Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Muusikot
Muusikko Jussi Raittinen kuoli 80-vuotiaana – "Loistava bändiliideri, erittäin joviaali ja jämpti mies"

Muu­sik­ko Jussi Rait­ti­nen kuoli 80-vuo­tiaa­na – "Lois­ta­va bän­di­lii­de­ri, erit­täin jo­viaa­li ja jämpti mies"

14.02.2024 19:03 1
Pehmoainona tunnetun Aino Morkon ihmissuhteista kertovat laulut vain tulevat 22-vuotiaan artistin päähän

Peh­moai­no­na tun­ne­tun Aino Morkon ih­mis­suh­teis­ta ker­to­vat laulut vain tulevat 22-vuo­tiaan ar­tis­tin päähän

11.02.2024 15:32
Tilaajille
Vaikka kitarasta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyttävä Juha Tapio löysi nuorena musiikista tavan ilmaista asioita, joista ei muuten uskaltanut puhua

Vaikka ki­ta­ras­ta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyt­tä­vä Juha Tapio löysi nuorena mu­sii­kis­ta tavan il­mais­ta asioi­ta, joista ei muuten us­kal­ta­nut puhua

03.02.2024 14:16
Tilaajille
Laulaja Saara Aalto on halunnut "hullujen vuosien jälkeen keskittyä merkityksellisiin asioihin – parhaiten hänet tunnetaan Frozenin prinsessa Annan äänenä

Laulaja Saara Aalto on ha­lun­nut "hul­lu­jen vuosien jälkeen kes­kit­tyä mer­ki­tyk­sel­li­siin asioi­hin – ­par­hai­ten hänet tun­ne­taan Fro­ze­nin prin­ses­sa Annan äänenä

20.12.2023 17:52
Tilaajille
Lapin kamariorkesterista on muovautunut John Storgårdsille, 60, elämäntapaprojekti – kaikki sai alkunsa 5-vuotiaana, kun viulistinalun ensivedot hätkäyttivät perhettä

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ris­ta on muo­vau­tu­nut John Storgård­sil­le, 60, elä­män­ta­pa­pro­jek­ti – kaikki sai alkunsa 5-vuo­tiaa­na, kun viu­lis­tin­alun en­si­ve­dot hät­käyt­ti­vät per­het­tä

21.10.2023 05:00 3
Tilaajille
"Kuin pitkäaikainen unelma olisi käynyt toteen" – rovaniemeläinen freelance-muusikko Anna Laakso, 44, valittiin Lapin kamariorkesterin pianistiksi koesoiton perusteella

"Kuin pit­kä­ai­kai­nen unelma olisi käynyt toteen" – ro­va­nie­me­läi­nen free­lan­ce-muu­sik­ko Anna Laakso, 44, va­lit­tiin Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pia­nis­tik­si koe­soi­ton pe­rus­teel­la

06.10.2023 10:22
Tilaajille
Anna-Elena Pääkkölä ja Tiina Käpylä ihmettelivät, missä ovat maininnat Laila Kinnusen ja Alman saavutuksista – naisten työn kautta kerrottuna populaarimusiikin historia näyttää erilaiselta kuin on totuttu

An­na-Ele­na Pääk­kö­lä ja Tiina Käpylä ih­met­te­li­vät, missä ovat mai­nin­nat Laila Kin­nu­sen ja Alman saa­vu­tuk­sis­ta – naisten työn kautta ker­rot­tu­na po­pu­laa­ri­mu­sii­kin his­to­ria näyttää eri­lai­sel­ta kuin on totuttu

09.08.2023 17:53 1
Tilaajille
Luosto soi kolmatta kertaa – festivaaliviikon aikana musiikkia voi kuulla niin Ukko-Luostolla kuin ametistikaivoksella ja observatoriossakin

Luosto soi kol­mat­ta kertaa – fes­ti­vaa­li­vii­kon aikana mu­siik­kia voi kuulla niin Uk­ko-Luos­tol­la kuin ame­tis­ti­kai­vok­sel­la ja ob­ser­va­to­rios­sa­kin

25.07.2023 18:23
Tilaajille
Tepaston tuvasta isommille estradeille – Voice of Finlandin uusimmalla tuotantokaudella nähty kittiläläinen Antti Alatörmänen on musiikin moniosaaja

Te­pas­ton tuvasta isom­mil­le est­ra­deil­le – Voice of Fin­lan­din uu­sim­mal­la tuo­tan­to­kau­del­la nähty kit­ti­lä­läi­nen Antti Ala­tör­mä­nen on mu­sii­kin mo­ni­osaa­ja

29.05.2023 18:10 2
Tilaajille
Poptähteyteen rakettiaan ohjaava  Ani laskeutuu hetkeksi Rovaniemelle – Antti Tuisku on artistille tärkeä esikuva

Pop­täh­tey­teen ra­ket­tiaan ohjaava Ani las­keu­tuu het­kek­si Ro­va­nie­mel­le – Antti Tuisku on ar­tis­til­le tärkeä esikuva

28.04.2023 14:42 1
Tilaajille
Rovaniemeläismuusikko Jouni Järvelin muutti lomakyläyrittäjäksi Inarin Kaamaseen – luovuus senkun kasvoi ja nyt hän räppää Reindeer Kalasnikovin lisäksi Jaakko Laitisen kanssa

Ro­va­nie­me­läis­muu­sik­ko Jouni Jär­ve­lin muutti lo­ma­ky­lä­yrit­tä­jäk­si Inarin Kaa­ma­seen – ­luo­vuus senkun kasvoi ja nyt hän räppää Rein­deer Ka­las­ni­ko­vin lisäksi Jaakko Lai­ti­sen kanssa

28.04.2023 13:04
Tilaajille
Kova hinku tehdä musiikkia ajoi Hiski Pajuniemen lastenmuusikoksi –kun  kelkkaan hyppäsi Elina Korhonen, syntyi Laulukudelmia-duo

Kova hinku tehdä mu­siik­kia ajoi Hiski Pa­ju­nie­men las­ten­muu­si­kok­si –kun kelk­kaan hyppäsi Elina Kor­ho­nen, syntyi Lau­lu­ku­del­mia-duo

16.04.2023 17:30
Tilaajille
Herra Ylppö on löytänyt kodin – 50 vuotta täyttävällä muusikolla on intohimo monenlaisen taiteen tekemiseen

Herra Ylppö on löy­tä­nyt kodin – 50 vuotta täyt­tä­väl­lä muu­si­kol­la on in­to­hi­mo mo­nen­lai­sen taiteen te­ke­mi­seen

14.03.2023 17:58 1
Tilaajille
Mezzosopraano Virpi Räisäsen työmatka Kemiin tyssäsi lumipenkkaan ja kaikki näytti menevän pieleen – sitten tuli soitto agentuurilta, ja äkkilähtö Berliiniin palkittiin bravo-huudoin

Mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­sen työ­mat­ka Kemiin tyssäsi lu­mi­penk­kaan ja kaikki näytti menevän pieleen – sitten tuli soitto agen­tuu­ril­ta, ja äk­ki­läh­tö Ber­lii­niin pal­kit­tiin bra­vo-huu­doin

27.02.2023 17:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

02.02.2023 10:05
Jonna Tervomaalla, 50, on alkanut moninkertainen juhlavuosi – "Sytyn, kun tekemistä on paljon"

Jonna Ter­vo­maal­la, 50, on alkanut mo­nin­ker­tai­nen juh­la­vuo­si – "Sytyn, kun te­ke­mis­tä on paljon"

06.01.2023 16:38
Tilaajille
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 19:51 1
Tilaajille
Danny kiersi Viimeisen illan merkeissä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että musiikkineuvos on taas tien päällä

Danny kiersi Vii­mei­sen illan mer­keis­sä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että mu­siik­ki­neu­vos on taas tien päällä

22.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Kolmen oululaisen ammattilaisen perustaman lastenmusiikkibändin kunnianhimo on korkealla: "Yleisö on vaativa, eikä lastenmusiikki ole helpompaa tai lällympää kuin mikään muukaan musiikki"

Kolmen ou­lu­lai­sen am­mat­ti­lai­sen pe­rus­ta­man las­ten­mu­siik­ki­bän­din kun­nian­hi­mo on kor­keal­la: "Yleisö on vaa­ti­va, eikä las­ten­mu­siik­ki ole hel­pom­paa tai läl­lym­pää kuin mikään muukaan mu­siik­ki"

19.09.2022 18:23
Tilaajille
Monen toimen muusikot – CatCat-duo on keikkaillut jo 30 vuotta, ura alkoi aikanaan hieman huomaamatta

Monen toimen muu­si­kot – Cat­Cat-duo on keik­kail­lut jo 30 vuotta, ura alkoi ai­ka­naan hieman huo­maa­mat­ta

01.09.2022 17:23
Tilaajille