Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vanhemmuus
Arto Köngäs on kipsannut lappilaisten raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon

Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

02.12.2023 05:00 24
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – silloin hän päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – silloin hän päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

01.12.2023 17:30 4
Tilaajille
Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea vanhempi
Kolumni

Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea van­hem­pi

07.11.2023 06:00 4
Vetoomus lasten ja nuorten vanhemmille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­too­mus lasten ja nuorten van­hem­mil­le

18.10.2023 05:01 4
Kun lapset kasvavat, vanhemmuus vaikenee
Kolumni

Kun lapset kas­va­vat, van­hem­muus vai­ke­nee

11.10.2023 05:00 2
Vapebisneksessä myynti ja velanperintä ovat kuin huumekaupassa, sanoo koulupoliisi – Youtube neuvoo, miten sähkötupakat piilotetaan vanhemmilta

Va­pe­bis­nek­ses­sä myynti ja ve­lan­pe­rin­tä ovat kuin huu­me­kau­pas­sa, sanoo kou­lu­po­lii­si – Youtube neuvoo, miten säh­kö­tu­pa­kat pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

10.10.2023 07:31 4
Tilaajille
Lasta ei pidä suojella kaikelta, sillä naarmut ja kohtuulliset riskit kuuluvat kasvamiseen – mutta missä kulkee raja?
Kolumni

Lasta ei pidä suo­jel­la kai­kel­ta, sillä naarmut ja koh­tuul­li­set riskit kuu­lu­vat kas­va­mi­seen – mutta missä kulkee raja?

03.09.2023 17:14 2
Lukijalta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin iltaisin? Oma ihana lapseni on kokenut olevansa toista sukupuolta ihan pienestä asti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin il­tai­sin? Oma ihana lapseni on kokenut ole­van­sa toista su­ku­puol­ta ihan pie­nes­tä asti

17.08.2023 10:11
Tilaajille
Mielessä mörköjä ja peikkoja – lapselle pelko on todellinen, muistutan itseäni
Kolumni

Mie­les­sä mörköjä ja peik­ko­ja – ­lap­sel­le pelko on to­del­li­nen, muis­tu­tan itseäni

02.08.2023 15:48
Vanhemmuuden ihanteet muuttuvat jatkuvasti – Näin vanhemman itsensä saama kasvatus voi heijastua lapsen kasvatukseen

Van­hem­muu­den ihan­teet muut­tu­vat jat­ku­vas­ti – Näin van­hem­man itsensä saama kas­va­tus voi hei­jas­tua lapsen kas­va­tuk­seen

22.07.2023 18:30
Tilaajille
Vanhemmuus on taitolaji
Kolumni

Van­hem­muus on tai­to­la­ji

21.07.2023 05:16 4
Raskaana ollessani haaveilin, miten näyttäisin lapselleni maailmaa – sitten haaveestani tuli vähän nolo
Kolumni

Ras­kaa­na ol­les­sa­ni haa­vei­lin, miten näyt­täi­sin lap­sel­le­ni maail­maa – sitten haa­vees­ta­ni tuli vähän nolo

09.05.2023 05:00 3
Bonusvanhempi voi kokea riittämättömyyttä ja ulkopuolisuutta – moni jää uusperheeseen liittyvien hankalien tunteidensa kanssa yksin

Bo­nus­van­hem­pi voi kokea riit­tä­mät­tö­myyt­tä ja ul­ko­puo­li­suut­ta – moni jää uus­per­hee­seen liit­ty­vien han­ka­lien tun­tei­den­sa kanssa yksin

07.05.2023 20:30
Aikuisten on aika ryhdistäytyä
Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­ten on aika ryh­dis­täy­tyä

06.05.2023 07:30 3
Kansien välissä: Kun oma lapsi sairastuu psyykkisesti  – raivokohtauksesta alkaa vuosien matka huolta ja turhautumista, toivoa ja epätoivoa

Kansien vä­lis­sä: Kun oma lapsi sai­ras­tuu psyyk­ki­ses­ti – rai­vo­koh­tauk­ses­ta alkaa vuosien matka huolta ja tur­hau­tu­mis­ta, toivoa ja epä­toi­voa

13.04.2023 12:08
Tilaajille
Silja Kejosen kolmas runokirja ilmestyy kuuman kulttuurikeskustelun keskelle

Silja Kejosen kolmas ru­no­kir­ja il­mes­tyy kuuman kult­tuu­ri­kes­kus­te­lun kes­kel­le

02.04.2023 13:00
Tilaajille
Tuleva presidentti tai supersankari – lapsella on arvokas kyky, jota aikuisen ei kannata torpata alkuunsa
Kolumni

Tuleva pre­si­dent­ti tai su­per­san­ka­ri – lap­sel­la on arvokas kyky, jota ai­kui­sen ei kannata torpata al­kuun­sa

17.03.2023 09:58 1
Anna-Maria Alaluusuan lapsuudessa Pelkosenniemellä lapsia piiskattiin – nyt hänen tyttärentyttärensä opettaa mummia puhumaan rakkaudesta

An­na-Ma­ria Ala­luu­suan lap­suu­des­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä lapsia piis­kat­tiin – nyt hänen tyt­tä­ren­tyt­tä­ren­sä opettaa mummia pu­hu­maan rak­kau­des­ta

04.03.2023 05:01 2
Tilaajille
Synnytystä seuraava vuoristorata – Nykysirkusesitys sukeltaa biologisen vanhemmuuden kehokokemukseen

Syn­ny­tys­tä seu­raa­va vuo­ris­to­ra­ta – ­Ny­ky­sir­ku­se­si­tys su­kel­taa bio­lo­gi­sen van­hem­muu­den ke­ho­ko­ke­muk­seen

20.01.2023 09:56
Tilaajille
"Kaverivanhemmuus" voi antaa lapselle liikaa päätäntävaltaa – uupuneen vanhemman saattaa olla vaikea asettaa lapselleen rajoja

"Ka­ve­ri­van­hem­muus" voi antaa lap­sel­le liikaa pää­tän­tä­val­taa – uu­pu­neen van­hem­man saattaa olla vaikea asettaa lap­sel­leen rajoja

15.01.2023 13:37