Koronatestit
Viimeisin tunti
Rajavartija ei saa vaatia todistusta puhtaasta koronatestistä, mutta varustamo voi näin tehdä – "En näe ristiriitaa"

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

18:30
Tilaajille
Kuukausi
Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen markkinoille – HUS:n Lehtonen: Kotitestit eivät ole taikatemppu koronan hallintaan

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Lapissa markkinoidaan koronan kotitestejä, joita ei todellisuudessa ole tarkoitettu kotikäyttöön – Lue vinkit, kuinka tunnistat hyväksytyn testin

Lapissa mark­ki­noi­daan koronan ko­ti­tes­te­jä, joita ei to­del­li­suu­des­sa ole tar­koi­tet­tu ko­ti­käyt­töön – Lue vinkit, kuinka tun­nis­tat hy­väk­sy­tyn testin

06.04.2021 21:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raija Lummi

Tuu­li­kaa­pis­sa ei voi olla lo­put­to­miin

31.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Yle: Työntekijän epäillään väärentäneen koronatestituloksen positiivisesta negatiiviseksi Levillä

Yle: Työn­te­ki­jän epäil­lään vää­ren­tä­neen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen po­si­tii­vi­ses­ta ne­ga­tii­vi­sek­si Levillä

26.03.2021 09:47 6
Ristijärven SM-hiihtoihin vaaditaan negatiivinen koronatestitulos

Ris­ti­jär­ven SM-hiih­toi­hin vaa­di­taan ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los

19.03.2021 16:21 2
Tilaajille
Suomeen tulevien koronatestit otetaan terveyskeskuksissa – "Onko sitä testimahdollisuutta edes olemassa, kun kukaan ei puhu mitään"

Suomeen tu­le­vien ko­ro­na­tes­tit otetaan ter­veys­kes­kuk­sis­sa – "Onko sitä tes­ti­mah­dol­li­suut­ta edes ole­mas­sa, kun kukaan ei puhu mitään"

18.03.2021 18:33 1
Tilaajille
Koronatestin voi pian tehdä kurlaamalla – uusi testaustapa ei korvaa nenänielutikulla tehtävää testiä

Ko­ro­na­tes­tin voi pian tehdä kur­laa­mal­la – uusi tes­taus­ta­pa ei korvaa ne­nä­nie­lu­ti­kul­la teh­tä­vää testiä

18.03.2021 18:30 1
Tilaajille
Ministeriössä valmistellaan negatiivisen koronatestitodistuksen vaatimista maahantulijalta, mutta miksi vasta nyt?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen vaa­ti­mis­ta maa­han­tu­li­jal­ta, mutta miksi vasta nyt?

16.03.2021 07:54 2
Tilaajille
Kiuru: Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta

Kiuru: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee mallin en­nak­ko­tes­ti­to­dis­tuk­ses­ta

14.03.2021 18:29
Vanhemmat
Hallitus sai valmiiksi esityksen laajoista pakkotestauksista – kieltäytymisestä jopa vankeutta

Hal­li­tus sai val­miik­si esi­tyk­sen laa­jois­ta pak­ko­tes­tauk­sis­ta – kiel­täy­ty­mi­ses­tä jopa van­keut­ta

19.02.2021 11:48 2
Tilaajille
Ruotsissa käytetään jo itsetestausta: Kysyimme voitaisiinko myös Suomessa ottaa koronanäytteitä itse?

Ruot­sis­sa käy­te­tään jo it­se­tes­taus­ta: Ky­syim­me voi­tai­siin­ko myös Suo­mes­sa ottaa ko­ro­na­näyt­tei­tä itse?

17.02.2021 11:16 2
Tilaajille
Ruotsissa koronatestin voi tehdä myös itse, ja jo 40 prosenttia testattavista toimii näin – Tulosta pidetään yhtä luotettavana kuin jos testin olisi tehnyt hoitohenkilökuntaan kuuluva

Ruot­sis­sa ko­ro­na­tes­tin voi tehdä myös itse, ja jo 40 pro­sent­tia tes­tat­ta­vis­ta toimii näin – Tulosta pi­de­tään yhtä luo­tet­ta­va­na kuin jos testin olisi tehnyt hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuuluva

14.02.2021 13:37 2
Tilaajille
Marin: Lakiesitys pakkotestauksesta rajoilla tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon perjantaina

Marin: La­ki­esi­tys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la tar­koi­tus antaa edus­kun­nal­le ensi viikon per­jan­tai­na

10.02.2021 20:47 3
Tornion massatestauspisteen toiminta laajenemassa ympärivuorokautiseksi – "Kontti ei ole sitä varten, että todistuksia saataisiin ostosreissuille"

Tornion mas­sa­tes­taus­pis­teen toi­min­ta laa­je­ne­mas­sa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sek­si – "Kontti ei ole sitä varten, että to­dis­tuk­sia saa­tai­siin os­tos­reis­suil­le"

10.02.2021 13:44 5
Tilaajille
Northvolt: ”Kaikki akkutehdastyömaalle tulijat koronatestiin” – Skellefteån työmaalla on 600–700 ulkomaalaista työntekijää, ja koronainfossa voi olla kieliongelmia

North­volt: ”Kaikki ak­ku­teh­das­työ­maal­le tulijat ko­ro­na­tes­tiin” – Skel­lef­teån työ­maal­la on 600–700 ul­ko­maa­lais­ta työn­te­ki­jää, ja ko­ro­na­in­fos­sa voi olla kie­li­on­gel­mia

08.02.2021 20:10 1
Tilaajille
"Rajatestauskontit on tarkoitettu vain Suomeen saapuvalle liikenteelle" – Tornion johtava lääkäri kehottaa Ruotsissa työssäkäyviä järjestämään testauksen työnantajien kautta

"Ra­ja­tes­taus­kon­tit on tar­koi­tet­tu vain Suomeen saa­pu­val­le lii­ken­teel­le" – Tornion johtava lääkäri ke­hot­taa Ruot­sis­sa työs­sä­käy­viä jär­jes­tä­mään tes­tauk­sen työn­an­ta­jien kautta

04.02.2021 14:40
Tilaajille
Hallitus varautuu uusiin kiristyksiin – Tulossa esitys pakkotestauksesta rajoilla

Hal­li­tus va­rau­tuu uusiin ki­ris­tyk­siin – Tulossa esitys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la

03.02.2021 20:49 1
Rovaniemi lievensi pienten lasten testausohjeistuksia: alle kouluikäisiä lapsia ei tarvitse viedä heti testeihin jos kontakteja korona-alueille ei ole

Ro­va­nie­mi lie­ven­si pienten lasten tes­tau­soh­jeis­tuk­sia: alle kou­lu­ikäi­siä lapsia ei tar­vit­se viedä heti tes­tei­hin jos kon­tak­te­ja ko­ro­na-alueil­le ei ole

25.01.2021 16:09
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä valmistaudutaan rajatestauksiin, alueella kolme uutta koronatapausta, joista kaksi löytyi Sallan rajatarkastuksissa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä val­mis­tau­du­taan ra­ja­tes­tauk­siin, alueel­la kolme uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, joista kaksi löytyi Sallan ra­ja­tar­kas­tuk­sis­sa

22.01.2021 14:37 2
Tilaajille