Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Palkinnot
Viimeisin 12 tuntia
Katja Gauriloffille Amnestyn Kynttiläpalkinto – " Gauriloffin elokuvat ovat esimerkki taiteen voimasta ihmisoikeuksien edistämisessä"

Katja Gau­ri­lof­fil­le Am­nes­tyn Kynt­ti­lä­pal­kin­to – " ­Gau­ri­lof­fin elo­ku­vat ovat esi­merk­ki taiteen voi­mas­ta ih­mis­oi­keuk­sien edis­tä­mi­ses­sä"

13:00 1
Tilaajille
Viikko
Lapin Kansan Kari Pyykkö palkittiin Elämäntyö urheilutoimittajana -palkinnolla

Lapin Kansan Kari Pyykkö pal­kit­tiin Elä­män­työ ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja­na -pal­kin­nol­la

07.12.2023 18:49 8
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Katja Gauriloffille opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinto

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Katja Gau­ri­lof­fil­le opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Suo­mi-pal­kin­to

07.12.2023 10:57 1
Tilaajille
Katja Gauriloffin ohjaama Je´vida-elokuva sai vuoden Inarilaisteko-palkinnon

Katja Gau­ri­lof­fin ohjaama Je´­vi­da-elo­ku­va sai vuoden Ina­ri­lais­te­ko-pal­kin­non

06.12.2023 14:05 2
Tilaajille
Suomun yrittäjä Kari Tirkkonen yksi Kemijärvi-mitalin saajista, kulttuuripalkinto myönnettiin Kemijärven musiikkiyhdistykselle

Suomun yrit­tä­jä Kari Tirk­ko­nen yksi Ke­mi­jär­vi-mi­ta­lin saa­jis­ta, kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Ke­mi­jär­ven mu­siik­ki­yh­dis­tyk­sel­le

06.12.2023 13:15
Tilaajille
Kuukausi
Kemi-palkinto Meri-Lapin teatteriyhdistykselle – sen työn myös merilappilaiset voivat edelleen kokea ammattilaisten voimin tehtyä teatteritaidetta

Ke­mi-pal­kin­to Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le – sen työn myös me­ri­lap­pi­lai­set voivat edel­leen kokea am­mat­ti­lais­ten voimin tehtyä teat­te­ri­tai­det­ta

01.12.2023 14:53
Tilaajille
Vuoden taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta rovaniemeläiselle Kunnan Pojat -orkesteritoiminnalle

Vuoden taide- ja kult­tuu­ri­alan teko -kun­nia­mai­nin­ta ro­va­nie­me­läi­sel­le Kunnan Pojat -or­kes­te­ri­toi­min­nal­le

24.11.2023 21:00 3
Tilaajille
Sallan Taideseuralle Tehemä pois -järjestöpalkinto

Sallan Tai­de­seu­ral­le Tehemä pois -jär­jes­tö­pal­kin­to

17.11.2023 12:00
Tilaajille
Opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

17.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Uusi Rovaniemi valittiin vuoden kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin vuoden kau­pun­ki­leh­dek­si

16.11.2023 22:04 8
Tilaajille
Vanhemmat
Vividon yrittäjä muutti Rovaniemelle lopettaakseen työuransa, mutta aika ei kulunut kotona –  Maire Isoviita valittiin vuoden rovaniemeläiseksi yrittäjänaiseksi

Vividon yrit­tä­jä muutti Ro­va­nie­mel­le lo­pet­taak­seen työu­ran­sa, mutta aika ei kulunut kotona – Maire Iso­vii­ta va­lit­tiin vuoden ro­va­nie­me­läi­sek­si yrit­tä­jä­nai­sek­si

08.11.2023 15:55 1
Tilaajille
Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina muiden muassa Ukrainassa sotineen suomalaisen tarina sekä Neuvosto-Karjalaan loikanneiden tragedia

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kai­na muiden muassa Uk­rai­nas­sa so­ti­neen suo­ma­lai­sen tarina sekä Neu­vos­to-Kar­ja­laan loi­kan­nei­den tra­ge­dia

07.11.2023 14:04
Rovaniemeläinen Matti Väliahdet, 84, palkittiin Vuoden isänä – toimi lähes 30 vuotta poikansa omaishoitajana

Ro­va­nie­me­läi­nen Matti Vä­liah­det, 84, pal­kit­tiin Vuoden isänä – toimi lähes 30 vuotta poi­kan­sa omais­hoi­ta­ja­na

07.11.2023 11:46 20
Tilaajille
Rovaniemeläisen Janne Honkasen Luxury Action palkittiin kansainvälisesti tunnetussa kasvuyrityskilpailussa

Ro­va­nie­me­läi­sen Janne Hon­ka­sen Luxury Action pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tus­sa kas­vu­yri­tys­kil­pai­lus­sa

29.10.2023 11:07 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle myönnettiin Saamen kieliteko -palkinto

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le myön­net­tiin Saamen kie­li­te­ko -pal­kin­to

27.10.2023 10:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut etsii jälleen palkittavia yhteisöjä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut etsii jälleen pal­kit­ta­via yh­tei­sö­jä

17.10.2023 13:58
Tilaajille
Lapin kauppakamari valittiin Vuoden kauppakamariksi – "Palkinto on paras mahdollinen tunnustus kauppakamarin tekemästä työstä"

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri va­lit­tiin Vuoden kaup­pa­ka­ma­rik­si – "­Pal­kin­to on paras mah­dol­li­nen tun­nus­tus kaup­pa­ka­ma­rin te­ke­mäs­tä työstä"

15.09.2023 18:13 8
Tilaajille
Pello sai kunniamaininnan koiraystävällisyydestään – "Näkyy kuntastrategiassa"

Pello sai kun­nia­mai­nin­nan koi­ra­ys­tä­väl­li­syy­des­tään – "Näkyy kun­tast­ra­te­gias­sa"

15.09.2023 10:55 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Outi Tarkiainen palkittiin vuoden taidemusiikin säveltäjänä kotimaisessa gaalassa

Ro­va­nie­me­läi­nen Outi Tar­kiai­nen pal­kit­tiin vuoden tai­de­mu­sii­kin sä­vel­tä­jä­nä ko­ti­mai­ses­sa gaa­las­sa

01.09.2023 15:10 3
Tilaajille
MTK:n kenttäpäällikölle Annakaisa Heikkoselle Pro metsä -palkinto

MTK:n kent­tä­pääl­li­köl­le An­na­kai­sa Heik­ko­sel­le Pro metsä -pal­kin­to

20.06.2023 12:00
Tilaajille