Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Päiväkodit
Kuukausi
Vain yksi kaupungin päiväkoti jäi auki – lakko sulki myös suurimman osan Rovaniemen yksityisistä päivähoitopaikoista

Vain yksi kau­pun­gin päi­vä­ko­ti jäi auki – lakko sulki myös suu­rim­man osan Ro­va­nie­men yk­si­tyi­sis­tä päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta

13.02.2024 12:26 7
Tilaajille
Miten järjestät lastenhoidon päiväkotien lakon aikana?

Miten jär­jes­tät las­ten­hoi­don päi­vä­ko­tien lakon aikana?

12.02.2024 10:08
Lakon vaikutukset Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluihin ovat laajemmat kuin aiemmin tiedettiin – päiväkodit auki vain kriittisten alojen työntekijöille

Lakon vai­ku­tuk­set Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin ovat laa­jem­mat kuin aiemmin tie­det­tiin – päi­vä­ko­dit auki vain kriit­tis­ten alojen työn­te­ki­jöil­le

09.02.2024 16:38 5
Tilaajille
Satojen perheiden päivähoitomaksu voi nousta Rovaniemellä – yksityiset päiväkodit aikovat korottaa lisämaksujaan jopa kymmenillä euroilla

Satojen per­hei­den päi­vä­hoi­to­mak­su voi nousta Ro­va­nie­mel­lä – yk­si­tyi­set päi­vä­ko­dit aikovat ko­rot­taa li­sä­mak­su­jaan jopa kym­me­nil­lä eu­roil­la

09.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Tehy ja Super päättivät kaksipäiväisistä lakoista varhaiskasvatuksessa – koskee Rovaniemen päiväkoteja

Tehy ja Super päät­ti­vät kak­si­päi­väi­sis­tä la­kois­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­sa – koskee Ro­va­nie­men päi­vä­ko­te­ja

08.02.2024 14:42 4
Tilaajille
Loppuviikon lakoilla vaikutusta Rovaniemen koulukyyteihin, kouluruokaan ja päiväkoteihin

Lop­pu­vii­kon la­koil­la vai­ku­tus­ta Ro­va­nie­men kou­lu­kyy­tei­hin, kou­lu­ruo­kaan ja päi­vä­ko­tei­hin

29.01.2024 14:38
Tilaajille
Vanhemmat
Kivikankaan ja Mäkirannan päiväkodit Rovaniemellä pysymässä kunnallisena – yksityisiltä ei yhtään tarjousta

Ki­vi­kan­kaan ja Mä­ki­ran­nan päi­vä­ko­dit Ro­va­nie­mel­lä py­sy­mäs­sä kun­nal­li­se­na – yk­si­tyi­sil­tä ei yhtään tar­jous­ta

19.01.2024 16:42 4
Tilaajille
"Turhat kulut pitää karsia pois" – selvitimme, miksi yksityinen varhaiskasvatus on halvempaa kuin kaupungin oma toiminta

"Turhat kulut pitää karsia pois" – sel­vi­tim­me, miksi yk­si­tyi­nen var­hais­kas­va­tus on hal­vem­paa kuin kau­pun­gin oma toi­min­ta

05.12.2023 05:00 8
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus kannattaa Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämistä – päätös syntyi äänin 7-4

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mis­tä – päätös syntyi äänin 7-4

28.11.2023 05:00 3
Tilaajille
Peruisin päiväkotien yksityistämisen ja antaisin perheille aikaa toipua viime talven kaaoksesta
Kolumni

Pe­rui­sin päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­sen ja an­tai­sin per­heil­le aikaa toipua viime talven kaaok­ses­ta

08.11.2023 07:47 8
Rovaniemeläisiä Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkoteja ehdotetaan yksityiseksi palvelusetelitoiminnaksi

Ro­va­nie­me­läi­siä Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­te­ja eh­do­te­taan yk­si­tyi­sek­si pal­ve­lu­se­te­li­toi­min­nak­si

26.10.2023 19:04 1
Tilaajille
Lastenohjaajakoulutuksessa korostuu rentous ja tekemisen meininki – ”Harva jää työttömäksi valmistuttuaan”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Las­ten­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ko­ros­tuu rentous ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki – ”Harva jää työt­tö­mäk­si val­mis­tut­tuaan”

11.10.2023 06:00
Monen mielestä 1,5–2-vuotias on sopivan ikäinen varhaiskasvatukseen – näkemykset sopivasta varhaiskasvatuksen aloitusiästä ovat muuttuneet

Monen mie­les­tä 1,5–2-vuo­tias on sopivan ikäinen var­hais­kas­va­tuk­seen – nä­ke­myk­set so­pi­vas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen aloi­tus­iäs­tä ovat muut­tu­neet

11.09.2023 10:37
Varhaiskasvatuksen jonot saatu Rovaniemellä purettua, Kittilän Sirkassa päiväkotia käydään kontissa

Var­hais­kas­va­tuk­sen jonot saatu Ro­va­nie­mel­lä pu­ret­tua, Kit­ti­län Sir­kas­sa päi­vä­ko­tia käydään kon­tis­sa

11.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Vanhemmat ymmällään Sodankylän järvikylien varhaiskasvatuksen tilasta: ”Meillä ei ole varhaiskasvatuspaikkaa tällä hetkellä”

Van­hem­mat ym­mäl­lään So­dan­ky­län jär­vi­ky­lien var­hais­kas­va­tuk­sen ti­las­ta: ”Meillä ei ole var­hais­kas­va­tus­paik­kaa tällä het­kel­lä”

20.06.2023 19:30
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Rovaniemen kaupunki aikoo rajoittaa yksityisten päiväkotien vapautta hinnoitella palvelunsa itse – esitys tuli yrittäjille yllätyksenä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aikoo ra­joit­taa yk­si­tyis­ten päi­vä­ko­tien va­paut­ta hin­noi­tel­la pal­ve­lun­sa itse – esitys tuli yrit­tä­jil­le yl­lä­tyk­se­nä

25.05.2023 14:38 4
Tilaajille
Rovaniemen Häkinvaaraan suunnitellaan hirsipäiväkotia – Muurolan uusi päiväkoti valmistuu syksyksi

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­raan suun­ni­tel­laan hir­si­päi­vä­ko­tia – Muu­ro­lan uusi päi­vä­ko­ti val­mis­tuu syk­syk­si

17.05.2023 19:34
Tilaajille
Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava kaavamuutos Rovaniemen Hirvaalle eteni taas – kaupunginhallitus asetti kaksi muuta kaavamuutosta nähtäville

Hä­kin­vaa­ran päi­vä­ko­din mah­dol­lis­ta­va kaa­va­muu­tos Ro­va­nie­men Hir­vaal­le eteni taas – kau­pun­gin­hal­li­tus asetti kaksi muuta kaa­va­muu­tos­ta näh­tä­vil­le

08.05.2023 18:19 1
Tilaajille
Ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakko koskisi 16 päiväkotia Lapissa

Am­mat­ti­lii­tot an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – lakko koskisi 16 päi­vä­ko­tia Lapissa

04.05.2023 15:16 4
Tilaajille