Koronakuolemat
Lapissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kaikkiaan 16 henkilöä – iso osa kuolemista tapahtui jo keväällä

Lapissa on kuollut ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin kaik­kiaan 16 hen­ki­löä – iso osa kuo­le­mis­ta ta­pah­tui jo ke­vääl­lä

22.11.2020 15:04
Tilaajille
Viisi ikäihmisten hoivayksikön asukasta on kuollut tällä viikolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Sodankylässä – Kunnan edustajat esittävät surunvalittelunsa

Viisi ikä­ih­mis­ten hoi­va­yk­si­kön asu­kas­ta on kuollut tällä vii­kol­la ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin So­dan­ky­läs­sä – Kunnan edus­ta­jat esit­tä­vät su­run­va­lit­te­lun­sa

21.11.2020 16:55
Tilaajille
Kuolleisuusennusteet olivat vailla pohjaa – Professori Heikki Peltola tiesi jo keväällä, etteivät koronan kovat ennusteet voineet pitää paikkaansa

Kuol­lei­suus­en­nus­teet olivat vailla pohjaa – Pro­fes­so­ri Heikki Peltola tiesi jo ke­vääl­lä, ett­ei­vät koronan kovat en­nus­teet voineet pitää paik­kaan­sa

22.10.2020 06:30 13
Tilaajille
Kommentti: Hoivakotikuolemien taustatekijöiden selvittäminen perusteltua – tapahtunutta ei saa perutuksi, mutta virheistä voidaan oppia

Kom­ment­ti: Hoi­va­ko­ti­kuo­le­mien taus­ta­te­ki­jöi­den sel­vit­tä­mi­nen pe­rus­tel­tua – ta­pah­tu­nut­ta ei saa pe­ru­tuk­si, mutta vir­heis­tä voidaan oppia

21.10.2020 20:17
Poliisi tutkii Kiuruveden hoivakodin koronakuolemia taloudellisen hyödyn tavoitteluun liittyvinä laiminlyönteinä – Attendo kiistää hyötymisen

Poliisi tutkii Kiu­ru­ve­den hoi­va­ko­din ko­ro­na­kuo­le­mia ta­lou­del­li­sen hyödyn ta­voit­te­luun liit­ty­vi­nä lai­min­lyön­tei­nä – Attendo kiistää hyö­ty­mi­sen

21.10.2020 06:00 1
THL: Ikä ja taustasairaudet ovat suurimmat riskit koronaan kuolemiselle – yli neljännes 75–79-vuotiaista sairastuneista menehtyy kuukauden sisällä

THL: Ikä ja taus­ta­sai­rau­det ovat suu­rim­mat riskit ko­ro­naan kuo­le­mi­sel­le – yli nel­jän­nes 75–79-vuo­tiais­ta sai­ras­tu­neis­ta me­neh­tyy kuu­kau­den sisällä

20.10.2020 12:20
Toinen, toivottavasti ratkaiseva taistelu on pandemiarintamalla edessä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Toinen, toi­vot­ta­vas­ti rat­kai­se­va tais­te­lu on pan­de­mia­rin­ta­mal­la edessä

29.09.2020 06:00
Tilaajille
Yhä harvempi koronatartunnan saava kuolee tautiin – asiantuntija listaa useita syitä, miksi näin on

Yhä har­vem­pi ko­ro­na­tar­tun­nan saava kuolee tautiin – asian­tun­ti­ja listaa useita syitä, miksi näin on

30.08.2020 06:00
Tilaajille
BBC: Iran on vääristellyt koronakuolemien määrää jyrkästi, hallituksen omissa dokumenteissa todetut uhri- ja tartuntaluvut moninkertaisia julkisesti kerrottuun

BBC: Iran on vää­ris­tel­lyt ko­ro­na­kuo­le­mien määrää jyr­käs­ti, hal­li­tuk­sen omissa do­ku­men­teis­sa todetut uhri- ja tar­tun­ta­lu­vut mo­nin­ker­tai­sia jul­ki­ses­ti ker­rot­tuun

03.08.2020 11:11
Suomessa todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, viimeisimmän tiedon mukaan neljä sairaalahoidossa

Suo­mes­sa todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, vii­mei­sim­män tiedon mukaan neljä sai­raa­la­hoi­dos­sa

24.07.2020 13:21
Valintoja on pakko tehdä, kun lääketiede kehittyy mutta resurssit niukkenevat
Pääkirjoitus

Va­lin­to­ja on pakko tehdä, kun lää­ke­tie­de ke­hit­tyy mutta re­surs­sit niuk­ke­ne­vat

11.07.2020 06:00
Tilaajille
Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, uusia tautitapauksia 50

Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, uusia tau­ti­ta­pauk­sia 50

30.05.2020 17:04
Koronavirus jyllää hoivakodeissa ympäri maailmaa – Kanadassa yli 80 prosenttia koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää hoi­va­ko­deis­sa ympäri maail­maa – Ka­na­das­sa yli 80 pro­sent­tia ko­ro­na­kuo­le­mis­ta on ta­pah­tu­nut hoi­va­ko­deis­sa

21.05.2020 20:17

Ruot­sis­sa viisi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

10.05.2020 16:56

Suo­mes­sa 82 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaksi kuo­le­man­ta­paus­ta

10.05.2020 13:46
Lauantain päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa yksi uusi koronatartunta, koko maassa viisi uutta koronaviruskuolemaa, Venäjän luvut herättävät ihmetystä

Lauan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, koko maassa viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­maa, Venäjän luvut he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

09.05.2020 13:38

Jälleen viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­maa – tar­tun­to­ja on todettu Suo­mes­sa yh­teen­sä 5 880

09.05.2020 13:14
Yksikään Länsi-Pohjan kuudesta koronauhrista ei asunut kotonaan – kaikkien kuolemien taustalla on sama alkusyy

Yk­si­kään Län­si-Poh­jan kuu­des­ta ko­ro­na­uh­ris­ta ei asunut ko­to­naan – kaik­kien kuo­le­mien taus­tal­la on sama alkusyy

29.04.2020 14:37
Tilaajille
Norrbottenissa 44 hoitajaa saanut koronaviruksen - pääosa saanut tartunnan töissä

Norr­bot­te­nis­sa 44 hoi­ta­jaa saanut ko­ro­na­vi­ruk­sen - pääosa saanut tar­tun­nan töissä

23.04.2020 16:30
Tilaajille
Hoivakodeissa kymmeniä koronakuolemia – aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit

Hoi­va­ko­deis­sa kym­me­niä ko­ro­na­kuo­le­mia – alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ja Valvira sel­vit­tä­vät mah­dol­li­set lai­min­lyön­nit

23.04.2020 11:15