suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Karanteenit
Sodankylä sai huomautuksen hallintolain rikkomisesta – kirjallisia päätöksiä koronakaranteeniin asettamisesta ei annettu tarpeeksi nopeasti

So­dan­ky­lä sai huo­mau­tuk­sen hal­lin­to­lain rik­ko­mi­ses­ta – kir­jal­li­sia pää­tök­siä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­ses­ta ei annettu tar­peek­si no­peas­ti

17.06.2022 13:06
Tilaajille
Rovaniemi lopettaa koulujen luokka-altistumisten tiedottamisen

Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

25.01.2022 15:41 5
Eristykseen määrättyjä pyydetään nyt ottamaan yhteyttä altistuneisiin – lue tästä, miten altistuminen määritellään

Eris­tyk­seen mää­rät­ty­jä pyy­de­tään nyt ot­ta­maan yh­teyt­tä al­tis­tu­nei­siin – lue tästä, miten al­tis­tu­mi­nen mää­ri­tel­lään

21.01.2022 18:01 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mi alkaa heti nou­dat­taa sai­raan­hoi­to­pii­rin uutta ka­ran­tee­ni­oh­jet­ta

14.01.2022 16:14
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin karanteeni- ja eristysajat lyhenevät – tuplarokotettuja ei aseteta karanteeniin, mutta työnantajilta toivotaan heille kotitestejä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­ajat ly­he­ne­vät – tup­la­ro­ko­tet­tu­ja ei aseteta ka­ran­tee­niin, mutta työn­an­ta­jil­ta toi­vo­taan heille ko­ti­tes­te­jä

14.01.2022 14:34 4
Tilaajille
THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – STM suosittelee kotitestejä lieväoireisille

THL muuttaa ka­ran­tee­nioh­jet­ta: jat­kos­sa viisi päivää voi riittää – STM suo­sit­te­lee ko­ti­tes­te­jä lie­vä­oi­rei­sil­le

13.01.2022 11:17 3
Lapin sairaanhoitopiirissä uusi ohje työpaikoille: Rokotetuille ei karanteenia, vaan kuusi päivää testausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä uusi ohje työ­pai­koil­le: Ro­ko­te­tuil­le ei ka­ran­tee­nia, vaan kuusi päivää tes­taus­ta

10.01.2022 16:20 28
Tilaajille
Karanteenissa kahdeksasluokkalainen Daniel eristettiin muusta perheestä  – "Pikkusiskon huonepalvelu pelasti pitkät kotipäivät"

Ka­ran­tee­nis­sa kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Daniel eris­tet­tiin muusta per­hees­tä – "Pik­ku­sis­kon huo­ne­pal­ve­lu pelasti pitkät ko­ti­päi­vät"

16.11.2021 19:30 2
Tilaajille
Tornion kouluilla karanteeneja – noin puolet Raumon koulun 9.-luokkalaisista karanteeniin korona-altistumisen vuoksi

Tornion kou­luil­la ka­ran­tee­ne­ja – noin puolet Raumon koulun 9.-luok­ka­lai­sis­ta ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen vuoksi

01.11.2021 11:02
Tilaajille
Yle: Sairastuneita marjanpoimijoita on siirretty Lapista etelämmäksi – Ylilääkärin mukaan siirrossa rikottu karanteenimääräysohjetta ja toimittu tartuntatautilain vastaisesti

Yle: Sai­ras­tu­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta on siir­ret­ty Lapista ete­läm­mäk­si – Yli­lää­kä­rin mukaan siir­ros­sa rikottu ka­ran­tee­ni­mää­räys­oh­jet­ta ja toi­mit­tu tar­tun­ta­tau­ti­lain vas­tai­ses­ti

16.08.2021 12:59 19
Rovaniemellä Ylikylän päiväkodissa on todettu koronatartunta

Ro­va­nie­mel­lä Yli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

12.08.2021 17:16
Karanteenitilojen löytäminen koronalle altistuneille marjanpoimijoille on hankalaa – Lapin sairaanhoitopiiri kutsui kokoukseen  ministeriön, THL:n ja Rovaniemen kaupungin

Ka­ran­tee­ni­ti­lo­jen löy­tä­mi­nen ko­ro­nal­le al­tis­tu­neil­le mar­jan­poi­mi­joil­le on han­ka­laa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri kutsui ko­kouk­seen mi­nis­te­riön, THL:n ja Ro­va­nie­men kau­pun­gin

12.08.2021 13:46 42
Tilaajille
Tornion koulujen karanteenit loppusuoralla – Putaalla pääsevät kaikki takaisin kouluun tiistaina

Tornion kou­lu­jen ka­ran­tee­nit lop­pu­suo­ral­la – Pu­taal­la pää­se­vät kaikki ta­kai­sin kouluun tiis­tai­na

03.05.2021 16:52
Tilaajille
Karanteeni koskee yli 200 lasta ja aikuista Torniossa – Pääsiäisen tienoon altistumiset sulkivat koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi

Ka­ran­tee­ni koskee yli 200 lasta ja ai­kuis­ta Tor­nios­sa – Pää­siäi­sen tienoon al­tis­tu­mi­set sul­ki­vat koulut ja päi­vä­ko­dit kah­dek­si vii­kok­si

12.04.2021 17:40
Tilaajille
Rehtorilla jäi viikonloppuvapaat pitämättä – Korona vei ylioppilaskirjoitusten valvojia karanteeniin, sijaisia rekrytoitiin eläkkeeltä

Reh­to­ril­la jäi vii­kon­lop­pu­va­paat pi­tä­mät­tä – Korona vei yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten val­vo­jia ka­ran­tee­niin, si­jai­sia rek­ry­toi­tiin eläk­keel­tä

22.03.2021 17:47
Tilaajille
Korona pysyi kurissa hiihtolomilla – Ikäväkin puoli: mökeiltä jäljitetään koronan lisäksi karanteenien rikkojia

Korona pysyi kurissa hiih­to­lo­mil­la – Ikä­vä­kin puoli: mö­keil­tä jäl­ji­te­tään koronan lisäksi ka­ran­tee­nien rik­ko­jia

19.03.2021 20:15 4
Tilaajille
Ylitornion koronatilannetta pitää jännittää ainakin viikonlopun yli – toistaiseksi ketju ei näytä levinneen

Yli­tor­nion ko­ro­na­ti­lan­net­ta pitää jän­nit­tää ainakin vii­kon­lo­pun yli – tois­tai­sek­si ketju ei näytä le­vin­neen

19.03.2021 12:28
Tilaajille