Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Varhaiskasvatus
Kuukausi
Rovaniemen päiväkodit ovat tupaten täynnä – Kaupunki perustaa kiireesti lisää ryhmiä, mutta löytyykö niihin pätevää henkilökuntaa?

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit ovat tupaten täynnä – Kau­pun­ki pe­rus­taa kii­rees­ti lisää ryhmiä, mutta löy­tyy­kö niihin pätevää hen­ki­lö­kun­taa?

22.10.2021 06:30 5
Tilaajille
Pelkosenniemi varaa määrärahan ensi vuodeksi Pyhän varhaiskasvatukseen

Pel­ko­sen­nie­mi varaa mää­rä­ra­han ensi vuo­dek­si Pyhän var­hais­kas­va­tuk­seen

19.10.2021 14:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­vat­ta­ja­pu­la vaa­ran­taa lasten oi­keu­det

19.10.2021 05:30
Tilaajille
Pelkosenniemi selvittää perusteellisesti Pyhän päivähoidon tilanteen

Pel­ko­sen­nie­mi sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti Pyhän päi­vä­hoi­don ti­lan­teen

01.10.2021 12:36
Tilaajille
Vanhemmat
Torniossa sytytettiin päiväkodin pihapenkki palamaan – Syyspimeät ruokkivat ilkivaltaan päiväkotien ja koulujen pihoilla

Tor­nios­sa sy­ty­tet­tiin päi­vä­ko­din pi­ha­penk­ki pa­la­maan – Syys­pi­meät ruok­ki­vat il­ki­val­taan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­la

20.09.2021 15:28
Tilaajille
Työntekijäpula vaivaa varhaiskasvatusta – Rovaniemellä ei keväällä riittänyt hakijoita edes vakituisiin toimiin

Työn­te­ki­jä­pu­la vaivaa var­hais­kas­va­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ei ke­vääl­lä riit­tä­nyt ha­ki­joi­ta edes va­ki­tui­siin toimiin

19.09.2021 19:30 3
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen koulutus takaisin Lapin yliopistoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen kou­lu­tus ta­kai­sin Lapin yli­opis­toon

03.09.2021 05:30
Tilaajille
Yhteisin sävelin Inarijärvelle – Näin soi päiväkotilasten ja ikäihmisten yhdessä tehty kappale

Yh­tei­sin sävelin Ina­ri­jär­vel­le – Näin soi päi­vä­ko­ti­las­ten ja ikä­ih­mis­ten yhdessä tehty kappale

01.09.2021 12:20
Pienten päiväkotiryhmiin on tunkua, vuoden ikäisistä pikkurovaniemeläisistä lähes puolet jo päivähoidossa

Pienten päi­vä­ko­ti­ryh­miin on tunkua, vuoden ikäi­sis­tä pik­ku­ro­va­nie­me­läi­sis­tä lähes puolet jo päi­vä­hoi­dos­sa

16.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Tältä näyttää uusi Ylikylän monitoimitalo: Muuntautuvia tiloja, pehmeitä pintoja, runsaasti liikuntavälineitä ja omat sisäänkäynnit eri ryhmille

Tältä näyttää uusi Yli­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lo: Muun­tau­tu­via tiloja, peh­mei­tä pin­to­ja, run­saas­ti lii­kun­ta­vä­li­nei­tä ja omat si­sään­käyn­nit eri ryh­mil­le

10.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Koronasta on tullut ammattitauti uusille ryhmille – ilmoituksia tekevät opettajat, asentajat ja rakennusalan työntekijät

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

30.06.2021 18:30
Tilaajille
Tiukka aikataulu aiheutti päänvaivaa - kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa syksyllä Keminmaassa ja Torniossa.

Tiukka ai­ka­tau­lu ai­heut­ti pään­vai­vaa - kak­si­vuo­ti­sen esi­ope­tuk­sen kokeilu alkaa syk­syl­lä Ke­min­maas­sa ja Tor­nios­sa.

12.06.2021 09:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti mak­su­ton­ta laa­du­kas­ta var­hais­kas­va­tus­ta

25.05.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Totuus tulee lasten suusta

06.05.2021 06:30
Tilaajille
Kemijärvikin yksityistää päivähoitoaan – Kallaan päiväkodin toiminta siirtyy Pilke-ketjulle elokuussa

Ke­mi­jär­vi­kin yk­si­tyis­tää päi­vä­hoi­toaan – Kallaan päi­vä­ko­din toi­min­ta siirtyy Pil­ke-ket­jul­le elo­kuus­sa

02.05.2021 09:00
Tilaajille
Kaksivuotinen esikoulukokeilu alkaa syksyllä – Nopea aikataulu aiheuttaa harmaita hiuksia niille Lapin kunnille, jotka valittiin mukaan kokeiluun

Kak­si­vuo­ti­nen esi­kou­lu­ko­kei­lu alkaa syk­syl­lä – Nopea ai­ka­tau­lu ai­heut­taa har­mai­ta hiuksia niille Lapin kun­nil­le, jotka va­lit­tiin mukaan ko­kei­luun

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnan elin­voi­ma luodaan ope­tus­alal­la

30.03.2021 05:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hel­po­te­taan päi­vä­ko­din hen­ki­lös­tö­pu­laa

23.03.2021 05:25
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkodin hirsiseinät tulevat pian näkyviin sääsuojauksen alta – lapset pääsevät muuttamaan uudisrakennukseen marraskuussa

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din hir­si­sei­nät tulevat pian nä­ky­viin sää­suo­jauk­sen alta – lapset pää­se­vät muut­ta­maan uu­dis­ra­ken­nuk­seen mar­ras­kuus­sa

21.03.2021 19:30 1
Tilaajille
Laadukas varhaiskasvatus on kaiken hyvän alku
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laa­du­kas var­hais­kas­va­tus on kaiken hyvän alku

02.03.2021 05:10
Tilaajille