Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Markku Broas

Pal­kit­tu mat­kai­luy­rit­tä­jä pöy­ris­tyi: "Elämme pouk­koi­le­van tä­ti­vies­tin­nän ab­sur­da­nias­sa"

14.09.2021 20:00 25
Tilaajille

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: ”Olisi jär­je­tön­tä jatkaa kaik­kien oi­reis­ten tes­taus­ta, kun inf­luens­sa­kau­si alkaa”

06.09.2021 18:00 2
Tilaajille

In­fek­tioy­li­lää­kä­ri Markku Broas: "Ke­nel­le­kään ei pitänyt olla epä­sel­vää, että sai­ras­tu­nei­ta ja al­tis­tu­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta ei siir­re­tä mi­hin­kään"

16.08.2021 13:51 36
Tilaajille

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 07:00
Tilaajille

Lasten ko­ro­na­tar­tun­nat ovat Lapissa yhä vä­häi­siä, mutta uusi vi­rus­muun­nos voi muuttaa ti­lan­teen – El­li­nor, 7, on tais­tel­lut ko­ro­na­tau­tia vastaan jo kuu­kau­sia

26.03.2021 06:30
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa – Yli­lää­kä­ri muis­tut­taa, että yri­tys­ten vas­tuul­la on edel­lyt­tää asiak­kail­ta tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta

31.12.2020 15:17 1
Tilaajille

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas pal­kit­tiin Vuoden lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­te­ko -pal­kin­nol­la

29.10.2020 16:00 2
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­ru­soh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30
Tilaajille

Maskin käy­töl­lä myös ta­lou­del­li­nen hyöty: Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa ketään ei tar­vit­se asettaa ka­ran­tee­niin, jos käy­te­tään mas­ke­ja, sanoo in­fek­tioy­li­lää­kä­ri Markku Broas

13.10.2020 15:10

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 14:57
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taa­not­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­kainf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­nae­pi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen mar­jan­poi­mi­jan al­tis­ta­mat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – Markku Broak­sen mukaan ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen

23.08.2020 18:43 2
Tilaajille

Jonatan Jo­hans­son lentää Ro­va­nie­mel­le ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­ta huo­li­mat­ta - ”Sään­nöt eivät ole ta­sa­puo­li­sia”

30.07.2020 18:56 5
Tilaajille

Va­rus­kun­nan ja Po­ro­po­lun päi­vä­ko­din ko­ro­na­ka­ran­tee­nit päät­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä – Päi­vä­ko­ti avautuu uu­des­taan huo­men­na ja Hoplop tors­tai­na

21.07.2020 19:14

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neil­ta ei ole löy­ty­nyt tar­tun­to­ja – Tar­tun­nan al­ku­pe­rä pysyy yhä hämärän pei­tos­sa, se tuskin tuli Ruot­sis­ta

08.07.2020 13:46
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27
Tilaajille

In­fek­tioy­li­lää­kä­ri Markku Broas va­paut­tai­si ikäih­mi­set ka­ran­tee­nis­ta: ”Vie­rai­lut hoi­va­ko­tei­hin voi­tai­siin sallia, kunhan käy­te­tään suo­jai­mia”

06.05.2020 17:51
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­mies sai­ras­ti lievän koronan ja oli pa­laa­mas­sa töihin, mutta tes­teis­sä tuli aina vain po­si­tii­vi­nen tulos – "Johtuu tes­taus­ta­vas­ta", sanoo in­fek­tioy­li­lää­kä­ri

06.05.2020 06:00
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä het­kel­lä tie­dos­sa vain kolme koronaa sai­ras­ta­vaa, kaikki muut ovat eh­ti­neet jo pa­ran­tua

05.05.2020 19:36 2
Tilaajille

Korona aiotaan ku­kis­taa tai­pui­san tikun avulla – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa pääsee maa­nan­tais­ta alkaen ko­ro­na­tes­tiin jo­kai­se­na vii­kon­päi­vä­nä

30.04.2020 18:00
Tilaajille