Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Koronatestaus
Hovioikeus kumosi kahden koronatestistä kieltäytyneen sakkotuomiot – käräjäoikeus teki virheet ja tuomitsi väärän lain pohjalta

Ho­vioi­keus kumosi kahden ko­ro­na­tes­tis­tä kiel­täy­ty­neen sak­ko­tuo­miot – kä­rä­jäoi­keus teki virheet ja tuo­mit­si väärän lain poh­jal­ta

15.09.2023 15:41
Tilaajille
Kieltäytyminen koronatestistä johti lähes 2000 euron sakkoihin ja tuhannen euron oikeuskuluihin

Kiel­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­tes­tis­tä johti lähes 2000 euron sak­koi­hin ja tu­han­nen euron oi­keus­ku­lui­hin

25.08.2023 12:59 5
Tilaajille
Korona-asioista vastaavat ministerit kokoontuvat illalla Kiina-suosituksen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista testiä lauantaista alkaen

Ko­ro­na-asiois­ta vas­taa­vat mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat illalla Kii­na-suo­si­tuk­sen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta testiä lauan­tais­ta alkaen

05.01.2023 11:46 1
Kiinalle asetettavat matkustusrajoitukset ovat enemmän näyttävää teatteria kuin koronan torjuntaa
Pääkirjoitus

Kii­nal­le ase­tet­ta­vat mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat enemmän näyt­tä­vää teat­te­ria kuin koronan tor­jun­taa

04.01.2023 18:20 6
Tilaajille
Terveystalon koronatestaus muuttuu omakustanteiseksi Rovaniemellä

Ter­veys­ta­lon ko­ro­na­tes­taus muuttuu oma­kus­tan­tei­sek­si Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2022 15:11
Tilaajille
Lappican koronanäytteenoton aukioloaika supistuu Rovaniemellä – syynä vähentynyt kysyntä

Lap­pi­can ko­ro­na­näyt­tee­no­ton au­kio­loai­ka su­pis­tuu Ro­va­nie­mel­lä – syynä vä­hen­ty­nyt kysyntä

17.05.2022 17:56
Tilaajille
Rovaniemi hakee valtiolta 16,6 miljoonaa euroa viime vuoden koronamenoihin – pelkästään testaus maksoi yli 13 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­mi hakee val­tiol­ta 16,6 mil­joo­naa euroa viime vuoden ko­ro­na­me­noi­hin – pel­käs­tään testaus maksoi yli 13 mil­joo­naa euroa

13.05.2022 08:41 3
Tilaajille
Tornion tulos jäi miinukselle – alijäämää kerrytti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen ja koronan kulut rajalla

Tornion tulos jäi mii­nuk­sel­le – ali­jää­mää ker­ryt­ti Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin ali­jää­män kat­ta­mi­nen ja koronan kulut rajalla

29.03.2022 16:30 1
Tilaajille
Koronatestausta supistettiin Rovaniemellä – osa testipaikoista muuttuu kaupunkilaisille maksullisiksi

Ko­ro­na­tes­taus­ta su­pis­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – osa tes­ti­pai­kois­ta muuttuu kau­pun­ki­lai­sil­le mak­sul­li­sik­si

21.03.2022 11:52 1
Tilaajille
Mehiläisen koronatestaus muuttaa Rovaniemen Sairaalakadulta Lampelankadulle

Me­hi­läi­sen ko­ro­na­tes­taus muuttaa Ro­va­nie­men Sai­raa­la­ka­dul­ta Lam­pe­lan­ka­dul­le

25.02.2022 14:07
Tilaajille
Rovaniemen koronatestauskäytäntö muuttuu – lieväoireisten testaus vähenee, positiivisen kotitestin tuloksia ei varmenneta

Ro­va­nie­men ko­ro­na­tes­taus­käy­tän­tö muuttuu – lie­väoi­reis­ten testaus vä­he­nee, po­si­tii­vi­sen ko­ti­tes­tin tu­lok­sia ei var­men­ne­ta

18.02.2022 14:56 3
Tilaajille
Korona jyllää Ruotsissa, joten neljättä koronarokotetta suositellaan 80-vuotiaille - Norrbottenissa luovutaan päivittäisistä koronatiedotteista

Korona jyllää Ruot­sis­sa, joten nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan 80-vuo­tiail­le - Norr­bot­te­nis­sa luo­vu­taan päi­vit­täi­sis­tä ko­ro­na­tie­dot­teis­ta

14.02.2022 19:52
Tilaajille
Tartunnanjäljityksessä voi olla Rovaniemellä jopa yli viikon viive, yleisemmin 1–2 päivää – tartunnan saaneen kannattaa itse kertoa lähikontakteilleen sairastumisestaan

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

18.01.2022 18:40 1
Tilaajille
Toimittajalta: Joulu tulee juuri sopivaan saumaan – nyt on aika vähentää kontakteja ja nauttia joulusta lähipiirin kanssa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Joulu tulee juuri so­pi­vaan saumaan – nyt on aika vä­hen­tää kon­tak­te­ja ja nauttia jou­lus­ta lä­hi­pii­rin kanssa

23.12.2021 17:18
Tilaajille
Terveystarkastukset toivat Rovaniemen lentokentälle poikkeusjärjestelyjä – matkailijoille avattu väliaikainen koronatestauspiste keskuskentälle

Ter­veys­tar­kas­tuk­set toivat Ro­va­nie­men len­to­ken­täl­le poik­keus­jär­jes­te­ly­jä – ­mat­kai­li­joil­le avattu vä­liai­kai­nen ko­ro­na­tes­taus­pis­te kes­kus­ken­täl­le

18.12.2021 15:43 12
Tilaajille
Maahantulon ehdot tiukentuvat kolmansista maista matkustaville, vaatimukset voimaan tiistaina

Maa­han­tu­lon ehdot tiu­ken­tu­vat kol­man­sis­ta maista mat­kus­ta­vil­le, vaa­ti­muk­set voimaan tiis­tai­na

16.12.2021 15:30 1
Meri-Lapin rokotehalukkuus lisääntyi, kun koronapassi tuli osaksi arkea – testipaikoilla se tosin on näkynyt väärinkäytöksinä

Me­ri-La­pin ro­ko­te­ha­luk­kuus li­sään­tyi, kun ko­ro­na­pas­si tuli osaksi arkea – tes­ti­pai­koil­la se tosin on näkynyt vää­rin­käy­tök­si­nä

09.12.2021 18:00 2
Tilaajille
Koulujen sekavat testausohjeet hämmentävät vanhempia – oma harkinta vai heti testiin?

Kou­lu­jen sekavat tes­tau­soh­jeet häm­men­tä­vät van­hem­pia – oma har­kin­ta vai heti tes­tiin?

09.12.2021 13:25
Tilaajille
Rokottamattomilla ja rokotetuilla on Rovaniemellä erilaiset koronatestiohjeet – saako tuplarokotettu mennä testiin muulloinkin?

Ro­kot­ta­mat­to­mil­la ja ro­ko­te­tuil­la on Ro­va­nie­mel­lä eri­lai­set ko­ro­na­tes­tioh­jeet – saako tup­la­ro­ko­tet­tu mennä testiin muul­loin­kin?

24.11.2021 08:48
Tilaajille
Koronatestauspiste Ivalon lentokentälle – tarkoitettu ensisijaisesti lähteviä matkustajia sekä maahantulotestausta varten

Ko­ro­na­tes­taus­pis­te Ivalon len­to­ken­täl­le – tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti läh­te­viä mat­kus­ta­jia sekä maa­han­tu­lo­tes­taus­ta varten

17.11.2021 19:42
Tilaajille