Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Saamelaiskäräjät
Kuukausi
Saamelaiskäräjälain käsittely koettelee kokonaisen sukupolven uskoa Suomeen: "Monelle nuorelle tämä on se, missä punnitaan heidän arvonsa", sanoo taiteilija ja aktivisti Niillas Holmberg

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly koet­te­lee ko­ko­nai­sen su­ku­pol­ven uskoa Suo­meen: "Mo­nel­le nuo­rel­le tämä on se, missä pun­ni­taan heidän ar­von­sa", sanoo tai­tei­li­ja ja ak­ti­vis­ti Niillas Holm­berg

04.02.2023 09:40 8
Valiokunnat: saamelaiskäräjille ei tulisi veto-oikeutta – vain yksi valiokunnista antoi lausuntonsa riitaisena, muut yksimielisiä

Va­lio­kun­nat: saa­me­lais­kä­rä­jil­le ei tulisi ve­to-oi­keut­ta – vain yksi va­lio­kun­nis­ta antoi lau­sun­ton­sa rii­tai­se­na, muut yk­si­mie­li­siä

04.02.2023 12:20 1
Tilaajille
Keskusta liittoutui taas opposition kanssa valiokunnassa – hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista jäi tappiolle

Kes­kus­ta liit­tou­tui taas op­po­si­tion kanssa va­lio­kun­nas­sa – hal­li­tuk­sen esitys saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta jäi tap­piol­le

02.02.2023 14:54 11
Perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita saamelaiskäräjälaista – suora lähetys alkaa kello 8

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee asian­tun­ti­joi­ta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta – suora lähetys alkaa kello 8

25.01.2023 07:01
Tilaajille
Vanhemmat
Saamelaiskäräjät ja Tenon kalatalousalue vetäytyvät Tenon kalastussääntöneuvotteluista – lohen kalastuskieltoa Tenolle esitetään eduskunnalle myös ensi kesäksi

Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Tenon ka­la­ta­lous­alue ve­täy­ty­vät Tenon ka­las­tus­sään­tö­neu­vot­te­luis­ta – lohen ka­las­tus­kiel­toa Tenolle esi­te­tään edus­kun­nal­le myös ensi kesäksi

16.12.2022 14:49 6
Tilaajille
Kuohunta on takana, kuulemiset voivat alkaa – uusi komissaari: haluamme kuulla myös saamelaisten voimavaroista

Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

07.12.2022 19:30 8
Tilaajille
Tuomas Aslak Juuson isoisoisä oli yksi ensimmäisiä Linnan juhliin kutsuttuja saamelaisia – "Nyt pääsen itse katsomaan, mahtuuko saliin 500 poroa"

Tuomas Aslak Juuson iso­iso­isä oli yksi en­sim­mäi­siä Linnan juhliin kut­sut­tu­ja saa­me­lai­sia – "Nyt pääsen itse kat­so­maan, mah­tuu­ko saliin 500 poroa"

08.12.2022 12:00 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi kiistellyn saamelaislakiesityksen lähes yksimielisesti – vastaavaa kompromissihalua toivoisi löytyvän eduskunnastakin
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

02.12.2022 21:57 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjien päätös ei muuttanut Lapin kansanedustajien näkemyksiä – Markus Mustajärveä kuitenkin askarruttaa, onko Avaskarin mieli muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

02.12.2022 16:30 22
Tilaajille
Saamelaiskäräjien muutosehdotus ei vaadi eduskunnassa erityistoimia – tulee käsittelyyn, kun perustuslakivaliokunta kuulee saamelaisia

Saa­me­lais­kä­rä­jien muu­tos­eh­do­tus ei vaadi edus­kun­nas­sa eri­tyis­toi­mia – tulee kä­sit­te­lyyn, kun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee saa­me­lai­sia

01.12.2022 16:41
Tilaajille
Uusi kompromissimalli pudottaisi vain yhden edustajan nykyisiltä saamelaiskäräjiltä – hänkin kannatti muutosta: "Ei riitelykään voi jatkua"

Uusi komp­ro­mis­si­mal­li pu­dot­tai­si vain yhden edus­ta­jan ny­kyi­sil­tä saa­me­lais­kä­rä­jil­tä – hänkin kan­nat­ti muu­tos­ta: "Ei rii­te­ly­kään voi jatkua"

30.11.2022 21:38 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjien oppositio kutistui muutamaan jäseneen  –  käräjät hyväksyi hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien op­po­si­tio ku­tis­tui muu­ta­maan jä­se­neen –  käräjät hy­väk­syi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta

29.11.2022 21:35 15
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto tuomitsee vihapuheen – erityisen huolen puheenjohtajisto ilmaisee saamelaisnuorien ja heidän jaksamisensa puolesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jis­to tuo­mit­see vi­ha­pu­heen – e­ri­tyi­sen huolen pu­heen­joh­ta­jis­to il­mai­see saa­me­lais­nuo­rien ja heidän jak­sa­mi­sen­sa puo­les­ta

26.11.2022 12:10 2
Tilaajille
Eduskunnalla on vielä mahdollisuus etsiä sopua saamelaiskäräjälain kiistakysymyksiin – täydellistä yksimielisyyttä lakiuudistuksen edistäminen ei vaadi
Pääkirjoitus

Edus­kun­nal­la on vielä mah­dol­li­suus etsiä sopua saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kiis­ta­ky­sy­myk­siin – täy­del­lis­tä yk­si­mie­li­syyt­tä la­ki­uu­dis­tuk­sen edis­tä­mi­nen ei vaadi

23.11.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko saa­me­lais­kä­rä­jiä?

21.11.2022 02:39
Tilaajille
Politiikan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että saamelaiskäräjälakiin on vielä mahdollista hakea kompromisseja, jotka auttaisivat pääsemään maaliin: ”Kannattaisi jaksaa vääntää”

Po­li­tii­kan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kiin on vielä mah­dol­lis­ta hakea komp­ro­mis­se­ja, jotka aut­tai­si­vat pää­se­mään maa­liin: ”Kan­nat­tai­si jaksaa vään­tää”

20.11.2022 16:07 17
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja kiittelee Sanna Marinin rohkeutta – "Tätä on vatvottu jo yksitoista vuotta eikä se tästä parane"

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja kiit­te­lee Sanna Marinin roh­keut­ta – "Tätä on vat­vot­tu jo yk­si­tois­ta vuotta eikä se tästä parane"

18.11.2022 14:47 30
Tilaajille
Sitkeä pelko maa-oikeuksista tikittää saamelaiskäräjälain taustalla – Ainoa saamelainen kansanedustaja Heikki Autto pelkää lakiesityksen heikentävän saamelaiskulttuuria

Sitkeä pelko maa-oi­keuk­sis­ta ti­kit­tää saa­me­lais­kä­rä­jä­lain taus­tal­la – Ainoa saa­me­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Heikki Autto pelkää la­ki­esi­tyk­sen hei­ken­tä­vän saa­me­lais­kult­tuu­ria

18.11.2022 14:37 10
Tilaajille
Millainen on saamelaiskäräjien kokoonpano, mistä se päättää ja miten päättäjät valitaan? Kokosimme tähän juttuun tietoja saamelaisten parlamentista, joka päätyi poliittisen myrskyn keskiöön

Mil­lai­nen on saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­no, mistä se päättää ja miten päät­tä­jät va­li­taan? Ko­ko­sim­me tähän juttuun tietoja saa­me­lais­ten par­la­men­tis­ta, joka päätyi po­liit­ti­sen myrskyn kes­kiöön

16.11.2022 18:30 7
Tilaajille
Analyysi: Tämä tiedetään hallituskiistoista: Tiukka aikataulu palvelee keskustaa – saamelaislakia ei ehditä käsitellä perustuslakivaliokunnassa ennen vaalikauden loppumista

Ana­lyy­si: Tämä tie­de­tään hal­li­tus­kiis­tois­ta: Tiukka ai­ka­tau­lu pal­ve­lee kes­kus­taa – saa­me­lais­la­kia ei ehditä kä­si­tel­lä pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa ennen vaa­li­kau­den lop­pu­mis­ta

14.11.2022 16:00 17
Tilaajille