Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Vanhat metsät
Syntyykö viimein metsärauha? Uskallan epäillä
Kolumni

Syn­tyy­kö viimein met­sä­rau­ha? Us­kal­lan epäillä

28.10.2023 05:00 8
Metsätalous on laskennallisesti kestävää, mutta ekologisessa kestävyydessä on korjattavaa – korjausliike pitää tehdä metsäteollisuutta vaarantamatta
Pääkirjoitus

Met­sä­ta­lous on las­ken­nal­li­ses­ti kes­tä­vää, mutta eko­lo­gi­ses­sa kes­tä­vyy­des­sä on kor­jat­ta­vaa – kor­jaus­lii­ke pitää tehdä met­sä­teol­li­suut­ta vaa­ran­ta­mat­ta

28.10.2023 05:00 10
Mielenosoitus nosti Kolarin Aalistunturin julkisuuteen – kävimme katsomassa, miltä siellä näyttää metsäkiistan jälkeen

Mie­le­no­soi­tus nosti Kolarin Aa­lis­tun­tu­rin jul­ki­suu­teen – kävimme kat­so­mas­sa, miltä siellä näyttää met­sä­kiis­tan jälkeen

14.07.2023 19:00 5
Tilaajille
Päättyykö Inarin metsäpiina? – kiistanalaisin asia on vanhan metsän määrittäminen
Kolumni

Päät­tyy­kö Inarin met­sä­pii­na? – ­kiis­ta­na­lai­sin asia on vanhan metsän mää­rit­tä­mi­nen

08.07.2023 06:00 10
Mikä on metsä?
Kolumni

Mikä on metsä?

07.02.2023 05:00 16
Metsähallitus kieltäytyy luovuttamasta tutkijoille tietoja valtion metsistä – metsäyhtiö vetoaa liikesalaisuuteen ja kiistää pimittävänsä tietoja

Met­sä­hal­li­tus kiel­täy­tyy luo­vut­ta­mas­ta tut­ki­joil­le tietoja valtion met­sis­tä – met­säyh­tiö vetoaa lii­ke­sa­lai­suu­teen ja kiistää pi­mit­tä­vän­sä tietoja

03.02.2023 16:33 20
Tilaajille
Metsätalous oy kiistää pimittävänsä tietoja tutkijoilta – "Luullaan ehkä liikaa, että kohteita löydetään aineistojen avulla"

Met­sä­ta­lous oy kiistää pi­mit­tä­vän­sä tietoja tut­ki­joil­ta – "Luul­laan ehkä liikaa, että koh­tei­ta löy­de­tään ai­neis­to­jen avulla"

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Suojelupaine kohdistuu pohjoisen metsiin – Metsäkeskuksen asiantuntija Jaana Kaipainen uskoi ennen, että metsät riittävät kaikkeen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

Suo­je­lu­pai­ne koh­dis­tuu poh­joi­sen metsiin – Met­sä­kes­kuk­sen asian­tun­ti­ja Jaana Kai­pai­nen uskoi ennen, että metsät riit­tä­vät kaik­keen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

31.01.2023 16:35 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsän hii­li­nie­lu ym­mär­re­tään usein väärin

17.01.2023 07:00 5
Tilaajille
Säveltäjä Kaija Saariahokin vastustaa Metsähallituksen hakkuita Kolarissa – nykyaikainen vaikuttaminen on ammattimaista ja laajaa

Sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ria­ho­kin vas­tus­taa Met­sä­hal­li­tuk­sen hak­kui­ta Ko­la­ris­sa – ny­kyai­kai­nen vai­kut­ta­mi­nen on am­mat­ti­mais­ta ja laajaa

13.01.2023 05:01 40
Tilaajille
Sienestys kehittää kokonaisvaltaista luontotuntemusta – "Sienien kautta on avautunut talousmetsän ja vanhan metsän ero", kertoo Lapin sieniseuran puheenjohtaja

Sie­nes­tys ke­hit­tää ko­ko­nais­val­tais­ta luon­to­tun­te­mus­ta – "Sie­nien kautta on avau­tu­nut ta­lous­met­sän ja vanhan metsän ero", kertoo Lapin sie­ni­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

16.08.2022 20:25
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta perustaa Illinvuopajan luonnonsuojelualueen

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta pe­rus­taa Il­lin­vuo­pa­jan luon­non­suo­je­lua­lueen

17.06.2022 13:01 3
Tilaajille
Rovaniemellä lähes kaikilla on mielipide kaupungin nurkalla kohoavasta Ounasvaarasta ja ennen kaikkea sen tulevaisuudesta – kysyimme ja saimme liki 400 avointa vastausta: mitä kansa vaaralta haluaa?

Ro­va­nie­mel­lä lähes kai­kil­la on mie­li­pi­de kau­pun­gin nur­kal­la ko­hoa­vas­ta Ou­nas­vaa­ras­ta ja ennen kaikkea sen tu­le­vai­suu­des­ta – ­ky­syim­me ja saimme liki 400 avointa vas­taus­ta: mitä kansa vaa­ral­ta haluaa?

07.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Pitäisikö Ounasvaara suojella, vai kaipaako se vaikka mökkikylää? – vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Pi­täi­si­kö Ou­nas­vaa­ra suo­jel­la, vai kai­paa­ko se vaikka mök­ki­ky­lää? – vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

17.03.2022 10:42 29
Tilaajille
Suojellaan Ounasvaaran vanhat metsät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­jel­laan Ou­nas­vaa­ran vanhat metsät

03.03.2022 09:17
Tilaajille
Erittäin uhanalaisten ja uhanalaisen lajien koti liki kaupungin sykettä – Rovaniemen Ounasvaaran vanhimmat puut itivät jo 1700-luvulla, mutta missä ne tarkalleen ottaen kasvavat?

Erit­täin uha­na­lais­ten ja uha­na­lai­sen lajien koti liki kau­pun­gin sykettä – ­Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ran van­him­mat puut itivät jo 1700-lu­vul­la, mutta missä ne tar­kal­leen ottaen kas­va­vat?

26.02.2022 06:31 6
Tilaajille
Yli sata vuotta sitten metsänhoitaja käveli tähän männikköön ja halusi säästää sen koskemattomana – Nyt tuntematon luontohelmi Rovaniemen luoteiskulmalla on Lapin vanhin suojelualue

Yli sata vuotta sitten met­sän­hoi­ta­ja käveli tähän män­nik­köön ja halusi säästää sen kos­ke­mat­to­ma­na – Nyt tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la on Lapin vanhin suo­je­lua­lue

23.10.2021 12:44 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen puu on ar­vok­kain­ta pys­tys­sä

02.07.2021 05:10 2
Tilaajille
Lakiin kirjattu omaisuudensuoja ei suojaa Lapin metsänomistajia luontojärjestöjen kiristykseltä
Pääkirjoitus

Lakiin kir­jat­tu omai­suu­den­suo­ja ei suojaa Lapin met­sä­no­mis­ta­jia luon­to­jär­jes­tö­jen ki­ris­tyk­sel­tä

22.03.2021 06:00 7
Tilaajille
Jos ulkopuolinen suojelee metsän, miksi omistaja maksaa viulut?
Kolumni

Jos ul­ko­puo­li­nen suo­je­lee metsän, miksi omis­ta­ja maksaa viulut?

12.01.2021 06:30 8
Tilaajille