Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Malminetsintä
Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia Posiolle ja Rovaniemelle – maanomistajia lähestytään kirjeitse

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee mal­min­et­sin­tä­lu­pia Po­siol­le ja Ro­va­nie­mel­le – maan­omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

20.11.2023 07:58 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt luopuu osasta malminetsinnän lupahakemuksistaan Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla

La­ti­tu­de 66 Cobalt luopuu osasta mal­min­et­sin­nän lu­pa­ha­ke­muk­sis­taan La­pis­sa, Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la

15.11.2023 08:25 2
Tilaajille
Suurin osa malminetsintägeologeista ei löydä uransa aikana mitään merkittävää – Jukka Nieminen löysi maailmanluokan kultaesiintymän

Suurin osa mal­min­et­sin­tä­geo­lo­geis­ta ei löydä uransa aikana mitään mer­kit­tä­vää – Jukka Nie­mi­nen löysi maail­man­luo­kan kul­ta­esiin­ty­män

11.11.2023 13:30 7
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt luopuu kolmesta malminetsinnän lupahakemuksesta Kuusamossa ja Sallassa

La­ti­tu­de 66 Cobalt luopuu kol­mes­ta mal­min­et­sin­nän lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Kuu­sa­mos­sa ja Sal­las­sa

26.10.2023 08:02 1
Latitude 66 Cobalt tekee kallioperäkartoitusta Rovaniemellä ja Kemijärvellä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee kal­lio­pe­rä­kar­toi­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mi­jär­vel­lä

23.08.2023 09:21 1
Tilaajille
Luonto, malmi, vai molemmat? – Kingsrose haluaa kairauskoneet Etelä-Lapin suojeltuun retkeilyparatiisiin

Luonto, malmi, vai mo­lem­mat? – Kings­ro­se haluaa kai­raus­ko­neet Ete­lä-La­pin suo­jel­tuun ret­kei­ly­pa­ra­tii­siin

18.08.2023 05:00 12
Tilaajille
Malminetsijästä korukivien hiojaksi – Kivimies on opettanut pari tuhatta ihmistä hakemaan itselleen korukivet maastosta

Mal­min­et­si­jäs­tä ko­ru­ki­vien hio­jak­si – Ki­vi­mies on opet­ta­nut pari tuhatta ihmistä ha­ke­maan it­sel­leen ko­ru­ki­vet maas­tos­ta

07.08.2023 05:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupa Etelä-Sallassa sai lainvoiman

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin mal­min­et­sin­tä­lu­pa Ete­lä-Sal­las­sa sai lain­voi­man

11.07.2023 11:40 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 11:52 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti uusia malminetsintähakemuksia Rovaniemelle Misin kylän läheisyyteen sekä teki lisäyksiä jo olemassa oleviin alueisiin

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti uusia mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sia Ro­va­nie­mel­le Misin kylän lä­hei­syy­teen sekä teki li­säyk­siä jo ole­mas­sa oleviin aluei­siin

04.07.2023 19:13 11
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tekee kallioperäkartoitusta Rovaniemellä kesän aikana

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee kal­lio­pe­rä­kar­toi­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä kesän aikana

19.06.2023 13:39 1
Tilaajille
Latitude hakee malminetsintälupaa aivan Kittilän kupeesta – hakemusalueet kattavat noin viidenneksen yhtiön varausalueista Länsi-Lapissa

La­ti­tu­de hakee mal­min­et­sin­tä­lu­paa aivan Kit­ti­län ku­pees­ta – ha­ke­mus­alueet kat­ta­vat noin vii­den­nek­sen yhtiön va­raus­alueis­ta Län­si-La­pis­sa

03.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki malminetsintälupahakemukset Sallaan, Posiolle ja Kuusamoon

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Sal­laan, Po­siol­le ja Kuu­sa­moon

26.04.2023 14:16
Tilaajille
Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin lupahakemukset seitsemälle kohteelle Lapissa

Tukes hy­väk­syi La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin lu­pa­ha­ke­muk­set seit­se­mäl­le koh­teel­le Lapissa

04.04.2023 09:13 1
Tilaajille
Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa

Posion Haa­ra­kum­mun kolme mal­min­et­sin­tä­lu­paa saivat lain­voi­man – KHO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

20.03.2023 15:35
Tilaajille
Latitude löysi uuden kobolttiesiintymän reilun peninkulman päästä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män reilun pe­nin­kul­man päästä Rukalta

15.03.2023 15:09 3
Tilaajille
Rupert Resources sai sijoittajilta kymmeniä miljoonia kultakaivoksen kehittämiseen Sodankylään

Rupert Re­sour­ces sai si­joit­ta­jil­ta kym­me­niä mil­joo­nia kul­ta­kai­vok­sen ke­hit­tä­mi­seen So­dan­ky­lään

02.03.2023 09:58 1
Tilaajille
Kanadalaisomisteinen yhtiö keräsi miljoonia ja haluaa etsiä lisää malmeja kymmenien neliökilometrien alueella Mustavaaran ympärillä

Ka­na­da­lais­omis­tei­nen yhtiö keräsi mil­joo­nia ja haluaa etsiä lisää malmeja kym­me­nien ne­liö­ki­lo­met­rien alueel­la Mus­ta­vaa­ran ym­pä­ril­lä

07.02.2023 17:12
Tilaajille
Rovaniemeläisiä, posiolaisia ja kuusamolaisia pyydetään osallistumaan malminetsintää ja kaivoksia käsittelevään tutkimukseen – malminetsinnästä yli 70 prosenttia kohdentuu Lappiin

Ro­va­nie­me­läi­siä, po­sio­lai­sia ja kuu­sa­mo­lai­sia pyy­de­tään osal­lis­tu­maan mal­min­et­sin­tää ja kai­vok­sia kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – mal­min­et­sin­näs­tä yli 70 pro­sent­tia koh­den­tuu Lappiin

04.02.2023 15:50 2
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt haluaa löytää Kemijärveltä ja Pelkosenniemeltä kultaa, kobolttia tai kuparia – yhtiö on tehnyt 200 neliökilometrin varausalueilmoitukset Tukesille

La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa löytää Ke­mi­jär­vel­tä ja Pel­ko­sen­nie­mel­tä kultaa, ko­bolt­tia tai kuparia – yhtiö on tehnyt 200 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­alue­il­moi­tuk­set Tu­ke­sil­le

30.01.2023 13:39 2
Tilaajille