Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Saamelaiskäräjävaalit
Toistasataa saamelaiskäräjävaaleja koskevaa valitusta on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Tois­ta­sa­taa saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­le­ja kos­ke­vaa va­li­tus­ta on vi­reil­lä kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa

04.01.2024 13:52 3
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitukselle 55 oikaisuvaatimusta vaalien tuloksesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tuk­sel­le 55 oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta vaalien tu­lok­ses­ta

26.10.2023 16:48 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien tulos vahvistettiin – vaalilautakunta jätti huomioimatta 252 ääntä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien tulos vah­vis­tet­tiin – vaa­li­lau­ta­kun­ta jätti huo­mioi­mat­ta 252 ääntä

05.10.2023 13:49
Tilaajille
Eikö KHO:n päätöstä pidä noudattaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö KHO:n pää­tös­tä pidä nou­dat­taa?

05.10.2023 05:01 4
Saamelaiskäräjävaalit poiki tutun oikeuskiistan, josta käräjien johto saa syyttää myös itseään – viimeisen sanan vaalituloksesta sanoo taas KHO
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit poiki tutun oi­keus­kiis­tan, josta kä­rä­jien johto saa syyttää myös itseään – vii­mei­sen sanan vaa­li­tu­lok­ses­ta sanoo taas KHO

03.10.2023 12:57 27
Saamelaiskäräjävaalien alustava tulos on julki – katso nimilista

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­va tulos on julki – katso ni­mi­lis­ta

03.10.2023 11:10 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien ääntenlaskenta on alkanut – ensimmäiset epäviralliset tulokset ilmoitetaan tiistaiaamuna

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­tai­aa­mu­na

02.10.2023 19:22
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalipaikalle kutsuttiin poliisit Inarissa – viime vaalien ääniharavan Kari Kyrön mukaan vaalit ovat laittomat

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­pai­kal­le kut­sut­tiin po­lii­sit Ina­ris­sa – viime vaalien ää­ni­ha­ra­van Kari Kyrön mukaan vaalit ovat lait­to­mat

02.10.2023 14:37 21
Tilaajille
Poliisi hälytettiin paikalle saamelaiskäräjien vaalipäivänä Inarissa

Poliisi hä­ly­tet­tiin pai­kal­le saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­päi­vä­nä Ina­ris­sa

02.10.2023 14:30 4
Tilaajille
Suurin osa kannattaa, neljä ehdokasta vastustaa – saamelaiskäräjälaki jakaa ehdokkaita

Suurin osa kan­nat­taa, neljä eh­do­kas­ta vas­tus­taa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki jakaa eh­dok­kai­ta

08.09.2023 20:30 2
Tilaajille
KHO on aloittanut saamelaiskäräjien vaaliluettelovalitusten käsittelyn

KHO on aloit­ta­nut saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­lo­va­li­tus­ten kä­sit­te­lyn

06.09.2023 16:50 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko saa­me­lais­kä­rä­jä­val­tio de­mok­ra­tia?

19.08.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jien johto haluaa rat­kais­ta vaa­li­tu­lok­sen jo etu­kä­teen

15.08.2023 12:10 1
Tässä ovat saamelaiskäräjävaalien ehdokkaat – viime vaalien ääniharava Kari Kyrö puuttuu listalta

Tässä ovat saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien eh­dok­kaat – viime vaalien ää­ni­ha­ra­va Kari Kyrö puuttuu lis­tal­ta

15.08.2023 15:33 18
Tilaajille
Apulaisoikeusasiamies ei ota kantaa henkilön poistamiseen saamelaiskäräjien vaaliluettelosta

Apu­lais­oi­keus­asia­mies ei ota kantaa hen­ki­lön pois­ta­mi­seen saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta

10.07.2023 12:55 6
Tilaajille
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 14
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta: KHO:n vaaliluetteloon aiemmin kirjaamat 86 henkilöä jätettiin merkitsemättä uuteen vaaliluetteloon, koska KHO:n laintulkinta on viime vuosina muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­ta: KHO:n vaa­li­luet­te­loon aiemmin kir­jaa­mat 86 hen­ki­löä jä­tet­tiin mer­kit­se­mät­tä uuteen vaa­li­luet­te­loon, koska KHO:n lain­tul­kin­ta on viime vuosina muut­tu­nut

17.03.2023 16:24 12
Tilaajille
Millainen on saamelaiskäräjien kokoonpano, mistä se päättää ja miten päättäjät valitaan? Kokosimme tähän juttuun tietoja saamelaisten parlamentista, joka päätyi poliittisen myrskyn keskiöön

Mil­lai­nen on saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­no, mistä se päättää ja miten päät­tä­jät va­li­taan? Ko­ko­sim­me tähän juttuun tietoja saa­me­lais­ten par­la­men­tis­ta, joka päätyi po­liit­ti­sen myrskyn kes­kiöön

16.11.2022 18:30 7
Tilaajille
Näin uusi ehdotus saamelaiskäräjälaiksi eroaa edeltäjästään ja nykylaista: Kieli määräisi, kuka saa äänestää

Näin uusi ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si eroaa edel­tä­jäs­tään ja ny­ky­lais­ta: Kieli mää­räi­si, kuka saa ää­nes­tää

14.11.2022 08:50 23
Tilaajille
Saamelaisneuvosto: Saamelaisilla pitäisi olla lopullinen päätösvalta saamelaiskäräjien vaaliluettelosta – KHO:n päätökset uhkaavat saamelaiskäräjien kokoonpanoon

Saa­me­lais­neu­vos­to: Saa­me­lai­sil­la pitäisi olla lo­pul­li­nen pää­tös­val­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta – KHO:n pää­tök­set uh­kaa­vat saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­noon

04.05.2021 18:16 2
Tilaajille