Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronaepidemia
Kuukausi
THL vetää isoa tutkimusta vaikean koronataudin riskitekijöistä kuten perimästä –  myös suomalaisten yleisimmällä veriryhmällä on merkitystä

THL vetää isoa tut­ki­mus­ta vaikean ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jöis­tä kuten pe­ri­mäs­tä – myös suo­ma­lais­ten ylei­sim­mäl­lä ve­ri­ryh­mäl­lä on mer­ki­tys­tä

17.01.2022 18:30
Tilaajille

Ro­va­nie­mi alkaa heti nou­dat­taa sai­raan­hoi­to­pii­rin uutta ka­ran­tee­ni­oh­jet­ta

14.01.2022 16:14
Tilaajille
Hallituksen koronaryhmä puntaroi ravintolasulun tarvetta perjantaina – voimaantulo joka tapauksessa viikkojen päässä

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä pun­ta­roi ra­vin­to­la­su­lun tar­vet­ta per­jan­tai­na – voi­maan­tu­lo joka ta­pauk­ses­sa viik­ko­jen päässä

13.01.2022 19:10 2
THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL eh­dot­taa eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 19:25
MTV: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Puolustusvoimia varautumaan tuhansien virka-apuun koronatoimissa

MTV: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö pyytää Puo­lus­tus­voi­mia va­rau­tu­maan tu­han­sien vir­ka-apuun ko­ro­na­toi­mis­sa

04.01.2022 21:36 3
Valtio tukenut tapahtumia liki 15 miljoonalla eurolla - Lapin suurin korvausten saaja torniolainen tapahtumajärjestäjä Event Works

Valtio tukenut ta­pah­tu­mia liki 15 mil­joo­nal­la eurolla - Lapin suurin kor­vaus­ten saaja tor­nio­lai­nen ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Event Works

02.01.2022 09:39 8
Tilaajille
Suomessa on todettu 9  619 uutta koronatartuntaa, mukana edellispäivien tapauksia

Suo­mes­sa on todettu 9  619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana edel­lis­päi­vien ta­pauk­sia

30.12.2021 12:42
Aiemmin parjatuista kotitesteistä tuli suositeltuja – Husin Lehtoselta raadollinen selitys: Poliitikot haluavat näyttää, että tehdään jotain

Aiemmin par­ja­tuis­ta ko­ti­tes­teis­tä tuli suo­si­tel­tu­ja – Husin Leh­to­sel­ta raa­dol­li­nen se­li­tys: Po­lii­ti­kot ha­lua­vat näyt­tää, että tehdään jotain

29.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiristä hyviä uutisia joulun alla – epidemian hillitseminen näyttää onnistuneen, ilmaantuvuus samalla tasolla jo 2,5 viikkoa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä hyviä uutisia joulun alla – epi­de­mian hil­lit­se­mi­nen näyttää on­nis­tu­neen, il­maan­tu­vuus samalla tasolla jo 2,5 viikkoa

23.12.2021 13:56 6
Tilaajille
Näkökulma: Koronasota ei yhtä naista kaipaa vai kaipaako? – Krista Kiuru on realistinen pessimisti, joka halutessaan jyrää sulut päälle

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­so­ta ei yhtä naista kaipaa vai kai­paa­ko? – Krista Kiuru on rea­lis­ti­nen pes­si­mis­ti, joka ha­lu­tes­saan jyrää sulut päälle

22.12.2021 16:09 3
Tilaajille
Lasten koronarokotukset aloitetaan pikimmiten: Valtioneuvosto päättää tänään muutoksesta, jonka jälkeen 5–11-vuotiaita voi alkaa rokottaa

Lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan pi­kim­mi­ten: Val­tio­neu­vos­to päättää tänään muu­tok­ses­ta, jonka jälkeen 5–11-vuo­tiai­ta voi alkaa ro­kot­taa

22.12.2021 10:31
Tilaajille
"Päättäjät heittivät meille tällaisen pommin ja lähtevät itse lomille" – Uudet rajoitukset keljuttavat ravintolayrittäjiä Lapissa, missä matkailuala elää kiivainta joulusesonkia

"Päät­tä­jät heit­ti­vät meille täl­lai­sen pommin ja läh­te­vät itse lo­mil­le" – Uudet ra­joi­tuk­set kel­jut­ta­vat ra­vin­to­la­yrit­tä­jiä La­pis­sa, missä mat­kai­lu­ala elää kii­vain­ta jou­lu­se­son­kia

22.12.2021 16:47 53
Tilaajille
Vanhemmat
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

16.12.2021 10:00
Tilaajille
Lähestyvä joulu ja koronapotilaiden kuormittama tehohoito saavat sairaalat miettimään, miten henkilöstö riittää pyhien yli – Oulussa etsitään jo vapaaehtoisia siirtämään lomiaan

Lä­hes­ty­vä joulu ja ko­ro­na­po­ti­lai­den kuor­mit­ta­ma te­ho­hoi­to saavat sai­raa­lat miet­ti­mään, miten hen­ki­lös­tö riittää pyhien yli – Oulussa et­si­tään jo va­paa­eh­toi­sia siir­tä­mään lomiaan

11.12.2021 11:55
Tilaajille
Omikron uhkaa Lapin joulumatkailua – "Tässä on tällaista aaltoliikettä, että perutaan ja varataan"

Omikron uhkaa Lapin jou­lu­mat­kai­lua – "Tässä on täl­lais­ta aal­to­lii­ket­tä, että pe­ru­taan ja va­ra­taan"

09.12.2021 19:30 5
Tilaajille
HS: Elinkeinoministeri Mika Lintilä lähti salibandyotteluun koronalle altistuneena – oli saanut kehotuksen välttää kontakteja

HS: Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä lähti sa­li­ban­dy­ot­te­luun ko­ro­nal­le al­tis­tu­nee­na – oli saanut ke­ho­tuk­sen välttää kon­tak­te­ja

08.12.2021 21:51 6
Mistä koronapassin saa ja miten se toimii? Koronapassilukijan käyttö on välillä tökkinyt, mutta THL:n mukaan ongelmat on selätetty

Mistä ko­ronapas­sin saa ja miten se toimii? Ko­ronapas­si­lu­ki­jan käyttö on välillä tök­ki­nyt, mutta THL:n mukaan on­gel­mat on se­lä­tet­ty

08.12.2021 19:50 1
Tilaajille
Rovaniemen kouluissa jo satoja altistuneita oppilaita – etäopetukseen siirtyminen on sujunut sukkelasti, mutta opettajien jaksaminen huolettaa rehtoria

Ro­va­nie­men kou­luis­sa jo satoja al­tis­tu­nei­ta op­pi­lai­ta – etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen on sujunut suk­ke­las­ti, mutta opet­ta­jien jak­sa­mi­nen huo­let­taa reh­to­ria

07.12.2021 19:30 9
Tilaajille
Hallituksella edessään vaikeita päätöksiä, mutta huomion vie toistuvasti pääministerin henkilö

Hal­li­tuk­sel­la edes­sään vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta huomion vie tois­tu­vas­ti pää­mi­nis­te­rin henkilö

06.12.2021 17:29 34
Tilaajille
THL: Suomessa varmistunut nyt seitsemän omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – kaikki samaa ketjua

THL: Suo­mes­sa var­mis­tu­nut nyt seit­se­män omik­ron­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – kaikki samaa ketjua

04.12.2021 10:19