Koronaepidemia
Viimeisin 12 tuntia
Koronarajoitukset kiristyvät Euroopassa: Britanniassa uhataan kovilla sakoilla, lukuisia uusia rajoituksia voimaan – Ranskassa useita tiukennuksia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät Eu­roo­pas­sa: Bri­tan­nias­sa uhataan kovilla sa­koil­la, lu­kui­sia uusia ra­joi­tuk­sia voimaan – Rans­kas­sa useita tiu­ken­nuk­sia

11:04 0
Viimeisin 24 tuntia
Safariyrittäjä etsii kummeja Syötteen huskyille – yritykset ja yksityiset innostuivat heti

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä etsii kummeja Syöt­teen hus­kyil­le – yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set in­nos­tui­vat heti

22.09.2020 16:33 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kokoontumisrajoituksiin ei tule muutoksia lokakuussa – tapahtumissa on kuitenkin noudatettava turvavälejä ja huolehdittava hygieniasta

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin ei tule muu­tok­sia lo­ka­kuus­sa – ta­pah­tu­mis­sa on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hy­gie­nias­ta

22.09.2020 12:54 0
Oulun normaalikoulun luokka karanteeniin korona-altistuksen vuoksi – yhdellä oppilaalla tartunta

Oulun nor­maa­li­kou­lun luokka ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – yhdellä op­pi­laal­la tar­tun­ta

18.09.2020 19:19 0
Yli kuuden hengen kokoontumiset laittomiksi Britanniassa – sisäministeri kannustaa ilmoittamaan tottelemattomista naapureista

Yli kuuden hengen ko­koon­tu­mi­set lait­to­mik­si Bri­tan­nias­sa – si­sä­mi­nis­te­ri kan­nus­taa il­moit­ta­maan tot­te­le­mat­to­mis­ta naa­pu­reis­ta

15.09.2020 15:18 1
Suomessa on todettu 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tapaus Kuusamossa, Lapin lukemissa ei muutoksia

Suo­mes­sa on todettu 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tapaus Kuu­sa­mos­sa, Lapin lu­ke­mis­sa ei muu­tok­sia

14.09.2020 12:35 0
Kahden euron, kahden minuutin koronatesti tulossa – Sairastuneille apu voi tulla suomalaislääkkeestä, joka estää tukehtumisen

Kahden euron, kahden mi­nuu­tin ko­ro­na­tes­ti tulossa – Sai­ras­tu­neil­le apu voi tulla suo­ma­lais­lääk­kees­tä, joka estää tu­keh­tu­mi­sen

14.09.2020 07:01 0
Tilaajille
Suojaako koronarokote vain taudilta vai myös tartunnalta? Voiko koronarokote olla pakollinen? THL:n ylilääkäri vastaa 12 kysymykseen

Suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­te vain tau­dil­ta vai myös tar­tun­nal­ta? Voiko ko­ro­na­ro­ko­te olla pa­kol­li­nen? THL:n yli­lää­kä­ri vastaa 12 ky­sy­myk­seen

11.09.2020 07:00 0
Analyysi: Ruotsi on koronatoimissaan ketterä kuin valtamerilaiva – alussa vitkuttelu vaati turhia uhreja, pandemian tässä vaiheessa se voi olla hyvästä

Ana­lyy­si: Ruotsi on ko­ro­na­toi­mis­saan ketterä kuin val­ta­me­ri­lai­va – alussa vit­kut­te­lu vaati turhia uhreja, pan­de­mian tässä vai­hees­sa se voi olla hyvästä

10.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Etätöistä tulossa iso paperisota rajatyöntekijöille – verotussopimukseen ei korona-poikkeusta

Etä­töis­tä tulossa iso pa­pe­ri­so­ta ra­ja­työn­te­ki­jöil­le – ve­ro­tus­so­pi­muk­seen ei ko­ro­na-poik­keus­ta

10.09.2020 19:30 0
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: joka toinen ohjelmapalveluyritys uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssissa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la synkkä kuva tu­le­vas­ta: joka toinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys uskoo ole­van­sa puolen vuoden päästä kon­kurs­sis­sa

10.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Kainuun koronaryppäässä vahvistettiin taas uusia tartuntoja – koko Suomessa on raportoitu tänään 25 uutta tartuntaa

Kainuun ko­ro­na­ryp­pääs­sä vah­vis­tet­tiin taas uusia tar­tun­to­ja – koko Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu tänään 25 uutta tar­tun­taa

04.09.2020 12:13 0
Alkaako koronavilkku oikeasti vilkkua, jos olen ollut lähellä tartunnan saanutta? THL:n tiedonhallintajohtaja: Sieltä tulee samanlainen ilmoitus kuin vaikka tekstiviestistä

Alkaako ko­ro­na­vilk­ku oi­keas­ti vilk­kua, jos olen ollut lähellä tar­tun­nan saa­nut­ta? THL:n tie­don­hal­lin­ta­joh­ta­ja: Sieltä tulee sa­man­lai­nen il­moi­tus kuin vaikka teks­ti­vies­tis­tä

04.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus käsitteli toimintasuunnitelmaa koronaepidemian toisen aallon varalle – sairaanhoitopiirien rooli korostuu, laajat valtakunnalliset rajoitukset viimeinen keino

Hal­li­tus kä­sit­te­li toi­min­ta­suun­ni­tel­maa ko­ro­na­epi­de­mian toisen aallon varalle – sai­raan­hoi­to­pii­rien rooli ko­ros­tuu, laajat val­ta­kun­nal­li­set ra­joi­tuk­set vii­mei­nen keino

03.09.2020 16:37 0
Maanantaina julkistettu Suomen koronajäljityssovellus sai lentävän lähdön – latauksia iltapäivään mennessä jo reilusti yli 220 000

Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tu Suomen ko­ro­na­jäl­ji­tys­so­vel­lus sai len­tä­vän lähdön – la­tauk­sia il­ta­päi­vään men­nes­sä jo rei­lus­ti yli 220 000

31.08.2020 20:29 1
Suomalaisnainen muutti Kalifornian pahimpaan tautipesäkkeeseen – Pirkko Satola-Weeres, 64, kertoo arjesta konservatiivisessa piirikunnassa, jossa koronaa ei nähdä suurena uhkana

Suo­ma­lais­nai­nen muutti Ka­li­for­nian pa­him­paan tau­ti­pe­säk­kee­seen – Pirkko Sa­to­la-Wee­res, 64, kertoo arjesta kon­ser­va­tii­vi­ses­sa pii­ri­kun­nas­sa, jossa koronaa ei nähdä suurena uhkana

31.08.2020 20:06 0
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01 0
Tilaajille
Stockmannin Hullut päivät -kampanja myös syksyllä verkossa – osa tuotteista saatavilla tavarataloista

Stock­man­nin Hullut päivät -kam­pan­ja myös syk­syl­lä ver­kos­sa – osa tuot­teis­ta saa­ta­vil­la ta­va­ra­ta­lois­ta

28.08.2020 17:47 0
Utsjoki: Rajayhteisön määritelmä on liian suppea

Uts­jo­ki: Ra­ja­yh­tei­sön mää­ri­tel­mä on liian suppea

26.08.2020 22:02 0
Tilaajille
Matkailukäytävä toisi ulkomaan turistit Lappiin ja huomioisi tartuntariskitilanteet – "Soisin matkailijoiden näkyvän myös kaupunkikuvassa"

Mat­kai­lu­käy­tä­vä toisi ul­ko­maan tu­ris­tit Lappiin ja huo­mioi­si tar­tun­ta­ris­ki­ti­lan­teet – "Soisin mat­kai­li­joi­den näkyvän myös kau­pun­ki­ku­vas­sa"

26.08.2020 20:54 7
Tilaajille