Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Henkilöt
Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä sodankyläläiseltä Krista Staufferilta lähimuistin mutta ei elämäniloa eikä halua vaikuttaa – "Potilaana tiedän, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät kuuntele toisiaan"

Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä so­dan­ky­lä­läi­sel­tä Krista Stauf­fe­ril­ta lä­hi­muis­tin mutta ei elä­män­iloa eikä halua vai­kut­taa – "Po­ti­laa­na tiedän, mitä ta­pah­tuu, jos ihmiset eivät kuun­te­le toi­siaan"

11.11.2023 05:00 6
Tilaajille
Presidentin viestintää ideoinut Jussi Lähde Ahtisaaren merkityksestä: "Maailmassa on eletty turvallisemmin, päästy kouluun ja osallistuttu vaaleihin"

Pre­si­den­tin vies­tin­tää ideoi­nut Jussi Lähde Ah­ti­saa­ren mer­ki­tyk­ses­tä: "Maail­mas­sa on eletty tur­val­li­sem­min, päästy kouluun ja osal­lis­tut­tu vaa­lei­hin"

16.10.2023 12:30
Tilaajille
Kun maailmalla rysähtää, saattaa Vesa Karjalaisen puhelin soida – rovaniemeläinen on kiertänyt maailman katastrofialueita koko aikuisikänsä

Kun maail­mal­la ry­säh­tää, saattaa Vesa Kar­ja­lai­sen puhelin soida – ro­va­nie­me­läi­nen on kier­tä­nyt maail­man ka­tast­ro­fi­aluei­ta koko ai­kuis­ikän­sä

14.10.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 05:00 10
Tilaajille
Sinetän silmän veistänyt Eero Kumpula, 90, on ikuistanut lappilaisia kylämaisemia ja kohauttanut teoksellaan valtakunnallisesti: "Sain sakot taiteen tekemisestä"

Sinetän silmän veis­tä­nyt Eero Kum­pu­la, 90, on ikuis­ta­nut lap­pi­lai­sia ky­lä­mai­se­mia ja ko­haut­ta­nut teok­sel­laan val­ta­kun­nal­li­ses­ti: "Sain sakot taiteen te­ke­mi­ses­tä"

18.08.2023 09:00 2
Tilaajille
Malminetsijästä korukivien hiojaksi – Kivimies on opettanut pari tuhatta ihmistä hakemaan itselleen korukivet maastosta

Mal­min­et­si­jäs­tä ko­ru­ki­vien hio­jak­si – Ki­vi­mies on opet­ta­nut pari tuhatta ihmistä ha­ke­maan it­sel­leen ko­ru­ki­vet maas­tos­ta

07.08.2023 05:00
Tilaajille
70 vuotta täyttävä raviohjastaja Jorma Kontio on voittanut urallaan lähes 12 000 lähtöä – "Jos terveyttä riittää, jatkan kyllä"

70 vuotta täyt­tä­vä ra­vi­oh­jas­ta­ja Jorma Kontio on voit­ta­nut ural­laan lähes 12 000 lähtöä – "Jos ter­veyt­tä riit­tää, jatkan kyllä"

06.08.2023 15:00 1
Tilaajille
Jaatilan arvoituksellinen asemapäällikkö maalasi kuvaa voimalaitoksen viereen rakennettavasta rautatiestä ja tehtaasta
Kolumni

Jaa­ti­lan ar­voi­tuk­sel­li­nen ase­ma­pääl­lik­kö maalasi kuvaa voi­ma­lai­tok­sen viereen ra­ken­net­ta­vas­ta rau­ta­ties­tä ja teh­taas­ta

05.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Säveltäjä Kaija Saariaho on kuollut 70–vuotiaana – oli yksi Suomen menestyneimmistä ja tunnetuimmista säveltäjistä

Sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ri­aho on kuollut 70–­vuo­tiaa­na – oli yksi Suomen me­nes­ty­neim­mis­tä ja tun­ne­tuim­mis­ta sä­vel­tä­jis­tä

02.06.2023 19:48
Tilaajille
Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Rovaniemeltä kadonneesta 15-vuotiaasta pojasta – nähty viikonloppuna Vantaalla

Poliisi kaipaa edel­leen ha­vain­to­ja Ro­va­nie­mel­tä ka­don­nees­ta 15-vuo­tiaas­ta pojasta – nähty vii­kon­lop­pu­na Van­taal­la

27.02.2023 10:53
Nuorena Sakke Pyhäjärvi ajatteli olevansa kuolematon, mutta omien lasten syntymä pani pelastajan arvot uusiksi: "Meillä jokaisella on antaa vain se sata prosenttia"

Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Entinen kansanedustaja ja pitkäaikainen kemiläisvaikuttaja Mikko Ekorre on kuollut

Entinen kan­san­edus­ta­ja ja pit­kä­ai­kai­nen ke­mi­läis­vai­kut­ta­ja Mikko Ekorre on kuollut

30.11.2022 08:44 2
Tilaajille
Ilari Kinnunen johtaa Suomen neljänneksi suurinta seurakuntaa ja 160 hengen työyhteisöä – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Ilari Kin­nu­nen johtaa Suomen nel­jän­nek­si suu­rin­ta seu­ra­kun­taa ja 160 hengen työ­yh­tei­söä – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

06.11.2022 05:00 14
Tilaajille
Taiteilija Essi Korva ikuisuusaiheiden äärellä – ”Mikään ei ole niin vakavaa, koska me kaikki kuolemme – ja juuri siksi kaikki on niin vakavaa”

Tai­tei­li­ja Essi Korva ikui­suus­ai­hei­den äärellä – ”­Mi­kään ei ole niin va­ka­vaa, koska me kaikki kuo­lem­me – ja juuri siksi kaikki on niin va­ka­vaa”

04.11.2022 17:30
Tilaajille
Alli Huovinen jaksaa saarnata matematiikan tärkeydestä, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään – "Matematiikka voi olla myös valtava pelastus, ja minut se on pelastanut varmasti"

Alli Huo­vi­nen jaksaa saar­na­ta ma­te­ma­tii­kan tär­key­des­tä, vaikka kaikki eivät siitä pi­dä­kään – "Ma­te­ma­tiik­ka voi olla myös valtava pe­las­tus, ja minut se on pe­las­ta­nut var­mas­ti"

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Pyöreitä vuosia täyttävä Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen: "Median tehtävä on toimia yhteiskunnassa sparraajana"

Pyö­rei­tä vuosia täyt­tä­vä Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen: "Median tehtävä on toimia yh­teis­kun­nas­sa spar­raa­ja­na"

15.04.2022 17:00 16
Tilaajille
Kati Vehmas palasi lapsuuden maisemiin – Visit Ylläksen toimitusjohtaja on seikkailu-urheilija, jolle vuorokausien mittainen koettelemus on elämän parasta aikaa

Kati Vehmas palasi lap­suu­den mai­se­miin – Visit Yl­läk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja on seik­kai­lu-ur­hei­li­ja, jolle vuo­ro­kau­sien mit­tai­nen koet­te­le­mus on elämän parasta aikaa

20.02.2022 16:00
Tilaajille
"Hyvässä huumorissa on usein totuuden siemen" – Tuomas Toivainen toivoo tekevänsä tarinankerrontaa työkseen tulevaisuudessakin

"Hy­väs­sä huu­mo­ris­sa on usein to­tuu­den siemen" – Tuomas Toi­vai­nen toivoo te­ke­vän­sä ta­ri­nan­ker­ron­taa työk­seen tu­le­vai­suu­des­sa­kin

12.01.2022 14:00
Tilaajille
"Loitsu toimii, jos sen uskoo toimivan" – kemiläinen Biritta Fröblom on ollut puolet elämästään wicca, mutta on pitänyt uskonsa piilossa leimaantumisen pelon vuoksi

"Loitsu toimii, jos sen uskoo toi­mi­van" – ke­mi­läi­nen Biritta Fröblom on ollut puolet elä­mäs­tään wicca, mutta on pitänyt uskonsa pii­los­sa lei­maan­tu­mi­sen pelon vuoksi

31.12.2021 06:00 3
Tilaajille
Palkittu lääkäri on jakanut Tornioon tuhansia karanteeneja – suorat sanat pandemiasta: "Pieni rokottamaton väestö teettää ylimääräistä työtä"

Pal­kit­tu lääkäri on jakanut Tor­nioon tu­han­sia ka­ran­tee­ne­ja – suorat sanat pan­de­mias­ta: "Pieni ro­kot­ta­ma­ton väestö teettää yli­mää­räis­tä työtä"

16.12.2021 17:05 4
Tilaajille