Syntyvyys
Hyvinvointivaltion pelastaminen vaatii työperäisen maahanmuuton lisäämistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hy­vin­voin­ti­val­tion pe­las­ta­mi­nen vaatii työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä

10.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Kemi aikoo tiivistää kouluverkkoa, koska lasten määrä on vähenemässä sadoilla – "Tilastot ovat aika lohdutonta kertomaa"

Kemi aikoo tii­vis­tää kou­lu­verk­koa, koska lasten määrä on vä­he­ne­mäs­sä sa­doil­la – "Ti­las­tot ovat aika loh­du­ton­ta ker­to­maa"

17.07.2020 20:56 0
Tilaajille
Uiguurinaiset kertovat pakkosterilisaatiosta – tuoreen selvityksen mukaan väestönkasvu Xinjiangin uiguurialueilla on pudonnut alle Kiinan keskiarvon

Ui­guu­ri­nai­set ker­to­vat pak­ko­ste­ri­li­saa­tios­ta – tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan väes­tön­kas­vu Xin­jian­gin ui­guu­ri­alueil­la on pu­don­nut alle Kiinan kes­ki­ar­von

07.07.2020 17:00 1
Syntyvyyden merkittäväkään kasvu ei vähentäisi väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia – työperäinen maahanmuutto on nopeampi keino kohentaa julkista taloutta

Syn­ty­vyy­den mer­kit­tä­vä­kään kasvu ei vä­hen­täi­si väestön ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­mia on­gel­mia – työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on no­peam­pi keino ko­hen­taa jul­kis­ta ta­lout­ta

07.07.2020 10:08 0
Korona sysäsi isät ulkopuolisiksi elämänsä tärkeimmästä hetkestä – Seurasimme esikoisvauvojen syntymää kahdessa perheessä

Korona sysäsi isät ul­ko­puo­li­sik­si elä­män­sä tär­keim­mäs­tä het­kes­tä – Seu­ra­sim­me esi­kois­vau­vo­jen syn­ty­mää kah­des­sa per­hees­sä

11.05.2020 08:00 0
Tilaajille
"Olen toiveikas, ettei synnytysten määrä enää laskisi" – Länsi-Pohjan kevät oli synnytysten osalta vilkas, mutta vielä ei tiedetä, poikiiko kotikaranteeni Lappiin edellisvuotta enemmän vauvoja

"Olen toi­vei­kas, ettei syn­ny­tys­ten määrä enää las­ki­si" – Län­si-Poh­jan kevät oli syn­ny­tys­ten osalta vilkas, mutta vielä ei tie­de­tä, poi­kii­ko ko­ti­ka­ran­tee­ni Lappiin edel­lis­vuot­ta enemmän vauvoja

22.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Puoliso ei pääse enää katsomaan lastaan osastolle – synnytyksiin liittyviä rajoituksia kiristettiin myös Lapissa

Puoliso ei pääse enää kat­so­maan lastaan osas­tol­le – syn­ny­tyk­siin liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ki­ris­tet­tiin myös Lapissa

06.04.2020 17:24 0
Tilaajille
Ranualaisten Anna ja Jani Koivukankaan lapsihaaveen toteutuminen vei kahdeksan vuotta – Nyt he kertovat, miltä lapsettomuus tuntuu

Ra­nua­lais­ten Anna ja Jani Koi­vu­kan­kaan lap­si­haa­veen to­teu­tu­mi­nen vei kah­dek­san vuotta – Nyt he ker­to­vat, miltä lap­set­to­muus tuntuu

07.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Simon 5000 euron vauvaraha varmistui – "Kaikki on lapsiperheessä kotiin päin"

Simon 5000 euron vau­va­ra­ha var­mis­tui – "Kaikki on lap­si­per­hees­sä kotiin päin"

26.02.2020 15:54 0
Tilaajille
Tuore selvitys: taloushuolet voivat olla merkittävä vauvakadon syy

Tuore sel­vi­tys: ta­lous­huo­let voivat olla mer­kit­tä­vä vau­va­ka­don syy

25.02.2020 18:20 0
Toimittajalta: Rovaniemi tarvitsee maahanmuuttajia – olisiko jo aika tutkia, ketä he ovat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi tar­vit­see maa­han­muut­ta­jia – olisiko jo aika tutkia, ketä he ovat

12.02.2020 08:16 0
Länsi-Pohjan keskussairaalassa päästään tänä vuonna todennäköisesti takaisin 500 syntyneen lapsen tienoille

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa pääs­tään tänä vuonna to­den­nä­köi­ses­ti ta­kai­sin 500 syn­ty­neen lapsen tie­noil­le

10.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Syntyvyyden laskun pysäyttämisessä on otettava kaikki keinot käyttöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyy­den laskun py­säyt­tä­mi­ses­sä on otet­ta­va kaikki keinot käyt­töön

06.02.2020 22:07 0
Tilaajille
Lukijalta: Mitä tehdä syntyvyyden laskulle?
Lukijalta Mielipide Henna Knuuti

Lu­ki­jal­ta: Mitä tehdä syn­ty­vyy­den las­kul­le?

04.02.2020 07:51 0
Tilaajille
Lukijalta: Ensikotityö vastaa muuttuviin tarpeisiin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: En­si­ko­ti­työ vastaa muut­tu­viin tar­pei­siin

26.01.2020 20:54 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Syntyvyyden laskun pysäyttämiseen tarvitaan lisää tutkimusta ja uusia keinoja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyy­den laskun py­säyt­tä­mi­seen tar­vi­taan lisää tut­ki­mus­ta ja uusia keinoja

26.01.2020 10:46 0
Tilaajille
Kuntien pitää vastata ikääntymiseen nopeasti, muuten kustannukset räjähtävät – väkimäärä kasvaa Rovaniemellä ja Kittilässä, kun muu Lappi tyhjenee

Kuntien pitää vastata ikään­ty­mi­seen no­peas­ti, muuten kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät – vä­ki­mää­rä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä, kun muu Lappi tyh­je­nee

16.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Syntyvyys laski 2010-luvulla Lapissa enemmän kuin missään muussa maakunnassa – raju lasku yllätti kokeneen tilastotieteilijän: "Tässä ei ole voittajia"

Syn­ty­vyys laski 2010-lu­vul­la Lapissa enemmän kuin missään muussa maa­kun­nas­sa – raju lasku yllätti ko­ke­neen ti­las­to­tie­tei­li­jän: "Tässä ei ole voit­ta­jia"

12.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Elonheimo

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­tur­va­kes­kus pe­lot­te­lee

11.01.2020 11:51 0
Tilaajille
Ovatko miesten siittiöt viallisia vai ihmisten hormonit sekaisin? Kolme asiantuntijaa vastaa, mihin vauvat katosivat

Ovatko miesten siit­tiöt vial­li­sia vai ih­mis­ten hor­mo­nit se­kai­sin? Kolme asian­tun­ti­jaa vastaa, mihin vauvat ka­to­si­vat

23.12.2019 08:30 0
Tilaajille