Koronatestit
Kuukausi

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saa­nei­ta ei testata rajalla – Yhden ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­le vahva suo­si­tus ko­ro­na­tes­tis­tä kolmen päivän päästä

16.06.2021 11:09 3
Tilaajille

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:53 3
Tilaajille

Tornion Lid­lis­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

10.06.2021 18:35
Tilaajille

Kemissä Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta

10.06.2021 16:14 3
Tilaajille

Uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä samaan ketjuun liit­tyen –Kaik­kia Kansan Pubissa lauan­tai-il­ta­na olleita pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin

10.06.2021 15:53 1
Tilaajille

Pel­los­sa maa­han­tu­li­jat ja kun­ta­lai­set tes­ta­taan rajalla – Pak­ko­tes­tit koet­te­le­vat pienten kuntien re­surs­se­ja

01.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Vanhemmat

Tor­nion-ra­jan pa­kol­lis­ten ko­ro­na­tes­tien saldo: ainakin yksi "to­taa­li­kiel­täy­ty­jä" ja u-kään­nös

14.05.2021 18:56

Tornion ko­ro­na­kon­teil­la uudet alueel­li­set mää­räyk­set – Pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen kuuluu ko­ro­na­tes­ti, josta kiel­täy­ty­mi­nen voi johtaa sak­koi­hin

14.05.2021 18:30 2
Tilaajille

AVI: Ris­ki­mais­ta tu­le­vil­le pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus Tor­nios­sa – Alueel­li­nen päätös nojaa tar­tun­ta­la­kiin

11.05.2021 17:58 6
Tilaajille

3,5-vuo­tias Milana on käynyt ko­ro­na­tes­tis­sä kym­men­kun­ta kertaa – "Kun katsoo tar­tun­ta­lu­ku­ja La­pis­sa, tuntuu aika koh­tuut­to­mal­ta ki­dut­taa lasta"

05.05.2021 06:30
Tilaajille

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30
Tilaajille

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille

Lapissa mark­ki­noi­daan koronan ko­ti­tes­te­jä, joita ei to­del­li­suu­des­sa ole tar­koi­tet­tu ko­ti­käyt­töön – Lue vinkit, kuinka tun­nis­tat hy­väk­sy­tyn testin

06.04.2021 21:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tuu­li­kaa­pis­sa ei voi olla lo­put­to­miin

31.03.2021 06:00 1
Tilaajille

Yle: Työn­te­ki­jän epäil­lään vää­ren­tä­neen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen po­si­tii­vi­ses­ta ne­ga­tii­vi­sek­si Levillä

26.03.2021 09:47 6

Ris­ti­jär­ven SM-hiih­toi­hin vaa­di­taan ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los

19.03.2021 16:21 2
Tilaajille

Suomeen tu­le­vien ko­ro­na­tes­tit otetaan ter­veys­kes­kuk­sis­sa – "Onko sitä tes­ti­mah­dol­li­suut­ta edes ole­mas­sa, kun kukaan ei puhu mitään"

18.03.2021 18:33 1
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tin voi pian tehdä kur­laa­mal­la – uusi tes­taus­ta­pa ei korvaa ne­nä­nie­lu­ti­kul­la teh­tä­vää testiä

18.03.2021 18:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen vaa­ti­mis­ta maa­han­tu­li­jal­ta, mutta miksi vasta nyt?

16.03.2021 07:54 2
Tilaajille

Kiuru: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee mallin en­nak­ko­tes­ti­to­dis­tuk­ses­ta

14.03.2021 18:29