kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Viestintä
Toimittajayhdistys palkitsi Kaisa Ainasojan hyvän tiedottajan poronkellolla

Toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys pal­kit­si Kaisa Ai­na­so­jan hyvän tie­dot­ta­jan po­ron­kel­lol­la

29.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Lapin yliopisto epäonnistui viestinnässään väitöskirjakohun keskellä – maineen korjaaminen vaatii avoimuutta ja oma-aloitteisuutta.
Pääkirjoitus

Lapin yli­opis­to epäon­nis­tui vies­tin­näs­sään väi­tös­kir­ja­ko­hun kes­kel­lä – maineen kor­jaa­mi­nen vaatii avoi­muut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta.

10.11.2023 05:00 11
Värikkään viestinnän aikakaudella viranomaiset kokeilevat ilmaisunsa rajoja – Moni innostuu, jos Verohallinto somettaa muutakin kuin lakitekstiä

Vä­rik­kään vies­tin­nän ai­ka­kau­del­la vi­ra­no­mai­set ko­kei­le­vat il­mai­sun­sa rajoja – Moni in­nos­tuu, jos Ve­ro­hal­lin­to so­met­taa muu­ta­kin kuin la­ki­teks­tiä

19.10.2023 18:30
Tilaajille
"Lääninhallitusta ei saa raunioittaa" – ottiko Rovaniemen kaupunki artikkelillaan kantaa Senaatti-kiinteistöjen suunnitelmiin?

"Lää­nin­hal­li­tus­ta ei saa rau­nioit­taa" – ottiko Ro­va­nie­men kau­pun­ki ar­tik­ke­lil­laan kantaa Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen suun­ni­tel­miin?

23.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Puskista ampuminen rapauttaa keskustelukulttuuria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

30.07.2023 06:00
Twitteriä uhkaa uusi sosiaalinen media nimeltään Threads – "Kova haastaja tavallisen käyttäjän näkökulmasta"

Twit­te­riä uhkaa uusi so­siaa­li­nen media ni­mel­tään Threads – "Kova haas­ta­ja ta­val­li­sen käyt­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta"

04.07.2023 21:12
Pääministeri Sanna Marinin avaama Hornet-keskustelu on ymmärretty Ukrainassa toisin kuin Suomessa – nolo tilanne olisi ollut vältettävissä
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin avaama Hor­net-kes­kus­te­lu on ym­mär­ret­ty Uk­rai­nas­sa toisin kuin Suo­mes­sa – nolo tilanne olisi ollut väl­tet­tä­vis­sä

23.03.2023 22:13 48
Tiedätkö mistä tietosi tulevat? – uusien teknologioiden myötä ihmisiä voidaan ohjailla aiempaa helpommin uskomaan valheellisia asioita
Kolumni

Tie­dät­kö mistä tietosi tu­le­vat? – uusien tek­no­lo­gioi­den myötä ihmisiä voidaan oh­jail­la aiempaa hel­pom­min us­ko­maan val­heel­li­sia asioita

20.02.2023 06:00 10
Hätäisesti tehty ja peruttu päätös jätti jälkensä päiväkotien viestintään Rovaniemellä – kuinka suuri turvallisuusuhka tieto lasten lelupäivästä voi olla?
Kolumni

Hä­täi­ses­ti tehty ja peruttu päätös jätti jäl­ken­sä päi­vä­ko­tien vies­tin­tään Ro­va­nie­mel­lä – ­kuin­ka suuri tur­val­li­suus­uh­ka tieto lasten le­lu­päi­väs­tä voi olla?

17.01.2023 13:24 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­puo­li­nen tieto uhkaa de­mok­ra­tiaa

02.08.2022 05:00 2
Tilaajille
Ranuan kunnalle uusi elinkeino- ja markkinointityöryhmä

Ranuan kun­nal­le uusi elin­kei­no- ja mark­ki­noin­ti­työ­ryh­mä

16.02.2022 14:34
Tilaajille
Päiväkirja: Auton ikkunaan ilmestyi heippalappu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Auton ik­ku­naan il­mes­tyi heip­pa­lap­pu

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­tia­lue tar­vit­see keu­la­ku­van

14.10.2021 05:00
Tilaajille
Kun tieto ei kulje, seuraukset ovat pahimmillaan kylmääviä
Kolumni

Kun tieto ei kulje, seu­rauk­set ovat pa­him­mil­laan kyl­mää­viä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­täm­me­kö väärin sa­nan­va­paut­ta?

03.08.2021 05:00
Tilaajille
Näitä tyhjäntubettajan tarinoita
Kolumni

Näitä tyh­jän­tu­bet­ta­jan ta­ri­noi­ta

27.05.2021 06:00
Tilaajille
Finnwatch syyttää Outokumpua tarkoituksellisen harhaanjohtavasta viestinnästä – "En ole koskaan urallani nähnyt tällaista"

Finn­watch syyttää Ou­to­kum­pua tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­vas­ta vies­tin­näs­tä – "En ole koskaan ural­la­ni nähnyt täl­lais­ta"

23.02.2021 14:36
Ääniviesti on lähettäjän laiskuutta – Toisaalta se on myös kätevä apu silloin, kun kädet eivät riitä

Ää­ni­vies­ti on lä­het­tä­jän lais­kuut­ta – Toi­saal­ta se on myös kätevä apu sil­loin, kun kädet eivät riitä

16.02.2021 07:00
Tilaajille

Eve­lii­na Pen­na­nen va­lit­tiin Lapin yli­opis­ton vies­tin­tä­pääl­li­kök­si

17.11.2020 17:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vies­tin­tä po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

28.09.2020 05:01
Tilaajille