Koronatestaus
Viimeisin tunti

So­dan­ky­län ko­ro­na­tes­taus siir­ret­tiin si­sä­ti­loi­hin, drive in -tes­tauk­ses­sa käy­tet­ty teltta on purettu

10:57 0
Kuukausi
Matkailuyrittäjät: Suomessa ei ole perusteita vaatia ulkomaisilta matkustajilta toista koronatestiä eikä karanteenia

Mat­kai­luy­rit­tä­jät: Suo­mes­sa ei ole pe­rus­tei­ta vaatia ul­ko­mai­sil­ta mat­kus­ta­jil­ta toista ko­ro­na­tes­tiä eikä ka­ran­tee­nia

18.09.2020 15:37 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki muistuttaa: jokaiselle koronatestiin tulijalle tulee varata erikseen aika

Ro­va­nie­men kau­pun­ki muis­tut­taa: jo­kai­sel­le ko­ro­na­tes­tiin tu­li­jal­le tulee varata erik­seen aika

17.09.2020 15:51 0
Tilaajille
Uusi ohjeistus lasten koronatesteihin – Kouluikäinen on testattava jatkossa lievissäkin flunssaoireissa

Uusi oh­jeis­tus lasten ko­ro­na­tes­tei­hin – Kou­lu­ikäi­nen on tes­tat­ta­va jat­kos­sa lie­vis­sä­kin fluns­sa­oi­reis­sa

16.09.2020 09:46 0
"En sano, että tämä ei ole mahdollista, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Johtavien lääkäreiden mukaan matkailun vapauttaminen asettaa koronatestauksen suurelle koetukselle

"En sano, että tämä ei ole mah­dol­lis­ta, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Joh­ta­vien lää­kä­rei­den mukaan mat­kai­lun va­paut­ta­mi­nen asettaa ko­ro­na­tes­tauk­sen suu­rel­le koe­tuk­sel­le

13.09.2020 11:42 4
Matkustusrajoitusten lieventäminen on oikeansuuntaista, mutta joulumatkailu on uusilla säännöilläkin uhattuna
Pääkirjoitus

Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen on oi­kean­suun­tais­ta, mutta jou­lu­mat­kai­lu on uusilla sään­nöil­lä­kin uhat­tu­na

11.09.2020 19:10 3
Tilaajille
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54 0
Rovaniemen Terveystalo aloittaa ensi viikolla koronan pikatestauksen – tulos valmistuu kuuden tunnin sisällä näytteenotosta

Ro­va­nie­men Ter­veys­ta­lo aloit­taa ensi vii­kol­la koronan pi­ka­tes­tauk­sen – tulos val­mis­tuu kuuden tunnin sisällä näyt­teen­otos­ta

04.09.2020 14:22 0
Tilaajille
Rovaniemen koronatestiruuhkat helpottivat – lapsiperheille on avattu oma testauspiste

Ro­va­nie­men ko­ro­na­tes­ti­ruuh­kat hel­pot­ti­vat – lap­si­per­heil­le on avattu oma tes­taus­pis­te

02.09.2020 13:19 0
Tilaajille
Kolumni: Flunssakausi teki koronatestauksen ruuhkatilanteesta kestämättömän
Kolumni Vilma Romsi

Ko­lum­ni: Fluns­sa­kau­si teki ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­ka­ti­lan­tees­ta kes­tä­mät­tö­män

28.08.2020 18:00 0
Rovaniemeläiset voivat hakeutua tarvittaessa koronatestiin myös yksityiselle

Ro­va­nie­me­läi­set voivat ha­keu­tua tar­vit­taes­sa ko­ro­na­tes­tiin myös yk­si­tyi­sel­le

27.08.2020 16:54 1
Tilaajille
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa rajanylityspaikkojen koronatestauspisteiden kulujen korvaamista kunnille – ohjetta odotetaan lokakuun loppuun mennessä

Ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen ko­ro­na­tes­taus­pis­tei­den kulujen kor­vaa­mis­ta kun­nil­le – ohjetta odo­te­taan lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

27.08.2020 13:45 0
Tilaajille
Tavoitteena on viilata viikon viive vuorokaudeksi – Rovaniemi ostaa koronatestauspalvelua yksityiseltä sektorilta

Ta­voit­tee­na on viilata viikon viive vuo­ro­kau­dek­si – Ro­va­nie­mi ostaa ko­ro­na­tes­taus­pal­ve­lua yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta

24.08.2020 17:46 1
Tilaajille
Vanhemmat
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
Rovaniemi lisää koronatestausta ostamalla palveluja yksityiseltä sektorilta – Jos lapsen oireet loppuvat ennen testausta, kouluun ja päiväkotiin voi mennä

Ro­va­nie­mi lisää ko­ro­na­tes­taus­ta os­ta­mal­la pal­ve­lu­ja yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta – Jos lapsen oireet lop­pu­vat ennen tes­taus­ta, kouluun ja päi­vä­ko­tiin voi mennä

21.08.2020 14:33 1
Tilaajille
Koronahuhu laittoi koululuokan kotiin kesken koulupäivän Sodankylässä – Infektiolääkäri: koronatestissä käyminen ei edellytä karanteenia lähipiirille

Ko­ro­na­hu­hu laittoi kou­lu­luo­kan kotiin kesken kou­lu­päi­vän So­dan­ky­läs­sä – In­fek­tio­lää­kä­ri: ko­ro­na­tes­tis­sä käy­mi­nen ei edel­ly­tä ka­ran­tee­nia lä­hi­pii­ril­le

20.08.2020 14:36 0
Tilaajille
Kaikkien hengitystieoireisten on edelleen päästävä koronatestiin, linjaa ministeri Kiuru – nuhaista lasta ei saa viedä kouluun tai päiväkotiin

Kaik­kien hen­gi­tys­tie­oi­reis­ten on edel­leen pääs­tä­vä ko­ro­na­tes­tiin, linjaa mi­nis­te­ri Kiuru – nu­hais­ta lasta ei saa viedä kouluun tai päi­vä­ko­tiin

19.08.2020 20:09 0
Uusi koronatestausstrategia: Testauskapasiteetti pyritään nostamaan syksyllä 20 000:een vuorokaudessa, testiin päästävä päivässä

Uusi ko­ro­na­tes­tausst­ra­te­gia: Tes­taus­ka­pa­si­teet­ti py­ri­tään nos­ta­maan syk­syl­lä 20 000:een vuo­ro­kau­des­sa, testiin pääs­tä­vä päi­väs­sä

19.08.2020 18:56 0
Toimittajalta: Tässä koronatestitilanteessa on normaali arki aika kaukana
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Tässä ko­ro­na­tes­ti­ti­lan­tees­sa on nor­maa­li arki aika kaukana

19.08.2020 09:14 0
Ruotsin Tornionlaakson kunnissa ei yhtään koronatartuntaa viikkoon – Katso kuntakohtaiset tiedot täältä

Ruotsin Tor­nion­laak­son kun­nis­sa ei yhtään ko­ro­na­tar­tun­taa viik­koon – Katso kun­ta­koh­tai­set tiedot täältä

18.08.2020 13:53 1
Tilaajille