Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Paliskuntain yhdistys
Moni soittaa porokolarista ensin tutulle poromiehelle, vaikka pitäisi ilmoittaa hätäkeskukseen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

03.12.2023 13:08 21
Tilaajille
Paliskunnat: Aikainen talvi on liikuttanut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt erityisesti Rovaniemellä

Pa­lis­kun­nat: Ai­kai­nen talvi on lii­kut­ta­nut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt eri­tyi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

27.11.2023 15:23 5
Tilaajille
Rykimä on alkamaisillaan – hirvaita on syytä varoa

Rykimä on al­ka­mai­sil­laan – ­hir­vai­ta on syytä varoa

12.09.2023 16:21 5
Tilaajille
Ministeriö: Saamelaispaliskuntien ulosmarssi ei aiheuta toimenpiteitä – "Näkemykset ovat eriytyneet"

Mi­nis­te­riö: Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ulos­mars­si ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä – "Nä­ke­myk­set ovat eriy­ty­neet"

12.06.2023 05:00 9
Tilaajille
Saamelaispaliskuntien enemmistön lähtö Paliskuntain yhdistyksestä on kova isku porollisten edunvalvojalle – mitä lähtijät viestivät teollaan?
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien enem­mis­tön lähtö Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­ses­tä on kova isku po­rol­lis­ten edun­val­vo­jal­le – mitä läh­ti­jät vies­ti­vät teol­laan?

07.06.2023 20:30 15
Saamelaispaliskuntien irtiotto uhkaa jakaa poroelinkeinon kahtia –  Tiina Sanila-Aikio haluaa saamelaisen poronhoidon lakiin, Paliskuntain yhdistys pitää koko jupakkaa politikointina

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ir­ti­ot­to uhkaa jakaa po­ro­elin­kei­non kahtia – Tiina Sa­ni­la-Ai­kio haluaa saa­me­lai­sen po­ron­hoi­don lakiin, Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys pitää koko ju­pak­kaa po­li­ti­koin­ti­na

07.06.2023 19:53 13
Tilaajille
11 saamelaispaliskuntaa marssi ulos Paliskuntain yhdistyksen kokouksesta, koska ovat tyytymättömiä puheenjohtajan valintaan: "Ei edusta saamelaisia paliskuntia enää missään yhteydessä"

11 saa­me­lais­pa­lis­kun­taa marssi ulos Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­ta, koska ovat tyy­ty­mät­tö­miä pu­heen­joh­ta­jan va­lin­taan: "Ei edusta saa­me­lai­sia pa­lis­kun­tia enää missään yh­tey­des­sä"

06.06.2023 15:43 44
Tilaajille
Tiesitkö, että suomalainen poronliha on saanut nimisuojamerkinnän, kuten samppanja ja parmankinkku?
Mainos Paliskuntain yhdistys

Tie­sit­kö, että suo­ma­lai­nen po­ron­li­ha on saanut ni­mi­suo­ja­mer­kin­nän, kuten samp­pan­ja ja par­man­kink­ku?

29.05.2023 06:00
Porotokkaan ryntäävä koira voi aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen vahingon – Paliskuntain yhdistys muistuttaa koirien kiinnipitoajasta

Po­ro­tok­kaan ryn­tää­vä koira voi ai­heut­taa jopa kym­me­nien tu­han­sien eurojen va­hin­gon – Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys muis­tut­taa koirien kiin­ni­pi­to­ajas­ta

28.03.2023 17:43 2
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin reitillä pysymisen puolesta – yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

07.03.2023 10:29 25
Tilaajille
Ilmastonmuutos ja ylilaidunnus uhkaavat tunturiluontoa – porotalouden tulevaisuustyöryhmässä etsittiin keinoja kestävälle elinkeinolle

Il­mas­ton­muu­tos ja yli­lai­dun­nus uh­kaa­vat tun­tu­ri­luon­toa – po­ro­ta­lou­den tu­le­vai­suus­työ­ryh­mäs­sä et­sit­tiin keinoja kes­tä­väl­le elin­kei­nol­le

28.02.2023 16:45 12
Tilaajille
Ympäristöviranomaiset lyttäävät PEFC:n uudet standardit, joita pidetään metsätaloutta suosivina: "Käytännössä ympäristönäkökulma on PEFC:ssä alisteinen puuntuotannolle"

Ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­set lyt­tää­vät PEFC:n uudet stan­dar­dit, joita pi­de­tään met­sä­ta­lout­ta suo­si­vi­na: "Käy­tän­nös­sä ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­ma on PEFC:s­sä alis­tei­nen puun­tuo­tan­nol­le"

26.08.2022 18:07 9
Tilaajille
Poronhoitoalueille karanneet koirat tappavat vuosittain noin sata poroa – "Koiran katoaminen on valitettava tilanne kaikille osapuolille"

Po­ron­hoi­to­alueil­le ka­ran­neet koirat tap­pa­vat vuo­sit­tain noin sata poroa – "Koiran ka­toa­mi­nen on va­li­tet­ta­va tilanne kai­kil­le osa­puo­lil­le"

22.07.2022 06:30 13
Tilaajille
"Vuosi on ollut todella hankala" – susien aiheuttamia vahinkoja poikkeuksellisen paljon koko poronhoitoalueella

"Vuosi on ollut todella han­ka­la" – susien ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja poik­keuk­sel­li­sen paljon koko po­ron­hoi­to­alueel­la

06.01.2022 12:09 9
Tilaajille
Mahtuvatko porot ja tuulivoima samalle alueelle? – Virallisia tutkimustuloksia aiheesta on vähän

Mah­tu­vat­ko porot ja tuu­li­voi­ma samalle alueel­le? – Vi­ral­li­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia ai­hees­ta on vähän

28.10.2021 06:30 36
Tilaajille
Anne Ollila on porotalouden suorasukainen keulakuva – "Pohjoisessa ei ole tilaa kaikille"

Anne Ollila on po­ro­ta­lou­den suo­ra­su­kai­nen keu­la­ku­va – "Poh­joi­ses­sa ei ole tilaa kai­kil­le"

11.09.2021 11:02 34
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa: Pidä koira kytkettynä – Joka vuosi noin sata poroa kuolee koirien repiminä

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa: Pidä koira kyt­ket­ty­nä – Joka vuosi noin sata poroa kuolee koirien re­pi­mi­nä

16.02.2021 11:55 1
Tilaajille
Sokli-uutiseen kaksijakoiset toiveet: Kunnanjohtaja uskoo hankkeen uuteen tulemiseen, Paliskuntain yhdistys sen hautaamiseen

Sok­li-uu­ti­seen kak­si­ja­koi­set toi­veet: Kun­nan­joh­ta­ja uskoo hank­keen uuteen tu­le­mi­seen, Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys sen hau­taa­mi­seen

11.12.2020 17:03 8
Tilaajille
"Olen hyvin ihmeissäni siitä, miksi tällaista opasta vastustetaan" ­– porovahinkojen arviointioppaan tekijä sanoo, että Paliskuntain Yhdistys ei päässyt vaikuttamaan sisältöön

"Olen hyvin ih­meis­sä­ni siitä, miksi täl­lais­ta opasta vas­tus­te­taan" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­ti­op­paan tekijä sanoo, että Pa­lis­kun­tain Yh­dis­tys ei päässyt vai­kut­ta­maan si­säl­töön

25.11.2020 15:15 1
Tilaajille
Porovahti-palvelu jatkoon ja pois poteroista – Tässä tulevat Luonnonvarakeskuksen suositukset sopuisampaan yhteiseloon porollisten ja porottomien välillä

Po­ro­vah­ti-pal­ve­lu jatkoon ja pois po­te­rois­ta – Tässä tulevat Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen suo­si­tuk­set so­pui­sam­paan yh­teis­eloon po­rol­lis­ten ja po­rot­to­mien välillä

19.11.2020 10:28
Tilaajille