Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Hammashoito
Saarenputaan hammashoitola peruskorjauksen tieltä väistötiloihin Valtakadulle

Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­la pe­rus­kor­jauk­sen tieltä väis­tö­ti­loi­hin Val­ta­ka­dul­le

11.05.2022 11:08
Tilaajille
Hoitajien ylityökielto vaikuttaa hammashoidon päivystykseen ja puhelinpalveluun Rovaniemellä

Hoi­ta­jien yli­työ­kiel­to vai­kut­taa ham­mas­hoi­don päi­vys­tyk­seen ja pu­he­lin­pal­ve­luun Ro­va­nie­mel­lä

21.04.2022 11:41
Väistötilakausi laittaa hammashoidon ahtaalle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat siirtyvät remontin tieltä väistötiloihin keskustaan

Väis­tö­ti­la­kau­si laittaa ham­mas­hoi­don ah­taal­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat siir­ty­vät re­mon­tin tieltä väis­tö­ti­loi­hin kes­kus­taan

25.03.2022 19:30 2
Tilaajille
Urheilijoiden purukalusto on koetuksella, hammaslääkäri pystyy tekemään pika-analyysin nopealla vilkaisulla televisioon – "On ristiriitaista, kun urheilijat elävät terveellistä elämää"

Ur­hei­li­joi­den pu­ru­ka­lus­to on koe­tuk­sel­la, ham­mas­lää­kä­ri pystyy te­ke­mään pi­ka-ana­lyy­sin no­peal­la vil­kai­sul­la te­le­vi­sioon – "On ris­ti­rii­tais­ta, kun ur­hei­li­jat elävät ter­veel­lis­tä elämää"

23.03.2022 20:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos ham­mas­hoi­dos­ta

26.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Hammashoidon aikoja joudutaan nyt perumaan Rovaniemellä koronatilanteen takia

Ham­mas­hoi­don aikoja jou­du­taan nyt pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ti­lan­teen takia

13.01.2022 15:01
Tilaajille
Tutkimus: Hammashoitopelkoon puuttuminen varhaisiällä näkyy potilaiden hoitoaktiivisuudessa – "Tutkimusta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole aiemmin julkaistu"

Tut­ki­mus: Ham­mas­hoi­to­pel­koon puut­tu­mi­nen var­hais­iäl­lä näkyy po­ti­lai­den hoi­to­ak­tii­vi­suu­des­sa – "Tut­ki­mus­ta pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole aiemmin jul­kais­tu"

10.01.2022 10:17
Päiväkirja: Kaikkia pelkoja ei tarvitse periä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kaikkia pelkoja ei tar­vit­se periä

04.12.2021 09:35
Tilaajille
Hammaslääkärit paikkaavat kuumeisesti hammashoidon ruuhkia – pitkittynyt jonotus näkyy suussa isoina vahinkoina

Ham­mas­lää­kä­rit paik­kaa­vat kuu­mei­ses­ti ham­mas­hoi­don ruuhkia – pit­kit­ty­nyt jonotus näkyy suussa isoina va­hin­koi­na

27.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­hoi­to venyy Ro­va­nie­mel­lä

22.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi silmiä ei hoideta kun­nis­sa?

03.06.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Monttu auki melkein mielellään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Monttu auki melkein mie­lel­lään

17.04.2021 07:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iäk­käil­le il­mai­nen ham­mas­hoi­to

06.04.2021 14:47 4
Tilaajille
Vesi muuttui vihreäksi – Saarenkylän hammashoitola suljettiin Rovaniemellä lämmönjaon rikkoutumisen vuoksi, avataan jo huomenna

Vesi muuttui vih­reäk­si – Saa­ren­ky­län ham­mas­hoi­to­la sul­jet­tiin Ro­va­nie­mel­lä läm­mön­jaon rik­kou­tu­mi­sen vuoksi, avataan jo huo­men­na

16.02.2021 15:42
Tilaajille
Lapset joutuvat jonottamaan hammashoitoon Rovaniemellä – "Olemme noin 4–5 kuukautta aikataulusta jäljessä"

Lapset jou­tu­vat jo­not­ta­maan ham­mas­hoi­toon Ro­va­nie­mel­lä – "Olemme noin 4–5 kuu­kaut­ta ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä"

09.01.2021 08:00
Tilaajille
Hammashoidon jonot venyneet merkittävästi monilla paikkakunnilla – myös lapsia jonottaa tarkastuksiin ja oikomishoitoon

Ham­mas­hoi­don jonot ve­ny­neet mer­kit­tä­väs­ti monilla paik­ka­kun­nil­la – myös lapsia jo­not­taa tar­kas­tuk­siin ja oi­ko­mis­hoi­toon

16.11.2020 21:32
Tilaajille
Päiväkirja: Pieni paniikki pitää virkeänä

Päi­vä­kir­ja: Pieni pa­niik­ki pitää vir­keä­nä

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Hammashoidon hoitovelkaa on kertynyt koronakriisin takia yli miljoona käyntiä – jonojen purku on aloitettu, mutta siinä voi kestää jopa vuosia

Ham­mas­hoi­don hoi­to­vel­kaa on ker­ty­nyt ko­ro­na­krii­sin takia yli mil­joo­na käyntiä – jonojen purku on aloi­tet­tu, mutta siinä voi kestää jopa vuosia

19.10.2020 06:00 1
Rovaniemen hammashoitoa ei sittenkään keskitetä Piekkarille – tarvittava remontti osoittautui liian kalliiksi, tyhjille tiloille haetaan uutta käyttötarkoitusta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­toa ei sit­ten­kään kes­ki­te­tä Piek­ka­ril­le – tar­vit­ta­va re­mont­ti osoit­tau­tui liian kal­liik­si, tyh­jil­le ti­loil­le haetaan uutta käyt­tö­tar­koi­tus­ta

01.09.2020 15:01 3
Terveystalo ostaa sodankyläläisen Keski-Lapin Hammashuollon – työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä

Ter­veys­ta­lo ostaa so­dan­ky­lä­läi­sen Kes­ki-La­pin Ham­mas­huol­lon – työn­te­ki­jät siir­ty­vät van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä

11.06.2020 14:34
Tilaajille