Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­jois­ta 40:llä ko­ro­na­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 39 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

Koronakaranteeni

Naisten len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen Slo­va­kian ka­ran­tee­nis­ta ai­heu­tuu kym­me­nien tu­han­sien eurojen kulut

21.05.2021 21:30
Tilaajille

Ka­ren­tee­ni muutti opet­ta­jan arjen ih­mis­ko­keek­si – Kou­lu­työs­sä on pysytty tah­dis­sa, mutta työ­päi­vät venyvät etä­ope­tuk­ses­sa

17.05.2021 18:30
Tilaajille

Naisten len­to­pal­lo­maa­jouk­kue mää­rät­tiin kah­dek­si vii­kok­si ka­ran­tee­niin Slo­va­kian EM-kar­sin­nois­sa ho­tel­lia jär­jes­tel­lään

15.05.2021 18:59 1
Tilaajille

"Ti­lan­ne on erit­täin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rau­hoi­tu edes ke­säk­si, 27 tar­tun­taa on tullut ilmi

22.04.2021 19:30 15
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­ta Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – 27 ka­ran­tee­niin

16.02.2021 13:06

FC Kemi joutui taas ko­ro­na­ka­ran­tee­niin - lauan­tai­ses­ta Akaa-vie­ras­ot­te­lus­ta ilmeni jäl­ki­kä­teen al­tis­tu­mis­ti­lan­ne

28.01.2021 17:28
Tilaajille

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keus­asia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13

Tornion joulu on vielä vaa­ras­sa – Johtava lääkäri vetoaa kau­pun­ki­lais­ten malt­tiin pysyä poissa ylei­sö­jou­kois­ta

07.12.2020 17:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nien ai­heut­ta­mat si­jais­ku­lut ra­sit­ta­vat yk­si­tyis­tä so­te-alaa – kus­tan­nus­tues­ta ei ole avuksi

04.12.2020 22:00

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa asu­val­la hen­ki­löl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – ta­pauk­ses­sa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin 31 hen­ki­löä

22.11.2020 17:34

Mat­lee­na Salo, 13, mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kun hänen ys­tä­vän­sä sai ko­ro­na­tar­tun­nan – Näin oma­eh­toi­nen ja vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni eroavat toi­sis­taan

26.10.2020 07:00
Tilaajille

Lak­ka­pään ja Loimun lii­ga­jouk­kueet sekä Na­pa­pii­rin Pal­lo­ket­tu­jen ja Kuor­ta­neen 1-sar­ja­jouk­kueet ka­ran­tee­niin

09.10.2020 14:11
Tilaajille

Ka­ran­tee­nei­hin tulee suuria muu­tok­sia – mat­kai­li­joi­den ja al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­ni laskee kym­me­neen päi­vään, lie­väs­ti sai­ras­tu­nei­den seit­se­mään

08.10.2020 14:58

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 13:37
Tilaajille

Oulun nor­maa­li­kou­lun luokka ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – yhdellä op­pi­laal­la tar­tun­ta

18.09.2020 19:49

"Jos he eivät pääse Suo­meen, niin me otamme ka­lus­ton, koirat sekä oppaat ja avaamme toi­min­nan Ruot­sis­sa tai Nor­jas­sa" – Mat­kai­lu­yrit­tä­jät koit­ta­vat löytää rat­kai­su­ja tal­vi­se­son­gil­le

02.09.2020 15:39 8
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tei­hin pääsyn hitaus vaa­ran­taa toisen aallon tor­jun­taa – pää­tök­set on tehtävä sumussa

11.08.2020 20:00 1
Tilaajille