Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Saamelaiskäräjät
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Ympäristöviranomaiset lyttäävät PEFC:n uudet standardit, joita pidetään metsätaloutta suosivina: "Käytännössä ympäristönäkökulma on PEFC:ssä alisteinen puuntuotannolle"

Ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­set lyt­tää­vät PEFC:n uudet stan­dar­dit, joita pi­de­tään met­sä­ta­lout­ta suo­si­vi­na: "Käy­tän­nös­sä ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­ma on PEFC:s­sä alis­tei­nen puun­tuo­tan­nol­le"

26.08.2022 18:07 9
Tilaajille
Sovinnon tekeminen on prosessi
Kolumni

So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

16.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Totta toinen puoli

15.08.2022 05:00 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät päätti ottaa aikalisän totuus- ja sovintokomission jatkon suhteen – ilman luottamusta komission työn jatkaminen on mahdotonta
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

11.08.2022 20:28 4
Tilaajille
Sámi árvvut ry: uuden saamelaiskäräjälain säätäminen on edellytys saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin jatkamiselle

Sámi árvvut ry: uuden saa­me­lais­kä­rä­jä­lain sää­tä­mi­nen on edel­ly­tys saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­pro­ses­sin jat­ka­mi­sel­le

29.07.2022 14:33 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tukee totuus- ja sovintokomission työn jatkamista – komissaarit valitaan elokuussa

Saa­me­lais­kä­rä­jät tukee totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työn jat­ka­mis­ta – ko­mis­saa­rit va­li­taan elo­kuus­sa

24.06.2022 15:02 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Statuksettomien saamelaisten oikeudet on turvattava
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sta­tuk­set­to­mien saa­me­lais­ten oi­keu­det on tur­vat­ta­va

22.06.2022 10:47 3
Tilaajille
Pääministeri Marin vierailee Inarissa – osallistuu saamelaiskäräjien juhlatilaisuuteen

Pää­mi­nis­te­ri Marin vie­rai­lee Ina­ris­sa – osal­lis­tuu saa­me­lais­kä­rä­jien juh­la­ti­lai­suu­teen

17.06.2022 08:25 2
Tilaajille
Suomi loukkasi rotusyrjinnän vastaista YK:n yleissopimusta saamelaiskäräjien vaaliluetteloasiassa – neuvottelut saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi käynnistettävä kiireellisesti

Suomi louk­ka­si ro­tu­syr­jin­nän vas­tais­ta YK:n yleis­so­pi­mus­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­lo­asias­sa – neu­vot­te­lut saa­me­lais­kä­rä­jä­lain tar­kis­ta­mi­sek­si käyn­nis­tet­tä­vä kii­reel­li­ses­ti

14.06.2022 18:24 13
Tilaajille
Lapsiasiavaltuutettu käynnistää selvityksen saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta – haastatteluja tehdään jo kesän aikana

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu käyn­nis­tää sel­vi­tyk­sen saa­me­lais­las­ten ja -nuor­ten hy­vin­voin­nis­ta ja oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­ses­ta – haas­tat­te­lu­ja tehdään jo kesän aikana

10.06.2022 10:19 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys tukee au­to­ri­ta­ris­mia

04.06.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät ei tar­vit­se lisää rahaa

03.06.2022 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitus otti käyttöön "poikkeustilan" rahapulaan vedoten – onko käräjien toiminnassa tehostamisen ja järkeistämisen varaa?
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus otti käyt­töön "poik­keus­ti­lan" ra­ha­pu­laan vedoten – onko kä­rä­jien toi­min­nas­sa te­hos­ta­mi­sen ja jär­keis­tä­mi­sen varaa?

02.06.2022 20:00 6
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työssä otetaan nyt aikalisä – "Emme halua lisäeroamisilla vaikeuttaa tilannetta enää"

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työssä otetaan nyt ai­ka­li­sä – "Emme halua li­sä­eroa­mi­sil­la vai­keut­taa ti­lan­net­ta enää"

27.05.2022 16:24 12
Tilaajille
Anni-Kriistiina Juuso jätti työnsä totuus- ja sovintokomission pääsihteerinä – myös komissaari Heikki J. Hyvärinen on pyytänyt eroa

An­ni-Kriis­tii­na Juuso jätti työnsä totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pää­sih­tee­ri­nä – myös ko­mis­saa­ri Heikki J. Hy­vä­ri­nen on pyy­tä­nyt eroa

26.05.2022 09:26 7
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkettava työtään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jat­ket­ta­va työtään

19.05.2022 05:30
Tilaajille
Saamelaisparlamentaarikot kokoontuvat Inarissa koronatauon jälkeen

Saa­me­lais­par­la­men­taa­ri­kot ko­koon­tu­vat Ina­ris­sa ko­ro­na­tauon jälkeen

10.05.2022 16:40 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät nimesi edustajat Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan

Saa­me­lais­kä­rä­jät nimesi edus­ta­jat Lapin hy­vin­voin­ti­alueen saamen kielen lau­ta­kun­taan

06.05.2022 15:57 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­las­tus­oi­keu­den pe­rus­tus­lail­li­suus pun­nit­ta­va

29.04.2022 05:00
Tilaajille