviikkona on luvassa

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set pi­de­tään pan­de­mian ja kong­res­sin mel­la­kan var­jos­sa – Täl­lai­nen ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na on luvassa

18.01.2021 20:41
Joe Bidenin virkaanastujaiset lähestyvät: kaikki osavaltiot hälytysvalmiudessa, FBI varoittaa aseellisista protesteista

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set lä­hes­ty­vät: kaikki osa­val­tiot hä­ly­tys­val­miu­des­sa, FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta pro­tes­teis­ta

17.01.2021 11:49
Donald Trump sai Hollywoodilta täystyrmäyksen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jennifer Lopez ja muut huippunimet esiintyvät presidentiksi nousevan Joe Bidenin virkaanastujaisissa

Donald Trump sai Hol­ly­woo­dil­ta täys­tyr­mäyk­sen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jen­ni­fer Lopez ja muut huip­pu­ni­met esiin­ty­vät pre­si­den­tik­si nou­se­van Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­sis­sa

16.01.2021 22:44 2
Joe Biden julkisti suunnitelman 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketista – lisää suoraa tukea kansalaisille ja rahaa pandemian torjuntaan

Joe Biden jul­kis­ti suun­ni­tel­man 1 900 mil­jar­din dol­la­rin el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – lisää suoraa tukea kan­sa­lai­sil­le ja rahaa pan­de­mian tor­jun­taan

15.01.2021 09:31
Trump saa virkasyytteen kapinaan kiihottamisesta – kymmenen republikaania kääntyi presidenttiä vastaan

Trump saa vir­ka­syyt­teen ka­pi­naan kii­hot­ta­mi­ses­ta – kym­me­nen re­pub­li­kaa­nia kääntyi pre­si­dent­tiä vastaan

14.01.2021 08:22
FBI varoittaa Trumpin kannattajien uusista väkivaltaisista iskuista – "kaikkien osavaltioiden pääkaupungit vaarassa"

FBI va­roit­taa Trumpin kan­nat­ta­jien uusista vä­ki­val­tai­sis­ta is­kuis­ta – "kaik­kien osa­val­tioi­den pää­kau­pun­git vaa­ras­sa"

12.01.2021 08:05