Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lapset
Kuukausi
Rovaniemellä kauppakeskuksessa toimiva nuorisotila nosti alaikärajansa 13:een vuoteen, jotta nuoret eivät kokoontuisi kaupungille iltaisin

Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva nuo­ri­so­ti­la nosti ala­ikä­ra­jan­sa 13:een vuo­teen, jotta nuoret eivät ko­koon­tui­si kau­pun­gil­le il­tai­sin

06.02.2023 15:02
Tilaajille
Iida Rauma kysyy, miksi tietyistä asioista hänen Finlandia-palkitussa romaanissaan ei puhuta – "Sanotaan sen olevan tärkeä kirja tärkeästä aiheesta, mutta..."

Iida Rauma kysyy, miksi tie­tyis­tä asiois­ta hänen Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan ei puhuta – "Sa­no­taan sen olevan tärkeä kirja tär­keäs­tä ai­hees­ta, mut­ta..."

04.02.2023 08:00
Tilaajille
Arki sujuu leikiten Männyn perheessä, kun leluilla on oma paikkansa – väritrendien ansiosta lastenhuoneet on helppo pitää harmonisina

Arki sujuu lei­ki­ten Männyn per­hees­sä, kun le­luil­la on oma paik­kan­sa – vä­ri­tren­dien an­sios­ta las­ten­huo­neet on helppo pitää har­mo­ni­si­na

04.02.2023 06:30
Tilaajille
Näin syntyy Henriikka Pasasen opettavainen Kielioppi kondikseen -video

Näin syntyy Hen­riik­ka Pasasen opet­ta­vai­nen Kie­li­op­pi kon­dik­seen -video

30.01.2023 17:00
Tilaajille
Opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa Tiktok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että Tiktokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­to­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Lapin moottorikelkkailijat saivat lahjoituksena vielä yhden junnukelkan varastetun tilalle: "Tämä on kerholle pelastus, jolla ratkaistaan monta ongelmaa"

Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat lah­joi­tuk­se­na vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun ti­lal­le: "Tämä on ker­hol­le pe­las­tus, jolla rat­kais­taan monta on­gel­maa"

30.01.2023 11:20
Tilaajille
Turvallisuutta parantava Koulukyyti-sovellus otetaan käyttöön Kemissä – kiinnostaa muuallakin Lapissa

Tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­va Kou­lu­kyy­ti-so­vel­lus otetaan käyt­töön Kemissä – kiin­nos­taa muual­la­kin Lapissa

25.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Näkökulma: Kaikkien asettaminen samalle viivalle on ylevä ajatus, mutta koulumaailmassa se ontuu – Lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen ei enää riitä

Nä­kö­kul­ma: Kaik­kien aset­ta­mi­nen samalle vii­val­le on ylevä ajatus, mutta kou­lu­maail­mas­sa se ontuu – Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­nis­ta pu­hu­mi­nen ei enää riitä

22.01.2023 18:30 25
Tilaajille
Moni lapsi ja nuori on jännittänyt sosiaalisia tilanteita pandemian aikana – tilanne jopa paheni kun oli aika palata kouluun ja harrastuksiin

Moni lapsi ja nuori on jän­nit­tä­nyt so­siaa­li­sia ti­lan­tei­ta pan­de­mian aikana – tilanne jopa paheni kun oli aika palata kouluun ja har­ras­tuk­siin

21.01.2023 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen pe­las­ta­mi­nen ei ydin­fy­siik­kaa

20.01.2023 05:00
Tilaajille
Koululaiset saivat "Lapin suurimman oppitunnin" nettikiusaamisen vakavista seurauksista – MLL: kynnys kiusaamiseen netissä on matala

Kou­lu­lai­set saivat "Lapin suu­rim­man op­pi­tun­nin" net­ti­kiu­saa­mi­sen va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta – MLL: kynnys kiu­saa­mi­seen netissä on matala

17.01.2023 16:17
Tilaajille
Isä sitoi kehitysvammaisen lapsen pinnasänkyyn katoksen – Oulun käräjäoikeus piti vapaudenriistona, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen

Isä sitoi ke­hi­tys­vam­mai­sen lapsen pin­na­sän­kyyn ka­tok­sen – Oulun kä­rä­jä­oi­keus piti va­pau­den­riis­to­na, mutta ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teen

12.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Konsoli löysi tiensä kotiin pitkän odotuksen jälkeen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Konsoli löysi tiensä kotiin pitkän odo­tuk­sen jälkeen

12.01.2023 05:01
Tilaajille
Päiväkirja: Perheenäidin lepohetki kirjaston siipien suojassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Per­heen­äi­din le­po­het­ki kir­jas­ton siipien suo­jas­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kuution kirous kirposi viimein
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kuution kirous kirposi viimein

09.01.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Moni koulukiusaaja on täysin tavallinen lapsi – mysteeri on, miksi niin moni aikuisen puuttumisyritys epäonnistuu

Moni kou­lu­kiu­saa­ja on täysin ta­val­li­nen lapsi – mys­tee­ri on, miksi niin moni ai­kui­sen puut­tu­mis­yri­tys epä­on­nis­tuu

08.01.2023 12:30 6
Kuka tarvitsee äitiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka tar­vit­see äitiä?

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­hoi­don­tuen de­mo­ni­soin­ti ei ole lapsen etu

31.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kuminaamarinen pukki pilasi taas monen lapsen joulun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ku­mi­naa­ma­ri­nen pukki pilasi taas monen lapsen joulun

29.12.2022 06:00 2
Tilaajille
Alfa-sukupolvi kasvaa ja kehittyy älypuhelin kädessä - lapsi, jonka ajattelu ei ole vielä kunnolla kehittynyt, on altis "kuplautumisen" aiheuttamille ilmiöille.
Kolumni

Al­fa-su­ku­pol­vi kasvaa ja ke­hit­tyy äly­pu­he­lin kädessä - lapsi, jonka ajat­te­lu ei ole vielä kun­nol­la ke­hit­ty­nyt, on altis "kup­lau­tu­mi­sen" ai­heut­ta­mil­le il­miöil­le.

28.12.2022 13:12 2