Koronatartunnat
Kuukausi

Norr­bot­te­nis­sa vii­kos­sa 946 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Haa­pa­ran­nal­la ja Över­tor­neål­la vain muutama tar­tun­ta

03.05.2021 16:51
Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä on todettu kaksi uutta tar­tun­taa – Vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua Hy­vin­voin­ti­kes­kus So­pu­kas­sa ja monissa liik­keis­sä

03.05.2021 16:36 2

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan toi­min­ta on vaa­ran­tu­nut ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi: Jopa al­tis­tu­nei­ta hoi­ta­jia mää­rä­tään töihin kesken ka­ran­tee­nin

29.04.2021 20:34 2
Tilaajille

Kym­me­niä tu­han­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia jää tes­taa­mat­ta – tar­tun­to­ja voi to­del­li­suu­des­sa olla kak­sin­ker­tai­nen määrä

29.04.2021 18:30
Tilaajille

So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin tar­tun­ta­lu­vut nou­si­vat 15:een – Esi­kun­ta­pääl­lik­kö kumoaa huhut: lomalta pa­lan­neet va­rus­mie­het eivät tien­neet tar­tun­nas­taan, jou­kos­sa myös oi­reet­to­mia

29.04.2021 15:51
Tilaajille

Oulussa kes­ki­viik­ko­na 11 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, suurin osa ta­pauk­sis­ta pe­räi­sin OYSista ja kau­pun­gin­sai­raa­las­ta

28.04.2021 21:05
Tilaajille

Oulussa todettu viisi uutta jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta ko­ro­nal­le – kau­pun­gin­sai­raa­las­sa ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 125 ihmistä

23.04.2021 16:40

Nel­jäl­lä OYSissa osas­to­hoi­dos­sa ole­val­la po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­nat to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin osas­tol­le al­tis­tu­nee­na saa­pu­nees­ta po­ti­laas­ta

22.04.2021 17:21

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:13 3
Tilaajille

Tor­nios­sa jälleen uusi ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – Yksi kou­lu­luok­ka ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

11.04.2021 13:36
Tilaajille
Vanhemmat

Miksi Län­si-Poh­jaa ei lasketa pe­rus­ta­sol­le muun Poh­jois-Suo­men tavoin, joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Jyri J. Tas­ki­la?

09.04.2021 13:39 1
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­sen her­kem­min leviävä brit­ti­muun­nos on jo lähes kaik­kien tar­tun­to­jen takana Poh­jois-Ruot­sis­sa

06.04.2021 11:17 1
Tilaajille

Lähes kolme mil­joo­naa ko­ro­na­vi­ruk­sen saa­nut­ta on tähän men­nes­sä kuollut maail­mas­sa – Virossa miltei 700 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

03.04.2021 15:50

Poliisi on saanut al­ku­vuo­den aikana kolme ri­kos­il­moi­tus­ta Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­eris­tys­tä rik­ko­neis­ta hen­ki­löis­tä – Yksi hen­ki­löis­tä lähetti vää­ren­ne­tyn tes­ti­tu­lok­sen työn­an­ta­jal­leen

30.03.2021 13:26 2
Tilaajille

Koronan brit­ti­muun­nos leviää hel­pom­min kis­soi­hin ja koiriin – voiko lem­mik­ki tar­tut­taa ih­mi­siä?

26.03.2021 11:30
Tilaajille

Turun opis­ke­li­joi­den ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen taus­tal­la mah­dol­li­ses­ti uusi vi­rus­muun­nos, joka muis­tut­taa Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos­ta – ai­heut­ta­nut jo yli 90 tar­tun­taa

24.03.2021 20:27

Yli­tor­nion tilanne näyt­täi­si olevan hal­lin­nas­sa: vii­kon­lo­pun aikana vain yksi uusi tar­tun­ta, lä­hi­ope­tuk­seen on jo palattu

22.03.2021 13:00
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä alkoi ka­ran­tee­ni­ar­ki 350 asuk­kaal­la – Kau­pun­ki muis­tut­taa, että lasten ka­ran­tee­neis­sa vastuu on van­hem­mil­la

22.03.2021 10:23
Tilaajille

Ai­nio­vaa­ran koulu palaa lä­hi­ope­tuk­seen Yli­tor­niol­la – Kunta har­kit­see myös pal­ve­lui­den­sa avaa­mis­ta

19.03.2021 20:52
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä to­det­tiin tänään kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, joihin liittyy lu­kui­sia al­tis­tu­mi­sia – kou­lu­lai­sia ja päi­vä­ko­din väkeä ase­te­taan ka­ran­tee­niin

19.03.2021 16:11
Tilaajille