Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaiskäräjät
Saamelaiskäräjälakiuudistus etenee aikataulun mukaisesti – hallituksen esitys laista annetaan vuoden loppuun mennessä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus etenee ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – hal­li­tuk­sen esitys laista an­ne­taan vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 16:50 1
Tilaajille
Pekka Aikio haki saamelaisvaikuttajan uralleen vauhtia Paavo Väyrysen "pompannapista" – 50 vuotta sitten aloittaneessa saamelaisten parlamentissa riekko nostettiin pöydälle tämän tästä

Pekka Aikio haki saa­me­lais­vai­kut­ta­jan ural­leen vauhtia Paavo Väy­ry­sen "pom­pan­na­pis­ta" – 50 vuotta sitten aloit­ta­nees­sa saa­me­lais­ten par­la­men­tis­sa riekko nos­tet­tiin pöy­däl­le tämän tästä

25.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Saamelaisten parlamentaarinen työ Suomessa täyttää 50 vuotta

Saa­me­lais­ten par­la­men­taa­ri­nen työ Suo­mes­sa täyttää 50 vuotta

09.11.2023 15:23
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle myönnettiin Saamen kieliteko -palkinto

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le myön­net­tiin Saamen kie­li­te­ko -pal­kin­to

27.10.2023 10:30
Tilaajille
Valtioneuvosto ei hyväksynyt parin vuoden takaisen talven olosuhteita perusteeksi porojen tuhokorvauksille

Val­tio­neu­vos­to ei hy­väk­sy­nyt parin vuoden ta­kai­sen talven olo­suh­tei­ta pe­rus­teek­si porojen tu­ho­kor­vauk­sil­le

06.10.2023 16:11 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien tulos vahvistettiin – vaalilautakunta jätti huomioimatta 252 ääntä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien tulos vah­vis­tet­tiin – vaa­li­lau­ta­kun­ta jätti huo­mioi­mat­ta 252 ääntä

05.10.2023 13:49
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien alustava tulos on julki – katso nimilista

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­va tulos on julki – katso ni­mi­lis­ta

03.10.2023 11:10 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien ääntenlaskenta on alkanut – ensimmäiset epäviralliset tulokset ilmoitetaan tiistaiaamuna

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­tai­aa­mu­na

02.10.2023 19:22
Tilaajille
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus Suomen saamelaiskäräjille

Saa­me­lai­sen par­la­men­taa­ri­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­juus Suomen saa­me­lais­kä­rä­jil­le

20.09.2023 21:54
Tilaajille
KHO on aloittanut saamelaiskäräjien vaaliluettelovalitusten käsittelyn

KHO on aloit­ta­nut saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­lo­va­li­tus­ten kä­sit­te­lyn

06.09.2023 16:50 3
Hallituksen ei pidä kiirehtiä saamelaiskäräjälain uudistamisessa liikaa – hyvä laki kestää aikaa, vähentää jännitteitä ja on oikeudenmukainen
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen ei pidä kii­reh­tiä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­sa liikaa – hyvä laki kestää aikaa, vä­hen­tää jän­nit­tei­tä ja on oi­keu­den­mu­kai­nen

22.08.2023 05:00 17
Lapin kansanedustajat lykkäisivät saamelaiskäräjälain uudistuksen viemistä eduskuntaan – perussuomalaisten Seppänen ja Juuso kieltäytyivät kommentoimasta

Lapin kan­san­edus­ta­jat lyk­käi­si­vät saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tuk­sen vie­mis­tä edus­kun­taan – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sep­pä­nen ja Juuso kiel­täy­tyi­vät kom­men­toi­mas­ta

18.08.2023 19:30 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jien johto haluaa rat­kais­ta vaa­li­tu­lok­sen jo etu­kä­teen

15.08.2023 12:10 1
Apulaisoikeusasiamies ei ota kantaa henkilön poistamiseen saamelaiskäräjien vaaliluettelosta

Apu­lais­oi­keus­asia­mies ei ota kantaa hen­ki­lön pois­ta­mi­seen saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta

10.07.2023 12:55 6
Tilaajille
Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastussäännöstä, lohen kalastus sallittaisiin ylijäämäkiintiöistä – saamelaiskäräjät tyytymätön neuvotteluihin

Suomi ja Norja sopivat Te­no­joen ka­las­tus­sään­nös­tä, lohen ka­las­tus sal­lit­tai­siin yli­jää­mä­kiin­tiöis­tä – saa­me­lais­kä­rä­jät tyy­ty­mä­tön neu­vot­te­lui­hin

30.06.2023 18:00 15
Tilaajille
Saamelaiskäräjät torppaa tuulivoimarakentamisen saamelaisalueelle – "Vihreä siirtymä on saamelaisille tärkeä, mutta ei keinolla millä hyvänsä"

Saa­me­lais­kä­rä­jät torppaa tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen saa­me­lais­alueel­le – "Vihreä siir­ty­mä on saa­me­lai­sil­le tärkeä, mutta ei kei­nol­la millä hy­vän­sä"

13.06.2023 16:34 16
Tilaajille
Saamelaiset mukaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston tulevaisuuden suunnitteluun

Saa­me­lai­set mukaan Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun

12.05.2023 10:08 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät osallistuu YK:n alkuperäiskansojen foorumiin New Yorkissa

Saa­me­lais­kä­rä­jät osal­lis­tuu YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen foo­ru­miin New Yor­kis­sa

18.04.2023 17:54 5
Tilaajille
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 14
Tilaajille
Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto vetoaa pääministeri Mariniin saamelaisten itsemääräämisoikeuden puolesta

Saa­me­lais­ten par­la­men­taa­ri­nen neu­vos­to vetoaa pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­niin saa­me­lais­ten it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den puo­les­ta

23.03.2023 21:53 4
Tilaajille