Saamen kieli
Korkeakouluopetukselle saamelaisalueella riittänyt kysyntää – ennätysmäärä suoritti nopeutetut saamen kielen opinnot Inarissa

Kor­kea­kou­lu­ope­tuk­sel­le saa­me­lais­alueel­la riit­tä­nyt ky­syn­tää – en­nä­tys­mää­rä suo­rit­ti no­peu­te­tut saamen kielen opinnot Ina­ris­sa

21.09.2020 12:53 0
Tilaajille

Saamen kielten ja kult­tuu­rin osaa­mi­ses­ta on pulaa so­te-alal­la – Täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen tar­vet­ta sel­vi­te­tään nyt ky­se­lyl­lä

01.09.2020 10:26 0
Tilaajille
Saamen kielten etäopetuksen suosio kasvaa – kolmas lukuvuosi käynnistyi noin 20 oppilaan ja opiskelijan kasvulla

Saamen kielten etä­ope­tuk­sen suosio kasvaa – kolmas lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyi noin 20 op­pi­laan ja opis­ke­li­jan kas­vul­la

27.08.2020 14:19 0
Tilaajille
Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat

Saamen kielten etä­ope­tus­han­ke sai jat­ko­vuo­den – Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Utsjoki iloit­se­vat

17.06.2020 21:57 0
Tilaajille
Saamen kielen maksuttomaan tulkkauskoulutukseen haku meneillään

Saamen kielen mak­sut­to­maan tulk­kaus­kou­lu­tuk­seen haku me­neil­lään

30.03.2020 11:11 0
Kelan lomakkeita saa nyt inarinsaameksi – Kela-tekstejä varten on luotu uusia saamenkielisiä termejä

Kelan lo­mak­kei­ta saa nyt ina­rin­saa­mek­si – Ke­la-teks­te­jä varten on luotu uusia saa­men­kie­li­siä termejä

03.03.2020 10:31 0
Tilaajille
Saamenkieliset Muumit eivät syö vanukasta – "Eihän sellaista sanaa saamessa ole"

Saa­men­kie­li­set Muumit eivät syö va­nu­kas­ta – "Eihän sel­lais­ta sanaa saa­mes­sa ole"

23.02.2020 19:34 0
Tilaajille
Ministeriön työryhmä kehittämään saamelaisopetusta – osa saamen kielistä vakavasti uhanalaisia

Mi­nis­te­riön työ­ryh­mä ke­hit­tä­mään saa­me­lais­ope­tus­ta – osa saamen kie­lis­tä va­ka­vas­ti uha­na­lai­sia

06.02.2020 14:51 0

Kela jul­kai­see uudet ina­rin­saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vut – kol­tan­saa­me­lai­set sivut tulossa

05.02.2020 10:54 0
Saamelaiskäräjät jakoi 179 000 euroa kulttuurin edistämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi 179 000 euroa kult­tuu­rin edis­tä­mi­seen

28.01.2020 21:43 0
Tilaajille
Yle: Lapin yliopisto lakkauttaa saamenkielisten kiintiöt

Yle: Lapin yli­opis­to lak­kaut­taa saa­men­kie­lis­ten kiin­tiöt

20.01.2020 21:47 0
Tilaajille
Saamenkieliset uutiset palaavat Lapin Kansaan – "Koko ajan tapahtuu paljon kaikkea, joten aiheita riittää", tuottaja Outi Paadar iloitsee

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansaan – "Koko ajan ta­pah­tuu paljon kaik­kea, joten aiheita riit­tää", tuot­ta­ja Outi Paadar iloit­see

16.01.2020 18:00 0
Saamenkieliset uutiset palaavat Lapin Kansan sivuille

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansan si­vuil­le

28.11.2019 19:29 0
Tilaajille
"Onko potilas sekava vai puhuuko saamea?" – Saamen kieli voi nousta yllättäen pintaan sairauden myötä

"Onko potilas sekava vai puhuuko saa­mea?" – Saamen kieli voi nousta yl­lät­täen pintaan sai­rau­den myötä

25.10.2019 18:10 0
Tilaajille
Ensimmäinen inarinsaamenkielinen partiolaulu julkaistiin

En­sim­mäi­nen ina­rin­saa­men­kie­li­nen par­tio­lau­lu jul­kais­tiin

24.10.2019 21:22 0
Tilaajille
Inarissa osataan kunnantalolla saamea ja lisää opitaan, näytteitä videolla

Ina­ris­sa osataan kun­nan­ta­lol­la saamea ja lisää opi­taan, näyt­tei­tä vi­deol­la

23.10.2019 11:39 0
Tilaajille

Kela uu­dis­taa saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vun­sa

22.10.2019 12:24 0
Tilaajille
Saamenkielinen nuorten tieto- ja neuvontasivusto avautuu – nuoret voivat osallistua sisällöntuotantoon teksteillä, kuvilla ja videoilla

Saa­men­kie­li­nen nuorten tieto- ja neu­von­ta­si­vus­to avautuu – nuoret voivat osal­lis­tua si­säl­lön­tuo­tan­toon teks­teil­lä, kuvilla ja vi­deoil­la

21.10.2019 17:35 0
Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kunnat sel­vit­tä­vät kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia saa­men­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta net­ti­ky­se­lyl­lä

09.10.2019 19:35 0
Tilaajille
Pieni ja mahtava saamelainen erikoiskirjasto – Kokoelmaan kuuluu ensipainoksia 1500–1600 -luvuilta lähtien

Pieni ja mahtava saa­me­lai­nen eri­kois­kir­jas­to – Ko­koel­maan kuuluu en­si­pai­nok­sia 1500–1600 -lu­vuil­ta lähtien

07.10.2019 18:53 0
Tilaajille