Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Kuukausi

Ro­va­nie­mi laahaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­ses­sa pis­tok­ses­sa muuta Lappia rei­lus­ti jäl­jes­sä, Yli­tor­niol­la on Län­si-Poh­jan paras ro­ko­te­kat­ta­vuus

15.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Edun­val­von­ta ei ole ky­lä­po­li­ti­koin­tia

14.09.2021 12:40

Län­si-Poh­jan psy­kiat­ria­ta­lo har­ja­kor­keu­des­sa

08.09.2021 09:34 1

"Meillä on nytkin sai­raa­la täynnä" – Ko­ro­na-ai­ka ruuh­kaut­ti psy­kiat­ri­sen hoidon Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

08.09.2021 06:30
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­paik­ko­ja – ­Ke­min­maas­sa ka­ran­tee­nis­sa yli 250 hen­ki­löä

06.09.2021 17:54
Tilaajille

Län­si–­Poh­jas­sa ollaan huo­lis­saan hii­pu­nees­ta ro­kot­tei­den ot­ta­mi­ses­ta – "80 pro­sen­tin saa­vut­ta­mi­nen mah­dol­lis­tai­si ka­ran­tee­ni- ja jäl­ji­tys­käy­tän­tö­jen pur­ka­mi­sen"

02.09.2021 13:38 6
Tilaajille

Län­si-Poh­jan alue pysyy ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la – Syys­fluns­sa­kau­si on ruuh­kaut­ta­nut osan ko­ro­na­tes­taus­pis­teis­tä

25.08.2021 12:40
Tilaajille
Vanhemmat

Si­säi­nen tar­kas­tus pal­jas­ti: Me­hi­läi­sel­le mak­set­tiin 1,5 mil­joo­naa euroa liikaa Län­si-Poh­jas­sa

20.08.2021 17:59 13
Tilaajille

Län­si-Poh­ja on kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä – Piit­taa­ma­ton käytös on muut­ta­nut epi­de­mian luon­net­ta

18.08.2021 13:07
Tilaajille

Kujalan kädet syy­hyä­vät jo töihin – Tornion tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työt väis­tö­ti­lois­sa, mutta uuteen kau­pun­gin­ta­loon mennään syksyn aikana

17.08.2021 18:21 2
Tilaajille

Satama Open Air -ta­pah­tu­mas­sa on voinut lauan­tai­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Vii­kon­lo­pun jälkeen Län­si-Poh­jas­sa on todettu 12 tar­tun­taa

10.08.2021 14:18 10
Tilaajille

Kemissä saa kes­ki­viik­ko­na ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta – Ro­kot­teet an­ne­taan saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä

10.08.2021 11:41
Tilaajille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vii­kon­lo­pun aikana yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – En­sim­mäi­set del­ta­muun­nos­tar­tun­nat var­mis­tu­neet

09.08.2021 11:46 3
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa – Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia on useita, mutta niitä vielä sel­vi­tel­lään

05.08.2021 15:37 4
Tilaajille

Tiis­tai­na Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja Ko­la­ris­sa yksi – Osa tar­tun­nois­ta on ul­ko­maa­laisil­ta mar­jan­poi­mi­joil­ta

03.08.2021 20:30 12
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja – ­tun­te­mat­to­mien tar­tun­nan läh­tei­den osuus kas­va­nut

27.07.2021 11:14
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa tar­tun­nat ne­lin­ker­tais­tui­vat viime vii­kol­la, myös sai­raa­la­hoi­toa on tar­vit­tu – "Del­ta­muun­nos on syr­jäyt­tä­mäs­sä vi­ruk­sen muut va­rian­tit"

26.07.2021 12:31
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapin alueel­la neljä

22.07.2021 14:02 14

Koko Lapissa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 37 tar­tun­taa, joista val­ta­osa Ro­va­nie­mel­lä – Tornion jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa nyt 40

19.07.2021 17:10
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa ha­vait­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.07.2021 07:47