Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Paliskunnat
"Harvinaista, kun tuossa kohti junarataa sattuu näin" – ainakin neljä poroa jäi puutavarajunan alle Kemijärven Kallaanvaarassa

"Har­vi­nais­ta, kun tuossa kohti ju­na­ra­taa sattuu näin" – ainakin neljä poroa jäi puu­ta­va­ra­ju­nan alle Ke­mi­jär­ven Kal­laan­vaa­ras­sa

24.10.2023 19:43 4
Tilaajille
Kolmea henkilöä epäillään törkeästä varkaudesta ja törkeästä väärennöksestä – Paistunturin alueen porovarkaudet siirtyvät syyteharkintaan

Kolmea hen­ki­löä epäil­lään tör­keäs­tä var­kau­des­ta ja tör­keäs­tä vää­ren­nök­ses­tä – Pais­tun­tu­rin alueen po­ro­var­kau­det siir­ty­vät syy­te­har­kin­taan

02.09.2023 16:50 5
Tilaajille
Sallivaaran paliskunnassa pyydetään sutta, joka on tappanut ainakin 50 poroa – "Puhutaan elinkeinosta ja sen kannattavuudesta"

Sal­li­vaa­ran pa­lis­kun­nas­sa pyy­de­tään sutta, joka on tap­pa­nut ainakin 50 poroa – "Pu­hu­taan elin­kei­nos­ta ja sen kan­nat­ta­vuu­des­ta"

30.06.2023 14:11 13
Tilaajille
Saamelaispaliskuntien irtiotto uhkaa jakaa poroelinkeinon kahtia –  Tiina Sanila-Aikio haluaa saamelaisen poronhoidon lakiin, Paliskuntain yhdistys pitää koko jupakkaa politikointina

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ir­ti­ot­to uhkaa jakaa po­ro­elin­kei­non kahtia – Tiina Sa­ni­la-Ai­kio haluaa saa­me­lai­sen po­ron­hoi­don lakiin, Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys pitää koko ju­pak­kaa po­li­ti­koin­ti­na

07.06.2023 19:53 13
Tilaajille
11 saamelaispaliskuntaa marssi ulos Paliskuntain yhdistyksen kokouksesta, koska ovat tyytymättömiä puheenjohtajan valintaan: "Ei edusta saamelaisia paliskuntia enää missään yhteydessä"

11 saa­me­lais­pa­lis­kun­taa marssi ulos Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­ta, koska ovat tyy­ty­mät­tö­miä pu­heen­joh­ta­jan va­lin­taan: "Ei edusta saa­me­lai­sia pa­lis­kun­tia enää missään yh­tey­des­sä"

06.06.2023 15:43 44
Tilaajille
Liki kymmenen vuoden kiista paliskunnan jakamisesta tuli päätökseen KHO:n päätöksellä – Näkkälän paliskuntaa ei jaeta

Liki kym­me­nen vuoden kiista pa­lis­kun­nan ja­ka­mi­ses­ta tuli pää­tök­seen KHO:n pää­tök­sel­lä – Näk­kä­län pa­lis­kun­taa ei jaeta

02.06.2023 17:32 2
Tilaajille
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Sodankylässä tarkastetaan maastossa jopa puolet ilmoitetuista petovahingoista, silti valtion tarkastajat olisivat tervetulleita – "Poistaisi myös epäluuloja"

So­dan­ky­läs­sä tar­kas­te­taan maas­tos­sa jopa puolet il­moi­te­tuis­ta pe­to­va­hin­gois­ta, silti valtion tar­kas­ta­jat oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta – "Pois­tai­si myös epä­luu­lo­ja"

28.04.2023 20:30 9
Tilaajille
Tässä ovat listat petovahingoista ja korvauksista – eniten saivat poronomistajat Enontekiöllä, Kainuussa ja Pohjois-Sallassa

Tässä ovat listat pe­to­va­hin­gois­ta ja kor­vauk­sis­ta – eniten saivat po­ron­omis­ta­jat Enon­te­kiöl­lä, Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Sal­las­sa

28.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Poliisi tutkii porojen anastusta ja korvamerkkien väärentämistä paliskunnassa – tutkinta on alkuvaiheessa

Poliisi tutkii porojen anas­tus­ta ja kor­va­merk­kien vää­ren­tä­mis­tä pa­lis­kun­nas­sa – tut­kin­ta on al­ku­vai­hees­sa

17.03.2023 10:38 10
Tilaajille
Jäätynyt konflikti Inarin metsissä – pinoon ei tarvitse tulla kuin yksi 200-vuotias tukki, niin suuret ostajat kiertävät sen kaukaa

Jää­ty­nyt konf­lik­ti Inarin met­sis­sä – ­pi­noon ei tar­vit­se tulla kuin yksi 200-vuo­tias tukki, niin suuret ostajat kier­tä­vät sen kaukaa

21.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Muddusjärven paliskunta ilmoitti kieltävänsä ulkopaikkakuntalaisilta metsästyksen alueellaan – Erätalousjohtaja: "Kyseessä on kannanotto, metsästysoikeudesta päättää Metsähallitus"

Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­ta il­moit­ti kiel­tä­vän­sä ul­ko­paik­ka­kun­ta­laisil­ta met­säs­tyk­sen alueel­laan – Erä­ta­lous­joh­ta­ja: "Ky­sees­sä on kan­na­not­to, met­säs­tys­oi­keu­des­ta päättää Met­sä­hal­li­tus"

04.10.2022 16:17 32
Tilaajille
Poronhoitoalueille karanneet koirat tappavat vuosittain noin sata poroa – "Koiran katoaminen on valitettava tilanne kaikille osapuolille"

Po­ron­hoi­to­alueil­le ka­ran­neet koirat tap­pa­vat vuo­sit­tain noin sata poroa – "Koiran ka­toa­mi­nen on va­li­tet­ta­va tilanne kai­kil­le osa­puo­lil­le"

22.07.2022 06:30 13
Tilaajille
Porokolareista ilmoittava hälytysjärjestelmä uudistuu – "Tieto kolarista saadaan nopeasti oikealle henkilölle"

Po­ro­ko­la­reis­ta il­moit­ta­va hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä uu­dis­tuu – "­Tie­to ko­la­ris­ta saadaan no­peas­ti oi­keal­le hen­ki­löl­le"

15.06.2022 10:50 2
Tilaajille
Poroja ilmakiväärillä ampunut jää mysteeriksi – aktiivinen esitutkinta kesän tapauksissa keskeytetty: "Tällaisten rikosten selvittäminen on erittäin haasteellista"

Poroja il­ma­ki­vää­ril­lä ampunut jää mys­tee­rik­si – ak­tii­vi­nen esi­tut­kin­ta kesän ta­pauk­sis­sa kes­key­tet­ty: "Täl­lais­ten ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­nen on erit­täin haas­teel­lis­ta"

07.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Kelissä kuin kelissä toimiva poronhoito on tutkijan suurennuslasin alla, sillä tässä työssä ilmastonmuutos on näkyvillä

Kelissä kuin kelissä toimiva po­ron­hoi­to on tut­ki­jan suu­ren­nus­la­sin alla, sillä tässä työssä il­mas­ton­muu­tos on nä­ky­vil­lä

02.05.2021 06:30 12
Tilaajille
Jos paliskunta elää petokorvauksista, onko systeemissä vika?
Pääkirjoitus

Jos pa­lis­kun­ta elää pe­to­kor­vauk­sis­ta, onko sys­tee­mis­sä vika?

30.03.2021 13:54 13
Tilaajille
Hossa-Irni ohitti korvauksissa jopa Käsivarren, jossa on ainakin viisi kertaa enemmän poroja – tilastot kertovat, miten vahingonkorvaukset elättävät osan paliskunnista

Hos­sa-Ir­ni ohitti kor­vauk­sis­sa jopa Kä­si­var­ren, jossa on ainakin viisi kertaa enemmän poroja – ti­las­tot ker­to­vat, miten va­hin­gon­kor­vauk­set elät­tä­vät osan pa­lis­kun­nis­ta

27.03.2021 07:00 4
Tilaajille

Uusi tut­ki­mus sel­vit­tää po­ron­hoi­don muu­tok­sia ja so­peu­tu­mis­kei­no­ja eri maan­käyt­tö­muo­to­jen ris­ti­pai­neis­sa

21.10.2020 10:00
Tilaajille
Suojeltu merikotka poromiesten liipaisimella – "Vasonta-aidoilla porojen saalistukseen erikoistuneet merikotkat pitäisi saada poistaa", sanoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja

Suo­jel­tu me­ri­kot­ka po­ro­mies­ten lii­pai­si­mel­la – "Va­son­ta-ai­doil­la porojen saa­lis­tuk­seen eri­kois­tu­neet me­ri­kot­kat pitäisi saada pois­taa", sanoo Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja

16.10.2020 06:30 3
Tilaajille