Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Luonnonsuojelualueet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men eri­tyi­set luon­to­alueet suo­jel­ta­va

07.02.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­suo­je­lul­le ei tar­vet­ta Ro­va­nie­mel­lä

05.02.2024 17:00 1
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 13
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki suunnittelee Pöyliöjärven etelärannalle luonnonsuojelualuetta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki suun­nit­te­lee Pöy­liö­jär­ven ete­lä­ran­nal­le luon­non­suo­je­lu­aluet­ta

23.01.2024 05:00 10
Tilaajille
Luonto, malmi, vai molemmat? – Kingsrose haluaa kairauskoneet Etelä-Lapin suojeltuun retkeilyparatiisiin

Luonto, malmi, vai mo­lem­mat? – Kings­ro­se haluaa kai­raus­ko­neet Ete­lä-La­pin suo­jel­tuun ret­kei­ly­pa­ra­tii­siin

18.08.2023 05:00 12
Tilaajille
Järvisen aihkikossa näkee, millaista Rovajärven ampuma-alueella olisi, jos siihen ei olisi kajottu

Jär­vi­sen aih­ki­kos­sa näkee, mil­lais­ta Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la olisi, jos siihen ei olisi kajottu

14.07.2023 12:00 5
Tilaajille
Kansainvälinen ryhmä puntaroi Inarissa, kuinka Metsähallitus on onnistunut suojelualueiden hoidossa

Kan­sain­vä­li­nen ryhmä pun­ta­roi Ina­ris­sa, kuinka Met­sä­hal­li­tus on on­nis­tu­nut suo­je­lu­aluei­den hoi­dos­sa

06.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Pakasaivo, Suuripää ja 143 muuta luonnonsuojelualuetta perustetaan Lappiin kesäkuussa – vastustusta herättää Rajapalojen kaivoshanketta koskettava suojelualue

Pa­ka­sai­vo, Suu­ri­pää ja 143 muuta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta pe­rus­te­taan Lappiin ke­sä­kuus­sa – vas­tus­tus­ta he­rät­tää Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­han­ket­ta kos­ket­ta­va suo­je­lu­alue

05.04.2023 05:00 11
Tilaajille
Lapin liitto ei halua suunniteltuja luonnonsuojelualueita Rajapalojen kaivoshankkeen alueelle

Lapin liitto ei halua suun­ni­tel­tu­ja luon­non­suo­je­lu­aluei­ta Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen alueel­le

24.03.2023 12:20 1
Tilaajille
Metsärauhaa ja kohtuullisuutta myös Inariin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­rau­haa ja koh­tuul­li­suut­ta myös Inariin

24.03.2023 06:45
Tilaajille
Rovaniemi kartoittaa mahdollisuutta perustaa luonnonsuojelualue

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa mah­dol­li­suut­ta pe­rus­taa luon­non­suo­je­lu­alue

22.03.2023 09:23 8
Tilaajille
Perämeren suojelu kaipaa päivittämistä – "Ei Perämerellä montaa sellaista luonnonsuojelualuetta ole, jota ei kannattaisi laajentaa"

Pe­rä­me­ren suojelu kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – "Ei Pe­rä­me­rel­lä montaa sel­lais­ta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta ole, jota ei kan­nat­tai­si laa­jen­taa"

04.03.2023 19:30 1
Tilaajille
Lapin Kansan vaalikone paljastaa selvät erot puolueiden välillä: keskustalaisten mielestä luontoa on suojeltu jo riittävästi, vihreille taloudelliset arvot ovat toissijaisia

Lapin Kansan vaa­li­ko­ne pal­jas­taa selvät erot puo­luei­den vä­lil­lä: kes­kus­ta­lais­ten mie­les­tä luontoa on suo­jel­tu jo riit­tä­väs­ti, vih­reil­le ta­lou­del­li­set arvot ovat tois­si­jai­sia

28.02.2023 15:15 9
Tilaajille
Lapin luonnonsuojelualueet eivät suojaa tarpeeksi luonnon monimuotoisuutta ja pohjoisia lajeja, tutkijat sanovat – kokosimme kartalle kaikki Lapin eri luonnonsuojelualueet

Lapin luon­non­suo­je­lu­alueet eivät suojaa tar­peek­si luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta ja poh­joi­sia lajeja, tut­ki­jat sanovat – ko­ko­sim­me kar­tal­le kaikki Lapin eri luon­non­suo­je­lu­alueet

24.02.2023 19:30 24
Tilaajille
Jokaisen pitäisi kokea Etelä-Lapin hienoin luontokohde – Korouoma on näkemisen arvoinen kesällä ja talvella

Jo­kai­sen pitäisi kokea Ete­lä-La­pin hienoin luon­to­koh­de – Ko­rouo­ma on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen kesällä ja tal­vel­la

11.02.2023 13:45 4
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuisto juhlii nelikymppisiään runsaalla ohjelmatarjonnalla – vuonna 1983 perustettu kansallispuisto on käyntimäärältään Suomen toiseksi suosituin

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­to juhlii ne­li­kymp­pi­siään run­saal­la oh­jel­ma­tar­jon­nal­la – vuonna 1983 pe­rus­tet­tu kan­sal­lis­puis­to on käyn­ti­mää­räl­tään Suomen toi­sek­si suo­si­tuin

08.02.2023 09:28
Tilaajille
Mikä on metsä?
Kolumni

Mikä on metsä?

07.02.2023 05:00 16
Metsähallitus kieltäytyy luovuttamasta tutkijoille tietoja valtion metsistä – metsäyhtiö vetoaa liikesalaisuuteen ja kiistää pimittävänsä tietoja

Met­sä­hal­li­tus kiel­täy­tyy luo­vut­ta­mas­ta tut­ki­joil­le tietoja valtion met­sis­tä – met­sä­yh­tiö vetoaa lii­ke­sa­lai­suu­teen ja kiistää pi­mit­tä­vän­sä tietoja

03.02.2023 16:33 20
Tilaajille
Hallituksen torstaina sopima suojelupaketti oli iso, mutta koski enemmän soita kuin metsiä

Hal­li­tuk­sen tors­tai­na sopima suo­je­lu­pa­ket­ti oli iso, mutta koski enemmän soita kuin metsiä

03.02.2023 15:42 4
Tilaajille
Suojelupaine kohdistuu pohjoisen metsiin – Metsäkeskuksen asiantuntija Jaana Kaipainen uskoi ennen, että metsät riittävät kaikkeen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

Suo­je­lu­pai­ne koh­dis­tuu poh­joi­sen metsiin – Met­sä­kes­kuk­sen asian­tun­ti­ja Jaana Kai­pai­nen uskoi ennen, että metsät riit­tä­vät kaik­keen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

31.01.2023 16:35 9
Tilaajille