Koronarokotteet
Kuukausi
Analyysi: Paluuta normaaliin ei ole niin kauan kuin koronapandemia jyllää muualla – rokotenationalismi levisi Intiaan, kun kriisi pahenee

Ana­lyy­si: Paluuta nor­maa­liin ei ole niin kauan kuin ko­ro­na­pan­de­mia jyllää muualla – ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi levisi In­tiaan, kun kriisi pahenee

08.05.2021 08:00 3
Tilaajille
Suomalaisyhtiö sinnittelee keskellä kriisiä – Elomaticin rokotetehtaiden suunnittelu etenee hyvin koronan runtelemassa Intiassa

Suo­ma­lais­yh­tiö sin­nit­te­lee kes­kel­lä kriisiä – Elo­ma­ti­cin ro­ko­te­teh­tai­den suun­nit­te­lu etenee hyvin koronan run­te­le­mas­sa In­tias­sa

08.05.2021 08:00
Tilaajille
Suomalaisten käyttämättömien AstraZeneca-rokotteiden lähettämistä köyhiin maihin pohditaan – EU-komissio varoittaa jäsenmaita hukkaamasta annoksiaan

Suo­ma­lais­ten käyt­tä­mät­tö­mien Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­tei­den lä­het­tä­mis­tä köyhiin maihin poh­di­taan – EU-ko­mis­sio va­roit­taa jä­sen­mai­ta huk­kaa­mas­ta an­nok­siaan

03.05.2021 18:30 2
Tilaajille
Suomeen toimitetut Astra Zenecan koronarokotteet voivat mennä hukkaan, kun sopivat rokotettavat loppuvat

Suomeen toi­mi­te­tut Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teet voivat mennä huk­kaan, kun sopivat ro­ko­tet­ta­vat lop­pu­vat

25.04.2021 15:12 6
Länsi-Pohjassa yli 65-vuotiaat eivät voi vielä valita, minkä rokotteen itselleen haluavat – syynä mRNA-rokotteen heikko saatavuus ja huoli rokotusten viivästymisestä

Län­si-Poh­jas­sa yli 65-vuo­tiaat eivät voi vielä valita, minkä ro­kot­teen it­sel­leen ha­lua­vat – syynä mRNA-ro­kot­teen heikko saa­ta­vuus ja huoli ro­ko­tus­ten vii­väs­ty­mi­ses­tä

23.04.2021 16:20 6
Tilaajille
Koronarokotukset etenevät Rovaniemellä – Vuorossa 65 vuotta täyttäneet ja riskiryhmän 2 kuuluvat

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – Vuo­ros­sa 65 vuotta täyt­tä­neet ja ris­ki­ryh­män 2 kuu­lu­vat

23.04.2021 12:57
Tilaajille
Ylilääkäri yllättyi, miten kovaa korona iski – "Toipumisesta tuli hurja fiilis"

Yli­lää­kä­ri yl­lät­tyi, miten kovaa korona iski – "Toi­pu­mi­ses­ta tuli hurja fiilis"

23.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen koronarokoteinfo

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­te­in­fo

22.04.2021 14:49
THL: Mnra-rokotteita jatkossa myös halukkaille 65–69-vuotiaille – Astra Zenecan ikäraja pysyy ennallaan

THL: Mnra-ro­kot­tei­ta jat­kos­sa myös ha­luk­kail­le 65–69-vuo­tiail­le – Astra Zenecan ikäraja pysyy en­nal­laan

21.04.2021 17:38 1
Rovaniemen koronarokotusten kohderyhmä laajenee – vuorossa 16 vuotta täyttäneet riskiryhmään 1 kuuluvat henkilöt

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mä laa­je­nee – vuo­ros­sa 16 vuotta täyt­tä­neet ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat hen­ki­löt

21.04.2021 17:32
Tilaajille
Euroopan lääkeviraston asiantuntijat löysivät mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton asian­tun­ti­jat löy­si­vät mah­dol­li­sen yh­tey­den Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja hyvin har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pien välillä

20.04.2021 21:49 1
EMA:n odotetaan lausuvan Johnson & Johnsonin koronarokotteen turvallisuudesta tänään

EMA:n odo­te­taan lau­su­van Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen tur­val­li­suu­des­ta tänään

20.04.2021 08:28
Sodankylän koronarokotejonoon ilmoittautuneita kehotetaan vastaamaan puhelimeen – puhelussa voidaan tarjota rokoteaikaa

So­dan­ky­län ko­ro­na­ro­ko­te­jo­noon il­moit­tau­tu­nei­ta ke­ho­te­taan vas­taa­maan pu­he­li­meen – pu­he­lus­sa voidaan tarjota ro­ko­te­ai­kaa

19.04.2021 16:01
Tilaajille
Rovaniemellä rokotetaan seuraavaksi 55 vuotta täyttäneet riskiryhmäläiset – rokotusaikoja voi nyt varata

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­te­taan seu­raa­vak­si 55 vuotta täyt­tä­neet ris­ki­ryh­mä­läi­set – ro­ko­tus­ai­ko­ja voi nyt varata

19.04.2021 15:47
Tilaajille
Miljoonan Astra Zenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:56 3
Tilaajille
STM: Tänä vuonna saatavat mrna-koronarokotteet riittävät kaikkien halukkaiden rokottamiseen, vaikka rokotustahti hidastuu takaiskujen vuoksi

STM: Tänä vuonna saa­ta­vat mrna-ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät kaik­kien ha­luk­kai­den ro­kot­ta­mi­seen, vaikka ro­ko­tus­tah­ti hi­das­tuu ta­ka­is­ku­jen vuoksi

14.04.2021 19:16
Vanhemmat
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 3
Tilaajille
EMA tutkii mahdollista yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja harvinaisten veritulppatapausten välillä

EMA tutkii mah­dol­lis­ta yh­teyt­tä Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pa­ta­paus­ten välillä

09.04.2021 22:16
Torstain koronaseuranta: Kaksi päiväkotia kiinni Torniossa, Suomessa neljä uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa, Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa kaksi, miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kaksi päi­vä­ko­tia kiinni Tor­nios­sa, Suo­mes­sa neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi, mil­joo­na suo­ma­lais­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen

08.04.2021 22:34 2
THL: Koronarokotteen saanut Suomessa yli 970 000 ihmistä

THL: Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut Suo­mes­sa yli 970 000 ihmistä

04.04.2021 14:13 1