Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin aluehallintovirasto
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
THL: Lapissa saa parhaiten ajan terveyskeskukseen kiireettömälle lääkärikäynnille

THL: Lapissa saa par­hai­ten ajan ter­veys­kes­kuk­seen kii­reet­tö­mäl­le lää­kä­ri­käyn­nil­le

20.12.2022 11:52 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille vakava huomautus Lapin aluehallintovirastolta – hammashoitoon ei ole ollut riittävästi aikoja

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta – ham­mas­hoi­toon ei ole ollut riit­tä­väs­ti aikoja

07.12.2022 10:07 12
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilta loppuivat lääkärinajat huhtikuussa – henkilöstöresurssien riittämättömyys johti aluehallintoviraston huomautukseen

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­ta lop­pui­vat lää­kä­rin­ajat huh­ti­kuus­sa – hen­ki­lös­tö­re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys johti alue­hal­lin­to­vi­ras­ton huo­mau­tuk­seen

29.11.2022 09:17 8
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
"Eläinlääkäripula on vakava ongelma" – ministeriö etsii lääkkeitä tilanteen parantamiseksi

"E­läin­lää­kä­ri­pu­la on vakava on­gel­ma" – mi­nis­te­riö etsii lääk­kei­tä ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si

08.11.2022 07:29 2
Tilaajille
Vakavasti kaltoinkohdeltu Vappu-koira murisi ja pelkäsi saapuessaan sijaiskotiin Sodankylään – Viivi Saveliuksen hoivassa koira oppi luottamaan taas ihmisiin

Va­ka­vas­ti kal­toin­koh­del­tu Vap­pu-koi­ra murisi ja pelkäsi saa­pues­saan si­jais­ko­tiin So­dan­ky­lään – Viivi Sa­ve­liuk­sen hoi­vas­sa koira oppi luot­ta­maan taas ih­mi­siin

17.10.2022 09:42 2
Tilaajille
Kolme Lapin kirjastoa sai aluehallintoviraston erityisavustusta lukutaitotyön vahvistamiseen

Kolme Lapin kir­jas­toa sai alue­hal­lin­to­vi­ras­ton eri­tyis­avus­tus­ta lu­ku­tai­to­työn vah­vis­ta­mi­seen

31.08.2022 10:26
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän alueella viiden päivän ajan

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja So­dan­ky­län alueel­la viiden päivän ajan

30.08.2022 21:13
Tilaajille
Erityislasten vanhemmat kokevat yhä useammin, että lapsi jää koulussa ilman tukea – "On raskasta, jos lapselle kuuluvasta tuesta pitää taistella koulun kanssa"

Eri­tyis­las­ten van­hem­mat kokevat yhä useam­min, että lapsi jää kou­lus­sa ilman tukea – "On ras­kas­ta, jos lap­sel­le kuu­lu­vas­ta tuesta pitää tais­tel­la koulun kanssa"

29.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin aluehallintovirastolta 600 000 euroa avustusta yhdeksälle Lapin liikuntapaikkahankkeelle

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 600 000 euroa avus­tus­ta yh­dek­säl­le Lapin lii­kun­ta­paik­ka­hank­keel­le

22.06.2022 15:17 2
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto jakoi miljoonan euron edestä tukia nuorten työpajatoimintaan kunnissa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to jakoi mil­joo­nan euron edestä tukia nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan kun­nis­sa

21.06.2022 12:18
Tilaajille
Sodankylä sai huomautuksen hallintolain rikkomisesta – kirjallisia päätöksiä koronakaranteeniin asettamisesta ei annettu tarpeeksi nopeasti

So­dan­ky­lä sai huo­mau­tuk­sen hal­lin­to­lain rik­ko­mi­ses­ta – kir­jal­li­sia pää­tök­siä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­ses­ta ei annettu tar­peek­si no­peas­ti

17.06.2022 13:06
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille huomautus lastensuojelulain noudattamisen laiminlyönnistä – useille lapsille ei ollut nimetty asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tus las­ten­suo­je­lu­lain nou­dat­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä – useille lap­sil­le ei ollut nimetty asiois­ta vas­taa­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää

13.06.2022 09:54 1
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Lapissa pitää edel­leen nou­dat­taa asia­kas­ti­lo­jen ko­ro­na­tur­val­li­suus­oh­jei­ta

24.02.2022 17:02
Tilaajille
Koronarajoitukset kevenevät Lapissa – yleisötilaisuuksien järjestäminen mahdollista lauantaista alkaen, edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät Lapissa – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­ta lauan­tais­ta alkaen, edel­ly­tyk­se­nä laajat ter­veys­tur­val­li­suus­toi­met

04.02.2022 11:13 7
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto käsittelee koronarajoituksia tällä viikolla – päätöksiä tulossa aikaisintaan keskiviikkona

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tällä vii­kol­la – pää­tök­siä tulossa ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

01.02.2022 09:45 7
Tilaajille
Metsästystä Lapin vilkkailla virkistys- ja matkailualueilla rajoitetaan – Sodankylän kunnanjohtaja kritisoi päätöstä: "Vakava uhka Lapin asukkaiden ikiaikaisille nautintaoikeuksille"

Met­säs­tys­tä Lapin vilk­kail­la vir­kis­tys- ja mat­kai­lu­alueil­la ra­joi­te­taan – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja kri­ti­soi pää­tös­tä: "Vakava uhka Lapin asuk­kai­den iki­ai­kai­sil­le nau­tin­taoi­keuk­sil­le"

03.02.2022 09:47 26
Tilaajille
Sairaanhoitopiirit ja Lapin aluehallintovirasto käsittelevät koronarajoituksia alkuviikolla – Länsi-Pohjassa sairaalahoidon tarve kasvoi yhä

Sai­raan­hoi­to­pii­rit ja Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­le­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia al­ku­vii­kol­la – Län­si-Poh­jas­sa sai­raa­la­hoi­don tarve kasvoi yhä

17.01.2022 11:22 3
Tilaajille
Rovaniemen teatterin esitystauko jatkuu

Ro­va­nie­men teat­te­rin esi­tys­tau­ko jatkuu

13.01.2022 15:33
Tilaajille