Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin aluehallintovirasto
Ennen kuin saksalaiset tuhosivat Rovaniemen, yksi heistä ikuisti maisemia siveltimellään – kuka oli tämä sotilaskarkuri, jonka tauluja on nyt jonotettu katsomaan?

Ennen kuin sak­sa­lai­set tu­ho­si­vat Ro­va­nie­men, yksi heistä ikuisti mai­se­mia si­vel­ti­mel­lään – kuka oli tämä so­ti­las­kar­ku­ri, jonka tauluja on nyt jo­no­tet­tu kat­so­maan?

28.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Ernst Lange maalasi Rovaniemen näkymiä ennen hävitystä – pienoisnäyttely tuo saksalaistaiteilijan teokset ensi kertaa yleisön eteen

Ernst Lange maalasi Ro­va­nie­men näkymiä ennen hä­vi­tys­tä – pie­nois­näyt­te­ly tuo sak­sa­lais­tai­tei­li­jan teokset ensi kertaa yleisön eteen

12.10.2023 14:21 1
Tilaajille

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen hel­mi­kuun las­kuis­sa vir­hei­tä Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä

25.08.2023 11:48 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­taa­ko valtion toi­mi­ti­la­stra­te­gia it­ses­sään tyhjiä tiloja?

18.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen korttelia ja valtion tiloja kehitetään vastuullisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lia ja valtion tiloja ke­hi­te­tään vas­tuul­li­ses­ti

13.07.2023 11:37 1
Kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallituksen kortteli tulee säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li tulee säi­lyt­tää

12.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen kortteli on koko Lapissa ainutlaatuinen – kaavamuutoksessa alueeseen tulee suhtautua pieteetillä
Pääkirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li on koko Lapissa ai­nut­laa­tui­nen – kaa­va­muu­tok­ses­sa aluee­seen tulee suh­tau­tua pie­tee­til­lä

10.07.2023 20:00 9
Rovaniemen lääninhallituksen kortteli aiotaan tyhjentää – muualla Suomessa läänien perintöä on kaupattu henkilökunnalle ja kannettu roskiin

Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li aiotaan tyh­jen­tää – muualla Suo­mes­sa läänien pe­rin­töä on kau­pat­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja kan­net­tu roskiin

08.07.2023 05:00 25
Tilaajille
Lapin aluehallintovirastoa uhkaa lakkautus – uusi hallitus haluaa keskittää luvat ja niiden valvonnan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­toa uhkaa lak­kau­tus – uusi hal­li­tus haluaa kes­kit­tää luvat ja niiden val­von­nan

04.07.2023 05:00 36
Tilaajille
Häkämyrkytykseltä perheen pelastaneelle Pauli Klasilalle luovutettiin hengenpelastusmitali

Hä­kä­myr­ky­tyk­sel­tä perheen pe­las­ta­neel­le Pauli Kla­si­lal­le luo­vu­tet­tiin hen­gen­pe­las­tus­mi­ta­li

06.06.2023 19:00 1
Tilaajille
Valtio harkitsee Rovaniemen lääninhallituksen korttelin myymistä – Museovirasto ei näe suunnitelmille estettä

Valtio har­kit­see Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lin myy­mis­tä – Mu­seo­vi­ras­to ei näe suun­ni­tel­mil­le estettä

21.05.2023 19:21 9
Tilaajille
Lapin kunnat saivat yli 665 000 euroa harrastamisen Suomen mallin avustuksina – isoin avustus Rovaniemelle

Lapin kunnat saivat yli 665 000 euroa har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin avus­tuk­si­na – isoin avustus Ro­va­nie­mel­le

04.05.2023 12:22
Tilaajille
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Tilaajille
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
THL: Lapissa saa parhaiten ajan terveyskeskukseen kiireettömälle lääkärikäynnille

THL: Lapissa saa par­hai­ten ajan ter­veys­kes­kuk­seen kii­reet­tö­mäl­le lää­kä­ri­käyn­nil­le

20.12.2022 11:52 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille vakava huomautus Lapin aluehallintovirastolta – hammashoitoon ei ole ollut riittävästi aikoja

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta – ham­mas­hoi­toon ei ole ollut riit­tä­väs­ti aikoja

07.12.2022 10:07 12
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilta loppuivat lääkärinajat huhtikuussa – henkilöstöresurssien riittämättömyys johti aluehallintoviraston huomautukseen

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­ta lop­pui­vat lää­kä­rin­ajat huh­ti­kuus­sa – hen­ki­lös­tö­re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys johti alue­hal­lin­to­vi­ras­ton huo­mau­tuk­seen

29.11.2022 09:17 8
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
"Eläinlääkäripula on vakava ongelma" – ministeriö etsii lääkkeitä tilanteen parantamiseksi

"E­läin­lää­kä­ri­pu­la on vakava on­gel­ma" – mi­nis­te­riö etsii lääk­kei­tä ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si

08.11.2022 07:29 2
Tilaajille
Vakavasti kaltoinkohdeltu Vappu-koira murisi ja pelkäsi saapuessaan sijaiskotiin Sodankylään – Viivi Saveliuksen hoivassa koira oppi luottamaan taas ihmisiin

Va­ka­vas­ti kal­toin­koh­del­tu Vap­pu-koi­ra murisi ja pelkäsi saa­pues­saan si­jais­ko­tiin So­dan­ky­lään – Viivi Sa­ve­liuk­sen hoi­vas­sa koira oppi luot­ta­maan taas ih­mi­siin

17.10.2022 09:42 2
Tilaajille