Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsästys
Riistakeskuksen lupapäätösten maksut alenevat

Riis­ta­kes­kuk­sen lu­pa­pää­tös­ten maksut ale­ne­vat

16.11.2023 09:36
Tilaajille
Arvio: Erämiehen elämää kaukana kaikesta – toimittaja Pekka Ervasti jakaa kirjassaan hyviä neuvoja harrastuksestaan

Arvio: Erä­mie­hen elämää kaukana kai­kes­ta – toi­mit­ta­ja Pekka Ervasti jakaa kir­jas­saan hyviä neuvoja har­ras­tuk­ses­taan

14.11.2023 15:00 3
Tilaajille
Hirvenmetsästystä valvottiin lokakuussa kautta Suomen – epäkohtia havaittiin vähän kohtaamisiin nähden

Hir­ven­met­säs­tys­tä val­vot­tiin lo­ka­kuus­sa kautta Suomen – e­pä­koh­tia ha­vait­tiin vähän koh­taa­mi­siin nähden

06.11.2023 19:56 5
Tilaajille
Poliisilta uutta tietoa Savitaipaleen kuolemaan johtaneesta ampumisesta: uhri ja laukauksen ampunut olivat kahdestaan jänismetsällä

Po­lii­sil­ta uutta tietoa Sa­vi­tai­pa­leen kuo­le­maan joh­ta­nees­ta am­pu­mi­ses­ta: uhri ja lau­kauk­sen ampunut olivat kah­des­taan jä­nis­met­säl­lä

01.10.2023 15:17
Ei syytteitä Sotkamossa karhun raatelemaa metsästäjää ampuneille

Ei syyt­tei­tä Sot­ka­mos­sa karhun raa­te­le­maa met­säs­tä­jää am­pu­neil­le

22.09.2023 16:11
Haavoitettu karhu kaatoi metsästäjän alleen Sotkamossa – jahtikaverit ampuivat eläimen lähietäisyydeltä ja osuivat miestä jalkaan

Haa­voi­tet­tu karhu kaatoi met­säs­tä­jän alleen Sot­ka­mos­sa – jah­ti­ka­ve­rit am­pui­vat eläimen lä­hi­etäi­syy­del­tä ja osuivat miestä jalkaan

27.08.2023 12:49 7
Sodankylässä, Sallassa ja Tervolassa on kaadettu jo karhuja – kaikki karhut olleet uroksia

So­dan­ky­läs­sä, Sal­las­sa ja Ter­vo­las­sa on kaa­det­tu jo karhuja – kaikki karhut olleet uroksia

23.08.2023 17:43 3
Tilaajille
Sodankylässä kaadettiin karhu pyynnin ensimmäisenä päivänä

So­dan­ky­läs­sä kaa­det­tiin karhu pyynnin en­sim­mäi­se­nä päivänä

21.08.2023 20:18 3
Tilaajille
Lapissa ilmestyi yli 60 vuotta sitten edistyksellinen lehti, joka kertoi ihmeellisestä kyrmyniskaisesta lohesta Tenojoessa

Lapissa il­mes­tyi yli 60 vuotta sitten edis­tyk­sel­li­nen lehti, joka kertoi ih­meel­li­ses­tä kyr­my­nis­kai­ses­ta lohesta Te­no­joes­sa

05.08.2023 05:30 2
Tilaajille
Metsästäjät huolissaan lintuinfluenssan vaikutuksista alkavaan jahtikauteen – metsästysrajoitukset käsiteltäisiin ministeriössä

Met­säs­tä­jät huo­lis­saan lin­tu­inf­luens­san vai­ku­tuk­sis­ta al­ka­vaan jah­ti­kau­teen – met­säs­tys­ra­joi­tuk­set kä­si­tel­täi­siin mi­nis­te­riös­sä

28.07.2023 19:00
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

26.07.2023 18:23 4
Tilaajille
"Koulupäivän ohessa suoritettava kurssi madaltaa kynnystä osallistua" – 37 Redun opiskelijaa osallistui metsästäjätutkintoon valmentavalle kurssille

"Kou­lu­päi­vän ohessa suo­ri­tet­ta­va kurssi ma­dal­taa kyn­nys­tä osal­lis­tua" – 37 Redun opis­ke­li­jaa osal­lis­tui met­säs­tä­jä­tut­kin­toon val­men­ta­val­le kurs­sil­le

28.03.2023 17:08 3
Tilaajille
Luolakoirien taipumuskokeissa kuvatuilla videoilla koirat ottavat yhteen kettujen kanssa ja lattialta pyyhitään verta – "Mielestäni lakia rikotaan ihan selvästi", sanoo asiantuntija

Luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keis­sa ku­va­tuil­la vi­deoil­la koirat ottavat yhteen ket­tu­jen kanssa ja lat­tial­ta pyy­hi­tään verta – "Mie­les­tä­ni lakia ri­ko­taan ihan sel­väs­ti", sanoo asian­tun­ti­ja

25.03.2023 10:25 1
Joka toinen lappilaisehdokas sallisi nuuskan myynnin Suomessa – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että ehdokkaat rajoittaisivat metsästysturismia mutta eivät yksityisautoilua

Joka toinen lap­pi­lais­eh­do­kas sallisi nuuskan myynnin Suo­mes­sa – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että eh­dok­kaat ra­joit­tai­si­vat met­säs­tys­tu­ris­mia mutta eivät yk­si­tyis­au­toi­lua

06.03.2023 19:30 10
Tilaajille
Yli 500 luonnossa liikkujaa jouduttiin huomauttamaan – Erätarkastajat ja valvojat tarkastivat noin kymmenentuhatta valtion alueella liikkunutta

Yli 500 luon­nos­sa liik­ku­jaa jou­dut­tiin huo­maut­ta­maan – E­rä­tar­kas­ta­jat ja val­vo­jat tar­kas­ti­vat noin kym­me­nen­tu­hat­ta valtion alueel­la liik­ku­nut­ta

28.12.2022 11:07 3
Tilaajille
Poronhoitoalueella saatiin saaliiksi yhteensä 61 karhua – Lapissa karhuja kaadettiin eniten Inarissa

Po­ron­hoi­to­alueel­la saatiin saa­liik­si yh­teen­sä 61 karhua – Lapissa karhuja kaa­det­tiin eniten Ina­ris­sa

01.11.2022 13:06 1
Tilaajille
Yksi puku hirvenmetsästyksen ja toinen asukokonaisuus pienriistajahtiin – metsästäjille myydään tarkkaan räätälöityjä tuotteita, eikä muutosta ole näköpiirissä

Yksi puku hir­ven­met­säs­tyk­sen ja toinen asu­ko­ko­nai­suus pien­riis­ta­jah­tiin – met­säs­tä­jil­le myydään tark­kaan rää­tä­löi­ty­jä tuot­tei­ta, eikä muu­tos­ta ole nä­kö­pii­ris­sä

30.10.2022 18:00 8
Tilaajille
Karhun kiintiömetsästys on loppusuoralla – itäisellä poronhoitoalueella kaadettu 48 karhua

Karhun kiin­tiö­met­säs­tys on lop­pu­suo­ral­la – i­täi­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la kaa­det­tu 48 karhua

16.10.2022 19:30 7
Tilaajille
Jopa 20 000 hanhen aamulento Liminganlahdella on vaikuttava elämys – Katso ja kuuntele videolta, miten tuhannet metsähanhet nousevat siivilleen

Jopa 20 000 hanhen aa­mu­len­to Li­min­gan­lah­del­la on vai­kut­ta­va elämys – Katso ja kuun­te­le vi­deol­ta, miten tu­han­net met­sä­han­het nou­se­vat sii­vil­leen

13.10.2022 17:00 4
Tilaajille
Eräkämppä paloi Pudasjärvellä, eteläsuomalaiset nuoret miehet pelastuivat liekeiltä täpärästi – vain koira ehdittiin pelastaa, kengätkin jäivät

Erä­kämp­pä paloi Pu­das­jär­vel­lä, ete­lä­suo­ma­lai­set nuoret miehet pe­las­tui­vat lie­keil­tä tä­pä­räs­ti – vain koira eh­dit­tiin pe­las­taa, ken­gät­kin jäivät

14.09.2022 11:59 1
Tilaajille