Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Varhaiskasvatus
Kuukausi
Rovaniemen kaupunginhallitus kannattaa Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämistä – päätös syntyi äänin 7-4

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mis­tä – päätös syntyi äänin 7-4

28.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Alkaako varhaiskasvatuksessa laitostuminen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alkaako var­hais­kas­va­tuk­ses­sa lai­tos­tu­mi­nen?

20.11.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten pai­na­jai­sen saisi py­säh­ty­mään?

10.11.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ro­va­nie­mi lap­si­ys­tä­väl­li­nen kau­pun­ki?

02.11.2023 05:00
Rovaniemen kaupunki aikoo yksityistää uudelleen Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkodit – suunnitelmia vastustava adressi keräsi nopeasti lähes 500 nimeä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aikoo yk­si­tyis­tää uu­del­leen Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­dit – suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­va adressi keräsi no­peas­ti lähes 500 nimeä

01.11.2023 17:04 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pouk­koi­le­vaa pää­tök­sen­te­koa

31.10.2023 04:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­vai­ku­tuk­set ar­vioi­ta­va ennen pää­tök­siä

28.10.2023 05:00 1
Rovaniemeläisiä Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkoteja ehdotetaan yksityiseksi palvelusetelitoiminnaksi

Ro­va­nie­me­läi­siä Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­te­ja eh­do­te­taan yk­si­tyi­sek­si pal­ve­lu­se­te­li­toi­min­nak­si

26.10.2023 19:04 1
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta palautti talousarvion valmisteluun

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti ta­lous­ar­vion val­mis­te­luun

24.10.2023 20:25 1
Tilaajille
Lastenohjaajakoulutuksessa korostuu rentous ja tekemisen meininki – ”Harva jää työttömäksi valmistuttuaan”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Las­ten­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ko­ros­tuu rentous ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki – ”Harva jää työt­tö­mäk­si val­mis­tut­tuaan”

11.10.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten tur­val­li­nen tu­le­vai­suus ei ole ra­ha­ky­sy­mys

15.09.2023 05:00
Monen mielestä 1,5–2-vuotias on sopivan ikäinen varhaiskasvatukseen – näkemykset sopivasta varhaiskasvatuksen aloitusiästä ovat muuttuneet

Monen mie­les­tä 1,5–2-vuo­tias on sopivan ikäinen var­hais­kas­va­tuk­seen – nä­ke­myk­set so­pi­vas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen aloi­tus­iäs­tä ovat muut­tu­neet

11.09.2023 10:37
Professori: "Koulujen ongelmia ei ratkaista vain kouluttamalla erityisopettajia" – Lapin yliopistossa alkavat erityispedagogiikan opinnot

Pro­fes­so­ri: "Kou­lu­jen on­gel­mia ei rat­kais­ta vain kou­lut­ta­mal­la eri­tyi­so­pet­ta­jia" – Lapin yli­opis­tos­sa alkavat eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opinnot

05.09.2023 05:00 5
Tilaajille
Melussa vietetyn hoitopäivän jälkeen lapsi huutaa vielä illallakin – näillä neljällä vinkillä hiljennät möykän kotona

Melussa vie­te­tyn hoi­to­päi­vän jälkeen lapsi huutaa vielä il­lal­la­kin – näillä nel­jäl­lä vin­kil­lä hil­jen­nät möykän kotona

25.08.2023 19:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen jonot saatu Rovaniemellä purettua, Kittilän Sirkassa päiväkotia käydään kontissa

Var­hais­kas­va­tuk­sen jonot saatu Ro­va­nie­mel­lä pu­ret­tua, Kit­ti­län Sir­kas­sa päi­vä­ko­tia käydään kon­tis­sa

11.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Pelkosenniemellä jännitetään, syntyykö kuntaan tänä vuonna yhtään lasta – keskiviikkona koulun aloittaa silti kunnan kannalta hyvänkokoinen ryhmä ekaluokkalaisia

Pel­ko­sen­nie­mel­lä jän­ni­te­tään, syn­tyy­kö kuntaan tänä vuonna yhtään lasta – kes­ki­viik­ko­na koulun aloit­taa silti kunnan kan­nal­ta hy­vän­ko­koi­nen ryhmä eka­luok­ka­lai­sia

08.08.2023 10:40
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus esittää lisämäärärahaa opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus esittää li­sä­mää­rä­ra­haa opetus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin

05.06.2023 20:13 1
Tilaajille
Kittilän Sirkan koulun tilanpuute halutaan ratkaista viipalekoululla – kunnanhallitus päättää tiistaina 80 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä

Kit­ti­län Sirkan koulun ti­lan­puu­te ha­lu­taan rat­kais­ta vii­pa­le­kou­lul­la – kun­nan­hal­li­tus päättää tiis­tai­na 80 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han myön­tä­mi­ses­tä

05.06.2023 19:30
Tilaajille
Lastenhoitajan hymy ei hyydy edes palkkakuopassa
Kolumni

Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

05.06.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sen­si­tii­vi­nen kas­va­tus sa­noit­taa tunteet

02.06.2023 05:00