Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Media
Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Erja Yläjärvi

Hel­sin­gin Sa­no­mien vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si on valittu Erja Ylä­jär­vi

07.03.2023 14:33
UR kylillekin Lapparin välissä – Uuden Rovaniemen jakelu laajeni Lapin Kansan tilaajatalouksiin myös varhaisjakelualueen ulkopuolella

UR ky­lil­le­kin Lap­pa­rin välissä – Uuden Ro­va­nie­men jakelu laajeni Lapin Kansan ti­laa­ja­ta­louk­siin myös var­hais­ja­ke­lu­alueen ul­ko­puo­lel­la

01.03.2023 14:36 4
Yle Puhe -radiokanava lakkaa keväällä 2024

Yle Puhe -ra­dio­ka­na­va lakkaa ke­vääl­lä 2024

07.02.2023 18:12 3
Kauppakeskuksen parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

04.02.2023 14:23
Tilaajille
Tiktokin suosio uutislähteenä kasvaa nopeasti, mutta nuoret myös suhtautuvat kriittisesti sen luotettavuuteen

Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

30.01.2023 05:00
Tilaajille
Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

Miksi hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän Putin saa val­ta­vas­ti nä­ky­vyyt­tä il­ta­päi­vä­leh­tien kan­sis­sa? Pää­toi­mit­ta­jien mukaan Putin on uu­ti­sar­voi­nen, vaikka onkin epä­luo­tet­ta­va

21.01.2023 12:00 1
Uusi Rovaniemi alkaa ilmestyä torstaisin

Uusi Ro­va­nie­mi alkaa il­mes­tyä tors­tai­sin

14.12.2022 06:30 13
Tilaajille
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian juttu Simon pesäpallokulttuurista on ehdolla Vuoden urheilujutuksi

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian juttu Simon pe­sä­pal­lo­kult­tuu­ris­ta on ehdolla Vuoden ur­hei­lu­ju­tuk­si

05.12.2022 15:32 1
Tilaajille
Julkisen sanan neuvosto ei antanut langettavia päätöksiä Marinin bilevideoiden uutisoinnista ja julkaisemisesta

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to ei antanut lan­get­ta­via pää­tök­siä Marinin bi­le­vi­deoi­den uu­ti­soin­nis­ta ja jul­kai­se­mi­ses­ta

11.11.2022 18:42 3
Toimittajalta: Hyviä ja huonoja uutisia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyviä ja huonoja uutisia

02.11.2022 15:04
Tilaajille
Norjalainen The Barents Observer verkkolehti on taas Venäjän sensuuriviranomaisten hampaissa

Nor­ja­lai­nen The Barents Ob­ser­ver verk­ko­leh­ti on taas Venäjän sen­suu­ri­vi­ran­omais­ten ham­pais­sa

01.11.2022 20:44
Tilaajille
Kukapa haluaisi uskoa, että hyvä tyyppi voi aiheuttaa eläimille harmia?
Kolumni

Kukapa ha­luai­si uskoa, että hyvä tyyppi voi ai­heut­taa eläi­mil­le harmia?

17.10.2022 12:13 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvät ajat ovat täällä taas!

06.10.2022 05:00 1
Tilaajille
HS:n päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista ennen julkaisua – "Näitä yksityiskohtia varmasti käsitellään oikeudenkäynnissä"

HS:n pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi ei kiistä eikä vah­vis­ta tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta ennen jul­kai­sua – "Näitä yk­si­tyis­koh­tia var­mas­ti kä­si­tel­lään oi­keu­den­käyn­nis­sä"

23.09.2022 17:08
Tutkimus: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kaikissa väestöryhmissä lukee sanomalehtiä

Tut­ki­mus: Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kai­kis­sa väes­tö­ryh­mis­sä lukee sa­no­ma­leh­tiä

23.09.2022 08:21
Sanomalehdet ovat suomalaisten mielestä luotettavin media

Sa­no­ma­leh­det ovat suo­ma­lais­ten mie­les­tä luo­tet­ta­vin media

01.09.2022 10:07
Tilaajille
Upseerin mukaan Puolustusvoimat tiesi asiakirjojen olleen HS:n hallussa jo yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua

Up­see­rin mukaan Puo­lus­tus­voi­mat tiesi asia­kir­jo­jen olleen HS:n hal­lus­sa jo yli puoli vuotta ennen jutun jul­kai­sua

25.08.2022 17:54
Oikeudenkäynti Helsingin Sanomien toimittajia vastaan alkaa – syyttäjä vaatii puolentoista vuoden ehdollista vankeutta

Oi­keu­den­käyn­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jia vastaan alkaa – syyt­tä­jä vaatii puo­len­tois­ta vuoden eh­dol­lis­ta van­keut­ta

25.08.2022 11:03 1
Kuuluuko toimittajan rakastaa roskakasojen tonkimista ja kuralätäköissä tanssimista? – peilikuvan kiillottaminen johtaa lopulta väärään totuuteen, ja siksi ikäviäkin asioita pitää kertoa
Kolumni

Kuu­luu­ko toi­mit­ta­jan ra­kas­taa ros­ka­ka­so­jen ton­ki­mis­ta ja ku­ra­lä­tä­köis­sä tans­si­mis­ta? – pei­li­ku­van kiil­lot­ta­mi­nen johtaa lopulta väärään to­tuu­teen, ja siksi ikä­viä­kin asioita pitää kertoa

23.08.2022 06:30 6
Tilaajille
Mediankin katsottava peiliin – Venäjä-ymmärryksen läpivalaisua ajava oululaisprofessori Petteri Pietikäinen: Suomessa vallitsee salailun, itsesensuurin ja nöyristelyn perinne

Me­dian­kin kat­sot­ta­va peiliin – Ve­nä­jä-ym­mär­ryk­sen lä­pi­va­lai­sua ajava ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Petteri Pie­ti­käi­nen: Suo­mes­sa val­lit­see sa­lai­lun, it­se­sen­suu­rin ja nöy­ris­te­lyn perinne

20.08.2022 18:30 10
Tilaajille