pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Varhaiskasvatus
Viimeisin 24 tuntia
Saamenkielisistä varhaiskasvatuksen opettajista pulaa – Oulun yliopisto aloittaa koulutukset Inarissa

Saa­men­kie­li­sis­tä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta pulaa – Oulun yli­opis­to aloit­taa kou­lu­tuk­set Ina­ris­sa

18.05.2022 13:04 1
Kuukausi
Kävimme esikoululaisen kanssa kurkistamassa kouluun – käynti oli lapselleni matka tulevaisuuteen, mutta minulle matka menneisyyteen
Kolumni

Kävimme esi­kou­lu­lai­sen kanssa kur­kis­ta­mas­sa kouluun – käynti oli lap­sel­le­ni matka tu­le­vai­suu­teen, mutta minulle matka men­nei­syy­teen

09.05.2022 08:37
Tilaajille
Tiistaina alkava työtaistelu sulkee Rovaniemellä lähes kaiken kunnallisen päivähoidon – "parempi palkka lisäisi alan veto- ja pitovoimaa", kertoo varhaiskasvatuksen opettaja

Tiis­tai­na alkava työ­tais­te­lu sulkee Ro­va­nie­mel­lä lähes kaiken kun­nal­li­sen päi­vä­hoi­don – "pa­rem­pi palkka lisäisi alan veto- ja pi­to­voi­maa", kertoo var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja

02.05.2022 20:54 3
Tilaajille
Uutisanalyysi: Korjaako uusien ryhmien perustaminen Rovaniemen päiväkotitilanteen? Kaupungin mukaan syntyvyyden ja palvelutarpeen yllättävää kasvua ei ole pystytty ennustamaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kor­jaa­ko uusien ryhmien pe­rus­ta­mi­nen Ro­va­nie­men päi­vä­ko­ti­ti­lan­teen? Kau­pun­gin mukaan syn­ty­vyy­den ja pal­ve­lu­tar­peen yl­lät­tä­vää kasvua ei ole pys­tyt­ty en­nus­ta­maan

01.05.2022 10:48 1
Tilaajille
Näin kunta–alan lakko vaikuttaa Rovaniemellä: Koulut, päiväkodit ja kirjastot pääosin kiinni, hammashoitoa vain kiireellisissä tapauksissa

Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

29.04.2022 12:41 3
Tilaajille
Rovaniemelle perustetaan seitsemästä kymmeneen uutta päiväkotiryhmää – uusia työntekijöitä tarvitaan lähes 50

Ro­va­nie­mel­le pe­rus­te­taan seit­se­mäs­tä kym­me­neen uutta päi­vä­ko­ti­ryh­mää – uusia työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lähes 50

28.04.2022 20:42
Tilaajille
Kunta–alan lakko uhkaa sulkea Rovaniemen koulut viikoksi – myös kouluruuan jakelu ja oppilashuolto keskeytyisivät

Kun­ta–a­lan lakko uhkaa sulkea Ro­va­nie­men koulut vii­kok­si – myös kou­lu­ruuan jakelu ja op­pi­las­huol­to kes­key­tyi­si­vät

27.04.2022 14:18 1
Tilaajille
Lakko uhkaa sulkea lähes kaikki Rovaniemen päiväkodit – hoitoon pääsevät vain kriittisissä tehtävissä toimivien henkilöiden lapset

Lakko uhkaa sulkea lähes kaikki Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit – ­hoi­toon pää­se­vät vain kriit­ti­sis­sä teh­tä­vis­sä toi­mi­vien hen­ki­löi­den lapset

22.04.2022 10:54 4
Tilaajille
Vanhemmat
Lakko sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voivat supistaa päiväkotien aukioloaikoja Rovaniemellä

Lakko sekä ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lot voivat su­pis­taa päi­vä­ko­tien au­ki­olo­ai­ko­ja Ro­va­nie­mel­lä

29.03.2022 19:09
Tilaajille
Kunta-alan lakko sulkee Rovaniemellä kolme päiväkotia kahdeksi päiväksi, kaikissa kouluissa ei pystytä järjestämään ruokailua

Kun­ta-alan lakko sulkee Ro­va­nie­mel­lä kolme päi­vä­ko­tia kah­dek­si päi­väk­si, kai­kis­sa kou­luis­sa ei pystytä jär­jes­tä­mään ruo­kai­lua

22.03.2022 17:04 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­sio­no­min taidot käyt­töön päi­vä­ko­dis­sa

18.03.2022 04:14
Tilaajille
Ei ole tärkeämpää työtä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole tär­keäm­pää työtä

16.03.2022 04:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­lap­set­kin var­hais­kas­va­tuk­seen

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Vennivaaran uuden päiväkodin suunnittelu etenee Rovaniemellä, kuvataidekoulu muuttaa Lappia-taloon

Ven­ni­vaa­ran uuden päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu etenee Ro­va­nie­mel­lä, ku­va­tai­de­kou­lu muuttaa Lap­pia-ta­loon

25.02.2022 07:01
Tilaajille
Päiväkirja: Menestyksen alkulähteillä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Me­nes­tyk­sen al­ku­läh­teil­lä

23.02.2022 07:00
Tilaajille
Rovaniemen päiväkodeissa on auki peräti sata vakituista työpaikkaa – mistä on kyse?

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­deis­sa on auki peräti sata va­ki­tuis­ta työ­paik­kaa – mistä on kyse?

03.02.2022 16:12 7
Tilaajille
Uusi päiväkoti tuo helpotusta Rovaniemen varhaiskasvatuksen ruuhkaan, mutta vasta vuoden kuluttua

Uusi päi­vä­ko­ti tuo hel­po­tus­ta Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tuk­sen ruuh­kaan, mutta vasta vuoden ku­lut­tua

01.02.2022 16:28 1
Tilaajille
Toimittajalta: Ennakointia, kiitos – Rovaniemen syntyvyys on nousussa, mutta päivähoito takkuaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En­na­koin­tia, kiitos – Ro­va­nie­men syn­ty­vyys on nou­sus­sa, mutta päi­vä­hoi­to takkuaa

01.12.2021 13:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tus vaa­ras­sa

19.11.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­li­ai­kais­ta kaikki on vaan?

17.11.2021 04:30 1
Tilaajille