Susi
Viimeisin 4 tuntia
Ivalossa pihoilla liikkunut koiraeläin osoittautui sudeksi - Kolmelle sudelle on haettu Inarissa poikkeuslupaa

Iva­los­sa pi­hoil­la liik­ku­nut koi­rae­läin osoit­tau­tui sudeksi - Kol­mel­le sudelle on haettu Ina­ris­sa poik­keus­lu­paa

12:12 9
Tilaajille
Kuukausi
Inarissa ammuttiin susi – eri yksilö kuin Ivalossa pihoilla liikkuva koiraeläin

Ina­ris­sa am­mut­tiin susi – eri yksilö kuin Iva­los­sa pi­hoil­la liik­ku­va koi­rae­läin

17.01.2021 15:31 19
Tilaajille
Luvat kahden susilauman tappamiseen johtivat valituksiin

Luvat kahden su­si­lau­man tap­pa­mi­seen joh­ti­vat va­li­tuk­siin

10.01.2021 11:26 8
Tilaajille
Hirviekinokokki leviää hitaasti länteen – eläintautitutkijan mukaan loista ei kannata liikaa pelätä, sillä tartunnat ovat hyvin harvinaisia

Hir­vie­ki­no­kok­ki leviää hi­taas­ti länteen – eläin­tau­ti­tut­ki­jan mukaan loista ei kannata liikaa pelätä, sillä tar­tun­nat ovat hyvin har­vi­nai­sia

02.01.2021 09:12
Tilaajille
Susia kaadettu Inarissa ja Rovaniemellä – Susia aiempaa laajemmalla alueella, Pohjois-Pohjanmaan laumoista voi irtaantua yksilöitä Lappiin

Susia kaa­det­tu Ina­ris­sa ja Ro­va­nie­mel­lä – Susia aiempaa laa­jem­mal­la alueel­la, Poh­jois-Poh­jan­maan lau­mois­ta voi ir­taan­tua yk­si­löi­tä Lappiin

29.12.2020 06:01 12
Tilaajille
SVT: Pajalassa ammuttiin susi helikopterista – toinen susi liikkuu Kalixin lähistöllä

SVT: Pa­ja­las­sa am­mut­tiin susi he­li­kop­te­ris­ta – toinen susi liikkuu Kalixin lä­his­töl­lä

22.12.2020 14:25
Tilaajille
Vanhemmat
Hallinto-oikeus esti susijahdin käynnistämisen Haapajärvellä – Koko lauman tappamiseen oikeuttava lupa toimeenpanokieltoon

Hal­lin­to-oi­keus esti su­si­jah­din käyn­nis­tä­mi­sen Haa­pa­jär­vel­lä – Koko lauman tap­pa­mi­seen oi­keut­ta­va lupa toi­meen­pa­no­kiel­toon

16.12.2020 12:09 1
Susi kuuluu luontoomme, mutta sopivissa määrin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Susi kuuluu luon­toom­me, mutta so­pi­vis­sa määrin

20.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Susia ei pannoiteta kevättalvella 2021 – Metsästäjäliitto tyrmistyi Luonnonvarakeskuksen päätöksestä

Susia ei pan­noi­te­ta ke­vät­tal­vel­la 2021 – Met­säs­tä­jä­liit­to tyr­mis­tyi Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen pää­tök­ses­tä

16.11.2020 13:09
Tilaajille
Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta etenee eduskuntaan

Kan­sa­lai­sa­loi­te suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta etenee edus­kun­taan

06.09.2020 11:35
Tilaajille
Maanviljelijä kuvasi suden keskellä Kuivakankaan kylää Ylitorniolla – "Ihmettelin ensin, mikä heinikossa oikein pölisee"

Maan­vil­je­li­jä kuvasi suden kes­kel­lä Kui­va­kan­kaan kylää Yli­tor­niol­la – "Ih­met­te­lin ensin, mikä hei­ni­kos­sa oikein pö­li­see"

29.06.2020 11:16 3
Tilaajille
Lukijan video: Susi pellolla kesäyönä

Lukijan video: Susi pel­lol­la ke­säyö­nä

29.06.2020 11:13
Tilaajille
Sudet uivat Siikajoen yli päiväsaikaan Ruukissa, lähellä lapsia rannalla – katso lukijan kuvat

Sudet uivat Sii­ka­joen yli päi­vä­sai­kaan Ruu­kis­sa, lähellä lapsia ran­nal­la – katso lukijan kuvat

23.06.2020 10:42
Tilaajille
Susilaumoja entistä enemmän läntisessä Suomessa – Metsästäjäliitto haluaisi kaataa susia

Su­si­lau­mo­ja entistä enemmän län­ti­ses­sä Suo­mes­sa – Met­säs­tä­jä­liit­to ha­luai­si kaataa susia

16.06.2020 14:02 1
Ruotsista ehkä vetoapua suden metsästykseen –Ministeri Leppä: "Metsästyksen avulla pidetään susikanta ihmisarkana"

Ruot­sis­ta ehkä ve­toa­pua suden met­säs­tyk­seen –Mi­nis­te­ri Leppä: "Met­säs­tyk­sen avulla pi­de­tään su­si­kan­ta ih­mi­sar­ka­na"

09.02.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Susikannan elpyminen luonnonsuojelun menestystarina
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Su­si­kan­nan el­py­mi­nen luon­non­suo­je­lun me­nes­tys­ta­ri­na

30.01.2020 08:11
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään suden kannanhoidollista metsästystä

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä sel­vi­te­tään suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

23.01.2020 16:48
Tilaajille
Poroja raadellut urossusi ammuttiin Simossa – paljon liikkuneesta sudesta tehtiin useita havaintoja

Poroja raa­del­lut uros­su­si am­mut­tiin Simossa – paljon liik­ku­nees­ta sudesta tehtiin useita ha­vain­to­ja

30.12.2019 14:04
Tilaajille

Kaksi Itä-Suo­men kan­sa­ne­dus­ta­jaa kan­te­lee su­si­kan­ta-ar­vios­ta oi­keu­sa­sia­mie­hel­le – "Arvio ei voi pitää paik­kan­sa, pi­ha­su­sil­le vä­lit­tö­mäs­ti pois­to­lu­vat", kir­joi­te­taan kan­te­lus­sa

11.12.2019 18:21
Tilaajille
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

10.12.2019 09:30
Tilaajille