Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hoitojonot
Hammashoidon jonot ovat Rovaniemellä edelleen laittoman pitkät – nyt ruuhkaa aletaan purkaa iltaisin ja viikonloppuisin, myös ostopalveluista haetaan lisäapua

Ham­mas­hoi­don jonot ovat Ro­va­nie­mel­lä edel­leen lait­to­man pitkät – nyt ruuhkaa aletaan purkaa il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin, myös os­to­pal­ve­luis­ta haetaan li­sä­apua

07.11.2023 16:54 6
Tilaajille
Krooninen henkilöstöpula venyttää hoitojonoja – Jenni Parkkonen on odottanut leikkaukseen pääsyä jo puoli vuotta

Kroo­ni­nen hen­ki­lös­tö­pu­la ve­nyt­tää hoi­to­jo­no­ja – Jenni Park­ko­nen on odot­ta­nut leik­kauk­seen pääsyä jo puoli vuotta

18.10.2023 05:00 11
Tilaajille
Hoitovelka on jatkanut kasvuaan kesän aikana – Lapin Kansa kysyy kokemuksiasi

Hoi­to­vel­ka on jat­ka­nut kas­vuaan kesän aikana – Lapin Kansa kysyy ko­ke­muk­sia­si

11.10.2023 13:35 8
Eduskunnasta: Hoitojonoissa kärvistely pahentaa vaivoja ja tuo uusia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­jo­nois­sa kär­vis­te­ly pa­hen­taa vaivoja ja tuo uusia

25.08.2023 13:00
Aikuisten ADHD-testeihin on ruuhkaa Lapissakin – lähetteiden määrä kaksinkertaistunut,  jonotus kestää noin vuoden

Ai­kuis­ten ADHD-tes­tei­hin on ruuhkaa La­pis­sa­kin – lä­het­tei­den määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut, jonotus kestää noin vuoden

19.04.2023 10:25 2
Tilaajille
Lapin keskussairaalat onnistuivat purkamaan erikoissairaanhoidon jonoja viime vuonna – muualla maassa kehitys oli enemmänkin päinvastainen

Lapin kes­kus­sai­raa­lat on­nis­tui­vat pur­ka­maan eri­kois­sai­raan­hoi­don jonoja viime vuonna – muualla maassa kehitys oli enem­män­kin päin­vas­tai­nen

13.04.2023 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­ter­vey­teen kan­nat­taa satsata

23.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Kipeästi odotetut leikkaukset siirtyvät, kun hoitoketju on jumissa – kotinsa vankina ollut rovaniemeläinen Tuula sai keskiviikkona kauan odottamansa joululahjan

Ki­peäs­ti odo­te­tut leik­kauk­set siir­ty­vät, kun hoi­to­ket­ju on jumissa – kotinsa vankina ollut ro­va­nie­me­läi­nen Tuula sai kes­ki­viik­ko­na kauan odot­ta­man­sa jou­lu­lah­jan

23.12.2022 05:00 13
Tilaajille
LKS sulkee ison osan leikkaussaleista loppuvuodeksi – hoitajapulan ja muuton keskellä hoidetaan vain kaikista kiireellisimmät tapaukset

LKS sulkee ison osan leik­kaus­sa­leis­ta lop­pu­vuo­dek­si – hoi­ta­ja­pu­lan ja muuton kes­kel­lä hoi­de­taan vain kai­kis­ta kii­reel­li­sim­mät ta­pauk­set

21.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Hoitajien lakko keskeyttää toteutuessaan kaiken kiireettömän hoidon Lapin keskussairaalassa – kahden viikon ajalta siirtyy yli 5000 potilasaikaa

Hoi­ta­jien lakko kes­keyt­tää to­teu­tues­saan kaiken kii­reet­tö­män hoidon Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – kahden viikon ajalta siirtyy yli 5000 po­ti­las­ai­kaa

14.04.2022 06:30 9
Tilaajille
"Professorit ovat saaneet itkupuheluita öisin" – Rovaniemellä järjestettiin mielenilmaus opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden puolesta

"P­ro­fes­so­rit ovat saaneet it­ku­pu­he­lui­ta öisin" – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tiin mie­len­il­maus opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den puo­les­ta

13.04.2022 18:00
Tilaajille
Pahimmat pelot eivät toteutuneet pandemiassa – tehohoito ei ylikuormittunut, eikä kiireettömien hoitojen jono kasvanut merkittävästi varsinkaan Lapissa
Pääkirjoitus

Pa­him­mat pelot eivät to­teu­tu­neet pan­de­mias­sa – te­ho­hoi­to ei yli­kuor­mit­tu­nut, eikä kii­reet­tö­mien hoi­to­jen jono kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti var­sin­kaan Lapissa

16.02.2022 20:00 3
Tilaajille
Korona ei paisuttanut hoitojonoja Lapissa – erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä palasi viime vuonna suurin piirtein koronaa edeltävälle tasolle

Korona ei pai­sut­ta­nut hoi­to­jo­no­ja Lapissa – eri­kois­sai­raan­hoi­don lä­het­tei­den määrä palasi viime vuonna suurin piir­tein koronaa edel­tä­väl­le tasolle

15.02.2022 16:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säi­ly­vät­kö Ranuan hyvät ter­veys­kes­kus­pal­ve­lut?

13.01.2022 04:45
Tilaajille
Hoitoa Lapin sairaaloihin odottavien määrä on kasvanut – koronaepidemia on hidastanut hoitoonpääsyä koko maassa

Hoitoa Lapin sai­raa­loi­hin odot­ta­vien määrä on kas­va­nut – ­ko­ro­nae­pi­de­mia on hi­das­ta­nut hoi­toon­pää­syä koko maassa

08.10.2021 11:08 3
Tilaajille
Oulusta Kemiin leikattavaksi? – Mehiläinen tarjoutuu lyhentämään Oulun hoitojonoja Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? – Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

19.02.2021 18:00
Tilaajille
Länsi-Pohjassa oli elokuussa maan pisin hoitojono, mutta se alkoi lyhentyä rivakasti syyskuussa

Län­si-Poh­jas­sa oli elo­kuus­sa maan pisin hoi­to­jo­no, mutta se alkoi ly­hen­tyä ri­va­kas­ti syys­kuus­sa

09.10.2020 15:52
Tilaajille
Kolumni: Korona rikkoo hoitotakuun rajat – varatusta ajasta kannattaa pitää kiinni myös koronan toisessa aallossa

Ko­lum­ni: Korona rikkoo hoi­to­ta­kuun rajat – va­ra­tus­ta ajasta kan­nat­taa pitää kiinni myös koronan toi­ses­sa aal­los­sa

09.10.2020 07:00
Hallitus purkaa terveyskeskusten hoitojonoja ensi vuonna 70 miljoonalla eurolla – valtionavustuksella palkataan muun muassa lisää lääkäreitä

Hal­li­tus purkaa ter­veys­kes­kus­ten hoi­to­jo­no­ja ensi vuonna 70 mil­joo­nal­la eurolla – val­tion­avus­tuk­sel­la pal­ka­taan muun muassa lisää lää­kä­rei­tä

15.10.2019 14:44