Koronarokotteet
Viimeisin tunti
Rokotemäärissä jopa kymmenien tuhansien vaihteluja – "Astra Zenecan toimitukset olleet varsin arvaamattomia"

Ro­ko­te­mää­ris­sä jopa kym­me­nien tu­han­sien vaih­te­lu­ja – "Astra Zenecan toi­mi­tuk­set olleet varsin ar­vaa­mat­to­mia"

18:30
Tilaajille
Kuukausi
Ovatko 70–79-vuotiaat väliinputoajia koronarokotteiden antamisessa? Maaliskuussa voi tulla päätöksiä myös nuorempien rokotusjärjestyksestä

Ovatko 70–79-vuo­tiaat vä­liin­pu­toa­jia ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­ses­sa? Maa­lis­kuus­sa voi tulla pää­tök­siä myös nuo­rem­pien ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä

24.02.2021 06:30
Tilaajille
Talouselämä: Koronarokotteet eivät ehkä vaadikaan erityiskylmää säilytystä – Lapissa juuri kylmäketju on ollut haaste

Ta­lou­se­lä­mä: Ko­ro­na­ro­kot­teet eivät ehkä vaa­di­kaan eri­tyis­kyl­mää säi­ly­tys­tä – Lapissa juuri kyl­mä­ket­ju on ollut haaste

21.02.2021 12:54
Tilaajille
Rahapula hidastaa suomalaista rokotekehitystä – Virustutkija kehittää kausikoronarokotetta

Ra­ha­pu­la hi­das­taa suo­ma­lais­ta ro­ko­te­ke­hi­tys­tä – Vi­rus­tut­ki­ja ke­hit­tää kau­si­ko­ro­na­ro­ko­tet­ta

18.02.2021 22:29 2
Tilaajille
Kilpailu koronarokotteista sai aikaan huolestuttavan ilmiön – EU:n petoksentorjuntavirastolta vakava varoitus hallituksille

Kil­pai­lu ko­ro­na­ro­kot­teis­ta sai aikaan huo­les­tut­ta­van ilmiön – EU:n pe­tok­sen­tor­jun­ta­vi­ras­tol­ta vakava va­roi­tus hal­li­tuk­sil­le

18.02.2021 06:30
Tilaajille
Biden: Koronarokotteet kaikkien yhdysvaltalaisten saatavilla heinäkuun loppuun mennessä

Biden: Ko­ro­na­ro­kot­teet kaik­kien yh­dys­val­ta­lais­ten saa­ta­vil­la hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

17.02.2021 08:28
Sähköinen rokotustodistus pyritään saamaan huhtikuun loppuun mennessä – kustannusarvio 3,5 miljoonaa euroa

Säh­köi­nen ro­ko­tus­to­dis­tus py­ri­tään saamaan huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä – kus­tan­nus­ar­vio 3,5 mil­joo­naa euroa

16.02.2021 21:50 1
Jaossa on vain niukkuutta – Lappiin saadut Astra Zenecan rokotteet annetaan alle 70-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville, ja heistäkin vain suurimmassa riskissä oleville

Jaossa on vain niuk­kuut­ta – Lappiin saadut Astra Zenecan ro­kot­teet an­ne­taan alle 70-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, ja heis­tä­kin vain suu­rim­mas­sa ris­kis­sä ole­vil­le

13.02.2021 07:00 4
Tilaajille
Yli 80-vuotiaat voivat alkaa varaamaan aikoja koronarokotukseen Sodankylässä – Rokotuksia annetaan kolmena päivänä

Yli 80-vuo­tiaat voivat alkaa va­raa­maan aikoja ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen So­dan­ky­läs­sä – Ro­ko­tuk­sia an­ne­taan kolmena päivänä

09.02.2021 15:03
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta vi­rus­muun­nok­siin tar­vi­taan li­sä­tie­to­ja – brit­ti­va­riant­tiin ne näyt­täi­si­vät te­hoa­van

09.02.2021 06:48
Yli 80-vuotiaiden koronarokotukset alkavat Torniossa torstaina – Rokotuksia tulee lisää, kun rokotteita saadaan

Yli 80-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Tor­nios­sa tors­tai­na – Ro­ko­tuk­sia tulee lisää, kun ro­kot­tei­ta saadaan

08.02.2021 11:18
Tilaajille
Salla siirtää koronarokotusten tehosteannosten pistämistä – Kunta soittaa jokaiselle ikäihmiselle

Salla siirtää ko­ro­na­ro­ko­tus­ten te­hos­te­an­nos­ten pis­tä­mis­tä – Kunta soittaa jo­kai­sel­le ikä­ih­mi­sel­le

05.02.2021 13:42
Tilaajille
Rokoteasiantuntija, THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola: "Liian vähän huomiota rokotteiden tuotantoon ja jakeluun, innostus kohdistui kehittämiseen"

Ro­ko­tea­sian­tun­ti­ja, THL:n entinen pää­joh­ta­ja Juhani Eskola: "Liian vähän huo­mio­ta ro­kot­tei­den tuo­tan­toon ja ja­ke­luun, in­nos­tus koh­dis­tui ke­hit­tä­mi­seen"

03.02.2021 18:30
Tilaajille
Miksi sairaalan siivooja tai vartija ei saa koronarokotetta? – "Terve työntekijä, joka on suojautunut oikein, ei ole riskissä tartunnalle"

Miksi sai­raa­lan sii­voo­ja tai vartija ei saa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta? – "Terve työn­te­ki­jä, joka on suo­jau­tu­nut oikein, ei ole ris­kis­sä tar­tun­nal­le"

03.02.2021 11:39 1
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Tornion verotoimistossa mahdollisia altistumisia, Suomessa 265 koronatartuntaa, Astra-Zenecan rokotetta suositellaan annettavaksi alle 70-vuotiaille

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Tornion ve­ro­toi­mis­tos­sa mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia, Suo­mes­sa 265 ko­ro­na­tar­tun­taa, Ast­ra-Ze­ne­can ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan an­net­ta­vak­si alle 70-vuo­tiail­le

03.02.2021 15:19
Tilaajille
Epidemiatilanne ei auttanut Länsi-Pohjaa rokotteiden saannissa – Lappi sai  ensimmäiset Modernan rokote-erät

Epi­de­mia­ti­lan­ne ei aut­ta­nut Län­si-Poh­jaa ro­kot­tei­den saan­nis­sa – Lappi sai en­sim­mäi­set Mo­der­nan ro­ko­te-erät

03.02.2021 08:41

Ra­joi­te­taan­ko Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen käyt­tö­suo­si­tuk­sia Suo­mes­sa? THL pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kes­ki­viik­ko­na

02.02.2021 18:39
Poliisi otti kiinni rokotehuijauksista epäillyn naisen – kaupitteli "koronarokotteita" ovelta ovelle

Poliisi otti kiinni ro­ko­te­hui­jauk­sis­ta epäil­lyn naisen – kau­pit­te­li "ko­ro­na­ro­kot­tei­ta" ovelta ovelle

31.01.2021 10:25 2
Vanhemmat
Tällaista on kohuttujen koronarokotteita valmistavien lääkeyhtiöiden toiminta Suomessa

Täl­lais­ta on ko­hut­tu­jen ko­ro­na­ro­kot­tei­ta val­mis­ta­vien lää­ke­yh­tiöi­den toi­min­ta Suo­mes­sa

30.01.2021 06:00
Euroopan lääkevirasto antoi myyntiluvan AstraZenecan koronarokotteelle – Myös EU-komissio näytti vihreää valoa

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to antoi myyn­ti­lu­van Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teel­le – Myös EU-ko­mis­sio näytti vihreää valoa

29.01.2021 22:01