Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Varhaiskasvatus
Viimeisin tunti
Kemijärven kaupunginhallitus esittää lisämäärärahaa opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus esittää li­sä­mää­rä­ra­haa opetus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin

20:13 1
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Kittilän Sirkan koulun tilanpuute halutaan ratkaista viipalekoululla – kunnanhallitus päättää tiistaina 80 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä

Kit­ti­län Sirkan koulun ti­lan­puu­te ha­lu­taan rat­kais­ta vii­pa­le­kou­lul­la – kun­nan­hal­li­tus päättää tiis­tai­na 80 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han myön­tä­mi­ses­tä

19:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lastenhoitajan hymy ei hyydy edes palkkakuopassa
Kolumni

Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

05:00 3
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sen­si­tii­vi­nen kas­va­tus sa­noit­taa tunteet

02.06.2023 05:00
Yksityisen ja julkisen puolen huomattavat palkkaerot sosiaalipalvelualoilla kertovat, ettei markkinatalous toimi siellä, missä on monopoleja
Pääkirjoitus

Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen puolen huo­mat­ta­vat palk­ka­erot so­siaa­li­pal­ve­lu­aloil­la ker­to­vat, ettei mark­ki­na­ta­lous toimi siellä, missä on mo­no­po­le­ja

25.05.2023 20:50 4
Ro­va­nie­men kau­pun­ki perui aikeensa rajoittaa päiväkotiyrittäjien hinnoitteluvapautta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki perui ai­keen­sa ra­joit­taa päi­vä­ko­ti­yrit­tä­jien hin­noit­te­lu­va­paut­ta

25.05.2023 18:40 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Vastuuta perheille ja kännykät parkkiin!
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vas­tuu­ta per­heil­le ja kän­ny­kät park­kiin!

25.05.2023 15:57
Rovaniemen kaupunki aikoo rajoittaa yksityisten päiväkotien vapautta hinnoitella palvelunsa itse – esitys tuli yrittäjille yllätyksenä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aikoo ra­joit­taa yk­si­tyis­ten päi­vä­ko­tien va­paut­ta hin­noi­tel­la pal­ve­lun­sa itse – esitys tuli yrit­tä­jil­le yl­lä­tyk­se­nä

25.05.2023 14:38 4
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu lopetettiin – mahdollinen lakko koskee yksityisiä päiväkoteja Lapissa

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan so­vit­te­lu lo­pe­tet­tiin – ­mah­dol­li­nen lakko koskee yk­si­tyi­siä päi­vä­ko­te­ja Lapissa

15.05.2023 15:13
Tilaajille
Vanhemmat
Ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakko koskisi 16 päiväkotia Lapissa

Am­mat­ti­lii­tot an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – lakko koskisi 16 päi­vä­ko­tia Lapissa

04.05.2023 15:16 4
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen ongelmat korjattavissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen on­gel­mat kor­jat­ta­vis­sa

19.04.2023 05:30
Tilaajille
Vauhtisokeus kostautui: Valtakunnalliset päiväkotiketjut ovat vaikeuksissa Rovaniemellä ja ympäri maata
Pääkirjoitus

Vauh­ti­so­keus kos­tau­tui: Val­ta­kun­nal­li­set päi­vä­ko­ti­ket­jut ovat vai­keuk­sis­sa Ro­va­nie­mel­lä ja ympäri maata

13.04.2023 21:00 3
Kaksi Pilke-päiväkotia siirtyy Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi – syynä kannattamattomuus ja henkilöstöpula, avi antoi aiemmin huomautuksen

Kaksi Pil­ke-päi­vä­ko­tia siirtyy Ro­va­nie­men kau­pun­gin omaksi toi­min­nak­si – syynä kan­nat­ta­mat­to­muus ja hen­ki­lös­tö­pu­la, avi antoi aiemmin huo­mau­tuk­sen

30.03.2023 19:27 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jal­le opet­ta­jan kou­lu­tus

30.03.2023 05:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan, leipurin ja poronhoitajan ammatit tutuiksi lapsille – Sallan esikoululaiset tutustuvat eri ammatteihin kutsuttamalla itsensä paikan päälle

Kun­nan­joh­ta­jan, lei­pu­rin ja po­ron­hoi­ta­jan ammatit tu­tuik­si lap­sil­le – ­Sal­lan esi­kou­lu­lai­set tu­tus­tu­vat eri am­mat­tei­hin kut­sut­ta­mal­la itsensä paikan päälle

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemen Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava kaavamuutos etenee – kaavaehdotuksesta poistettiin luontoselvityksen perusteella 18 pientalopaikkaa

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­ran päi­vä­ko­din mah­dol­lis­ta­va kaa­va­muu­tos etenee – kaa­va­eh­do­tuk­ses­ta pois­tet­tiin luon­to­sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la 18 pien­ta­lo­paik­kaa

21.03.2023 10:35 1
Tilaajille
Rovaniemi neuvottelee kahden Pilkkeen-päiväkodin siirrosta kaupungille – "Molemmat päiväkodit ovat olleet kannattamattomia"

Ro­va­nie­mi neu­vot­te­lee kahden Pilk­keen-päi­vä­ko­din siir­ros­ta kau­pun­gil­le – "­Mo­lem­mat päi­vä­ko­dit ovat olleet kan­nat­ta­mat­to­mia"

20.03.2023 20:03 9
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen maksut säästyvät posiolaisvanhemmilla nyt kokonaan muuhun käyttöön –Kuusamo ja Taivalkoski joutuivat alentamaan maksujaan

Var­hais­kas­va­tuk­sen maksut sääs­ty­vät po­sio­lais­van­hem­mil­la nyt ko­ko­naan muuhun käyt­töön –Kuu­sa­mo ja Tai­val­kos­ki jou­tui­vat alen­ta­maan mak­su­jaan

11.03.2023 15:02 2
Tilaajille
Aktiivinen elämä jatkui eläkkeellä – Juha Joutulainen vetää lapsille liikuntakerhoja ja harrastaa kuntosalilla käymistä

Ak­tii­vi­nen elämä jatkui eläk­keel­lä – Juha Jou­tu­lai­nen vetää lap­sil­le lii­kun­ta­ker­ho­ja ja har­ras­taa kun­to­sa­lil­la käy­mis­tä

25.02.2023 12:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lailla kor­jat­ta­va, ei pa­hen­net­ta­va hoi­ta­ja­pu­laa

08.02.2023 21:39
Tilaajille