Metsästys
Viimeisin tunti
Kanalintujen kausilupien myynnistä ennakoidaan vilkasta – Vuosi sitten myynti nousi kolmanneksella

Ka­na­lin­tu­jen kau­si­lu­pien myyn­nis­tä en­na­koi­daan vil­kas­ta – Vuosi sitten myynti nousi kol­man­nek­sel­la

13:39 5
Tilaajille
Vanhemmat
Eräharrastukset lisääntyivät, mutta rikkeet vähenivät – Metsähallituksen erävalvontaraportin mukaan luonnossa liikutaan lainkuuliaisesti

Erä­har­ras­tuk­set li­sään­tyi­vät, mutta rikkeet vä­he­ni­vät – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­por­tin mukaan luon­nos­sa lii­ku­taan lain­kuu­liai­ses­ti

11.03.2021 11:56
Tilaajille
Liikuntaeduilla metsästämään ja kalastamaan – Metsähallitus teki esityksen eräharrastusten liittämisestä työnantajan tarjoamiin henkilökuntaetuihin

Lii­kun­ta­eduil­la met­säs­tä­mään ja ka­las­ta­maan – Met­sä­hal­li­tus teki esi­tyk­sen erä­har­ras­tus­ten liit­tä­mi­ses­tä työn­an­ta­jan tar­joa­miin hen­ki­lö­kun­ta­etui­hin

09.03.2021 09:45
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Koira ei voi olla vain väline metsästäjälle, vaan syy pyytämiselle ja metsässä kulkemiselle

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Koira ei voi olla vain väline met­säs­tä­jäl­le, vaan syy pyy­tä­mi­sel­le ja met­säs­sä kul­ke­mi­sel­le

05.03.2021 13:31
“Kai se on verenperintö” – Lappilaisten nuorten metsästyskipinä syttyy jo varhain, ja metsällä kulkemisesta muodostuu elämäntapa

“Kai se on ve­ren­pe­rin­tö” – Lap­pi­lais­ten nuorten met­säs­tys­ki­pi­nä syttyy jo var­hain, ja met­säl­lä kul­ke­mi­ses­ta muo­dos­tuu elä­män­ta­pa

05.03.2021 07:00 2
Tilaajille

Erä­mu­seo kiin­nos­taa edel­leen Ro­va­nie­men kau­pun­kia

22.02.2021 19:33 1
Tilaajille
Oululaisen Jouko Komulaisen päähän tupsahtelee koko ajan uusia keksintöideoita – viimeksi patentin saivat metsästäjän ampumatuki ja golfaajan pallonpoimija

Ou­lu­lai­sen Jouko Ko­mu­lai­sen päähän tup­sah­te­lee koko ajan uusia kek­sin­tö­ideoi­ta – vii­mek­si pa­ten­tin saivat met­säs­tä­jän am­pu­ma­tu­ki ja gol­faa­jan pal­lon­poi­mi­ja

21.02.2021 14:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lupaan lah­joit­taa erä­kult­tuu­ri­mu­seoon Sal­las­sa nuot­taa­ni tart­tu­neen tuuran – "Sei­näl­le sopisi hyl­keen­nah­ka"

16.02.2021 18:43
Tilaajille
Metsästäjät hiihtivät yli sata kilometriä yhden lintusaaliin eteen – talvipyynnissä saatiin yhtä paljon metsoja kuin vuosi sitten

Met­säs­tä­jät hiih­ti­vät yli sata ki­lo­met­riä yhden lin­tu­saa­liin eteen – tal­vi­pyyn­nis­sä saatiin yhtä paljon metsoja kuin vuosi sitten

16.02.2021 10:30 2
Tilaajille
Rovaniemi pääsi jatkoon Erä- ja luontokulttuurimuseon haussa – vahvuutena kävijäpotentiaali, mutta rahoitus vaatisi kaupungilta isoja ponnistuksia

Ro­va­nie­mi pääsi jatkoon Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon haussa – vah­vuu­te­na kä­vi­jä­po­ten­tiaa­li, mutta ra­hoi­tus vaatisi kau­pun­gil­ta isoja pon­nis­tuk­sia

15.02.2021 15:57 5
Tilaajille
Lähes 12-kiloinen kettu pyydystettiin Kittilän Kallossa – Eläin rikkoi vanhan suomenennätyksen

Lähes 12-ki­loi­nen kettu pyy­dys­tet­tiin Kit­ti­län Kal­los­sa – Eläin rikkoi vanhan suo­men­en­nä­tyk­sen

15.02.2021 13:38 3
Tilaajille
Lapissa saatiin saaliiksi hieman yli 9000 hirveä –  Parhaiten metsästys onnistui Torniossa

Lapissa saatiin saa­liik­si hieman yli 9000 hirveä – Par­hai­ten met­säs­tys on­nis­tui Tor­nios­sa

05.02.2021 13:03 3
Tilaajille
Erityinen luontosuhde hävettää – se pitäisi päivittää nykyaikaan
Kolumni Taru Salo

Eri­tyi­nen luon­to­suh­de hä­vet­tää – se pitäisi päi­vit­tää ny­ky­ai­kaan

03.02.2021 06:12 7
Tilaajille
Urosmetson ja -teeren talvipyynti kiinnostaa lähimaastossa – Metsähallituksen lupamyynti erilaista kuin syksyn linnustuksen aikaan

Uros­met­son ja -teeren tal­vi­pyyn­ti kiin­nos­taa lä­hi­maas­tos­sa – Met­sä­hal­li­tuk­sen lu­pa­myyn­ti eri­lais­ta kuin syksyn lin­nus­tuk­sen aikaan

19.01.2021 07:00 10
Tilaajille
Vuoden jutut: Itkupilli ja mammanpoika, mutta myös Suomen paras linnunhaukkuja – sellainen on Nierra, josta sodankyläläinen Kaisu Pulju sai elämänsä koiran

Vuoden jutut: It­ku­pil­li ja mam­man­poi­ka, mutta myös Suomen paras lin­nun­hauk­ku­ja – sel­lai­nen on Nierra, josta so­dan­ky­lä­läi­nen Kaisu Pulju sai elä­män­sä koiran

24.12.2020 06:30
Tilaajille
Vuoden jutut: Metsomies vie myyttisen linnun jäljille – katso upeat kuvat talvijahdista, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

Vuoden jutut: Met­so­mies vie myyt­ti­sen linnun jäl­jil­le – katso upeat kuvat tal­vi­jah­dis­ta, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

24.12.2020 06:30 3
Tilaajille
Vuoden jutut: Paljastunut murhasuunnitelma ajoi aatelisherran maanpakoon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kirjailijaksi

Vuoden jutut: Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

24.12.2020 06:00 1
Tilaajille

Met­säs­tä­jä luuli miestä riis­ta­eläi­mek­si Suo­nen­joel­la ja ampui – uhrille hen­gen­vaa­ral­li­set vammat

20.12.2020 14:27 1
Pohjois-Pohjanmaan Siikajoelta löytyi hirviekinokokkia – tauti leviää idästä susien mukana

Poh­jois-Poh­jan­maan Sii­ka­joel­ta löytyi hir­vie­ki­no­kok­kia – tauti leviää idästä susien mukana

19.12.2020 10:05 1
Tilaajille
Oma susitutkimus kiinnostaa – Metsästäjäliitto on tiedustellut ulkomaisista laboratorioista mahdollisuuksia teettää omia analyysejaan sudenjätöksistä

Oma su­si­tut­ki­mus kiin­nos­taa – Met­säs­tä­jä­liit­to on tie­dus­tel­lut ul­ko­mai­sis­ta la­bo­ra­to­riois­ta mah­dol­li­suuk­sia teettää omia ana­lyy­se­jaan su­den­jä­tök­sis­tä

13.12.2020 10:23 1
Tilaajille