Media
Viimeisin 4 tuntia
Kolumni: Kertokaa jo se "yksi asia"
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Ker­to­kaa jo se "yksi asia"

09:14 0
Vanhemmat
Päätoimittajilta ilmestyi harvinaisen voimakas kannanotto, jossa on kyse tavallisen lukijan tiedonsaannista – "Ylen suosiminen heikentää sananvapautta"

Pää­toi­mit­ta­jil­ta il­mes­tyi har­vi­nai­sen voi­ma­kas kan­na­not­to, jossa on kyse ta­val­li­sen lukijan tie­don­saan­nis­ta – "Ylen suo­si­mi­nen hei­ken­tää sa­nan­va­paut­ta"

01.08.2020 16:36 0
Päiväkirja: Toimittajan juttu räjähtää käsiin
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Toi­mit­ta­jan juttu rä­jäh­tää käsiin

18.06.2020 10:38 0
Tilaajille
Median 5 miljoonan euron koronatuki lausuntokierrokselle – avustusta kriisistä eniten kärsineille

Median 5 mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki lau­sun­to­kier­rok­sel­le – avus­tus­ta krii­sis­tä eniten kär­si­neil­le

15.06.2020 18:56 0
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1
Vääntö koronakoordinaatioryhmän asiakirjoista päättyi julkisuuden voittoon – Journalistiliiton Aho: "Median ja julkisuuslain tehtävänä on turvata tiedonsaanti "

Vääntö ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jois­ta päättyi jul­ki­suu­den voit­toon – Jour­na­lis­ti­lii­ton Aho: "Median ja jul­ki­suus­lain teh­tä­vä­nä on turvata tie­don­saan­ti "

23.05.2020 18:17 0
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07 0
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila haluaa rakentaa moniäänistä Suomea ja maailmaa

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la haluaa ra­ken­taa mo­ni­ää­nis­tä Suomea ja maail­maa

13.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kokoomuksen Orpo ja Lepomäki: mediaa tuettava verotuksen kautta – "Valtion ei pidä valikoida, millainen journalismi on tuen arvoista"

Ko­koo­muk­sen Orpo ja Le­po­mä­ki: mediaa tuet­ta­va ve­ro­tuk­sen kautta – "Val­tion ei pidä va­li­koi­da, mil­lai­nen jour­na­lis­mi on tuen ar­vois­ta"

29.04.2020 20:29 0
Journalismille esitetään pikaista koronatukea – varsinkin paikallinen media pulassa, jo yli puolet lehdistä lomauttanut toimittajia

Jour­na­lis­mil­le esi­te­tään pi­kais­ta ko­ro­na­tu­kea – var­sin­kin pai­kal­li­nen media pu­las­sa, jo yli puolet leh­dis­tä lo­maut­ta­nut toi­mit­ta­jia

28.04.2020 13:10 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Eläköön oikea media!

23.04.2020 11:59 0
Tilaajille
Ylioppilaslehti on vahtikoira, kurkistusikkuna ja kulttuurinen arkisto – Lapin ylioppilaslehden uusi päätoimittaja uskoo, että lehteä tehdään tulevaisuudessakin

Yli­op­pi­las­leh­ti on vah­ti­koi­ra, kur­kis­tus­ik­ku­na ja kult­tuu­ri­nen arkisto – Lapin yli­op­pi­las­leh­den uusi pää­toi­mit­ta­ja uskoo, että lehteä tehdään tu­le­vai­suu­des­sa­kin

06.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat julki – ehdokkaina muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aamulehden Riina Nevalainen ja TS Kirja -klubi

Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non eh­dok­kaat julki – eh­dok­kai­na muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aa­mu­leh­den Riina Ne­va­lai­nen ja TS Kirja -klubi

13.02.2020 10:35 0
Alman alueellisten lehtien kauppa Sanomalle lisää toteutuessaan median keskittymistä Suomessa

Alman alueel­lis­ten lehtien kauppa Sa­no­mal­le lisää to­teu­tues­saan median kes­kit­ty­mis­tä Suo­mes­sa

11.02.2020 11:30 0
Sanoma uskoo, että Alma-kauppa kiihdyttää lehtien digitilaajien kasvua – "Kaikki 15 lehteä pysyvät itsenäisinä päätoimittajineen"

Sanoma uskoo, että Al­ma-kaup­pa kiih­dyt­tää lehtien di­gi­ti­laa­jien kasvua – "Kaikki 15 lehteä pysyvät it­se­näi­si­nä pää­toi­mit­ta­ji­neen"

11.02.2020 09:35 0
MV-lehden perustaja Ilja Janitskin on kuollut – menehtyi 42-vuotiaana syöpään

MV-leh­den pe­rus­ta­ja Ilja Ja­nits­kin on kuollut – me­neh­tyi 42-vuo­tiaa­na syöpään

07.02.2020 13:48 0

MV-si­vus­ton pe­rus­ta­ja Ilja Ja­nits­kin on kuollut

07.02.2020 12:42 0
Markka-ajan menopeli nielee yhä kilometrejä – Uudella Rovaniemellä on ollut sama auto puolet historiastaan

Mark­ka-ajan me­no­pe­li nielee yhä ki­lo­met­re­jä – Uudella Ro­va­nie­mel­lä on ollut sama auto puolet his­to­rias­taan

29.01.2020 11:06 0

Kii­na­lais­me­dia va­roit­te­lee kii­na­lai­sia Ruotsin vaa­ral­li­suu­des­ta

23.12.2019 21:21 0
Päiväkirja: Sinustako podcastaaja?
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Si­nus­ta­ko pod­cas­taa­ja?

15.11.2019 07:00 0
Tilaajille